ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС – продължение 9*

Иван Панчовски

Постоянното присъствие на Иисус Христос в света

„Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Матей 28:20)

Ivan PANCHOVSKIБързо изминали дните, през които възкръсналият Христос се явявал на учениците Си, беседвал с тях и ги наставлявал за предстоящото им велико дело; да изграждат величественото здание на светата Църква и да събират в нейния спасителен кораб народите от цялата земя. Наближавал часът, когато възкръсналият Христос следвало да се възнесе и да седне отдясно на Бог Отец. Това изпълвало душите на апостолите с нарастваща тревога; как ще се лишат от видимото присъствие на своя Господ,как ще  престанат  да  съзерцават прославеното My тяло и божествения My лик, как ще извършват своето велико и  тежко  дело  без  Неговите  мъдри  наставления  и  всемогъщи  съдействия? Четейки по лицата на апостолите тревогата им и чувствайки душевния им смут преди възнесението Си, Господ Иисус Христос ги уверил, че никога няма да ги остави сами, че винаги и навсякъде ще пребъдва с тях, че невидимо ще продължава  да  присъства  в  света.  Ето  думите,  чрез  които  било  изразено божественото обещание, пълно с крепка надежда и светла утеха за всяко християнско сърце. Господ Иисус Христос казал: „Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Матей 28:20).

Съдържащото се в тези думи обещание не закъсняло да се изпълни и непрекъснато се изпълнява. Да спрем преди всичко вниманието си върху живота и дейността на апостолите след възнесението на Иисус Христос! Разсъждавайки по човешки би следвало да очакваме, че след като Иисус Христос напуснал апостолите Си, Неговият образ в съзнанията им трябвало да избледнява и въздействието на Неговото учение да отслабва. Случило се обаче обратното. Господ Иисус Христос не бил вече сред апостолите Си, а те се изпълвали с божествено дръзновение  и  благодатни или. Те  се  освобождавали  от маловерието, превъзмогнали малодушието си, побеждавали боязливостта си. След Христовото възнесение излезли дръзновено на обществените места като незамлъкващи  трибуни  на  Христовото  учение  и безстрашни  свидетели  за истинността на вярата в Христос. Макар повечето от тях да били обикновени галилейски рибари и да не били следвали никакви висши школи, те излезли смело пред изкусните книжници, фарисеи и садукеи от една страна, и пред образованите  елински  и  римски  философи  и  юристи  от  друга  страна. Те чувствали духовното  превъзходство  и  нравствената сила на проповедта за Иисус Христос и с нея побеждавали юдейската софистика и езическото лъжемъдруване.Неувереността изчезнала от душите на Христовите апостоли; страх не сковавал повече сърцата им и не парализирвал волите им. Сега те не се бояли от затвори и тъмници, не се плашели от мъчения и смърт. Никаква земна сила не могла да ги застави да замлъкнат, да престанат да благовестят за Христос и да изповядват Неговото учение. Очевидно е, че те носили в себе си Христовия дух и били обладани от Христовата сила. Христос не бил телесно сред тях, но невидимо винаги ги придружавал и духовно обитавал в тях. Във всеки миг от живота и дейността си те съзерцавали в очите на сърцата си вечно живия Христос; те чувствали Неговото постоянно присъствие в душите си; те усещали всемогъщата сила на Христос в себе си. Те не били сами, а Христос бил с тях и в тях. Доколкото живеели с вярата в Христос, доколкото осъществявали евангелските принципи и доколкото служили на делото на Църквата, Сам Христос изпълвал духа им, окрилял душите им, вдъхновявал волите им и действал чрез тях словом и делом. Всеки един от Христовите ученици би могъл да каже като апостол Павел: „Вече не аз живея, а Христос живее в мене” (Галатяни 2:20).Jesus Christ (8)Обещанието за постоянното присъствие на Христос в света не се отнася само до Неговите апостоли; то важи за всички, които копнеят за Христос, които жадуват за възвестената от Него истина, които осъществяват провъзгласената от Него правда и най-вече които изпълняват Неговата нова заповед за братска обич към всички хора. В Деня на светата Петдесетница  бе  основана  Църквата Христова и в нея се изля Христовият дух, който оттогава непрестанно присъства в света, действа в него, придобива най-различни форми и никога не угасва. Милиони хора повярваха в Христос. Те Го пазят като най-голямо съкровище; те Го  превръщат  в  ръководител  на  своя  живот;  от  Него  черпят  сили  за съществуването си, за нравственото си усъвършенстване, за плодотворната си дейност и за вечното спасение. Който е обикнал Христос и чрез вярата в Него Го е познал, той Го е скътал в глъбините на душата си и не позволява на никого да Го похити, защото без Него над вечността не сияе слънцето на спасението. Който е изучил историята на християнството, който е проследил победното шествие на християнската вяра през вековете и който е вникнал в прекрасния мир  поне  на  една  християнска  душа,  той  следва  да  признае, че Христос невидимо  пребивава  в  света  и  продължава  да  извършва  Своето  чудно, божествено дело. Навсякъде в християнския свят се забелязва осъществяването на Христовото обещание: „Ето, Аз съм с вас през всички дни!”

Постоянното присъствие на Христос в света след Неговото възнесение е многолико. То  взема  най-различни  форми  и  се  проявява  по  най-различни начини. Тук ще спрем вниманието си само върху някои от тези форми и начини.pentecost_iconХристос присъства в света – не само в духа на вярващите, нито дори само в богоподобния дух на всеки човек, а също и в природния свят. Всичко съществуващо е сътворено чрез божественото Слово, Което се въплътило в историческото лице на Иисус Христос и чрез Неговата човешка природа влязло в света и възприело в Себе Си неговите елементи. „Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на устата My цялото им воинство” (Псалом 32:6). „Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало… Светът чрез Него стана” (Иоан 1:3, 10). Бог „създаде всичко чрез Иисус Христос” (Ефесяни 3:9). „Чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти – всичко чрез Него и за Него е създадено” (Колосяни 1:16).

Щом светът е сътворен чрез божественото Слово, то във всичките си сфери и пластове на битие и живот носи в себе си печата на Неговата творческа десница и пo-близко или по-далечно сияние от Неговата вечна слава. Който чрез вярата отвори очите на душата си за богосъздадеността на природата в цялото и безкрайно многообразие и неизразимо величие ще долови интуитивно в нея постоянното невидимо присъствие на Христос и ще се възхити от блясъка на Неговото сияние в нея.

Поради своята богосъздаденост чрез Словото „тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, Който ги покори, с надежда, че и самите твари   ще   бъдат   освободени   от   робството   на   тлението   при   славното освобождение   на   синовете   Божии” (Римляни 8:19-21). „Очакванията”   и „надеждите” на тварите да бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии (Римляни 8:19-21). „Очакванията” и „надеждите” на тварите да бъдат освободени от робството на тлението намират оправдание и възможност за изпълняване чрез въплъщението на Бог Слово, чрез видимото My пребиваване в света, чрез изкупителния My подвиг на Голгота и чрез постоянното My невидимо присъствие в света като негов Изкупител и Спасител. „Бог примири света (kosmon) със Себе си чрез Христа” (2 Коринтяни 5:19).img_257539_1676886_lФьодор Михайлович Достоевски непосредствено почувствал, дълбоко преживял и прекрасно художествено изразил тайната за постоянното присъствие на Христос в природата чрез беседите на старец Зосима. Той разказва как в своята младост, отдавна вече, близо преди четиридесет години, обхождал с отец Анфима цяла Русия, събирайки подаяния за манастира. Веднъж нощували с рибари на брега на голяма река. Към тях се присъединил благороден момък, селянин, около осемнайсетгодишен. „И виждам аз – разказва за него Фьодор  Михайлович  Достоевски  чрез устата на старец Зосима, – гледа той пред себе си, умилно и ясно. Нощта е светла, тиха, топла, юлска, реката широка, от нея се издига пара и свежест, излеко плесне рибка, птичките млъкнали, всичко е тихо, благолепно, всичко се моли Богу. И не спим само ние двамата, аз и този момък, и разговаряме за хубостите  на  Божия  свят  и  за  великата  му  тайна.  Всяка  тревичка,  всяка буболечка, мравка, златна пчеличка, всички, за чудене, знаят своя път, без да имат ум, за тайната Божия свидетелстват, непрекъснато я извършват сами и, виждам аз, разпали се сърцето на милия момък. Изповяда ми той, че обича гората, горските птички; бил птицелов, всяко тяхно подсвиркване разбирал,всяка птичка умеел да примами; no-добро нещо от това – да си в гората, аз, казва, не зная и всичко е добро. „Вярно – отговарям му, – всичко е добро и великолепно, защото всичко е истина. Погледни – казвам му – коня, голямо животно, което стои близо около човека, или вола, който го храни и му работи, наведен и замислен, погледни образите им; каква кротост, каква привързаност към човека, който често пъти го бие безжалостно, какво незлобие, каква доверчивост и каква красота има в неговия образ. Трогателно е дори да се знае и това, че той няма грях, защото всичко е съвършено, всичко, освен човека, е безгрешно и Христос е с тях преди да бъде с нас”. „Че мигар – пита момъкът – и те имат Христос?”  „Та как може да бъде иначе – казвам му, – защото за всичко е Словото, всяко създание и всяка твар, всяко листче се устремява към Словото, пее слава на Бога, плаче за Христос, незнайно за себе си, с тайната на своето безгрешно житие извършва това. Ето – казвам му, – скита се из гората страшната мечка, грозна и свирепа, и съвсем не е виновна за това”. И му разказах как отишла веднъж мечка при един велик светец, който живеел в гората,  в  малка  килийка,  и  се  умилил  над  нея  великият  светец,  излязъл безстрашно срещу нея и ѝ подал късче хляб: „Върви си, казва, Христос да бъде с тебе”, и отминал свирепият звяр послушно и кротко, без да стори пакост. И се умили момъкът за това, че мечката си отишла без да стори пакост и че Христос е с нея. „Ах, казва, колко е хубаво и чудесно всичко Божие[232]!”Jesus Christ (4)Идеята  за  постоянното  Христово  присъствие  в  природата  намерила художествен израз и в творчеството на Никос Казандзакис. Творбите на Никос Казандзакис се ползват с известност далеч зад пределите на отечеството му. Заради активното му участие в борбата за мир и за литературното му творчество той бе удостоен през 1956 година от Световния съвет на мира с високата награда за мир. Тук за нас е интересно едно от съчиненията на Никос Казандзакис – романът му „Христос отново разпнат”, който за кратко време обходи света.

Никос  Казандзакис  още  в  самото  начало  на  романа  си  описва  как изглежда селският мегдан в Ликовриси в третия ден на Великден. Литургията току-що е свършила. Денят е хубав и приятен, блести слънцето, леко ръми, лимоновите цветове миришат, дърветата напъпват, тревата се съживява. Сред тази вълшебна природна картина авторът долавя как „от всяка бучка земя се възнася Христос[233]!”

И така, всичко съществуващо е сътворено чрез божественото Слово, въплътено в  историческото  лице  на  Иисус  Христос.  Следите на Неговата божествена премъдрост и всеблагост могат да бъдат прочувствани и забелязани навсякъде в творението. Христос тясно е свързан с цялото творение както чрез божествената, така и чрез човешката Си природа. Неорганичната и органичната природа, следвайки законите на необходимостта и влеченията на инстинктите, по свой начин върви по пътя на своето назначение. Така тя несъзнателно долавя постоянното присъствие на Христос в себе си, възвестява Неговата велика тайна и благовести за спасението чрез Него. Всичко е сътворено чрез божественото Слово и за Него и доколкото то съществува и осъществява назначението си, следва  разпоредбите  на Словото, служи My  и  все  повече  се изпълва  със сиянието на Неговата неземна слава.Jesus Christ (69)В още по-висша степен Христос пребъдва във всеки човек. Последният е сътворен по Божи образ и в някаква мярка съзнава и следва в живота си Христовия закон на правдата и любовта. Est Deus in nobis – говорили още древните римляни. Те били сигурни, че всеки човек носи в душата си някакъв божествен или, пo-точно, богоподобен дух. Първоизворът и вечният извор на живота е Бог Слово. Навсякъде, където струи живот и още повече където този живот е пълноценен, където той цъфти в красота и съвършенство, той винаги идва от Бог Слово. „В Него имаше живот, и животът беше светлина на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът не я обзе” (Иоан 1:4-5). В душата на всеки човек струи малко поточе от живота на Бог Слово. Този живот го крепи в света. Той осветлява пътя му към истината, правдата и любовта. Той го насочва от  времето  към  вечността. Тази  светлина,  която  животвори  човека  и  го направлява към пътя на спасението, е толкова лъчезарна, че никой мрак не може да я обземе и да я угаси.

Някои древни отци и учители на Църквата, като св. Юстин Философ и Мъченик,  Ориген,  св.  Атанасий  Велики  и  блажени  Августин,  възприели  и изпълнили с християнско съдържание учението на древните стоици за logos spermatikos – за семенния разум. „Семената” на божественото Слово са вложени във всичко съществуващо, но най-вече в създадената по Божи образ човешка душа. Според св. Юстин Философ и Мъченик по силата на вложения и наличен във всяка човешка душа Логос видни езически мъдреци дълго време преди Рождество Христово се издигнали до предчувствието и частичното познание на някои християнски принципи, както и до сравнително възвишен добродетелен живот.Тях той причислява към числото на дохристиянските праведници[234]. По такива и други подобни съображения блажени Августин твърди,   че „това, което ние наричаме християнство, съществувало винаги, от началото на света до явяването на Христос в плът[235].”

Присъствието на божественото Слово в човешката душа преди въплъщаването My било помрачено от греха и смътно долавяно. Следователно то не можело да привежда човешките души до благодатно покаяние, към изкупление и спасение.The Holy FamilyПри въплъщаването Си Бог Слово се свързал неразривно с човешката душа. Тогава той ѝ станал много по-близък и тя лесно може да почувства Неговото присъствие в себе си било поради богоподобната си природа, било поради сродството си с Неговата богочовешка природа. Всяка човешка душа е способна да почувства невидимото присъствие на Христос в себе си и да откликне на Неговия зов към покаяние и спасение. Обръщането на човешката душа към вярата в Христос е тайнствен процес, който не може да се обясни без живото чувство за Христовото присъствие в нея и за Неговото благодатно въздействие върху нея. Характерен в това отношение е случаят с езичника Корнилий, римски стотник от Кесария, за когото разказва книга „Деяния на светите апостоли” (глава десета). Той само чрез пламенната си вяра в Бога, чрез благочестието, богобоязливостта и добродетелността си се почувствал толкова близко до Иисус Христос, че станал достоен да има видението още преди да е чул евангелската проповед и се удостоил да получи кръщение с Дух Свети преди още да бил кръстен с вода.

Една от формите, в които се проявява присъствието на Христос в света, е незамлъкващото благовестие на Христовото слово, на Евангелието. Който чете или слуша с вяра евангелското слово, той не може да не долови в него невидимото присъствие на Иисус Христос. В Евангелието тупти живото сърце на Иисус Христос, в него е съхранен за вечни времена живият дух на Иисус Христос;  от  него  се  излъчва  непрестанно  Христовата  просвещаваща  и освещаваща сила. „Никой – казва Алберт Айнщайн – нe може да чете Евангелието, без да почувства действителността на Иисус. Пулсът на Неговата личност тупти във всяка дума[236].”Jesus Christ (121)Евангелското слово е Божие слово, а не човешко. Чрез него Сам Господ Иисус Христос ни разкрива великите тайни на богопознанието и спасението, зове ни да Го следваме в живота си, да вървим по пътя на нравственото усъвършенстване и чрез изпълняване на заветите My да влезем в дивните чертози  на  вечния  живот.  Чрез  благовестието  на  евангелското  слово  Сам Христос стои пред вратата на човешкото сърце и чука; ако някой чуе гласа My и отвори вратата, Той влиза при него и вечеря с него (Откровение 3:20).

