Седемдесет години Богословски факултет – продължение 1 и край*

(Доклад на декана на Богословския факултет проф. д-р Иван Денев, изнесен по случай юбилейното честване на 1.XI.1993 година)

Иван Денев                                         

VII. Катедра „Църковно право“

През изминалите седемдесет години в катедрата работят:

1.Професор академик протопрезвитер д-р Стефан Цанков (1881-1965) – редовен професор и ръководител на катедрата от 1.II.1923 до 1960 година.

2.Професор ставрофорен иконом к.б.н. Радко Поптодоров (роден 1924) – ас­пирант (28.IX.1951), асистент (1.1.1955), старши преподавател (28.III. 1958), доцент (15.IX.1960), професор (1.XI.1960). Ръководител е на катедрата. От 10.II.1992 година чете хонорувани лекции по църковно право.

3.Старши асистент Владимир Бакърджиев (роден 1946) – задочен аспи­рант (от 1976, с прекъсване, възстановен през 1982 до 1985), асистент (1986), старши асистент (от 1.IX.1991). Чете лекции по устройство и управ­ление на БПЦ и води упражненията по църковно право[25].

През изтеклите седемдесет години на студентите-богослови четат лекции вид­ни наши учени-професори, както следва:

1.Професор д-р Васил Николов Златарски – по българска история.

2.Професор Иван Георгов – по история на философията.

3.Професор Йордан Иванов – по история на старобългарската лите­ратура.

4.Професор Стоян Романски – по църковно-славянски и старобългар­ски език.

5.Професор Димитър Михалчев – по логика, психология и метафизика.

6.Професор Михаил Попруженко – по религиозно-етични проблеми в руската и западноевропейската художествена литература.

7.Професор Спиридон Казанджиев – по психология.

8.Професор Иван Саръилиев – по история на философията.

9.Професор Стефан Баламезов – по Конституция на НРБ.

10.Професор Кирил Мирчев – по църковно-славянски и старобългар­ски език.

В Богословския факултет се преподават църковна музика, хорово пе­ене, руски, немски, френски и английски език, както следва:

1.Църковна музика (източно-църковно пеене) – преподавано пос­ледователно от Ангел Попконстантинов (1947-1950), Божидар Белогушев (1951-1955), иконом Димитър Попконстантинов (от 1.I.1956), Георги Йонков, Симеон Димитров (по-късно Левкийски епископ Неофит), а днес от старши преподавател Иван Димов Праматаров.

2.Хорово пеене (музика) – последователно преподавано от Ангел Попконстантинов, Божидар Белогушев, а днес от старши преподавател Димитър Николов Димитров. (Същият е диригент на хора на храм-паметник „Св. Александър Невски“ и на състава „Йоан Кукузел“.)

3.Руски език – дълги години преподаван от професор д-р Николай Дилевски, за кратко време от професор д-р Димитър Дюлгеров, свещеник Вла­димир Иванов, а днес (от 1990) от главен асистент при Катедрата по руска филология в Университета Людмила Савова.

4.Немски език – дълги години преподаван от университетски професори, през учебната 1950-1951 година от д-р Константин Цицелков, от 1.I.1952 година от д-р Николай Ганев, а в по-ново време от старши преподавател Стоян Христов Стоянов (от 1.IX.1974).

5.Френски език – преподаван последователно от Атанас Драгиев (1950- 1953), Милан Дамянов (от 19.II.1953), д-р Иван Стефанов, Ана Симеонова, а в по-ново време от Теменужка Маркова (от 1990).

6.Английски език – от 1.I.1981 година насам преподаван от старши преподавател Александър Петров Господинов.

