Публикации на професор д-р Иван Желев Димитров*

Иван Желев Димитров – професор доктор, дългогодишен преподавател в Богословския факултет при Софийския университет по Свещено Писание на Новия Завет, което обхваща въведение в Свещеното Писание на Новия Завет, тълкувание на Свещеното Писание на Новия Завет и новозаветен библейски гръцки език, директор на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет, създател и председател на българския Център за проучване на нови религиозни движения. Най-новата му статия – „Секти в България“ се намира тук и може да се открие на адрес: https://wp.me/p18wxv-boD. В тази връзка вж. също точка № 68 по-долу.

***

Проф. д-р Иван Желев Димитров

1. Открити ръкописи в Синай. – ДК 10/1978, 24-27. (ISSN 0324-1373)

2. Свети Василий Велики като тълкувател. – ДК 1/1984, 3-12. (ISSN 0324-1373)

3. Смисъл и значение на християнската вяра (етимология, новозаветна екзегеза и богословски анализ). – ДК 4/1984, 15-22. (ISSN 0324-1373)

4. Новозаветното учение за Бога – един по същество и троичен по лица. – ДК 6/1984, 9-17. (ISSN 0324-1373).

5. Господ Иисус Христос – единствен новозаветен Пастиреначалник и Първосвещеник (екзегетическо изследване). – ГДА 30 (1980/1981), С., 1986, 165-198

6. Гръцка ръкописна служба на мъченик Лазар Български от ХІХ век. – Във: Актове на Втори конгрес по българистика. С., 1986.

7. Животописни сведения за св. Кирил и Методий и техните ученици, почерпени от техните гръцки служби (12-18 век). – Във: Известия на ЦИАИ, т. 4. С., 1987.

8. Таинството свещенство според Новия Завет (екзегетическо изследване). – ДК 1/1987, с. 27-31. (ISSN 0324-1373)

9. Нов ценен богословски труд (рецензия на книгата: Никополски митрополит Мелетий. Петият вселенски събор – въведение, протоколи, коментари. Атина, 1985, с. 663, на гръцки език). – ДК 7/1987, с. 31-32. (ISSN 0324-1373)

10. Превод от гръцки на български на трудовете на д-р Иван Селимински – Във: Д-р Иван Селимински. Съчинения. С., 1989, с. 47-392. (ISBN 95361/5514-16-89)

11. Нов поглед към Атонските манастири и старобългарската книжнина, съхранявана там. Рецензия на: Константинос Нихоритис. Атонската книжовна традиция в разпространението на кирило-методиевските извори. Кирилометодиевски студии. Кн. 7. С., 1990. 276 с. – сп. Palaeobulgarica/Старобългаристика, ХVІ (1992), 1, с. 114-117.

12. Началото на нашето спасение. ДК 3/1991, с. 11-15. (ISSN 0324-1373)

13. Варненски и Преславски митрополит Симеон като член на Светия Синод. – Във: Митрополит Симеон Варненски и Преславски – духовник и народен будител. Шумен, 1992, с. 40-46. (ISBN 81-09)

14. Първосвещеническата молитва на Господ Иисус Христос (екзегетическо изследване на Йоан 17 гл.). – ГСУ 2 (н. с.), С., 1995, 87-183.

15. Да живеем в братска общност (тълкувание на Mатей 18:15-20). – ДК 3/1995, с. 10-14. (ISSN 0324-1373)

16. Сава Доброплодни и новозаветното тълкуване. – ДК 6/1995, с. 11-17. (ISSN 0324-1373)

17. История на новозаветното тълкуване. Тълкуване на евангелията през 3-11 век. – ДК 8/1995, с. 1-16. (ISSN 0324-1373)

18. Зографските монаси през последните десетилетия. – Във: Светогорска обител Зограф, І. София, 1995, с. 59-64.