Особено нагледно е представено как се преживява присъствието на Христос в евангелското слово от споменатия писател Никос Казандзакис в романа му „Христос отново разпнат”. Неговият главен герой Манольос започва да чете Евангелието, за да открие живия образ на Христос и да го изобразява в душата и в живота си. Евангелското слово го завладява изцяло и го освежава като студена вода. Той като че ли придобива крила, на душата му олеква. На всяка страница, във всяка дума от Евангелието той вижда Христос да шества заедно с него, наблюдава дивните Му дела и жадно поглъща божествените Му слова. Авторът разказва:

„Сякаш за първи път срещаше Христос, сякаш за първи път чуваше гласа Му! Защото за първи път видя Христос да вдига към него очи и да му казва тихо и подканващо: „Следвай Me!” И тогава Манольос щастлив, мълчалив, вървеше след Христос, ту по росната трева на Галилея, ту по песъчливите брегове на езерото Генисарет, ту по острите камъни на Юдея… А вечер се изтягаше под някоя маслина и гледаше през посребрените ѝ листа как блещукат звездите. Колко синьо и дълбоко беше небето, когато Христос бе с него, колко чист и лек като дъх бе въздухът и как благоухаеше земята!Jesus Christ (92)Вчера бяха отишли заедно в малкото селце Кана на сватба. Христос влезе в къщата като жених и всички се зарадваха като Го видяха, и се изчервиха като булки. Булката и младоженецът станаха, дадоха клетва, след това поканените насядаха на кушетките и започнаха да ядат и пият. Христос вдигна чашата, благослови младоженците, каза няколко думи, много обикновени, но младоженците почувстваха изведнъж, че бракът е тайнство, че мъжът и жената са два стълба, които крепят земята… Започна веселбата, виното се свърши. Христовата майка се обърна към Сина си: „Дете мое, виното се свърши…” Раздвижи се девствената сила в гърдите на Христос. За първи път Той щеше да протегне ръка и да заповяда на веществото да се претвори. Като орле, което се кани да литне за първи път и разперва боязливо силните си криле, тъй и Христос стана бавно, излезе на двора, надвеси се над шестте урни с вода и се огледа в тях. И щом лицето Му се отрази в тях, водата изведнъж се превърна във вино. Христос се обърна към Манольос, който Го бе последвал в двора, и му се усмихна…

Един друг ден, спомни си Манольос, беше много горещо, хиляден народ се беше събрал на бреговете на езерото. Христос влезе в една лодка, заедно с Него влезе и Манольос; той приемаше в себе си сладкото Му слово като семе… Сеячът бе излязъл да посее семето си… Манольос чувстваше сърцето си като благодатна земя и семето поникваше, ставаше трева, тревата ставаше клас, а класът – хляб, върху който беше начертан голям кръст.196273_195488787148437_100000619526321_532440_4788747_nЕдин ден пък те вървяха сред зрелите жита, беше пладне и всички огладняха. Христос протегна ръка, откъсна клас, откъснаха по един и учениците My, откъсна и Манольос: всички започнаха да ронят едно по едно зърната от класовете и ядяха. Колко сладко беше това зелено жито, пълно с мляко, как насищаше тялото и душата! Над главите им чуруликаха лястовички и следваха и те, като малки ученици, Христос, а в краката им бедните полски цветя бяха облечени no-богато и от цар Соломон.

Един фарисей ги покани в своя дом. Манольос застана до вратата, за да гледа. С каква пренебрежителна снизходителност прие фарисеят Христос в палата си! Не изми краката My, не поръси косите My с благоуханна вода, не Го целуна в знак на мир… И изведнъж, в момента, когато ядяха мълчаливо, въздухът приятно  замириса  и  при  тях  влезе  жена  с  разтворена  гръд  и златисторуси  коси  с  алабастров  съд,  пълен  със  скъпа  благоуханна  вода. Манольос я видя и се изплаши… Коя беше тази жена, той я беше виждал някъде, но не си спомняше къде. Жената коленичила в краката на Христос, счупи съда с благоуханната течност, изля я върху светите My крака, след това развърза косите си и избърса краката My, като плачеше… Христос се наведе, постави ръката Си върху русата ѝ глава и се чу приятният My глас: „Простени са, сестро Моя, всичките ти грехове, защото силно обичаш…[237].”

Оттогава Манольос не се отделя от Евангелието, защото чрез него се отварят очите на душата му да вижда живия Христос и да черпи от Него сили в трудния си подвиг на истински християнин. Той често си спомня разказа на отец Манасис, при когото по-рано бил послушник. Веднъж дошъл да го види един отшелник, който останал през целия ден при него. Той отварял очите си за миг и след това пак бързо ги затварял. „Отвори очи, отче – казал отец Манасис. – Отвори очи да видиш чудните Божи творения”. „Аз затварям очи – отвърнал му отшелникът – и виждам Този, Който ги е създал”. По същия начин и Манольос често затваря очите си, за да види Христос и да чуе гласа Му. Той прочита по едно изречение от Евангелието, след това затваря очите си. Тогава пред  душата  му  се  явява  Христос.  В  прохладната  нощ  той  вижда  ясно Спасителя, облечен в бяло, да върви напред, а след Него – учениците Му. Вмъква се и той, скришом, последен, в свитата[238]. Манольос върви след Христос, стъпка по стъпка, уверено, от онзи миг, когато Христос се беше родил във Витлеем и бяха дошли овчарите да Му се поклонят. Манольос преживява, че и той е заедно с тях и Му пее „Осанна” край яслите. Проследявайки земния живот на  Иисус  Христос,  както  е  описан  в  Евангелието,  Манольос  придружава Христос до великия ден на светлото Му възкресение, когато Той излезе от гроба и влезе в сърцето Му[239]. Когато приятелят на Манольос, Янакос, го запитва как ще понесе трудния подвиг на саможертвената служба на ближните си, той, показвайки Евангелието, му отговаря: „Ами че аз не съм сам. Христос е с мене[240].”img_220220_1223598_lОкрилен  от  Христос, Манольос взел велико решение: да изостави уединението си, да напусне планината и да слезе при хората, за да им служи по Христовия образец.

„Манольос – продължава Никос Казандзакис – слизаше от планината и се чувстваше лек, сякаш не стъпваше на земята, а хвърчеше; и изведнъж му се стори, че архангели бяха разперили крилете си и го сваляха от скала на скала, сякаш беше някакво пухкаво облаче, несено от лек ветрец. Зад него тичаше запъхтян Янакос, но не можеше да го настигне.

– Сякаш криле са ти пораснали, Манольос! – викаше му той. – Поспри се малко, да те настигна!

Но Манольос чувстваше крилете под краката си и не можеше да чака. Как можеше да каже на крилата: „Спрете, да почакаме Янакос!”

– Искам, но не мога, Янакос – извика му той. – Бързам.

Същите тези крила го носеха, когато затваряше очи и вървеше след  Христос, Който сееше Божието Слово по хубавата земя и по камъните. Как хвърчеше само, следвайки Христос, от Генисарет в Юдея, стъпвайки леко по малките любими селища Капернаум, Кана, Магдала, Назарет, заедно с верните си приятели – и след това с един скок прекрачваше Самария и оттам в любимите места край Иерусалим – Витания, Витлеем, Витавара, Иерихон, Емаус!… Така летеше и днес Маньолис и слизаше в Ликовриси, сякаш пак следваше стъпките на Христос[241].”Jesus Calms The StormНе само този герой на Никос Казандзакис, но и всеки човек, който чете евангелските повествования със сърдечна вяра и топла обич, вижда пред cебe си живия Христос, Който му открива възможност да бъде съзерцател на дивните Му дела и да се наслаждава от небесната красота и сладост на божественото Му учение. Тогава сърцето прелива от изблици на възторг и щастие. То се изпълва с неземна нежност и безгранична обич и неудържимо облива в тях целия свят. След като види живия Христос да беседва с него от редовете на Евангелието, да го  призовава  за  Свой  последовник  и  да  му  възлага  свещената  мисия  на благовестник в света, вярващият се обзема от силно желание да възвестява Божието слово на всички твари – на камъните, на животните, на хората. При изпълняването на това си желание той преодолява пречките, защото той не е сам – Христос е с него. Той не се бави, не иска да пропусне нито един миг; той лети с устрем напред, защото пред него върви Христос с крилатия Си дух и големите Си крачки.

Тъй като Евангелието е Слово Божие и чрез него Сам Господ Иисус Христос ни открива абсолютните истини на богопознанието и спасението, то никога няма да загуби своята ценност и валидност. Иисус Христос каза: „Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат” (Матей 24:35; Марк 13:31; Лука 16:17). Поради вечната ценност и валидност на истините, които Христос открива на света чрез Своето Евангелие, то ще се благовести на всички народи през всички времена. Иисус Христос изпрати учениците Си по целия свят да проповядват Евангелието на всички твари (Марк 16:15; 13:10; Матей 28:19-20). Близо двадесет века се сбъдват думите: „Словото Господне пребъдва довеки”, които апостол Петър отнася към Евангелието (2 Петр. 1:25). Вдъхновеният духовидец от остров Патмос видял ангел да лети посред небето, той имал вечно Евангелие, за да благовести на земните жители, на всяко племе и коляно, на всеки език и народ (Откровение 14:6). Евангелието е непреходно и вечно; неговата сила е безкрайна и ненадмината от никоя книга, защото то съдържа в себе си живото слово на въплътения Бог Слово и защото всяка негова дума крие зад себе си невидимо присъстващия Христос Бог.0d7b4925bbb67028936192b4bb0b4da0_610x0По силата на Своето божествено присъствие Иисус Христос е навсякъде в света. Той едновременно е трансцендентен и иманентен на света. „Всичко и във  всичко  е  Христос” (Колосяни 3:11).  Все  пак  може  да  се  твърди  напълно основателно, че никъде другаде постоянното невидимо присъствие на Христос не е така осезателно доловимо за вярващата душа както в светата Църква. Още преди да бъдат положени основите на светата Църква като мистичен съюз на вярващите Господ Иисус Христос каза: „Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях” (Матей 18:20). Щом двама, трима или повече души вярват в Христос, събират се в Негово име и с общи усилия се стараят да осъществяват Неговите възвишени принципи, те вече образуват Църква Христова. В нея обитава Господ Иисус Христос не само чрез вярата в Него и в Неговото божествено слово, а и мистично-реално. Църквата Христова не е обикновено човешко общество, където се събират обединени от една идея хора. Църквата Христова е богочовешки организъм; тя е мистично тяло Христово. Неин Глава е Господ  Иисус  Христос,  а  всички  вярващи  в  Него  са  живи  членове  на мистичното My тяло. Без мистичното присъствие на Христос между вярващите в Него няма Църква. Христос е „Глава на Църквата, която е Негово тяло, пълнота на Тогова, Които изпълня всичко във всичко” (Ефесяни 1:22-23; 1 Коринтяни 12:27; Колосяни 1:24).

Между Христос като Глава на Църквата и вярващите в Него като членове на Църквата съществува тясно духовно и благодатно единство. Чрез тайнствата на Църквата вярващите се приобщават с Христос, Духът Господен се вселява в техните сърца, живее в тях и ги изпълва. Който няма Духа на Христос, той не е Христов (Римляни 8:9-11; Ефесяни 3:19) и не принадлежи към Църквата. На тези, които са усвоили изкупителните заслуги на Христовата първосвещеническа жертва, Бог възстановява богосиновството им и им изпраща в сърцата Духа на Своя Син (Галатяни 4:5-6).EucharistНай-пълно се осъществява мистично-реалното единение между Христос и вярващите в Него чрез св. Евхаристия; там във вид на хляб и вино за живот вечен вярващите се причастяват с истинското тяло и с истинската кръв на Иисус Христос. Господ Иисус Христос казва: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него… Който Мене яде, ще живее чрез Мене” (Иоан 6:56-57). Ние бихме могли да възкликнем заедно с българския архиерей: „О, какво величие, каква пълнота и снизхождение на любовта Божия към нас! Господ не само прие кръстната смърт на Голгота, за да ни изкупи от греха, проклятието и смъртта, да ни отвори дверите на вечното спасение, но Той превърна  Своята  Голгота  във  вечна  трапеза  на  любовта  Си  към  нас[242].”Евхаристийното общение на вярващите с Христос ги съединява с Него в един дух. „Който се съединява с Господ, един дух е с Него” (1 Коринтяни 6:17).

В Църквата Господ Иисус Христос е в непрестанно благодатно общение с вярващите, изпълва ги със Своя дух и им дава Своята сила. Чрез вярата и любовта вярващите пребъдват в Христос и Той в тях: „Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, така и вие, ако не бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, ще ви бъде” (Иоан 15:4-7). Пребиваването в Христос, в което се изразява принадлежността към Църквата, не се състои нито само в изповед на Христовото име, нито само във вяра в Христовото учение, нито дори само в мистично единение с Христос. Пребиваването в Христос е състояние на духа, при което цялата душа на вярващия е обладана от Христос и ръководният и движещ център на нейните сили е Той.1436R-298347Пребиваването в Христос означава да имаме Христов ум. Чрез него Господ дава на вярващите в Него да разбират всичко (2 Тимотей 2:7). Но никой човешки ум не може да разбере всичко, ако не се подхранва непрестанно от Неговите жизнени сокове. От сърцето са изворите на живота (Притчи 4:23). „Кога мъдрост влезе в сърцето ти, и знанието ще бъде приятно за душата ти, тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди, за да те спаси от зъл път, от човек, който говори лъжа, от ония, които напущат правите пътеки, за да ходят по тъмни пътища; от ония, които се радват, вършейки зло, които се възхищават от зла развала, чиито пътища са криви, и които блуждаят по свои пътеки; за да те спаси от жената на другиго, от чуждата, която подслажда думите си, която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог” (Притчи 2:10-17). Тази мъдрост Христос излива в сърцата на вярващите, като чрез вярата се вселява в тях; тогава те, утвърдени в любовта, могат да проумеят що е ширина и дължина, дълбочина  и  височина  и  да  познаят  Христовата  любов,  която превъзхожда всякакво значение (Ефесяни 3:17-19).

Мъдростта, която Христос влива в човешките сърца чрез пребиваването Си в тях, никога не остава бездейна. Тя винаги се отлива в дела на дейна обич и дава много плодове, защото целта на поръчението е да се породи любов от чисто сърце, oт добра съвест и от нелицемерна вяра (1 Тимотей 1:5). Делата са най-правилният критерий, най-вярното мерило както за истинността и дълбочината на мислите, така и за чистотата и искреността на сърцето. Убежденията и сърдечните разположения притежават пълна ценност, само когато се отлеят в съответни на тях добри дела. Напълно в духа на това и Христовото пребиваване в  душите  на  вярващите  непременно  се  отлива  в  дела  на  християнска добродетелност, в многообразните прояви и плодове на християнската обич. „Ако спазите Моите заповеди – говори Господ Иисус Христос – ще пребъдете в любовта Ми” (Иоан 15:10). Христовите заповеди са приятни и свети не само да бъдат четени или слушани от амвона в храма; тяхната красота и светост не проличават никъде така ярко както когато се осъществят от християните в живота им.orthodox-cross1Постоянното присъствие на Христос в света се долавя от вярващите в любовта и чрез любовта. „Любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога; който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов” (1 Иоан 4:7-8). Господ Иисус Христос е въплътената любов. Чрез въплъщението, живота и изкупителния My подвиг Божията любов слезе на земята и няма да я напусне, докато чрез своята сила не я претвори и преобрази, за да стане обиталище на човеци, които в живота и постъпките си и ще се вдъхновяват само от обич и ще живеят в братска взаимопомощ и в братско разбирателство. „Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него” (1 Иоан 4:16).

Пребъдването в Христос е пребъдване в любовта, защото Христос е въплътената любов и защото за Него имат вечна ценност делата на любовта. Вяра без съответни на нея дела на любов е мъртва (Яков 2:17-20). Любовта към Христос е велика сила. Но тя не е отделима от любовта към създадените и възлюбени от Него хора, от Неговите братя. Нещо повече, ние не можем да видим Иисус Христос нито с телесните, нито с духовните си очи, а също така не можем да почувстваме Неговото постоянно присъствие в света и в нашите души, ако не обикнем Неговите братя. „Бога никой никога не е видял. Ако, любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта My е съвършена у нас… Който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял? И ние имаме от Него тая заповед: който люби Бога, да люби и брата си” (1 Иоан 4:12; 20-21).

Най-истински се чувства присъствието на Христос в света в лицето на Неговите  малки  братя – на  човеците,  към  които  ние  сме  проявявали Христовата  обич. Тази  истина  нагледно  е  разкрита  от  Иисус  Христос  в пророческата му проповед за страшния съд. Според тази проповед във великия съден ден Господ Иисус Христос ще отнесе към Себе Си всички наши дела, които ние сме извършили на нашите ближни.Judgement day„Кога дойде Син Човечески в славата Си, и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се събират пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната My страна: дойдете вие, благословените от Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Me напоихте; странник бях, и Me прибрахте; гол бях, и Me облякохте; болен бях, и Me посетихте; в тъмница бях, и Me споходихте. Тогава праведниците ще My отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога те Видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едното от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете, от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Me напоихте; странник бях, и не Me прибрахте; гол бях, и не Me облякохте; болен и в тъмница, и не Me споходихте. Тогава и те ще My отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен” (Матей 25:31-46).