В Богословския факултет днес работят: седем редовни професори (професор протопрезвитер к.б.н. Николай Шиваров, професор к.б.н. Тотю Коев, професор к.б.н. Николай Маджуров, професор к.б.н. Христо Стоянов, професор к.б.н. Славчо Вълчанов, професор к.б.н. Антоний Хубанчев и проф. к.б.н. Иван Денев); двама хонорувани професори (професор ставрофорен иконом к.б.н. Радко Поптодоров – по църковно право, и професор д-р Стоянка Жекова – по пе­дагогическа психология); трима редовни доценти (доцент к.б.н. Иван Желев, доцент к.б.н. Иван Петев, и доцент д-р Димитър Киров); един хоноруван доцент (старши научен сътрудник II степен Стефан Кожухаров); петима старши преподаватели (Румен Сте­фанов – по библейски гръцки и латински езици, Димитър Николов Димитров – по музика, Иван Димов Праматаров – по източно-църковно пеене, Стоян Христов Стоянов – по немски език, и Александър Господинов – по английс­ки език); двама хонорувани преподаватели (иконом Анатолий Балачев – по пастирско богословие и богослужение и един преподавател – по български език за чужденци); трима асистенти (Иван Рашков – по църковна археология и християнско изкуство, Владимир Д. Бакърджиев – при Катедрата по църковно право, Любомир Тенекеджиев – при Катедрата по догматичес­ко и нравствено богословие); осем хонорувани асистенти (един при Катедрата по Стари Завет – Петър Граматиков, един при Катедрата по Нови Завет Емил Трайчев, двама при Катедрата по църковна история – Александър Омарчевски и Стойчо Стайков, един при Катедрата по християнска апологетика с християнска философия – Драган Бачев, двама при Катедрата по практическо богословие Божидар Андонов – по омилетика, педаго­гика (катехетика) и методика на обучението по богословие и Маринка Великова Иванова – по педагогическа психология).

Във Факултета се обучават в момента четирима аспиранти (двама при Катедра­та по догматическо и нравствено богословие, един при Катедрата по Нови Завет и един при Катедрата по практическо богословие).

Административно-стопанската част на Факултета се обслужва, както следва: един секретар (инж. Павлина Михайлова), един инспектор по учебна­та част (Сидер Сидеров), един специалист по административно-стопанската дейност (инж. Славея Юрукова), един машинописец (Евгения Гогова), трима биб­лиотекари (Маргарита Андреева, Лозана Тончева и Маргарет Адамова),един домакин (Костадин Велев), един електротехник, един техник по ВИК, четирима портиери и шест чистачки.

През изминалите седемдесет години Богословският факултет се ръководи от следните декани:

1.Професор протопрезвитер д-р Стефан Цанков – през годините 1922- 1923, 1923-1924, 1938-39. През учебната 1940-1942 година той е и ректор на Софийския университет.

2.Професор архимандрит д-р Евтимий – през учебната 1924-1925.

3.Професор д-р Иван Спасов Марковски – през годините 1925-1926, 1931-1932, 1939-1940, 1945-1946, 1946-1947.

4.Професор д-р Ганчо Стефанов Пашев – през годините 1926-1927, 1932-1933, 1941-1942.

5.Професор протоиерей д-р Иван Гошев – през годините 1927-1928, 1932-1933, 1941-1942.

6.Професор д-р Иван Снегаров – през годините 1928-1929, 1933-1934, 1940-1941.

7.Професор д-р Димитър В. Дюлгеров – през годините 1929-1930, 1937- 1938 и зимния семестър на учебната 1942-1943.

8.Професор протоиерей д-р Христо Димитров – през годините 1930-1931, 1935-1936,1943-1944.

9.Професор д-р Христо Гяуров – през 1936-1937 и летния семестър на учебната 1944-1945 година.

10.Професор д-р Илия К. Цоневски – през годините 1948-1949, 1949-1950. Същият изпълнява длъжността ректор (при отделянето на Факул­тета от Университета и обособяването му като Духовна академия) от 1.IX.1950 до 31.XII.1953 година.

11.Макариополски епископ Николай – изпълнява ректорски задъл­жения от 1.I.1954 до 31.XII.1973 година.

12.Драговитийски епископ Йоан – изпълнява ректорски задължения от 1. I.1974 до 31.XII.1980 година.

13.Професор протопрезвитер к.б.н. Николай Шиваров – изпълнява рек­торски задължения от 1.I.1981 до 24.XI.1989 година.

14. Левкийски епископ Неофит – изпълнява ректорски задължения от 24.XI.1989 до 26.VII.1991 година. От 26.VII.1991 година той е първият избран декан на възстановения Богословски факултет (1.VII.1991) до 10.XI.1992 година.