19. Научна рецензия на книгата: Мъдростта на Библията. Сеинтенции. Кой кой е. Крилати думи и изрази. Съставител Добринка Н. Христова. С., 1997. (ISBN 954-8907-09-7)

20. Книгата на книгите. – Във: Мъдростта на Библията. Сеинтенции. Кой кой е. Крилати думи и изрази. Съставител Добринка Н. Христова. С., 1997, с. 139-144. (ISBN 954-8907-09-7)

21. Служба на свети Лазар Български. – ДК 4/1998, с. 1-18. (ISSN 0324-1373)

22. Поклонение и поклонничество (историко-екзегетическо изследване). – ДК 5/1998, с. 15-27. (ISSN 0324-1373)

23. Преводи на Новия Завет на български език. – ДК 1/1999, с. 3-9. (ISSN 0324-1373)

24. Четири гръцки документа от архива на Методий Кусев. – ДК 2/1999, с. 9-16. (ISSN 0324-1373)

25. Св. Василий Велики и християнската култура. – Във: Св. Василий Велики. Шестоднев и други беседи. Изд. Народна култура. С., 1999, с. 3-15. (ISBN 954-04-0145-3)

26. Научна редакция на превода и коментарни бележки към беседите. – Във: Св. Василий Велики. Шестоднев и други беседи. Изд. Народна култура. С., 1999, с. 177-207. (ISBN 954-04-0145-3)

27. Св. Василий Велики и неговите беседи. – ДК 1/2000, с. 7-13. (ISSN 0324-1373)

28. Емил Трайчев и Павел Павлов. Тайната на богопознанието (Увод в семантиката и методологията на богословието в светлината на православната традиция). С., 1999, 160 стр. – Рецензия в: ДК 1/2000, с. 28-29. (ISSN 0324-1373)

29. Професор Н. Н. Глубоковски и новозаветното богословие в България. – ДК 4/2000, с. 3-8. (ISSN 0324-1373)

30. Катедрата по Свещено Писание на Новия Завет (от създаването й до наши дни). – ДК 5/2000, 1-8. (ISSN 0324-1373)

31. Халкинската богословска школа и българите в нея. – Във: Юбилеен сборник Митрополит Григорий Доростолски и Червенски. 100 години от блажената му кончина. Велико Търново, 2001, с. 37-44. (ISBN 954-775-012-7)

32. Поклонничество на прага на времето. – Във: сборник Прагът на времето. Плевен, 2001, с. 30-39.

33. Християнското поклонничество – теория и практика. – ДК 3/2001, с. 1-11. (ISSN 0324-1373)

34. Новозаветни апокрифи. – ДК 8/2001, с. 1-8. (ISSN 0324 1373)

35. Български църковни общини зад граница. – Във: сб. Българистика 2001. Доклади от международната работна среща, София, 21-22 септември 2001 г., с. 45-52. (ISBN 954-8854-09-0)

36. Професор Николай Никанорович Глубоковски – основател на новозаветното богословие в България. – Във: сб. Бялата емиграция в България. ИК Гутенберг. С., 2001, с. 366-371. (ISBN 954-9943-20-8)

37. Ръкописи и старопечатни книги на български и други езици от сбирката на патриарх Кирил в библиотеката на Богословския факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски” и във фонда на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия (съавторство с Митко Лачев). – Във: Сборник в чест на Кирил Патриарх Български по случай 100 години от рождението и 30 години от неговата смърт. Пловдив 2001, с. 113-121.

38. Филокалия – Добротолюбие. – ДК 11/2001, с. 10-13. (ISSN 0324-1373)

39. Образ – икона. Функция на понятието в Новия Завет. – ДК 1/2002, с. 3-8. (ISSN 0324-1373)

40. Разпространението на Христовото благовестие. Дейността на св. апостол Павел в нейния исторически контекст (Тълкувателен обзор на Деяния на светите апостоли 9, 11 и 13-28 гл.). С., 2003. (ISBN 954-488-074-7)

41. Научна редакция на: Свети Йоан Златоуст. Избрани беседи върху Евангелието според Йоан. С., 2003. (ISBN 954-9700-31-3)

42. Старозагорският митрополит Панкратий в междуправославните отношения. – Във: Достойно изпълнен църковен и граждански дълг. Сборник в памет на покойния Старозагорски митрополит Панкратий. Стара Загора, 2003, с. 148-153 (ISBN 954-90884-6-4).