Основната  идея  на  тази  Христова  проповед – за постоянното My присъствие в лицето на нуждаещите се хора – е послужила за сюжет на прекрасния разказ на Лев Николаевич Толстой под надслов „Дето е Любовта, там е и Бог[243].”Този разказ ясно показва как Господ Иисус Христос поради безпределната Си обич  към  нас  не  само  ни  е  позволил  да  долавяме  интуитивно  Неговото присъствие в света и да се приобщаваме в Църквата мистично с Него, но също така ни е предоставил възможност да му служим, да My извършваме добрини в лицето на Неговите най-малки братя – всички наши ближни – и по този начин да изживяваме най-висшата радост и да ставаме  все по-достойни за неизказаните блаженства в Божието небесно царство.jesus as the good samaritanВ многоликите образи на страдащите и нуждаещите се наши ближни Христос обхожда цялата земя, моли ни да Го приемем, да Го подкрепим, да облекчим мъките My, да направим по-лек кръста My в живота. В лицето на всекиго, който изнемогва от глад и моли за милостиня, Христос гладува и моли да споделим с Него хляба на своята трапеза. Манольос, главният герой на Никос Казандзакис  от  споменатия  му  роман „Христос  отново  разпнат”,  като  се застъпва за бездомните и гладни бежанци от турските издевателства, казва: „Христос гладува и иска милостиня[244].”

По-нататък  Манольос  разказва  на  тримата  си  приятели – Янакос, Михелис и Костандис -случка с неговия старец в манастира, отец Манасис. Този калугер се измъчвал от едно свое желание; искал да отиде и да се поклони на Божия гроб. Обикалял той села, събирал милостиня и след много години, вече  старец,  успял  да  събере  тридесет  лири,  които  били  необходими  за пътуването му. Извършил покаяние, взел разрешение от игумена и потеглил на път. Току-що бил излязъл от манастира и видял дрипав, буден и измъчен човек, който наведен събирал трева. Той чул тоягата на калугера да тропа по камъните и вдигнал глава.

– Къде отиваш, отче? -запитал го той.

– На Божи гроб, братко, на поклонение. Да обиколя три пъти Божия гроб и да се поклоня.

– Колко пари имаш?

– Тридесет лири.

– Дай на мене тези тридесет лири, защото имам жена и деца, които гладуват. Дай ми ги, обиколи три пъти около мене, а след това падни на колене и ми се поклони.

Калугерът извадил кесията си с тридесетте лири, дал я на бедняка, обиколил го три пъти, след това паднал на колене и му се поклонил. После се върнал в манастира си.

Едва след много години Манольос разбрал кой бил този бедняк, когото срещнал старецът му близо до манастира.

– Кой е бил той – запитали с тревога приятелите му?

Манольос се поколебал известно време и отговорил:

– Христос.Jesus Christ (143)Тримата приятели подскочили. Сторило им се, че изведнъж сред тях в тъмнината се показва тъжен, бедно облечен, преследван от хората, с окървавени крака от дългия път Христос. Те почувствали в себе си със страх, с тържество, незримото Му присъствие. Дълго време не можали да проумеят. Какво можели да кажат? Към кого можели да се обърнат? Не виждали никого, обаче никое тяло не им се бе сторило толкова действително и осезаемо, колкото този незрим въздух с образ на скромен човек сред тях.

Листата на смокинята се разклатиха, нощта отново се изпълни с ухание на зрели смокини. И тъй, както седяха и вдишваха дълбоко тази миризма, четиримата почувстваха това невидимо присъствие да прониква в тях и да изпълва от главата до петите цялото им тяло. Всички си спомниха как, когато бяха още деца и сърцата им бяха невинни, същото това незримо присъствие изпълваше душата им във великия петък, когато се причастяваха.

–  Като  моя  духовен  старец,  отец  Манасис  –  разказва  по-нататък Манольос – и аз, слугата, имах големи планове. Не ме побираше кошарата ми, не ме побираше селото; мечтаех да се кача на голям кораб, да отида накрай света, да намеря изкуплението си. Мислех, че Божи гроб е много далече, накрай света. Пренебрегвах този къс земя, на който съм се родил… Но сега разбрах. Христос е навсякъде, обикаля вън от селото ни, чука по вратите ни, чака и проси от сърцата ни. Беден, гладен и без покрив е Христос с това богато село, където живеят и царуват агите… Беден е, а има и деца, които гладуват. Проси, чука по вратите и по сърцата и Го пъдят от врата на врата, от сърце на сърце.Jesus Christ (189)Манольос се изправи, лицето му блестеше в тъмнината.

– Братя – извика той. – Ние ще Го приберем, ще My отворим вратите и сърцата си. Преди не Го виждах и не Го чувах. Сега Го виждам и Го чувам. Миналата вечер, когато Янакос се изкачи да ме намери горе в самотата ми, чух Го да ме зове ясно, да вика името ми и слязох в селото. Мислех, че ме вика, за да умра, но не ме е викал за това. Сега знам защо ме е викал и реших… Братя, реших да изменя изцяло живота си, да се откажа от миналото, да прибера Христос от улицата.

В изпълнение на великото си решение Манольос отива при богатите селяни от Ликовриси, за да ги увещае да приемат прогонените от турците бежанци като свои родни братя. Същевременно Манольос казва:

– Братя, искам да ви говоря за Христос, прощавайте, че съм неграмотен и не знам да плета словата. Но вчера, когато седях пред кошарата си – слънцето тъкмо залязваше – дойде Христос и седна до мене на пейката, спокойно, простичко, тъй, както сяда съсед. Държейки празна торба, въздъхна и я просна на земята. Краката My бяха покрити с прах, петте рани от гвоздеите бяха се отворили и от тях течеше кръв.

– Обичаш ли Ме? – каза ми Той с тъжен глас.

– Учителю – отвърнах аз – заповядай ми и ще умра за Тебе.

Той поклати глава, усмихна се, но не продума. Дълго стояхме така, и аз не се решавах да проговоря. Най-после My казах:

– Уморен си, Учителю мой. Краката Ти са покрити с прах и кръв. Откъде идваш?

– Обикалям селата – отвърна ми Той, – минах и през Ликовриси. Децата Ми гладуват, носех тази торба, за да слагам вътре подаянията… Гледай, връщам се и торбата Ми е празна. Уморих се…

Той замълча пак. Двамата гледахме слънцето, което залязваше. Изведнъж се чу пълния My с болка глас:

– Какво стоиш ти, който казваш, че Me обичаш, какво стоиш спокойно, отпуснато, със скръстени ръце? Ядеш и пиеш, удобно разположен, четеш думите, които съм казал, плачеш, когато четеш за Моето разпъване, а след това се изтягаш на постелята си и спиш. Не те ли е срам? Така ли Me обичаш? Обич ли наричаш това? Стани!

Аз скочих и паднах в краката My.

– Господи, грешен съм, прости ми!

– Вземи си гегата и върви да намериш хората, не се страхувай, говори им.

– Какво да им кажа, Господи? Аз съм неграмотен, беден, страхлив, когато видя насъбрани много хора, изплашвам се и бягам. А сега ме изпращаш да им говоря: какво да им кажа?

– Върви да им кажеш, че съм гладен, че чукам по вратите, протягам ръка и викам „Милостиня, християни!”

Селяните слушаха с отворени уста, развълнувани и чувстваха полека-лека да ги обхваща някакъв странен страх, сякаш виждаха наистина Христос да обикаля бос, да чука по вратите им, да иска милостиня, а отвътре да My викат: „Бог да се смили над Тебе!” и да Го пропъждат…

– Братя мои – извика Манольос – сестри, мъже и жени от Ликовриси! Не по свое желание идвам; как щях да се осмеля аз, слугата, простия, да говоря и  да   давам  съвети на богатите стопани, на славните  първенци и на старейшините? Не по свое желание идвам, Христос ме праща! Казвам думите, които Той ми поръча да ви кажа: „Гладен съм! – вика Христос. – Дайте милостиня, християни!” Който даде милостиня на бедните, дава на Господ…

Селяните откликват на този пламенен зов, отправен към тях от Христос чрез устата на Манольос. Той изпълва с радост душата му и той казва на поп Фотис, ръководителя на бежанците:

– Отче, виждаш ли, не се отчайвай. Жив е Христос, крачи по земята, видяха Го някои сърца и Му отвориха, смелост[245]!”Jesus Christ (99)Който чрез силата на вярата и чрез делата на любовта не само чувства присъствието на Христос в душата си, но също види Неговия образ в лицето на всеки нуждаещ се ближен и чрез него My служи, той е окрилен от неземна сила. Христос винаги и навсякъде е с него; Той го подкрепя в труден подвиг и му дава сили да го извърши леко и с радост. Който почувства Христос в себе си и тръгне по Неговия път да служи на хората, той хвърчи от радост, сякаш на раменете му порастват криле и той подскача с лекота от камък на камък по стръмния път на християнските добродетели.

Ако обаче не виждаме Христос в лицето на нашите братя и не Му служим, като задоволяваме техните нужди, ние подлагаме на нови страдания Христос –  отново  възлагаме  върху  плещите  Му  тежкия  кръст,  пак  Го повеждаме по трудния път към Голготското възвишение, разпъваме Го на кръст и Му причиняваме безмерни страдания и мъчения. Поради безграничното Си човеколюбие,  поради  безпределната  Си  обич  към  всички  хора,  в  чието сътворяване Той участвал чрез предвечното Си естество, в които Той вложил искра от Своя безсмъртен дух и чиято плът Той възприел за тяхно спасение, Господ Иисус Христос страда със страданията на всяко човешко същество. Човешкото тяло на Господ Иисус Христос е прославено и възнесено на небето. То обаче съдържа в себе си човешко сърце, изпълнено с божествена обич. Това сърце по тайнствен начин е свързано с всички човешки същества и подобно на огромен  приемател долавя  в  себе  си  трепетите  на  всички  човешки  сърца, откликва на техните болки и страдания, изживява ги като свои.

Сред нашия народ се срещат поверия, че Христос слиза на земята и в различни човешки образи, например на изнемощял старец, или на закъснял странник, или на облечен в дрипи пътник, или на изгладнял просяк спохожда хората. Ако някой прояви милост към Него и Му засвидетелства обичта си, било като Го подслони под своя покрив, било като сподели с Него скромната си трапеза, било като облекчи страданията Му, той си спечелва голяма заслуга и скоро се удостоява с богато възнаграждение. Много народни умотворения имат за свой сюжет подобни мотиви.Jesus Christ (53)В разказа си „Стари хора” Йордан Йовков обрисувал два взети от народа образа – на дядо Васил и на баба Въла. Тези кротки старци живели самотно на село. Баба Въла отишла с Петровица и с Гунчовата Неда да прекопаят нивата. Хич не ѝ дошло наум, че било празник. Като започнали да копаят сетила се баба Въла, че е празник.

– Да си вървим – рекла тя – грехота е.

– Няма нищо, бабо Въло, кой ти гледа сега празник – отговорила Петровица и разправила, че в някое си село, в нивите, излязъл стар човек. Повикал едно момче и му казал да му донесе хляб. Момчето донесло хляб и старецът, като го разчупил, вътре в хляба се показало кръв. Старецът рекъл: тази година ще има голям берекет, ама ще има и война, и се изгубил.

– Да си вървим, грехота е – рекла пак баба Въла.

– Не, стой – казала Петровица.

Изведнъж, като се обърнали, видели стар човек с голяма брада – такъв един… като че е слязъл от някоя икона. Гледал ги, гледал, поклатил глава и рекъл:

– Не е хубаво, дето работите на празник. Не е хубаво…

Тогава Неда и Петровица грабнали мотиките – и към село. И баба Въла подире им, откъснали ѝ се краката. Като дошли до селото и се обърнали – човека го нямало.

Баба Въла запалила кандилото пред иконата и разказала за случилото се на дядо Васил. Той ѝ казал, че това са бабини деветини. Поръчал ѝ да приготви нещо за ядене, че приближавал обяд. Той отишъл в кръчмата, но не стоял дълго там и се върнал пак вкъщи. Намерил баба Въла по-объркана и по-уплашена.

– Знаеш ли, че онзи човек дохожда? – казала тя. – Поиска ми нещо и аз му дадох новата ти антерия, вълнената…[246]TheResurrectionOfJesusByHeinrichHofmann0302В този разказ е намерило художествено въплъщение дълбокото убеждение на народното съзнание, че в образа на старци Христос ходи по земята. Чрез тях Той приканва народа да тачи своите празници, да не отстъпва от своите вековни традиции и да проявява братска обич и милосърдие към немощните и страдащите, към изпадналите в нужда и беда.

В романа „Преспанските камбани” Димитър Талев прекрасно описал как изстрадалият български народ очаквал идването на братските руски войски, за да  го  освободят от турското иго. Непосредствено  преди  обявяването  на освободителната война всяко българско семейство се подготвяло да посрещне достойно братята освободители. Същото било и в град Преспа.

На Чисти понеделник всички преспанки почистват къщи и дворове, варосват и мият – всичко да светне за милите гости. Черги перат, килими изтупват – на чисто да стъпи дядо Иван. Разтворени са всички врати, отвсякъде лъха на чистота и свежест, от стените – на прясна вар, всичко трепти измито, изпарено, подновено. По полиците блестят излъскани медните съдове, светлеят и стъклата на малките прозорци, които цяла зима не са отваряни.

Андрея Венков влиза по чорапи вкъщи, по изпарените черги и килими. Баба Бенковица го посреща край огнището, но се вижда, че едва се държи на нозете си от умора. И тук всичко трепти от чистота, стените са варосани и стаята изглежда no-широка. На оджака свети газена лампа, измито блести и нейното стъкло. В ъгъла гори кандилото – измито е и то, старата жена е сипала ново дървено масълце, сияе сребърният венец около пожълтялото скръбно лице на Богородица. Андрея се оглежда:

– Хубаво, майко. Ти като че ли Господа Бога ще посрещаш…

– Ами да, синко… Нели чакаме мили гости, нели чакаме тая година Сам Господ да влезе во сека християнска къща… Старата жена се прекръсти с премалялата си ръка[247]. Тук народното съзнание вижда образа на Христос въплътен в братските руски войници. Чрез тях Христос идва да извърши саможертвения подвиг на освобождението.The resurrection in the last dayНашият поет Пенчо Славейков в стихотворението си „Моето внуче” от сбирката „На острова на блажените” изразил идеята за постоянното присъствие на Христос в света, включително и в родната ни страна. В това си поетично произведение поетът същевременно излял мъката си, затова че не приемаме винаги Христос в сърцата си и не следваме свещените My завети за обич към брата.

„Аз имам внуче, дивно мило дете,

и то веднъж, преметнало ръцете

около мойта шия, ме запита:

„Да беше жив Христос и като скита

тук на земята, вуйко, ако мине

по нашенско, – къде ще се отбие

да си почине?”

На това запитване на милото си внуче поетът отговаря:

„Мое свидно дете,

Христос е жив. И често Него лете

са виждали по нашенско да ходи

когато зреят ниви хлебородни

и с тиха ги усмивка благославя”.

Като съобщава това, поетът обаче бърза с болка на сърце да обясни на внучето си, че главно поради социалните неправди и икономическото подтисничество в нашата страна по онова време Иисус Христос никъде не бил приеман и поради това отминавал с наведено от скръб чело.

„Но Той не се отбива, не остава

тук никъде, ни в град, нито на село.

Той отминава, свел скърбящо чело

в мълчание. Навред е тук студено

и неприветно. Няма уморено

сърце поделена во сърца корави.

Какво Христос по нашенско ще прави – отдето са на земната тревога

безумствата пропъдили и Бога!

По нашенско са небесата низки;

и нашите чувства само са огризки

от хляб, замесен с квасът на отрова…

Христос минава през таз земя сурова, – за другаде отива Той с усмивка, без да завърне тука на почивка.”

Все пак Иисус Христос и тогава е можел да намери в нашата страна хора, които със своите светли мисли и чисти чувства били достойни за Неговото високо внимание, за Неговата нежна милувка и братска целувка. Такива били децата.

„Дечица само, дето поминува,

ако съзре, Той тихо ги целува –

тях, праведните в тая земя грешна…

– Той досега не те ли нейде срещна[248].2695092911_e4c9f9433cПо цялата земя, по всички страни, навсякъде, където има хора да страдат, да копнеят по истината, да се борят за правда в живота и да проявяват обич в отношенията и делата си, вярващата душа открива присъствието на Иисус Христос в света и долавя Неговото благотворно въздействие върху човешките сърца.