15.Професор к.б.н. Иван Денев Георгиев – декан на Факултета от 11.II. 1992 година до днес.

През изтеклите седемдесет години преподавателите в Богословския факултет (респективно Духовната академия) развиват активна научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност. За това време са издадени общо 59 тома от Годишника с около 500 студии.

След възстановяването на Факултета започва издаването на нова се­рия на Годишника – първите два тома за учебната 1991-1992 и 1992-1993 година са вече под печат в Университетското издателство.

За времето от 1951 до 1993 година в Богословския факултет (респективно Ду­ховната академия) са удостоени със званието „доктор хонорис кауза“ 16 души: Видински митрополит Неофит, професор протопрезвитер д-р Стефан Цанков, Патриарх Кирил Български, Митрополит Николай Крутицки и Коломенски, професор Иван Снегаров, професор протоиерей Иван Гошев, професор Димитър Дюлгеров, професор Иван Марковски, професор Ганчо Пашев, професор протоиерей Христо Димитров, професор Христо Гяуров, професор Борис Маринов, професор Боян Пиперов, Макариополски епископ Николай, професор Илия Цоневски, включително един хабилитиран доктор на богословските науки – професор Тодор Събев за труда му „Самостойна народностна Църква в Средновековна България“ (1982).

За времето от 1955 до 1993 година 20 души стават кандидати на богос­ловието: Тотю Пенчев Коев – за съчинението „Догматически формули­ровки на I-ви и II-ри Вселенски събори“ (1955); Тодор Събев Тодоров – за съчинението „Религиозно и нравствено състояние на християните през първите три века“ (1955); иеромонах Сергий Петров Язаджиев – за съчи­нението „Мисионерските речи на светите апостоли Петър и Павел в книгата Деяния на светите апостоли“ (1956); Николай Стефанов Шиваров – за съ­чинението „Отношението между законодателствата на св. пророк Моисей и Хамурапи откъм произход и съдържание“ (1958); протоиерей Симеон Нан­ков Симеонов – за съчинението „Литургическото дело на св. Патриарх Евтимий Търновски“ (1959); свещеник Радко Поптодоров – за съчинението „Съборното начало в живота, устройството и управлението на Църквата“ (1959); дякон Петър Попрадославов – за съчинението „Християнският катехуменат през първите пет века“ (1960); Румен Димитров Василев – за съчинението „Откритият при Айн Фешка древен ръкопис с текст и коментар на книгата на пророк Авакум – исагогическо и екзегетическо изследване“ (1964); архимандрит Климент Рилец – общо за богословското му творчество; свещеник Димитър Попфилипов Добрев – за съчинението „Образът на душепастира, отразен в съчиненията на светите Трима светители“ (1968); Николай Иванов Маджуров – за съчинението „Религиозно-фи­лософските възгледи на Михаил Василиевич Ломоносов в апологетическо осветление“ (1971); протоиерей Панайот Колев Памуков – за съчинението „Индивидуално­то душегрижие чрез пастирски посещения на вярващите“ (1971); Христо Стоянов Христов – за съчинението „Протестантските мисии в България през XIX век“ (1972); Славчо Вълчанов Славов – за съчинението „Кумранските текстове с апокрифно съдържание и старозаветните апокрифи“ (1972); Иван Денев Георгиев – за съчинението „Св. Климент Охридски като проповедник“ (1972); Иван Желев Димитров – за съчинението „Първосвещеническата молитва на Господ Иисус Христос – екзегетически анализ на Иоан 17-та глава“ (1982); архимандрит Пантелеймон Пулос (Гърция) – за съчинението „Български светии от времето на Първото българско царство“ (1983); Димитър Станков Киров – за съчинението „Божият образ у човека – богословско-антропологично изследване“ (1982); Иван Петев Димов – за съчинението „Учението на св. Григорий Богослов за Света Троица“ (1985); Любомир Ганчев Тенекеджиев за съчинението „Учението на св. Иоан Дамаскин за иконопочитанието“(1988).

Има още