43. Проблеми и практики във връзка с приложението на Закона за вероизповеданията. – Във: Вероизповедания и закон. Мониторинг на религиозните свободи в Република България. С., 2004, с. 190-200. (ISBN 954-91156-5-8)

44. Апокрифът „Молитва на апостол Павел” от Наг Хаммади. – Във: сб. Богословски размисли. С., 2005, с. 45-55. (ISBN 954-8329-67-0)

45. Православните богословски школи – общение и свидетелство. – Във: Православието и светът днес (Шести конгрес на висшите православни богословски школи. София, 5-10.10.2004 г.). С., 2006, с. 215-221 (editio bilingua; английски превод на текста на с. 222-227). (ISBN 954-07-2337-X)

46. Преводите на Библията на съвременен български език. – Във: Библията в България. Научни конференции ‘2007. Сборник доклади. С., 2007, с. 86-97. (ISBN 978-954-8968-43-0)

47. Глубоковски „под черта”. – Във: В памет на проф. Николай Никанорович Глубоковски (1863-1937). С., 2008, с. 111-117. (ISBN 978-954-8329-97-2)

48. Корабокрушението на св. апостол Павел. Малта ли е островът, където се спасяват корабокрушенците? – Във: Библията и морето. „А това велико и пространно море!” Пс. 103:25. С., 2009, с. 91-98. (ISBN 978-954-92168-3-7)

49. Промени във взаимоотношенията между религия и държава в България в демократичния период. – Във: Еднан Аслан и Радка Василева (издатели). България – Австрия. Образованието и религията във време на промяна. В. Търново, 2010, с. 53-63. (editio bilingua; немски превод на текста на с. 146-156) (ISBN 978-954-427-867-0)

50. Научна редакция на: Из историята на старозаветния библейски канон : [Сборник]. С., 2011. (Библейска библиотека 6)  ISBN 978-954-92168-4-4.

51. Научна редакция на: Изворът на живота. Несебър 2009-2010 : [Сборник]. С., 2011. (Библейска библиотека 7)  (ISBN 978-954-400-617-4)

52. Водата в текста на възкресните канони от неделните утринни в октоиха. – Във: Изворът на живота. Несебър 2009-2010 : [Сборник]. С., 2011. (Библейска библиотека 7)  (ISBN 978-954-400-617-4)

53. Речниковото дело на отец Неофит Рилски. – Във: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. С., 2012, с. 49-65.

54. Бъдещето на Православието в България и Европа. – Във: Бъдещето на религията в България и Европа : [Сборник]. С., 2014, с. 61-78. (ISBN 978-619-160-339-8)

55. Битката за власт раздира Православието. – Във: В-к „Преса”, 22 март 2014, с. 8.

56. Всеправославният събор – свидетелство за единството и проблемите на православието. Православната църква – общност от църкви. – Във: сп. „Балкани“, бр. 3/2014, с. 39-53. (ISSN 1314-4103) 

57. Гласът на Вартоломей Първи – гласът на помирението. – Във: Димитров, Б. и др. Патриарх Вартоломей I и България. София 2015, с. 175-178. (ISBN 978-954-92167-0-7)

58. Време за събиране. – Във: Димитров, Б. и др. Патриарх Вартоломей I и България. София 2015, с. 5-7. (ISBN 978-954-92167-0-7)

59. „Мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три“ (Йоан 21:11). – Във: Два стълба на храма : [Сборник]. (Библейска библиотека 11)  С., 2016, с. 128-136. (ISBN 978-954-92168-8-2)

60. Научна редакция на: Два стълба на храма: [Сборник]. (Библейска библиотека 11)  С., 2016 (ISBN 978-954-92168-8-2)

61. Употребата на думата предание (παράδοσις) в книгите на Новия Завет. – Във: Свещеното Писание в църковното предание: [Сборник]. С., 2016, с. 63-74. (ISBN 978-954-2972-50-1)

62. За гръцките текстове на двуезичните музикални ръкописи в библиотеката на Рилския манастир. – Във: Рилският манастир – история, памет, духовност : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция, 28.9. – 1.10.2017 г., Рилски манастир. София, 2018, с. 282-287. (ISBN 978-619-01-0305-9)

63. Глаголът σοφίζειν и неговите производни в гръцкия текст на Библията. – Във: Меѓународна конференција Света Софија – “Премудроста која си изгради дом”, Охрид – Струга, 11-13 октомври 2019: [Сборник]. Скопие, 2020, с. 93-101. (ISBN 978-9989-743-29-0)