Отношението на хората към присъствието на Иисус Христос приема три форми:

Първо, то може да не бъде възприемано и поради това да не бъде признавано. Та нали дори и през онези велики исторически дни, когато „Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина” (Иоан 1:14), тоест когато Словото най-реално и осезаемо не само чрез органите на духа, но и чрез сетивата на тялото присъстваше в света, пак имало хора, които не Го познали, не признали божественото My достойнство и Го отхвърлили? „В света беше и светът чрез Него стана, но светът не Го позна. Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха” (Иоан 1:10-11). Днес възприемането на Христовото присъствие в света е no-трудно. То може да се постигне само чрез голямо напрежение на духовните сили; душата трябва да бъде нравствено чиста, сърцето трябва да бъде  чувствително  за  трепетите  на  доброто;  само  тогава  могат  да  бъдат доловени  най-светите  вълни,  които  изпуска    из  себе  си  божественото присъствие на Христос в света.

Второ, човек може да бъде безразличен към присъствието на Христос в света – да не проявява духовен интерес към него, да не напряга духовните си сили, за да Го възприеме и да не върши нищо, за да откликне на зова, който Той отправя към него като императив за формиране на поведението и дейността му. „Духът на тежестта” често пъти обзема човека и го притиска до земята. Тогава той не може да възприеме божественото веяние, което се носи на всякъде и всичко обгръща със себе си (Римляни 8:5-7).Jesus ChristТрето, вярата в доброто, жаждата за истина и правда, борбата за мир и нравствено съвършенство и най-вече делата на братолюбието отварят човешката душа за нежното сияние, което излъчва из себе си постоянното Христово присъствие в света. Веднъж отключила се за Христос и възприела Го в себе си чрез покаянието и вярата, човешката душа се ражда за обновен живот и се изпълва с неизказаните дарове и сили на богосиновството. „На всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха” (Иоан 1:12-13). Когато човек чувства с духа си присъствието на Христос в света и особено обитаването My в собствената си душа, тогава той придобива  крила  и  лети  неудържимо  по  лествицата  на  нравственото съвършенство и към висините на спасението.

В преживяването на постоянното присъствие на Христос в света могат да настъпят и действително понякога настъпват временни колебания и съмнения. Дори може да се случи на вярващия да не вижда Христовия образ в душата си, да не чувства Христовата сила в мишците си, да потъва в маловерие, да се обзема от отчаяние. Психологията на религиозното съзнание познава много случаи, когато вярата се колебае, обаче не отпада напълно. Тогава вярващият подобно на бащата на момчето, обзето от ням дух, вика и със сълзи казва: „Вярвам, Господи! помогни на неверието ми!” (Марк 9:24). Такива съмнения и колебания във вярата имат и положително значение за усилване, задълбочаване и възвисяване на религиозния живот – те често пъти водят към по-висше разбиране за Бога и към по-силна обич към Христос. Вярата всекидневно трябва да се извоюва, Христос непрекъснато трябва да бъде откриван, защото Той е пълнота на живот и съвършенство – в Него винаги може да се види нова страна, незабелязана досега духовна висина.2407960210_42ba345282Двама от Христовите ученици, когато отивали от Иерусалим за село Емаус, се разговаряли помежду си за събитията, които станали с техния Учител, след като Той бил отнет от тях и подхвърлен на кръстна смърт. Тъжни мисли и чувства ги обзели; те мислели, че завинаги са загубили Христос. В този миг обаче Сам Господ Иисус Христос приближил до тях, вървял заедно с тях и беседвал с тях, разяснявал им тайните пътища на Божия промисъл и те все още не можели да Го познаят. Накрая пердето паднало от очите им и те познали в лицето на своя обикновен наглед спътник Иисус Христос. Така се случва с много вярващи, които понякога те чувстват Христовото присъствие в света, в себе си и в жизнения си път. Те се обземат от тревога и живеят в мъка от Неговата загуба. Те обаче не бива да се отчайват, защото пак ще намерят Христос – своя Спасител – и пак ще се радват с неизмерима радост на Неговото духовно присъствие. Блез Паскал се намирал в подобно душевно състояние, когато Христос му се явил и го утешил със словата Си. „Ти не би Me търсил, ако не бе Me вече намерил[249].”

Когато зима скове в ледената си прегръдка земята, по нея замира цъфтящият живот. Дърветата загубват зелените си листа, които радват окото и лъхат прохлада сред зноен ден. По полетата не се вижда нито едно цветенце, което да ни омайва с красотата и благоуханието си. Всичко в природата като че ли е заспало мъртъв сън, защото слънцето е скрило своя животворен лик и не гали земята с топлите си лъчи. Но нима ще кажем, че слънцето въобще е изчезнало, че то е  престанало  да  съществува?  Съвсем  не. Там  някъде  в небосвода, зад гъстите мъгли и надвисналите облаци слънцето продължава да извършва своите закономерни движения и да излъчва из себе си живителна светлина и топлина. Слънцето не може да бъде забелязано с просто око, но то продължава да съществува и да упражнява своето благотворно въздействие върху земната гръд – без него всеки живот в нея би изгаснал и ние бихме потънали в безпросветната тъма на ледената смърт.3268654711_eab7c72c5aНещо подобно става и с човешката душа. Изразявайки се образно, ние можем да кажем, че и човешката душа преживява във вярата си зимни дни. Мъглите на греховете и облаците на пороците дотолкова могат да закрият за човешката душа божествения лик на въплътеното Слънце на правдата, че тя никак да не чувства Неговото постоянно присъствие в света. Тогава небето на вярващата душа се помрачава и нейните светли пориви се вледеняват. И все пак вярващата душа диша и живее, търси своя божествен Спасител и се бори по някакъв начин да Го намери, да Го върне в сърцето си. И Господ не е далеч от нея. Той не ще я остави да загине в нейната самота и безпомощност. Силата на Божията благодат „в немощ напълно се проявява” (2 Коринтяни 12:9).

Христос със Своя божествен дух присъства навсякъде. Обаче до Него човешката душа може да се извиси и да достигне само по тесния път на подвизите в добродетелност и благочестие. На този път Христос стои и чака човешката душа; там тя непременно ще Го срещне и ще се зарадва на Неговото присъствие.

Дори и тогава, когато някоя душа тръгне по широкия път, Христос пак не я изоставя и не я обрича на гибел. По най-различни начини Христос ѝ напомня за предстоящата опасност и иска да пробуди у нея силите на доброто за съпротива и да я върне от пътя на злото. Класически е примерът с фарисея Савел, по-късния апостол Павел. Преди да се обърне към Христос и да стане Негов благовестник по целия свят, той преследвал учениците и последователите на Господа. Но на път за Дамаск, където Савел отивал да воюва с християните, той бил озарен от силна светлина, паднал на земята и чул глас, който му казал:

– Савле, Савле, защо Me гониш?

– Кой си Ти, Господине? – запитал Савел.

– Аз съм Иисус, Когото ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен (Деяния апостолски 18:9-10).

Савел се вслушал в Христовите думи, обърнал се към Христос и чрез усърдното си подвижничество в благовестието на евангелското слово и в християнските добродетели си изплете неувяхващия венец на святост и вечен живот.Our LordИисус Христос не иска да остави никоя човешка душа да погине. Той зове всеки към Себе Си и му обещава Своята всесилна помощ и закрила. Който откликне на този зов и възприеме Христос за свой идеал и пътеводител в живота, той никога не ще бъде изоставен от Него. Иисус Христос е верен приятел и закрилник на човека. Той никога не изменя на повярвалите в Него и на възложилите надеждата си върху Него. „Ето – казва им Той, – Аз съм с вас през всички дни до свършека на света”. „Не бой се… – говори Иисус Христос не само на апостол Павел, но и на всеки вярващ в Него, – защото Аз съм с тебе, и никой не ще посегне да ти стори зло” (Деяния апостолски 18:9-10). През земния живот често пъти настъпва време, когато човек търпи разочарования от свои близки, които са му се изповядали и клели в предана и вярна до гроб обич. Христос никога не разочарова Своите верни. В колкото и трудно положение да се намират те, дори и тогава, когато се изправят пред грозния и страшен лик на смъртта и сами ще трябва да прекрачат прага на тайнствената страна на отвъдния свят. Христос пак е с тях, подкрепя ги с всемогъщата Си десница и ги води към тихото пристанище на вечния живот.

Християнинът никога не е изправен пред страшната пропаст на метафизичната и етичната самота и изоставеност, която вдъхва в душата на мнозина вледеняващ студ и вечен ужас. Иисус Христос – божественият Цар на вековете – никога не изоставя вярващите; Той винаги и навсякъде е с тях. Той окриля духа им никога да не се поколебае в пътя на доброто, никога да не отстъпи от устрема към съвършенството, никога да не се уплаши от демонските пълчища на поднебесната злоба, никога да не се отклони от службата на човека и никога да не загуби от очите си вечната цел – спасението.

_________________________________

*Из книгата „Личността на Иисус Христос”. Източник – http://venelin.wordpress.com. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[232]. Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы, Собрание сочинений, М., 1958, т. ІХ, 368-369.

[233]. Никос Казандзакис, Христос отново разпнат, С., 1957, 5-6. Вж. повече подробности за личността на автора и за литературното му творчество в предговора към същото издание (с. 3).

[234]. Justinus Philosophus et Martyr, Apologia prima pro Christianis. cap. 46; Apotogia secunda. cap. 8 et 10. (J. P. Migne. Patrotogiae cursus completus. Series graeca. Paris 1857. Tomus VI. col. 398, 458 et 460.)

[235]. Цит. по A. Jeremias, Die ausserbiblische Ertoserwartung, 1927, S. 6.

[236]. Cnисание „Geisteskampf der Gegenwart”. Gutersloh 1930, S. 235.

[237]. Никос Казандзакис, пос. съч., 182-183.

[238]. Пак там, с. 187.

[239]. Никос Казандзакис, пос. съч, с. 235.

[240]. Пак там, с. 186.

[241]. Пак там, с. 188.

[242]. Смоленски Епископ Тихон, Вярвам в Светия Дух, списание „Духовна култура”, С., 1947, кн. 5, с. 10.

[243]. Л. Н. Толстой, Повести, разказы, сказки и легенды, Полное собрание художественных произведений, Париж 1934, т. VIІІ, кн. 27, 133-144.

[244]. Никос Казандзакис, пос. съч., с. 41.

[245]. Никос Казандзакис, пос.съч., 221-223, 246-247, 251.

[246]. Йордан Йовков, Събрани съчинения, С., 1956, т. ІV, 47-120.

[247].Димитър Талев, Преспанските камбани, ІІ изд., С., 1956, 425-427.

[248]. Пенчо Славейков, На острова на блажените, Събрани съчинения, С., 1958, т. ІІ, 185-186.

[249]. Blaise Paskal, Gedanken. Ubers. von Wolfgang Ruttenauer, Sammlung Dieterich, Bd. 7., Leipzig, S. 301

Първо изображение: авторът, проф. Иван Панчовски (1913-1987).

Източници на изображенията – http://www.yandex.ru и Ashraf Fekry – Photo Albums

Следва

ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС – продължение 8*

Иван Панчовски

Учителското достойнство на Иисус Христос

„Зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести.” (Иоан 4:25)

Ivan PANCHOVSKIПрез всички векове дарбата на човека да бъде учител била високо оценявана и щедро възнаграждавана с внимание и със спомен в сърцата на хората и в паметта на човечеството. Историята на всеки народ е издълбала в своите скрижали имената на велики учители, които със своите мъдри прозрения и вдъхновени вещания пръскали светлина сред мрака и съвременниците си и бележили светли пътеки за възхода на народа си. Историята на човечеството разказва за бележити учители, чиито откровения далеч надхвърляли тесните предели на собствената им страна и послужили като ръководни начала за много народи през вековете.

Всеки човешки учител обаче винаги е носил върху себе си белезите на ограничената човешка природа и условностите на историческата епоха, в която му било съдено да живее и да работи. Поради това и неговата учителска дейност никога нямала вечен характер. Възвестяваните от него истини, колкото и да са излъчвали из себе си сияйна светлина, все пак скоро се оказвали недостатъчни за прогресивно напредващата човешка мисъл, за изменящите се условия на живота и за нарастващите нови потребности на човешката личност и общност. По тази причина човечеството, като се радвало на всеки учител, когото то излъчвало от неговите частични и временни прозрения, все пак копнеело по божествен и вечен учител на живота и жадно очаквало неговото идване на земята. Нощта на незнанието и невежеството ставала все по-непрогледна и човечеството взирало все по-втренчен поглед в мрака, за да открие истината на своя живот и да намери пътя на своето спасение. Господ Иисус ХристосДа  чуем  колко  изразително  е  описана  тази  нерадостна  картина  на древния свят от перото на Цицерон! „Природата е вложила в нас само малки искри, които ние поради покварата ни чрез лоши нрави и мисли скоро така потискаме,  че  светлината  на  природата  никъде  не  сияе  в  своята  чистота. Зародишите на добродетелта са вложени в нашия дух; ако бихме им позволили безпрепятствено да растат, то самата природа би ни водила към щастлив живот. Но щом се родим, ние веднага попадаме в развала и се оплитаме в най-объркани възгледи; така че ние всмукваме заблудата почти с майчиното мляко. Щом бъдем поверени на възпитателите, ние биваме  въвеждани  в толкова много заблуди, че дори  истината  трябва  да отстъпва  пред  празната  илюзия и природата трябва  да  се  отдръпва  пред утвърдените заблуди[209].”

Някои от древните мъдреци не  се задоволявали  да  доизразят само жалкото състояние,  в  което  се  намирало  човечеството,  подхвърлено на постоянни теоретични заблуди и морални падения. Те ясно съзнавали, че нощта на незнанието трябва да бъде разпръсната и че зората на вечната истина и правда трябва да изгрее над света. Това разбира се не е по силите на някой смъртен  човек. Древногръцкият   мъдрец   Хераклит   Ефески   признава,   че човешкият дух не може да се издигне до висшето разбиране; то е присъщо само на божествения дух; дори най-мъдрият човек изглежда само като маймуна в сравнение с Бога[210].  Вследствие на това древният свят съзнавал, че само Бог е в състояние да му открие истините, чрез които той може да се изтръгне от мрака на незнанието, да осмисли съществуването си и да постигне вечно спасение. Това съзнание винаги вървяло ръка за ръка с крепката надежда на народите, че Бог няма да остави човечеството вечно да се лута в безпътица, сред незнание и поквара. Вярата в Бога винаги се съпътствала от съзнанието, че Бог е вечно благ и че неговата милост е безпределна. Та нали самата дума „Бог” почти на всички езици е образувана от корен, който означава добро, благо, любов! Господ е благ и милостта My е вечна (Псалом 135). Щом Бог е вечно благ и милостта My безпределна, то Той „иска да се спасят всички човеци и да достигнат до  познание на истината” (1 Тимотей 2:4; Иезекиил, 18:32; 33:11). Вярата в Божията  благост и основаната върху нея надежда, че Бог ще просвети човечеството със Своята светлина  на  истината,  винаги  са  били  будни  в  съзнанието  на  човечеството. У най-различни народи се съхраняват предания за крепката вяра в загубения рай и за идването на месианско време, за настъпването на златно бъдеще, когато Сам Бог ще слезе при човеците, за да бъде техен Учител, Наставник, Изкупител и Спасител. Божествен Учител и Спасител е бил жадно очакван не само от необразованите народни маси, но и от най-издигнати представители на древната наука и фолософия. „Необходимо е да почакаме – говори Сократ на Алкивиад в Платоновия диалог „Алкивиад” – Онзи, Който ще ни научи как да се отнасяме към Бога и към хората… Той, както у Омир Атина казва на Диомед, ще вдигне от очите ни мрака[211].”  Платон, който напълно споделя това убеждение на великия си учител, го изразил на няколко места в знаменитите си философски съчинения. Той пише: „Вие бихте останали като в сън, ако Бог не би изпратил някого другиго, който да ви вземе под своя грижа[212].”  Месианските очаквания особено били будни у Израил и сред езическите народи преди самото идване на Иисус Христос. Да приведем две свидетелства за това! Самарянката заявила на Иисус Христос: „Зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести” (Иоан 4:25). А неоплатоническиян философ Порфирий пише за такива, които, „като се стремят към истината, твърдят, че за тях е необходимо появяването на боговете, за да могат чрез свидетелство, облечено в такъв достоверен авторитет, да постигнат успокоение от своите съмнения[213].”  Господ Иисус ХристосВремето на съкровените очаквания и на възпитателната подготовка се изпълнило и светът бил озарен от божествената и незагасващата светлина на Христовото благовестие. Многоочакваният божествен и вечен Учител слязъл на земята и открил Себе Си на света чрез следните думи: „Аз съм светлината на света; който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота” (Иоан 8:12). Очертаното величие на благата, от които вечно ще се насища и на които непрекъснато ще се радва светът, се изпълнило, изпълнява се и винаги ще се изпълнява: „Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина; върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина” (Исаия 9:2; Матей 4:16; Лука 1:79).

Едва ли някой би оспорил, че между учителите с всемирна слава челно място заема Иисус Христос. Много векове човечеството се учило и продължава да се учи от Него; то слушало и слуша със затаен дъх Неговите думи, защото вижда в Него божествен Учител, в Чиито слова е внедрена жизнена мъдрост и правда. От всяка дума, излязла из устата на божествения Учител-Христос, лъха  животворен  дух,  който  повдига  и  насърчава,  освежава  и  окуражава, вдъхновява и окриля, влива бодрост и вяра в красотата и вечността на правдата и любовта. Такъв учител, Когото вековете са признали и Чиято мъдрост се предава от поколение на поколение, без да губи чара и обаянието си, жизнената си и спасителна сила, с право може и трябва да бъде наречен вечен Учител.Господ като ВседържителВеличието на Иисус Христос като вечен Учител се основава на два факта: на Неговата богочовешка природа и на божествения произход и характер на Неговото учение. Поради Своята богочовешка природа Иисус Христос не е обикновен човешки Учител, а Учител-Пророк, Който проповядва божествена, а не човешка мъдрост. Много пъти в Новия Завет Иисус Христос е наречен Пророк. Народът почитал Иисус Христос като Пророк и се обръщал с това наименование към Него. При това Иисус Христос никога не възразявал на народа да Го нарича Пророк (Матей 21:11; Марк 6:15; Лука 7:16-17: 9:7-8; Иоан 4:19; 6:14; 7:40). Господ Иисус Христос Сам наричал Себе Си Пророк, макар и не направо, а в трето лице (Матей 13:57; Лука 4:24; 13:33). Нищо не било в състояние да лиши Иисус Христос от пророческото My достойнство в съзнанието на неговите ученици.

Да илюстрираме това с разказ от новозаветната история!

Иисус Христос е разпнат на кръст и погребан в гроб. Вестта за Неговото възкресение все още не е пуснала здрави корени в душите на учениците My. Двама oт тях пътуват от Иерусалим за Емаус. Те разговарят помежду си и разсъждават за събитията,  на  които  били  свидетели  около  залавянето, осьждането, разпъването на кръст и погребването на скъпия им Учител. Към тях се приближава възкръсналият Иисус и се включва в разговора им. В своята тъга и в своя увлекателен разговор Христовите ученици не са в състояние да съсредоточат погледа си върху непознатия им спътник, за да Го познаят. Те все още не са уверени в Христовото възкресение, обаче вярата им в изключителната учителска дарба и мисия на Иисус е безспорна за тях. Нали цели три и половина години те са хранили гладните си души с божествения хляб на Христовото слово! Нали жадните им души се напоявали с живата вода на вечния живот, която изтича из всяка дума, отронена като бисер от божествената уста на Иисус Христос! Поради това вярата в божествената учителска дарба и мисия на Иисус Христос е твърда, непоклатима и несъкрушима като гранитна скала. Пред непознатия си Учител те Го засвидетелстват като „Пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ” (Лука 24:19). Св. апостол Петър в своя проповед нарича Иисус Христос Пророк, като отнася към Него пророческите думи на Моисей: „Господ, Бог ваш, ще въздигне вам от братята ви Пророк като мене” (Деяния апостолски 3:22; Второзаконие 18:15).ResurrectionИисус Христос заема изключително и единствено място сред учителите-пророци. Разликата между Него и останалите пророци е безкрайно голяма. Другите са пратени да свидетелстват за светлината (Иоан 1:8), а не са сами светлина; те учат, просвещавани от Светия Дух (2 Петр. 1:21). Иисус Христос пък е самородна, самосветеща, божествена и незагасваща светлина, защото Той е вечната ипостасна Истина. Христовата светлина на вечната истина, правда и любов е предназначена да просвещава всеки човек, който идва на света (Иоан 1:5:9). Иисус Христос казва за Себе Си: „Аз съм светлинага на света” (Иоан 8:12; 9:5). Всепобедната светлина на Христовата вечна истина и правда свети в мрака и мракът не може да я обземе и загаси.

Вечната учителско-пророческа мисия на Иисус Христос винаги е била ясно съзнавана от Него. Той назовавал Себе Си учител в истинския и пълен смисъл на думата. Той изобличил книжниците и фарисеите, защото без да притежават  качества  на  истински  народни  учители  и  още  по-малко  на религиозни наставници, обичали да бъдат назовавани от народа учители. Веднага след това Иисус Христос се обърнал към учениците Си и им казал: „Вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя; и наставници недейте се нарича: защото един е вашият Наставник – Христос” (Матей 23:8-10). Пред римския прокуратор Пилат Понтийски Иисус Христос определил мисията Си в света с думите: „Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината” (Иоан 18:37). Ученици и народ, приближени и далечни, близки и чужди назовавали Иисус Христос Учител. Иисус Христос приемал това обръщение като напълно отговарящо на Неговата мисия и на Неговото служение. Веднъж Той казал на учениците си: „Вие Me наричате Учител и Господ, добре казвате, понеже съм такъв” (Иоан 13:13). Цялата Си обществена дейност Иисус Христос провел в постоянно учителстване. „И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите  им, проповядваше Евангелието на царството (Иоан 18:37). В съзнанието на апостолите и народа, на Христовите противници и врагове – на учените крижници и фарисеи – образът на Иисус Христос се очертавал като пътуващ Учител – Рави. Някои от тях направо виждали и признавали, че в лицето на Иисус имат пред себе си особен, изключителен, божествен Учител. Един юдейски началник, на име Никодим, който същевременно бил и учител Израилев (Иоан 3:10), като дошъл при Иисус Христос нощем My казал: „Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с него Бог” (Иоан 3:2). Подобно на Никодим при Иисус Христос дошъл и законник, за да Го запита коя заповед е най-голяма в Закона. И този юдейски първенец  се  обърнал  към  Иисус   Христос   с общоприетото за Него обръщение „Учителю” (Матей 22:36; Лука 10:25). Друг юдейски началник, богат момък, като запитал Иисус Христос какво добро да извърши, за да наследи вечен живот, също така Го нарекъл Учител, и то благ Учител – „Учителю благий” (Матей 19:16: Марк 10:17; Лука 18:18). Иисус Христос възразил на този момък, защото Го нарекъл Учител.Jesus Christ and the apostles3От приведените евангелски текстове е ясно, че Иисус Христос се явил на земята  като  единствен  и  изключителен,  божествен  и  вечен  Учител  на човечеството. Той не може да бъде сравняван с никой друг учител на света. Не само великите световни учители, но и боговдъхновените Христови апостоли като че ли загубват пред Иисус Христос учителското си достойнство и се озовават в редиците на учениците. Това се дължи на обстоятелството, че Иисус Христос не е обикновен Учител; Той е богочовешки Учител; Той е божествен Учител или Богоучител на всички народи през всички времена. Ето защо когато Иисус Христос наричал Себе Си Учител в собствен смисъл на думата, Той не надценявал Себе Си, както правели и правят мнозина самозвани учители. Иисус Христос  е  въплътено  предвечно  Слово,  въчовечилият   се вечен Логос, въплътената Божествена Софѝя;  в  Него  са „скрити  всички  съкровища  на премъдростта и на знанието” (Колосяни 2:3). Иисус Христос е Истината (Иоан 14:6) и неизчерпаемият извор на пълноценната и животворната истина, която се добива чрез непосредствено съзерцаване на неизменната и вечна истина-действителност – Бога, а не чрез абстрактно  мислене,  силогистично  умуване  и  хипотетични  предположения. „Ние – казва Иисус Христос за Себе Си на Никодим – говорим за това, що знаем, и свидетелстваме за снова, що сме видели” (Иоан 3:11). Всички други световни учители били подхвърлени на заблуждаване и само чрез постоянното превъзмогване на собствени и чужди заблуди са напредвали по пътя към истината. В това отношение Иисус Христос е изключение. Той не се движи по човешки път към истината, който е стръмен, труден и осеян със заблуди. Иисус Христос върви по божествения път към истината. Той я съдържа в Себе Си и я съзерцава непосредствено. Иисус Христос като предвечен Логос е бездънен извор на божествена мъдрост. Всяка дума на Иисус Христос е божествено откровение. Чрез Своето слово Той саморазкрива Себе Си – ипостасната Истина. Поради това Христовото слово е слово на вечната истина, която блести със сияйна и незалязваща светлина.

Христовите слова са изпълнени с животворен дух и одухотворяващ живот и са неподправено отражение на вечната божествена истина, от която идва животът, която всичко животвори и чрез която се постига съвършен, вечен живот. „В Него имаше живот, и животът беше светлина на човеците” (Иоан 1:4). Който  слушал Иисус  Христос,  бивал  пленяван   от Неговите слова; те просвещавали ума му, трогвали сърцето му, увличали волята му. Христовите слова завладявали целия човек, омайвали го, покорявали го за истинската свобода и за съвършения живот. Който чуел Христовата реч, така се увличал от нея, че забравял всичко друго; житейски грижи и неволи, телесни нужди и потребности. Слушателите на Иисус Христос с часове, с дни не можели да се откъснат от Него, не можели да се освободят от чара и омаята на Неговите слова – те ги поглъщали жадно и неуморно като насъщна храна. „Думите, що ви говоря – казва Иисус Христос, – са дух и живот” (Иоан 6:63). И този, който възприемал тези думи – дух и живот – със сърцето си, а не само с ушите си, никога не забравял и не изоставял Иисус Христос. Той придобивал същото умонастроение, каквото имал св. апостол Петър, когато казал на Иисус Христос: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот” (Иоан 6:68).Duccio di Buoninsegna, Christ's Appearance at Lake Tiberias, Museo dell'Opera del Duomo, Siena, 1308-11Словото на Иисус Христос е необикновено, чудно. Всяка Христова мисъл диша живот, всяка Христова дума е пълна с пламък. Постоянно учудване предизвиква Христовата проповед. „И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците” – свидетелстват очевидците на въздействието на Христовото слово (Марк 1:22; 11:18; Лука 4:32). Никой не може да се противи докрай на Христовата мъдрост; нито учените фарисеи, нито школуваните  книжници,  нито  свободомислещите садукеи. При всички изкуствени въпроси и напрегнати диспути Иисус Христос посрамявал Своите врагове и ги побеждавал със силата на Своята божествена мъдрост, с убедителността на Своята ненадмината аргументация и с мощта на Своята омайна реч. Евангелист Матей разказва как Иисус Христос със Своите въпроси изумил фарисеите, заставил ги да замлъкнат и да признаят превъзходството на Неговото божествено учение пред тяхната книжна мъдрост. Този разказ завършва така: „И никой не можеше да My отговори ни дума; и от тоя ден никой вече не дръзна да Го попита” (Матей 22:46).Изпратените от първосвещениците и фарисеите слуги да заловят Иисус Христос били поразени и обезоръжени от Неговото необикновено, чудно и властно слово. Те оставили Иисус Христос невредим, върнали се с празни ръце при господарите си и им обяснили причината, поради която не Го заловили със следните думи: „Никога човек не е говорил тъй Както Тоя Човек” (Иоан 7:46).

Христовото слово прониква в глъбините на душата, възпламенява свещена искра у човека и го превръща във факел. Двамата пътници от Иерусалим за Емаус слушали изумителното слово на своя непознат Спътник, радвали се на Неговата неземна прелест, а когато се отворили очите на сърцата им, те си казали един на друг: „Не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?” (Лука 24:32). Тази сила – да възпламенява сърцата – Христовото слово запазило до днес и ще я притежава винаги, защото то е вечното слово на въплътения Бог Слово.jesus with his disciples2„С  тиха  и страшна,  като  че  ли  не  тукашна  светлина  се  отделят Христовите слова от всички човешки слова, тъй че те веднага могат да бъдат разпознати” – забелязва върлият отрицател на божественото достойнство на Иисус Христос, Ернест Ренан[214]. Ако сравним Евангелието с която и да е друга книга на Новия Завет, веднага ще доловим и ще почувстваме несравнимото превъзходство на Христовите слова пред всички други. Неземната красота и голямата художественост,  божествената  дълбочина  и  благодатната  сила  на Христовите слова не са останали скрити и за Алберт Айнщайн. Той свидетелства: „Никой не може да не признае факта, че Иисус е живял и че Неговите слова са чудно красиви. Дори ако някои човеци по-рано са казали подобно нещо, то все пак никой от тях не се е изразил така божествено, както Той[215].”

Иисус Христос не съставил книги и не записал мислите Си. Нито един peд не е написала ръката My. Едва ли някой от апостолите и слушателите на Иисус Христос е записвал проповедите и беседите My. Все пак словата на Иисус Христос така са се врязали в съзнанието на последователите My, че те с удивителна точност са възпроизвели някои от тях в евангелията.New TestamentИ всеки, който чете Евангелието и се вдълбочи в съдържанието му, веднага долавя,  че  чете  божествени  слова,  а  не  човешки.  Поради  своя  божествен произход  и  характер  и  поради  абсолютно  ценното  и  вечно  валидното  си съдържание Евангелието се отличава от всяка друга книга. То дори не следва да се нарежда с другите книги, защото е единствена и изключителна книга. Всяка друга книга с времето остарява и загубва сила и влияние; след едно или няколко прочитания тя става безинтересна. Не е така с Евангелието. То е вечно нова и съвременна книга. То е винаги интересно и ценно. Нещо повече, ние имаме сериозни основания да твърдим, че човек колкото повече чете Евангелието, толкова повече се увлича от него, толкова то му става no-интересно, толкова повече го цени и никога не желае да се раздели с него. Разказват за Наполеон, когато бил заточен на остров „Св. Елена”. Като посочил Новия Завет, сложен на стол до него, казал: „Никога не се уморявам да го чета и всеки ден го чета с еднакво възхищение. Евангелието не е книга, а жива сила, която побеждала всичко, което поиска да ѝ се противи. Чистотата на Евангелието, която пленява душата, принадлежи на Бога, а не на света[216].”

Христовите думи са прости, но  в тях се съдържа неземна художественост, небесна пленителност, божествена дълбочина и благодатна сила; те говорят направо на човешкото сърце. Никой не притежава такава способност – най-възвишени истини да излага в обикновени образи и картини, сравнения и притчи от всекидневния живот, за да може всеки да ги разбере. Достатъчно е човек само веднъж да чуе или да прочете която и да е Христова притча или беседа, за да се запечата тя в сърцето му завинаги и той никога да не я  забрави. „Иисус  Христос – вярно  забелязва Блез Паскал  –  говори  за великите предмети така просто, като че ли съвсем не е мислил върху тях и въпреки това тъй определено и ясно, че всеки напълно добре чувства колко много Той знае за тях. Тази яснота и дълбочина, съединени с простотата, са чудни[217].” Иисус Христос – признават дори Негови отрицатели като известния еврейски учен професор д-р Иозеф Клаузнер – „бил велик майстор на притчата. Неговите сравнения са красиви, къси, достъпни; те са взети от всекидневния живот и дават в проста форма дълбоко по съдържание нравствено поучение”. Наред с инструмента на Своите прекрасни притчи Иисус Христос си служил с чудни сентенции. Също  и  те  са  кратки, обаче  изразителни;  в  тях  има художествена  красота  и  божествена  дълбочина. „Те –  според  израза  на споменатия еврейски учен Иозеф Клаузнер – проникват в сърцата като остри стрели и се превръщат в незабравими народни епиграми и поговорки. Поради това и Неговите ученици можаха да запомнят повечето от Неговите сентенции почти без изменение така, както Той ги бе изрекъл, почти всички те носят печата на Неговата велика, изключителна личност и по нищо не може да се разбере, че те са дошли до нас чрез много различни ученици[218].” Много векове са изминали, но  Христовите  изрази  нищо  не  са  загубили  нито  от  своята  художествена красота, нито от своето дълбоко съдържание. Да приведем някои от тези, които не могъл да се въздържи да не посочи професор Иозеф Клаузнер:Jesus Christ with people„Здравите нямат нужда от лекар, а болните” (Матей 5:12; Марк 2:17; Лука 5:31); „Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци” (Лука 9:60; Матей 8:22);„Слепи водачи на слепци” (Матей 15:14);„Комара прецеждате, а камилата поглъщате” (Матей 23:24); „Варосани гробници” (Матей 23:27); „По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие” (Матей 19:24; Марк 10:25; Лука 18:25); „Духът е бодър, а плътта – немощна” (Матей 26:41); Марк 14:38); „Който от вас е без грим, нека пръв хвърли камък” (Иоан 8:7); „По-блажено е да се дава, нежели да се взима” (Деяния апостолски 20:35).