64. Продължение на традицията във време, когато се рушаха традициите. За вокален квинтет (сега вокален ансамбъл) «Йоан Кукузел – Ангелогласният». – Във: Свети Йоан Кукузел – личност, творчество, епоха : [Сборник]. София, 2020, с. 343-356 (ISBN 978-954-07-5121-4)

65. Паметта за мощите на св. Йоан Рилски и за тяхното връщане в Рилския манастир. – Във: 550 години (1469-2019) от връщането на мощите на св. Йоан Рилски в Рилския манастир [Юбилеен сборник]. Пловдив, 2021, с. 193-205. (ISBN 978-619-90620-4-3)

66. Современные переводы Священного Писания на болгарский язык. – В: Fons sapientiae verbum Dei. Сборник научных статей в честь 80-летия профессора Анатолия Алексеевича Алексеева. Санкт-Петербург, 2022, с. 231-239. (ISBN 978-5-6044839-7-8)

67. За Поп-Ненчовия превод на Евангелието. – В: А на жената бяха дадени крила : [Сборник в чест на професор Светлина Николова]. София, 2022, с. 207-220. (ISSN 0204-4021. ISBN 978-954-9787-57-3)

68. Секти в България. – В: Защитата на вярата, предизвикателства и проблеми днес. Сборник с доклади от международна конференция. Издава Софийска света митрополия, София, 2022, с. 13-22. (ISBN 978-619-188-801-6)

На латиница:

69. Priestertum und Dienstamt (Ein Blick auf das Lima-Papier). – Das Priestertum in der Einen Kirche. Aschaffenburg 1985, S. 229-235.

70. Athos – Bulgarien – Russland (Wechselbeziehungen in den Jahrhunderten). – Tausend Jahre zwischen Wolga und Rhein. Muenchen 1988, S. 176-184.

71. Ueber einige Fragen der griechischen Akolouthien der heiligen Kyrill und Method (Lebensbeschreibende Angaben aus den griechischen Akolouthien). – Symposium Methodianum. Muenchen 1988, S. 415-420.

72. Christian Mission Today in a Socialist Country of Yesterday. Impressions from Bulgaria. – International Review of Mission. Geneva, vol. 317 (July-September 1991), p. 421-425. (ISSN  0020-8582)

73. Oases of Spiritual Life and Witness. The Missionary Work of the Monasteries in Bulgaria. – You Shall Be My Witnesses. Mission Stories from the Eastern and Oriental Orthodox Churches. Katerini 1993, p. 61-65. (ISBN 960-7297-58-x)

74. Die Bibelwissenschaft als Disziplin der Orthodoxen Theologie im Kontext der deutschen Universitaet.– In: Orthodoxes Forum. Zeitschrift des Instituts fuer Orthodoxe Theologie der Universitaet Muenchen. 10. Jahrgang, 1996, Heft 1., SS. 7-13. (ISSN 0933-8586)

75. Bulgarische Uebersetzungen des Neuen Testaments in den letzten zwei Jahrhunderten.– In: EPITOAUTO. Studies in honour of Petr Pokorny on his sixty-fifth birthday, Praha 1998, SS. 88-95. (ISBN 80-902 296-0-3)

76. Die Kirche als “Haus Gottes” und “Leib Christi” in den paulinischen Schriften.– In: Orthodoxes Forum. Zeitschrift des Instituts fuer Orthodoxe Theologie der Universitaet Muenchen. 13. Jahrgang, 1999, Heft 2., SS.163-169.

77. The Orthodox Church in Bulgaria Today.- Greek Orthodox Theological Review. Vol. 45, Nos 1-4, 2000, p. 491-511. (ISSN 0017-3894)

78. Das Sakrament des Priestertums nach dem Neuen Testament (exegetische Untersuchung). – Herrnhut. Theologische Gespraeche mit der Bulgarischen Orthodoxen Kirche. Studienheft 26. Hermannsburg 2001, S. 250-259. (ISBN 3-87546-152-5)

79. Moderne Bibeluebersetzungen in den Laendern des “Neuen Europa”. In: Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West. Festschrift fuer Prof. Theodor Nikolaou. Frankfurt a. M. 2002, S. 143-153.