Цялото евангелие е изпъстрено с прекрасни изрази, които го оформят като единствена книга не само поради божественото му съдържание, но и поради високата му художествена ценност. „Който познава в тях – нека запитаме с думите на Иозеф Клаузнер – един изключителен и необикновен Човек, надарен с велика способност да схваща същественото, сърцевината на работата и така да я изкаже в кратка, изразителна сентенция, че целият ѝ смисъл да обгърне и на слушателя да се наложат незабравими заключения[219]?”

Освен това Христовата реч притежава чудна звучност и тайнствена музикалност. От всяка Христова дума лъха поезия, която гали душата и омайва сърцето. На човек, който се вслушва проникновено в евангелските слова, се струва, като че ли е овладян и унасян от вълшебните звуци на божествена симфония. Поради това си свойство Христовите слова се носят върху крилете на своята неземна музика през всички векове и омайват със своя чар всекиго, който разтваря сърцето си за тях.jesus-praysНесъмнено  най-голямата  ценност  на  Христовото  слово  се  състои  в неговото божествено съдържание, в откритите и вечно откриваните чрез него велики и спасителни истини. Поради божествения си произход и божествената си същност съдържанието на вечното Христово учителство не може да бъде обхванато, изложено и изяснено в пълнота от никой човек. Също и съборните усилия не са в състояние да изчерпят до дъно и да изложат в пълнота Христовото учение. То е божествено учение, поради което никога не може да бъде предадено адекватно с човешки слова, образи, символи, понятия и категории. Евангелист Иоан е изразил най-точно идеята за необхватността на Христовото учение. Той завършва Евангелието си с признанието: „Има и много други работи, които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал написаните книги” (Иоан 21:25).

Основният предмет на Христовата учителска дейност е Самият Той, защото само чрез Него може да се постигне познание за Бога, тъй като Той е въплътен Бог, и за човека, тъй като Той като Богочовек е истински човек, и за целта и назначението на човешкия живот, тъй като Той е пътят, истината и животът (Иоан 14:6), и за вечното спасение, защото Той е Спасител на целия свят, на всички човеци (Иоан 4:42; 1 Тимотей 4:10) и живот вечен (Иоан 6:20). За разлика от всички други религиозни и морални учения евангелската проповед е христоцентрична. Иисус Христос е животворно средоточие, от което излизат като от радиуси и се разпростират лъчи върху всички останали предмети, до които се докосва евангелското слово. Ако евангелското учение бъде лишено от Иисус Христос – неговия главен предмет и животворен център – и бъде превърнато във висша идея на разума, плод на общото духовно развитие на човечеството или в някаква анонимна творба, тогава то ще загуби голяма част от присъщата му ценност и цялата си спасителна сила. Без Иисус Христос няма Евангелие, няма и евангелско учение. Само Иисус Христос като въплътен Логос и вечен учител може да известява Евангелие – радостно, блажено, спасително учение.91726798Тук е уместно да припомним следния афоризъм на Лесинг, който обичал да повтаря Лев Николаевич Толстой: „Религията е истинска, не защото са я проповядвали светите хора, а светите хора са я проповядвали, защото е истинска[220].” Не подлежи на съмнение, че основното във всяко учение, включително и във всяко религиозно учение, е истината, която е ценна заради своята истинност и заради своите добри последици за човечеството. Предвид на това, когато преценяваме логичната и прагматичната ценност на дадено учение, ние се интересуваме на първо място от неговото съдържание, а не от неговите проповедници. И все пак не е без значение, включително и за установяване логичната и прагматичната ценност на дадено учение, кой и какъв е неговият съставител и разпространител. Истината и животът в най-висшите си прояви винаги вървят ръка за ръка и в своя вечен първоизвор се намират в битийно единство и в неразделна цялост. Божието битие е пълно с живот и истина и животът на Божието битие винаги е светлина за човеците (Иоан 1:4). В нашия пространствено и временно ограничен живот главно поради несъвършенството на нашата природа и поради нашата греховност истината, особено религиозната и моралната, намира достъп и прием у тези, които поради нравствената си чистота или поне поради  сърдечната  си  разположеност  към  нея,  копнеят  по  нея  и  отварят духовните си очи за нейната светлина. „Истината – пише Блез Паскал – в това време е толкова много затъмнена и лъжата е така много разпространена, че истината не може да бъде позната, ако не бъде обичана[221].” Обаче пълно обича истината само онзи, който поради емпиричната нагласа на душата си чувства вътрешното  си  сродство  с  нея. „Светлината  дойде  на  света,  но  човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеше делата им бяха лоши. Защото всеки, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да останат делата му явни, понеже са по Бога извършени” (Иоан 3:19-21). Следователно обстоятелството, че свети хора са проповядвали религията, има огромна практическа и гносеологическа ценност; то свидетелства в полза на нейната истинност и може да бъде използвано също като аргумент, макар и страничен, в подкрепа на нейната истинност и ценност.Christ up 043Връщайки се към евангелското учение изтъкваме, че то повече от всяко друго религиозно-нравствено учение  е  свързано   със своя известител. Евангелското учение е благовестие за спасението, което се извърши  чрез въплъщението, проповедта и подвига на Христос Спасителя и което се усвоява от човеците чрез силата на вярата. Без Иисус Христос няма евангелско учение, както няма и не може да има и християнство, а заедно с това няма и никакво спасение. Никаква висша идея на разума не може да спаси душата, ако не получи историческо осъществяване. Иисус Христос осъществи божествената идея  за  човешкото  спасение;  поради  това  Той  е  основният  предмет  на евангелското учение и вечният извор на идващото чрез Него спасение. „Под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим” (Деяния апостолски 4:12). Спасителна сила за човешката душа носи само името на Иисус Христос защото спасението се извършва чрез усвояване благодатните дарове на Неговия изкупителен подвиг и чрез живот в съзвучие с божественото Му учение. Иисус Христос „унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието (sia tou euanggeliou)” (2 Тимотей 1:10).

Напълно в съответствие с това и евангелският морал не може да се отдели от личността на Иисус Христос, без да се отреже от своя живоносен извор и без да се превърне в безжизнена, безпомощна и суха абстракция. Евангелският морал не е философско-етическо учение, а благодатен живот чрез Иисус Христос и в Него. Тази истина прекрасно е разкрита от Иисус Христос  в  следната  образна  реч,  обърната  към  учениците  My: „Аз  съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в Мене, и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте,  и  ще  ви  бъде” (Иоан 15:1-7).  Истините  на  евангелския  морал освещават, тъй като свързват в мистично единение с Бога. Учителството и първосвещеничеството не са отделени и отделими у Христос Богочовека. Иисус Христос е вечен Учител, защото Той заедно с това е и вечен Първосвещеник; Неговите истини имат не само познавателни функции, те не просвещават само разума. Христовите истини имат божествен, свят характер; те просвещават разума, защото обновяват духовно човешкото сърце, освещават човешкия дух и го възраждат за живот в святост на истината. Ето защо Иисус Христос — вечният Учител — се възправя едновременно и като вечен Първосвещеник и се моли на Своя небесен Отец за Своите верни: „Освети ги чрез Твоята истина” (Иоан 17:17). Тук  ясно  е  подчертано,  че  Христовите  истини  имат  както учителска, така и първосвещеническа функция; те едновременно просвещават и освещават.  По-нататък  в  първосвещеническата  Си  молитва  Иисус  Христос посочва още пo-ясно, че Той е съединил в богочовешката Си личност и дейност функциите на вечното учителство с тези на вечното първосвещеничество, като казва: „За тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината” (Иоан 17:19).img_257539_1676886_l

Разбира се, евангелският морал съдържа в себе си принципи, които имат безспорно етическо значение и които могат да бъдат преценявани и от гледище на етическата им ценност. Ще споменем за основния принцип на евангелския морал – заповедта за любов към Бога и ближния. Погледнато от етическо гледище този принцип има високо  нравствена  ценност;   той извършил революционен прелом в моралните разбирания и в нравственото поведение на човечеството. Докато моралът на езически свят се издигнал в лицето на най-ярките  си  представители  само  до  добродетелите –  мъдрост,  умереност, мъжество и справедливост  и  може  да бъде обозначен  като  етика   на благоразумието, Иисус Христос открил на света новата и най-висша нравствена ценност – безкористната любов; поради това християнският морал в собствен смисъл на думата е етика на любовта. Възвестената и изисквана от Иисус Христос дейна братска обич между всички хора е вечен творчески извор на непрестанен нравствен и социален възход и сияе пред съзнанието на човечеството като вечен идеал по пътя на неговото усъвършенстване.

Като самооткровение на въплътилия се вечен Логос евангелското учение съдържа в себе си на първо място разкритие и изяснение на най-великата истина – тази за Бога. Сега всеки, който желае да познае Бога, има сигурен път за това; той се намира в богочовешкия образ на Иисус Христос и в евангелското учение. Преди идването на Иисус Христос пътят на богопознанието бил покрит с почти непроницаем мрак – от една страна, от езическите митологични представи на суеверия и от друга страна, от философските спекулации и лъжеучения. Иисус Христос чрез собствения Си живот и с божествените Си слова учил, че Бог е Творец,  Промислител  и  небесен  Отец.  Иисус  Христос  не  говорил  само  с въодушевление за Бога като кротък, благ и любещ небесен Отец, но и с делата Си откривал пред всички възможност да почувстват кротостта, благостта и обичта на въплътения в Него Бог. Иисус Христос чувствал Бога в сърцето Си, живял с Бога в душата Си, проповядвал Бога в делата Си; Той наистина бил едно с Бога, и неразделен от Него. „Аз и Отец – говорил Той – едно сме… Отец е в Мене и Аз съм в Него” (Иоан 10:30-38; 14:10-11; 17:21). Бог е наш небесен Отец, Който ни обича безпределно; ние сме Негови синове, които трябва да обичаме Бога – своя небесен Отец – и всички хора – нашите братя поради общия ни небесен Баща. Нашите отношения са изпълнени с любов, защото Сам Бог е любов (Иоан 4:8-16). Учението на Иисус Христос за Бога е най-възвишено и ненадминато; то е чудно богословие на любовта. Проповядваният и открит от Иисус Христос Бог не е страшен самодържец и жесток тиранин, който не издига преграда пред всемогъщата Си воля и осъществява всяка своя прищевка. Евангелският Бог е онтологична и ипостасна любов. Заради това за Него няма по-подходящ земен образ от този на бащата. Бог, Когото Иисус Христос благовести и откри на света за вечни времена, е небесен Отец. В името на Иисус Христос и по силата на възстановеното ни чрез Него богосиновство, ние всички сега не изпитваме робски страх пред Бога; чрез изпратения ни от Бога в сърцата Дух на Неговия Единороден Син ние се чувствуваме Божии синове и придобиваме дръзновение да се обръщаме към Бога с думите: „Авва, сиреч, Отче!” (Галатяни 4:6).Jesus Christ (3)Познание на Бог Отец и общение с Него можем да осъществим само чрез Иисус Христос. „Всичко Ми е предадено от Моя Отец – казва Иисус Христос – и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина и комуто Синът иска да открие” (Матей 11:27). В заключение на тези мисли подхожда да приведем разсъжденията по този проблем на Блез Паскал. „Ние можем – пише той – да познаем Бога само чрез Иисус Христос. Без този Посредник не е възможно никакво отношение с Бога. Чрез Иисус Христос ние познаваме Бога. Всички, които са дръзвали да познават и да изследват Бога без Иисус Христос, са постигнали незадоволителни резултати… Само в Иисус Христос и чрез Него познаваме Бога[222].”

Иисус Христос обаче не е само съвършен Бог, но и съвършен човек – Той е Богочовек. Вследствие на това в Неговия образ се открива също тайната и вечната участ на човека.

Да скицираме пo-конкретно някои по общи принципи на християнската антропология! Иисус Христос откри  на  света  същността  на  човека – богоподобното духовно естество, безсмъртната му душа, временното и вечното му назначение. Високото достойнство на човешката личност е открито от Иисус Христос, защото според Неговото учение човекът е сътворен по Божи образ и носи  в  себе  си  неунищожима  искра  от  Божието  дихание.  Християнската антропология е възвишена и християнският хуманизъм е последователен; тук човекът е издигнат високо над животинския и природния свят, и е устремен към съвършенството на Бога. Пред човека е очертан чист и възвишен нравствен идеал: да живее в братска обич с всички хора. При това човешката личност няма временна и преходна ценност, защото тя е надарена с безсмъртна душа и пред нея са отворени необятните простори на вечността. Иисус Христос – пише Лесинг – „бил първият достоверен и практически Учител за безсмъртието на душата. Първият достоверен Учител – достоверен чрез предсказанията, които били изпълнени в Него; достоверен чрез чудесата, които извършил; достоверен чрез собственото Си оживяване след смъртта, чрез която Той удостовери истинността на учението Си… Първият практически Учител. Защото едно е въз основа на философски размисъл да предполагаме, да желаем и да вярваме, че душата е безсмъртна; а съвсем друго е да изграждаме своите мисли и постъпки в съответствие с истината за безсмъртието на човешката душа[223].” Jesus Christ (39)Чрез богочовешкия образ и чрез евангелското учение на Иисус Христос проникваме в същността на човека, познаваме неговото вечно достойнство и величие. „Ние – пише Блез Паскал – не само Бога познаваме единствено чрез Иисус Христос, но ние познаваме също и себе си само чрез Иисус Христос. Ние познаваме живота, смъртта само чрез Иисус Христос. Без Иисус Христос ние не знаем какво е нашият живот, нашата смърт, какво е Бог, нито какво сме ние самите[224].” Същото изповядва бележитият руски писател Николай Василиевич Гогол. Той пише: „Аз дойдох до Христос, като видях, че в Него се намира ключът към душата на човека и че още никой от познавачите на душата не се е издигнал на тази висота на познанието за душевното  на  която  стоял  Той[225].” В богочовешката природа и  в  богочовешкото съвършенство на Иисус Христос човек може да възстанови богоподобието си. „Никога – пише Фьодор Михайлович Достоевски в своята скица за романа си „Юноша” – не съм могъл да си представя човеците без Него[226]” – без Иисус Христос. В богочовешкия образ на Иисус Христос и в евангелското му учение вярващият познава величието на човека, уважава човешката личност и я обича.

Иисус Христос е вечен Учител, който е завещал на човечеството велико религиозно-нравствено учение. Чрез Иисус Христос човечеството намерило истински път на богопознанието и на самопознаването. Който се вслушва в гласа на Иисус Христос – вечния Учител – и се поучава от Неговото вечно евангелско слово, той никога няма да се отдалечи от Бога, никога няма да загуби човешкото си достойнство, никога няма да измени на високото си призвание в живота и никога няма да сгреши вечната си цел – спасението. Jesus Christ (30)Съдържанието на Христовото евангелие се отнася до Бога и човека и техния  вечен  аспект;  то  включва  в  себе  си  също  така  и  апокалипсиса  и есхатологията. Тук евангелското учение не излиза извън пределите на своя христоцентризъм, защото пак.Иисус Христос, но вече на славен Цар, ще дойде да съди живите и мъртвите, ще обнови земята и небето и ще господства в Своето вечно царство на праведните. Евангелското учение обхваща в себе си апокалипсиса и есхатологията, защото Иисус Христос като вечен Учител и Пророк открил на човечеството това, „което трябва да стане скоро” (Откровение 1:1), границите на човешката история, и това, което трябва да се извърши след изтичането на времето и което ще трае цяла вечност. Пророческите речи на Иисус Христос, които се съдържат в Евангелието на Матей (24-та и 25-та глава), с право се наричат малък Апокалипсис. В тях Иисус Христос в края на земния Си живот открил  на  човечеството  някои  от  най-великите  тайни  за  апокалиптичните времена  и  за  вечността.  Те  са  допълнени  с  големия  Апокалипсис –  с „Откровението на Иисус Христос”, което Той явил, като го изпратил чрез Ангела Си на Своя възлюбен ученик – Иоан Богослов (Откровение 1:1). С очертаната в Апокалипсиса есхатология се слага венец на вечната учителско-пророческа дейност на Иисус Христос; тя обгръща в себе си не само сегашното и близкото, но и далечното бъдеще и вечността. При това тук Иисус Христос се проявява като божествен Учител-Пророк, защото Той предсказва възвишени религиозно-нравствени и спасителни цели, а не бъдещето за задоволяване на човешкото любопитство и на човешката  любознателност.  Всяка  истина,  която  Иисус Христос известил на човечеството, не остава само в областта на тясната учителска дейност; тя има също непосредствено отношение към първосвещеническото и царското служение  на  Иисус  Христос  и  там  намира  своето  пълно  оправдание  и осъществяване.  Чрез  Своята  апокалиптика  и  есхатология  Иисус  Христос събужда вяра, предизвиква покаяние и подтиква към свят живот, за да не бъдем посрамени не само пред хората и през краткотрайния ни земен живот, но и пред Бога през цялата вечност (Вж. Исаия 28:16-17; Деяния апостолски 17:30-31; 2 Петр. 3:11-14; 2 Коринтяни 5:9-10).Jesus305209Поради божествения си  характер   Христовото   учение   изразява универсални, всечовешки и вечни истини, които се отнасят за всички хора през всички времена. „Небе и земя ще премине – казва Иисус Христос – ала думите Ми няма да преминат” (Матей 24:35). Христовото слово е евангелска, радостна  и  спасителна вест за  помиряването  между  Бога  и  човека  чрез саможертвената любов на въплътения Единороден Божи Син. Съкровеният копнеж на цялото човечество – да познае Бога, да се помири с Него, да живее в синовно отношение с Него и да наследи вечен живот – се изпълва чрез Иисус Христос, вечния Ходатай между Бога и човека. „Един е Бог – казва св. апостол Павел, – един и Ходатай между Бога и човеци – Човекът Христос Иисус” (1 Тимотей 2:5). Чрез своята дейност като посредник между Бога и човека Иисус Христос откри на човечеството най-великите истини; за Бога като любещ небесен Отец, за вътрешния, троичния живот на едната божествена същност, за назначението на целта на човешкия живот, за изкуплението и спасението на човешките души, за задгробната участ и вечния живот на човеците. Науката и философията проникват дълбоко в тайните на битието и предлагат ценни знания. Но най-важното, най-потребното, от което ние се нуждаем, за да живеем в съответствие с нашето временно и вечно назначение, те не могат да открият. Въпросите: Къде са корените на нашето съществуване? Защо ние въобще съществуваме? Накъде е устремен корабът на живота ни? Какво настъпва след смъртта ни? – не получават изчерпателен и задоволителен отговор от науката и философията. Като че ли последната дума на човешката мъдрост по тези вечни проблеми с недоверие и съмнение, на който Пилат дал израз в горчивия въпрос: „що е истина?” (Иоан 18:38), и отчаянието, изразено в думите на Гьотевия Фауст:

„Що не знаеш, то ти е потребно, а що знаеш, то не ти е нужно[227].”

С човешки знания и с човешка мъдрост „венецът на човечеството” не се постига. Като че ли всеки учен и философ в края на творческите си занимания следва да признае подобно на Фауст:

„Аз чувствам, че всуе в свойта гръд събирах

съкровища чудни на мисълта безспира.

И вече едва накрая уморен разбрах,

че в мене нова, свежа сила не извира;

нито с косъм по-високо не се извисих,

и до Безкрайното никак не се доближих[228].”Lucifer 3Истината, която най-много ни е потребна, за да водим богоугоден живот и да вникнем в тайнствената природа на Бога и във вечността откри на човечеството Иисус Христос. „Бога никой никога не е видял, Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни” (Иоан 1:18). Чрез тази истина ние  съглеждаме  и  възвишения  човешки  образ  и  се  научаваме  да живеем добродетелно, за да украсяваме земното си съществуване с добри дела, да постигаме съвършенството и да се надяваме да наследим вечен живот.

Поради  това, че Иисус Христос е  вечен  Учител,  Който  слязъл  от висините, за да благовести абсолютната и вечна истина за богоугоден земен живот, за душевно спасение и за вечно блаженство, на Таворската планина се разнесъл мощният глас на Всевишния, Който казал за Иисус Христос: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте” (Матей 17:5; 3:17; Лука 3:22; Марк 1:11). И действително, откакто Иисус Христос се явил на земята и известил Своето божествено учение, цялото човечество в някаква мярка Го слуша и ще продължава да Го слуша до свършека на света. Неговите слова са  отправени  към  всички  хора от всички  времена. Иисус Христос  е  универсален,  всечовешки  Учител, защото Неговото учение е универсално, всечовешко, божествено. През земния Си живот Той непрекъснато упражнявал Своите функции на Божествен Учител. Не само Неговите речи, но и Неговите дела, не само Неговите думи, но и всяка негова проява били изява на вечно учителство – те разкривали вечни истини. Когато чуем повествованията за живота и дейността на Иисус Христос най-ярък е образът My на пътуващ Учител. Ние Го виждаме да странства от село на село и от град на град и да проповядва навсякъде и винаги, където и когато My се отдаде удобен случай за това. Неговото божествено слово се разнася в синагоги и по площади, по домове и улици. Той говори на полето и на планината. Неговият глас не замлъква и в пустинята, и на кораба. Храмовият амвон и рибарската  лодка  са  еднакво достойни да бъдат катедра за Неговата възвишена проповед. Навсякъде и при всички обстоятелства и денем, и нощем Иисус Христос благовести. Той учи всеки човек и призовава към Себе Си всички отрудени и обременени от живота, за  да  ги  успокои  с  балсама  на  божественото Си слово, да ги озари със светлината на божествената Си истина и да им посочи радостния, блажения живот чрез следване на евангелското Си учение. Иисус Христос чрез Своето учителство и чрез богочовешкото Си дело е светлина на света и всеки, който Го следва, не ходи в мрак, а има светлината на живота (Иоан 8:12).Jesus Christ (57)Поради божественото си съдържание Христовото учение е вечно ново; то никога не остарява, не губи своята истинност, не се лишава от своята красота и сила да очарова и пленява, да вдъхновява и преобразява. Всеки човек, който непредубедено възприема Христовите слова, може да забележи вложената в тях вечна мъдрост и сила. Да илюстрираме тази мисъл с няколко най-авторитетни и достоверни свидетелства!

Ернест Ренан въпреки своето отрицателно отношение към вярата в Иисус Христос също бил поразен от божествената сила на Неговия образ, от вечното съдържание на неговото учение и от непреходната красота и пленителност на Неговото слово. В отричащата си делото на Христос книга „Животът на Иисус” Ернест  Ренан  вписал  няколко  възторжени  положителни  оценки  за  Иисус Христос, които обезсилват светотатствения дух на цялото му съчинение. Там пише за вечната ценност и действеност на Христовото учение следното: „Нито старозаветния Закон, нито Талмудът завладели и възродили света. Евангелският морал остава най-прекрасното учение за завършения живот измежду всички учения, които са ни завещали моралистите. Сред нашата шумна цивилизация един  спомен  за  свободния  галилейски  живот  действа  освежително  като ермонска роса, който спасил света от безплодието и нищожеството, които били готови  напълно  да  покрият Божията нива. Христос за първи  път  изказал мисълта, върху която е построена сградата на вечната религия. Той основал истинското богопочитание, без да го нагажда към отделните възрасти и народи, богопочитание, което докрая на света ще намира място във великите души[229].”Jesus Christ (94)Видният съвременен индийски писател и държавник Джавахарлал Неру разказва във всеизвестната си книга„Откриването на Индия”, че той винаги с неудоволствие  се  залавял  да  чете  религиозни  книги.  Чрез  своите  научни занимания и чрез активното си участие в политическия живот, той обаче се убедил, че някои от тях са оказали дълбоко влияние върху човечеството, а всичко, което е способно да окаже такова влияние, трябва да обладава някаква вътрешна сила и достойнство, някакъв извор на жизнена енергия. Твърде трудно му било да си наложи да прочете изцяло многото техни отдели, защото колкото и да се стараел не можел да създаде у себе си достатъчен интерес към тях. Той обаче започнал да чете най-старите паметници на религиозната мисъл, между които и християнските откровения. Тогава той се изненадал и признал, че красотата на техните текстове го очаровала. Той се натъкнал на мисли, които го довеждали във възторг, предизвиквайки чувството за нещо наистина велико. Отделни изречения на Иисус Христос – пише Джавахарлал Неру – „блестяха с дълбокия си смисъл и ми изглеждаха, че могат да бъдат приложени в нашето време така, както и преди две хиляди години, когато са били произнесени. В тях имаше покоряваща  истинност,  неизменност,  до  които  не  можеха  да се докоснат времето и пространството[230].”Колкото родната традиция, свободното образование и свободомислието да са пречили на Джавахарлал Неру да повярва в Иисус Христос, за да може вътрешно  да се приближи до Него, да Го възприеме в себе си, да се убеди в Неговата богочовешка личност и да признае Неговата вечна учителска и спасителна мисия в света, все пак този велик син на новооткритата и свободна Индия не можал да не съгледа вечната новост на Христовите принципи и тяхната пригодност за нашето време. Времето не увредило на истините на Христовото учение; не могло да ги затрупа с праха на миналото и да ги обвие с плаща на забравата; тяхната покоряваща истинност остава да блести и до днес и със същата сила ще сияе през всички векове, защото те идват от Бога на истината (Псалом 30:6) – извора на всяка велика и вечна истина.Jesus Christ (197)За илюстрация ще сравним вечната учителска мисия на Иисус Христос с тази на един учител на човечеството, който със своето слово пленявал сърцата и увличал волите. Отнася се за пророка от Ясна поляна – Лев Николаевич Толстой.

Приживе Лев Николаевич Толстой се радвал на много ентусиазирани почитатели и поклонници. Сред тях бил един унгарски художник, който копнеел да види този нов пророк на човечеството и утешител на изоставените. За да осъществи целта си, той продал всичките си художествени творби и потеглил за Русия, за да види и да побеседва с учителя, чиито слова действали като балсам върху измъчените души.

Доста дълго пътувал художникът, докато най-после пристигнал в Ясна поляна. Сърцето му туптяло ускорено при мисълта, че вече се намира близко до Учителя. Той стоял пред къщата, в която според него живял най-великият човек на света – световният Учител. Позвънял и боязливо се заизкачвал по стълбата… Ето самият Лев Николаевич Толстой бързо слизал насреща му: той, вероятно, след семейна свада напускал дома си огорчен. Въодушевлението у художника се засилвало, тъй като той мислил, че за него е дошъл най-щастливият час от живота му; той може вече да посети този, който знае цяр и за неговото страдащо сърце. Учуден го погледнал Лев Николаевич Толстой, може би го съжалил и по лицето му се прочело незадоволство от посещението. Той пише книги и се радва, когато те се четат. Той също не възразява, когато го сближават отдалеч, дори не би се възпротивил ако поискат автографа му. Но как може някой от толкова далеч да пътува за Ясна поляна, за да търси при него утеха?! Това не оправдава труда! Той премного е потиснат от собствената си мъка, за да може на други да помогне…[231]Jesus ChristКогато четем или слушаме тази история, неволно пред духовния ни поглед се издига друга картина. Нашият Господ Иисус Христос стои пред нас, пред нашите съвременници, които, превити под бремето на живота, търсят утеха и успокоение и с изпълнени с обич думи зове: „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя” (Матей 11:28). Иисус Христос призовава всички хора; Той има цяр за всяка страдаща душа и с божествена благост и радост прегръща всекиго, който се обърне към Него за помощ.

Поради божествения и вечно валиден характер на възвестените от Иисус Христос религиозни и нравствени истини Христовото учителство продължи след Неговия земен живот. То се развива през вековете чрез основаната от Иисус Христос Църква. След възкресението Си Той поръча на учениците Си да отидат по целия свят и да проповядват Евангелието на всички твари (Матей 28:19; Марк 16:15). Оттогава непрекъснато се разнася Христовата благовест между всички народи. Чрез Църквата, която е „стълб и крепило на истината” (1 Тимотей 3:15), Иисус Христос продължава Своята учителска дейност. Той – вечният Учител, предаде на света Своето Евангелие и то се благовести на земните жители, на всяко племе и коляно, на всеки език и народ (Откровение 14:6).

_________________________________

*Из книгата „Личността на Иисус Христос”. Източник – http://venelin.wordpress.com. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[209]. Cicero, Tuscutanishe Unterredungen. III. 1. Werke. Ubers. von Friedrich Heinrich Kern. 8. Aufl. Stuttgart 1887. Bd. II. S. 142-143.

[210]. Platon, Hippias der Grossere, Werke. Griechisch und Deutsch. Leipzig 1849. Achter Teil. S. 27.

[211]. Platon, Alkibiades-II. Werke. Griechisch und Deutsch. 10 Teil. Leipzig 1851 S. 202-205. Същата идея се развива в „Politeia”, където Платон приканва хората към търпение, „докато дойде оня, който ще ни научи съвършено”. (De republ. 2. 261. Ср. Apol. Socr. 119. Phaed. 65. 116. Цит. по Fr. Hettinger. Apologie des Christentums. Freiburg im Breisgau 1915. Bd. II. S. 400; Хр. Лютардт, Апология на християнството. С., 1899, т. I, с. 153 и 334.

[212]. Цит. по Хр. Лютард, пос. съч., т. I, с. 153.

[213]. Neander, Denkwurdigkeiten I. 28. Цит. по Хр. Лютард, пос. съч., т. І, с. 153 и 334.

[214]. Renan. Vie de Jesus. LXXXI. Цит. по Д. Мережковский. Иисус Неизвестный. Београд 1935. Т. І, с. 41.

[215]. „Geisteskampf der Gegenwart”, Gutersloh 1930, S. 235.

[216]. Филип Шафф, Иисус Христос чудо истории. СПб., 1886, с. 30.

[217]. Blaise Pascal, Gedanken. Ubertr. von Wolfgang Ruttenauer. Sammlung Dieterich. Bd. 7. Leipzig S. 269. Cp. Franz Hettinger. Apotogie des Christentums. Fteiburg im Breisgau 1915. Bd. II. S. 513.

[218]. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth, Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre. Ubers. von Dr. Walter Fischel. Berlin 1930 S. 570.

[219]. Joseph Klausner, пос. съч., с. 570.

[220]. Л. Н. Толстой, Круг чтения. Берлин 1923, т. II, с. 163. Л. Н. Толстой, Пътят на живота, С., с. 23.

[221]. Blaise Pascal, пос. съч., с. 319.

[222]. Blaise Pascal, пос. съч., с. 281 и cл.

[223]. Gotth. Eph. Lessing. Die Erziehung des Menschengeshlechts. §§ 58-60. (Lessings Werke. Neu herausg. von Franz Bornmuller. Leipzigs Werke. Neu herausg. von Franz Bornmuller. Leipzig. Bd. V. S. 624-625).

[224]. Blaise Pascal, пос. съч., с. 282.

[225].  Н. В. Гоголь, Авторская исповедь. (Н. В. Гоголь. Сочинения, Изд. 16. СП. б. 1901, т. VІІІ, с. 29).

[226].  Цит. по Karl Pfleger, Geister, die urn Christus ringen. 3 Aufl., Salzburg-Leipzig 1935. S. 187, 215.

[227]. Goethe, Faust. Der Tragodie erster Teil. Vers 1066-1067. Universal-Bibliothek, Leipzig, S. 35.

[228]. Goethe, Faust. Der Tragodie erster Teil. Vers 1810-1815, пос. изд., с. 56.

[229]. Эрнест Ренан, Жизнь Иисуса, СПб., с. 105. Вж. проф. прот. П. Я. Светлов, Християнское вероучение в апологетическом изложении, изд. ІІ, Киев 1912, т. ІІ, 413-414.

[230]. Джавахарлал Неру, Откриването на Индия, С., 1955, с. 90.

[231]. Tihamer Тоth, Die Lehre Christi. Ubertr. von P. Bruno Maurer. Freiburg im Breisgau, 1935, S. 149-150.

Първо изображение: авторът, проф. Иван Панчовски (1913-1987).

Източници на изображенията – http://www.yandex.ru  и  Ashraf Fekry – Photo Albums.