80. La chiesa ortodossa nella societa bulgara contemporanea. – In: L’Ortodossi nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive. Torino 2003, p. 285-302. (ISBN 88-7860-177-2)

81. Die Bulgarische Orthodoxe Kirche im europaeischen Kontext. – In: Philia. Eine Zeitschrift fuer Europa. I-II. Frankfurt am Main 2003, S. 162-168.

82. Invatamantul teologic in Bulgaria. – In: Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa – Universitatea din Bucuresti. Bucuresti 2004, p. 297-305. (ISBN 973-575-992-6)

83. The Legal Settlement of the Relations between the State and Religions in Bulgaria Today. – In: The Balkans As Reality. Religious Culture, National Security and Ethnic Peace on the Balkans. Sofia 2004, p. 14-19. (ISBN 954-91351-3-6)

84. Noua lege a cultelor din Bulgaria si Biserica orthodoxa bulgara. – In: Omagiu profesorului Nicolae V. Dura la 60 de ani. Bucuresti, 2006, p. 1236-1238. (ISBN 973-87251-8-6)

85. The Schools for Orthodox Theology – Fellowship and Witness. – In: Orthodoxy and the World Today (Sixth Congress of the Higher Orthodox Schools of Theology, Sofia, 5-10.10.2004). Sofia, 2006, с. 222-227 (editio bilingua; Bulgarian text on p. 215-221). (ISBN 954-07-2337-X)

86. Die Orthodoxe Kirche im demokratischen Staat – Laenderfallstudie Bulgarien.– In: Christen in Europa. Orthodoxes Christentum – ein unterschaetzter Faktor in Europa. epd-Dokumentation 4/2007, S. 13-18. (ISSN 1619-5809)

87. Bulgarian Christianity. – In: The Blackwell Companion to Eastern Christianity. Edited by Ken Parry. Malden MA, USA 2007, p. 47-72. (ISBN 978-0-631-23423-4)

88. Legal Settlement of the Relations between the State and Religions in Bulgaria Today. – In: Legal Aspects of Religious Freedom. International Conference, 15-18 September 2008. Ljubljana 2008, p. 305-309. (ISBN 978-961-92439-1-6)

89. La difficile transizione in Bulgaria. – In: La Nuova Europa. Rivista internazionale di cultura, N. 6, Novembre 2009, p. 58-64.

90. Religions and the Modern Society. – In: The Balkans as Reality. Living Faithfully, Living Together. Second Volume. Sofia 2009, p. 247-269. (ISBN 978-954-323-602-2)

91. Aenderungen in den Beziehungen zwischen  Religion und Staat in Bulgarien waehrend der demokratischen  Periode. – In: Ednan Aslan & Radka Vasileva (Hg.). Bulgarien-Oesterreich. Bildung und Religion im Wandel. Veliko Tarnovo 2010, S. 146-156. (editio bilingua; bulgarischer Text auf S. 53-63) (ISBN 978-954-427-867-0)

92. Die Generation 1989: Jugend und Religion im postkommunistischen Bulgarien. – In: Johann Marte, Vincenc Rajsp, Karl W. Schwarz u. Miroslav Polzer (Hg.) Religion und Wende in Ostmittel- und Suedosteuropa 1989-2009 (Pro Oriente, Bd. XXXIII), Innsbruck 2010, S. 313-319. (ISBN 978-3-7022-3077-7)

93. Die erste Nach-Wende-Generation – Fragen an die bulgarisch-orthodoxe Kirche. – In: Verkündigung und Forschung, 56. Jg., Heft 1-2011, S. 83-89. (ISBN 0324-2410).

94. Scriptural Foundations of Ecumenism According to Orthodox Understanding. – In: Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for theological education (Regnum Studies in Global Christianity series). Editors Pantelis Kalaitzidis et alii. Oxford 2014, p. 59-63.

95. Ecumenical Dialogue in the Perspective of the Bulgarian Orthodox Church. – In: Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for theological education (Regnum Studies in Global Christianity series). Editors Pantelis Kalaitzidis et alii. Oxford 2014, p. 374-379.

96. Orthodox Theology in Ecumenical Context in Bulgaria. – In: Orthodox perspective on Ecumenical Theological Education / The ecumenical movement in the theological education and in the life of orthodox churches. Volos 2014, p. 183-189. (ISBN 978-618-81264-0-4) (в съавторство с д-р Стефка Кънчева/in cooperation with Dr. Stefka Kancheva).

97. Bulgarian-Greek Church Relations in the 2nd Half of the 20th Century. – In: Études balkaniques LI/1, Sofia 2015, p. 165-173. (ISSN 0324-1645)

98. The Orthodox Church of Bulgaria in the Ecumenical movement – a past without future? – In: Vassiliadis, P., Papageorgiou, N., Dimitriadis, N. (eds.) Orthodox Ecumenical Theology. The Open Public Lectures. CEMES-e-books. Thessaloniki 2021, p. 96-101.

99. Philippoi or Philippopolis, Nicopolis Epirus or Nicopolis ad Nestum. – In: Sacra Scripta XIX, 1-2 (2021), p. 14-20. (ISSN 1584-7624)

На гръцки език:

100. Οι νεομάρτυρες στη ζωή της Βουλγαρικής Εκκλησίας. – Πρακτικά θεολογικού συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην των νεομαρτύρων. Θεσσαλονίκη 1988, σ. 425-434.

101. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός – μοναδικός Αρχιποίμην και Αρχιερεύς της μιάς Εκκλησίας κατά τον Απόστολον Παύλον. – Πρακτικά  θεολογικού συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην του αγίου ενδόξου Αποστόλου Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1989, σ. 115-132.

102. Υπότροφοι των Εκκλησιών: το μέλλον  των διεκκλησιαστικών σχέσεων. – Συμπόσιον πνευματικόν επί χρυσώ ιωβιλαίω ιεροσύνης του Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου. Αθήναι 1989, σ. 635-645.

103. Η αποκαλυπτική ιδέα στο βουλγαρικό λαό τις δεκαετίες μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. – Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Προβλήματα φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά. Λευκωσία, 1993, σ. 79-87  (ISBN 9963-561-34-9).

104. Η παρουσία των γυναικών στις Πράξεις των Αποστόλων. – Οι Πράξεις των Αποστόλων. Εισηγήσεις Ε΄ συνάξεως ορθοδόξων βιβλικών θεολόγων. Αθήνα, 1994, σ. 137-144. (ISBN 960-7298-49-7)

105. Η Βέροια της Μακεδονίας και αι άλλαι Βέροιαι. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Βέροια, 1996, σ. 109-117.

106. Η Ορθοδοξία στη μεταβαλλόμενη Ανατολική Ευρώπη. – Πρακτικά συνεδρίου: Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο Ορθοδόξου θεολογίας. Προοπτικές στη σημερινή Ευρώπη. Θεσσαλονίκη, 2000, σ. 251-257.

107. Σύγχρονες τάσεις διαβαλκανικής συνεργασίας στη Βουλγαρική διανόηση. – Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ιστορία, πολιτισμός και προοπτικές. Γιαννιτσά, 2003, σ. 100-104.

108. Ο νέος Παύλος των νέων Κορινθίων. Απόψεις του Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας για το ισαποστολικό έργο του Αγίου Κλήμεντος Αχρίδος στους Βουλγάρους. – Πρακτικά Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Απόστολος Παύλος και Κόρινθος», τ. Α΄. Αθήνα 2009,  σ. 529-535. (ISBN 978-960-453-659-7)

109. Η μνήμη των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. – http://blogs.auth.gr/moschosg/2013/06/05/%CE%B7-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CE%BF/

110. Τα λόγια του Ιησού Χριστού για την εξουσία ως διακονία (Μκ 10, 41-45). – Εξουσία και διακονία. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Βέροια, 2014, σ…………

111. Σαηεντολογία και εκπαίδευση. – Περιοδ. Ενημέρωσις  (Ι. Μ. Τροοδίτισσα Κύπρου), Τεύχ. 7-12, Αύγουστος 2014 – Ιαννουάριος 2015, σ. 63-69.

Съкращения: ДК – Духовна култура, ГДА – Годишник на Духовната академия, ГСУ – Годишник на Софийския университет, ЦИАИ – Църковен исторически и архивен институт при Българската патриаршия

Изображение: проф. д-р Иван Ж. Димитров. Източник Гугъл БГ.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-bzN

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s