Следва

ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС – продължение 7*

Иван Панчовски

Богочовешкият характер на Христовата личност

Ivan PANCHOVSKIЧудният образ на Иисус Христос с неговата привлекателност и пленителност, духовна красота и мощ е занимавал човешките умове и е вълнувал човешките сърца. Незамиращият интерес към тайнствената личност на Иисус Христос е напълно оправдан за всеки човек, защото в образа на Иисус Христос той вижда своето истинско достойнство и висше назначение, ръководния си идеал и образец и намира своя Учител, Утешител, Спасител. Християнинът пък непрестанно се вглежда в тайнствения образ на Иисус Христос, вдълбочава се във вечната тайна на Христовата личност и все повече възраства в опознаване на Иисус Христос, защото той само по този начин може да остане верен на високото си име, да бъде достоен за висшето си призвание, да преуспява в нравствения си възход, да се украсява с добродетели и съвършенства и да наследи вечен живот и блаженство. В първосвещеническата Си молитва Иисус Христос ясно говори, че истинският, съвършеният, вечният живот се състои в познаването на Бога Отца и на Самия Него: „Вечен живот е това, да познават Тебе, Единия Истинен Бог, и пратения от Тебе Иисус Христос” (Иоан 17:3).

Чрез този текст ние разбираме същността на християнската религия: тя не е  само емоционално преживяване или смътно, мистично чувство за съществуването на тайни в света, или чувство за единство на човешкия дух с универзума. Християнската религия се изгражда върху дълбоката убеденост в божествената истинност на Христовою учение; тя е повишен духовен живот и се състои в пълно задоволяване на всички потребности на човешкия дух. Ето защо богопознанието е първата християнска длъжност.То разкрива пред погледа на християнина чудната и прекрасна светлина на вечната истина, която иска високо да бъде издигана и навсякъде да бъде разпръсквана, за да може все повече и повече души да озарява и сърца да стопля. Когато слънцето изгрее и се издигне високо над хоризонта, неговите лъчи се разпръскват на всички посоки, всичко озаряват и навсякъде прогонват мрака. Същото извършва и слънцето на богопознанието, когато озари човешката душа. Тогава самата тя става сияйна и светоносна.Jesus Son of God and the Holy SpiritХристияните са призвани да се озаряват от светлината на богопознанието и така уверено да вървят по пътя на живота и спасението и да бъдат „светлина на  света” (Матей  5:14);  да  просвещават със светлината на християнското богопознание други хора, които също жадуват за истина и спасение. Който носи в себе си светлината на християнското богопознание, той трябва навсякъде да я разпръсква и на всички да свети, защото „не може се укри град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и Го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи” (Матей 5: 14-15; Лука 11:33). Следователно християните имат и мисионерски дълг. Той изрично е загатнат от св. апостол Петър, когато той поръчва на християните: „Бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда” (1 Петр. 3:15).

Как може обаче християнинът да бъде светлина на света, да бъде светилник на християнското богопознание и да разпръсква лъчите на Христовото благовестие сред ближните си, ако сам не познава добре Иисус Христос? Как може християнинът да дава отговор за своята надежда, ако той не познава котвата на спасението и подателя на вечния живот – Иисус Христос? Нека илюстрираме това със следния разказ!

Бележитият полски писател, пътешественик и учен професор Фердинанд Антоний Осендовски, спечелил си световна известност най-вече чрез своите пътни картини, обичал да изобразява тайнственото в човешката душа, особено на хората от близкия и далечния Изток. В една от своите книги под надслов „Душата на Сахара” той предава с рядка художественост впечатленията, които придобил през време на пътешествието си през Алжир и Тунис.jesus and his mother the virgin maryСред многото интересни епизоди той възпроизвежда една потискаща, мъчителна случка. Разказва как един французин срещнал езическа жрица, чиято душа не се задоволява със служба на идолите в Африка, копнеела по незнайния Бог, Чийто образ носи в душата си всеки човек, и търсила правия път за общение с Него. „Човешката душа по природа е християнска” – казал древният учител на Африканската църква Тертулиан[173]. Чрез вложения в нея стремеж към истинския Бог споменатата езическа жрица несъзнателно копнеела по Иисус Христос и Го търсила чрез сърцето си.

В такова сърдечно разположение, когато душата сама, напълно естествено и непринудено се отваря за Бога, до слуха на тази езическа жрица долетяло  благовестието  за вечния Христос. Неговият  образ  на  божествен Страдалец за човешките грехове и за човешкото изкупление се врязал дълбоко в сърцето ѝ и тя подобно на Никодим от новозаветната история станала Негова тайна последователка и изповедница. Тя обаче копнеела да знае повече за Иисус Христос, да знае всичко за Него, защото чувствала, че Той е необикновен Човек и Учител и че за Него не е достатъчно само да чуе нещо и да знае нещо, а трябва да знае всичко и най-важното да живее в Него и Той в нас.

В този свой жаден устрем за богопознание и богообщение езическата жрица изпълнила сърцето си с надежда, когато видяла пред себе си човек от християнска Европа. Тя се надявала, че сега ще узнае истината за Иисус Христос и ще получи наставление как да общува с Него и да живее в Него. Такива чувства бликали в душата на жрицата, когато заговорила с непознатия европеец. С пламнали от радост очи тя го гледала и говорила:

– Иисус не е бил само пророк, Той бил също и Бог. Никой човек няма толкова чиста и възвишена любов, за да се принесе в жертва за хората. На такъв подвиг е способен само Бог. Иисус направи това, следователно Той несъмнено е Бог, добър Бог.

Какво се е случило по-нататък? Понякога получаваме вреда вместо помощ и подтици за съмнение срещу неверието си.jesus_washing_apostles_feet_parson_lНа чудните разсъждения на некултурната езичница от Африка културният „християнин” от Европа отвърнал по следния начин:

– Нима не е имало и други хора по света, които са жертвали богатство и обществено положение, живот и щастие за благото на човечеството?

След тези думи езичницата започнала да защитава Иисус Христос и Неговата божественост. Когато призваните пренебрегнат призванието си и замлъкнат да благовестят за Иисус Христос, тогава камъните проговорват за Него (Лука 19:40; Авакум 2:11). Напълно в духа на това Христово пророчество езическата жрица отговорила на скептичното възражение на французина:

– Навярно! Имало е хора, които се жертвали за ближни, но Иисус е единствен в това отношение: Той не искал нищо да притежава и не притежавал; Той не се борил за богатство и лично щастие; Той се родил, живял, страдал и се самопожертвал единствено заради другите. Това може да направи само Бог. Иисус трябва да е Бог!

Разговорът станал още по-напрегнат, когато езическата жрица започнала да моли европейския „християнин” да ѝ разказва за Иисус Христос.

– Научи ме – завършва тя – как да се моля на Иисус.

„Християнинът”се смутил,осъзнал неудобното си положение и се  почувствал заставен да признае, че не може да изпълни желанието ѝ, защото сам не знае много за Иисус Христос. Това, което знаел, било толкова малко и най-важното, толкова неясно, че фактически се равнявало на нищо[174].

Не е ли това тъжно и трагично! Езическа жрица копнее и моли християнин да ѝ разкаже за Иисус Христос, а той мълчи, защото не знае нищо за Него.

Тази случка не би била така печална, ако би била рядко изключение. Но ние трябва с болка на душа да признаем, че в света, пък и у нас, има много хора, които по името на Иисус Христос се назовават християни, без да знаят за Христос или малко Го познават, малко Го обичат и не живеят Неговата свята воля.

Не се съмняваме, че мнозина християни знаят много, твърде много за Иисус Христос и още повече, че те чувстват интуитивно кой е Иисус Христос. Но Иисус Христос е толкова привлекателна и пленителна личност, че колкото повече знаем за Него и колкото повече Го обичаме, толкова по-силно се възпламенява у нас жажда за знание, толкова по-силно се разгаря огънят на любовта ни към Него.Jesus Cleansing The TempleВсъщност, в какво се изразява тайната на Христовата личност, къде можем  да  намерим  разгадка за Христовото величие, как да си  обясним незамиращия интерес към Иисус Христос, и към вечно живия Христов образ в съзнанието на човечеството?

Отговорът на тези въпроси има голямо жизнено, морално и спасително значение. Поради това Сам Иисус Христос изисквал правилно да бъде схванат особеният характер на Неговата личност и съответно на това и изключителната My мисия в света.

Веднъж Иисус Христос, придружен от учениците Си, пътувал на север към прохладните местности в подножието на величествената планина Ермон.Той достигнал в страната на Кесария Филипова, където кроткият и благочестив народ на Галилея граничил с гордите и разпуснати езичници. Може би природният и етническият контраст послужил за фон, на който се разкрил и блеснал по-големият и no-важен контраст – духовният. Намирайки се в такава външна обстановка и в голямо духовно напрежение, Иисус Христос запитал учениците Си: Какво мислят и говорят хората за Мене? За кого Me смятат човеците? За кого Me мисли народът? Отговорите на учениците били различии, но все пак много показателни и извънредно поучителни. Според тях едни мислили Иисус Христос за строгия пророк от Задиорданската пустиня – Иоан Кръстител, други – за древния пророк Илия, който свалял огън от небето, трети – за тъжния пророк Иеремия, а четвърти – за някой друг от старовремските пророци, който сега възкръснал (Матей 16:13-20; Марк 8:27-30; Лука 9:18-21). От тези отговори е ясно, че всички хора, които били влезли в допир с Иисус Христос, виждали в Неговото лице нещо изключително; за тях Той не бил обикновен човек; най-малко Той бил някой от великите Божии пророци, който сега възкръснал. Но този отговор не бил удовлетворителен, защото Иисус Христос не бил само Божи пророк. Той безспорно бил и пророк, но особен, изключителен, единствен, вечен, но заедно с това и нещо повече и по-велико от пророк. Неудовлетворителен бил този отговор и в очите на Иисус Христос. Поради това, след като изслушал учениците си, Той веднага се обърнал към тях със същия въпрос. Той желаел да узнае за кого Го считат най-близките My хора, които следвало най-добре да Го познават поради непрестанното им общение с Него и най-вече поради предназначението им да бъдат свидетели за Него между всички народи и през всички векове. Иисус Христос запитал апостолите Си: „А вие за кого Me мислите?” (Матей 16:15; Марк 8:29; Лука 9:20).

Този въпрос бил важен за Иисус Христос. Били събрани много фарисеи. Иисус Христос отишъл при тях и направо ги запитал: „Какво мислите за Христа? Чий син е?” (Матей 22:42). Този въпрос тук бил конкретизиран и е поставен в духа на старозаветните откровения.Jesus Walking On WaterОбразът, учението и делата на Иисус Христос събуждали интерес у заобикалящия Го народ. Всички виждали в Него необикновен човек, нещо повече от човек. Заради това те се обръщали към Него с въпроса: „Кой си Ти?” (Иоан 8:25). Този въпрос ги тревожил, измъчвал душите им (Иоан 10:24), защото разумът им не могъл да отгатне величието на Христовата личност, а сърцето направо им говорило, че Иисус Христос е неземно, небесно, божествено същество.

До днес се чуват същите въпроси: Кой е Иисус Христос? Чий син е Той? Какво мислите за Него? Тези въпроси се издигат пред всяко поколение, пред всеки човек: те се предават от век на век, вълнуват човешките умове и сърца и чакат отговор. Иисус Христос заема средищно място в историческия път на човечеството и в жизнения път на отделния човек. Иисус Христос е крайъгълен камък; Той е глава на ъгъла, от който се определя посоката в живота от времето към вечността. Този камък никой човек не може да отмине, без да обърне внимание върху него, без да се определи към него и без да повлияе насоката на живота си, а заедно с това и своята временна и вечна участ. Иисус Христос е камъкът на Сион; Той е камък за препъване и камък на съблазън от една страна, и камък на нравствен прелом и на душевно спасение от друга страна, защото „всеки, който вярва в Него, няма да се посрами” (Римляни 9:33; Псалом 117:22-23; Исаия 8:14; 28:16; Матей 21:42; 1 Петр 2:4; Ефесяни 2:20).

Как да отгатнем и да разберем същността на Христовата личност? Можем ли да сторим това само с разума си? Можем ли да обхванем Иисус Христос с категориите на мисленето? Ние чувстваме, че колкото повече говорим за Иисус Христос, Той става толкова по-неизчерпаем за нас. Колкото повече се издигаме към Него, Той толкова по-високо се извисява в съзнанието ни. Със земни думи и понятия, с човешки съждения и формулировки Иисус Христос не може да бъде познат и характеризиран. Той може да бъде разбран донякъде само от тези, които Го търсят със сърцето си, които живеят с Неговото слово и които Го приемат в себе си.

В Евангелието от Лука се разказва, че митарят Закхей искал да види Иисус Христос, за да разбере кой е Той. Натрупалият се народ обаче му пречил; при това Закхей бил малък на ръст. Поради това той се затичал напред, покачил се на една смокиня, за да види Иисус Христос когато мине оттам (Лука 19:3-5). Ние също сме малки по духовен ръст и трудно можем да се издигнем до висота, на която се намира Иисус Христос, за да Го видим в цялото My неземно величие и да разберем кой е Той. Ние ще се удостоим да Го видим и да Го разберем в достъпна за нас степен, когато Той слезе при нас и се всели в душите ни поради нашия съкровен копнеж по Него, поради нашето желание да Го видим и поради нашата безгранична любов към Него. Ние не можем да Го видим и познаем, докато не чуем в душата си думите: „Слез no-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти” (Лука 19:5). Докато не допуснем Иисус Христос у дома си, докато не Го приемем в душите си и докато не заживеем с Него така, както св. апостол Павел и мнозина други известни и неизвестни светци, ние не можем да вникнем в тайнствената личност на Иисус Христос и не можем да Го познаем. Само който може да се похвали с думите на споменатия апостол: „вече не аз живея, а Христос живее в мене” (Галатяни 2:20), Той ще разбере кой е Иисус Христос. Ако за постигане на обикновена истина необходима предпоставка е любовта към нейния предмет, както бяха изтъкнали това великите древногръцки философи Платон и Аристотел, то за познаването на Иисус Христос тя е още no-необходима. Ние трябва по-напред да Го обикнем със сърцето си и да прилагаме Неговото учение в живота си и едва тогава можем да Го познаем и разберем.Jesus Christ 2Който се приближава към Иисус Христос с чист ум и с открито сърце, с желание да види действителния My образ и да Го обикне, може да почувства непосредствено и да осъзнае, че Иисус Христос не е обикновен човек. Той не е и само гениален човек. Иисус Христос въобще не може да бъде вграден в тесните граници на понятието „човек”, защото в Него се откриват характерни черти, които далеч надхвърлят ограничените човешки възможности. Несъмнено в образа, живота и делата на Иисус Христос има истински човешки елементи; в тях блести с непотъмняваща сила възвишената, идеалната, вечната човечност. Тази човечност обаче е одухотворена и далеч надхвърля всички възможности на подвластния на греха и нравствено слаб човек. В Христовата човечност се долавя неземното сияние на божествеността.

Нито една човешка личност не може да се сравни по духовно величие и неземна красота, по нравствено  съвършенство, творческо и благодатно въздействие с личността на Иисус Христос. Дори мисълта за сравнение между знаменит философ или самоотвержен борец за човешко благо и Иисус Христос, та бил той най-знаменият философ или самоотвержен борец е неуместна, дръзка и светотатствена[175].

Образът на Иисус Христос блести с чиста и възвишена човечност, която прелива в божественост. Никъде човечност и божественост не са така близки една до друга, не са така органично свързани една с друга и не са така вътрешно проникнати една от друга, както в лицето на Иисус Христрс. Тук човечността толкова е чиста и възвишена, че съвсем естествено е издигната до божествеността и ипостасно съединена с нея. Но и божествеността от своя страна тук така се е доближила до човечността и е толкова човечна, че последната е удостоена да влезе в ипостасно единство с нея. В образа на Иисус Христос човечността е божествена и божествеността е човечна. Така че Иисус Христос е чудно и неповторимо съчетание на истинска, възвишена човечност със съвършена, свята божественост.jesus-lammet-og-lc3b8venПрекрасен израз на това дала светата Църква чрез учението си за богочовешкия характер на Христовата личност. Православната църква въз основа на божественото Откровение, на свещената традиция и на благодатно-религиозния опит на най-издигнатите си синове нарича Иисус Христос Богочовек (ueandros или ueanurwpoz); тя вижда в Неговата личност неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно съединение на съвършена човешка и съвършена божествена природа. Иисус Христос е човек и Бог едновременно: Той вмества в лицето Си Син Човечески и Син Божи. Названието „Емануил”, което означава „с нас е Бог” (Исаия 7:14; Матей 1:23), и което е дадено на Иисус Христос по Божие откровение, най-добре отговаря на богочовешкия характер на Неговата личност. В нея Бог се облякъл в човешки образ, приел човешка природа, въчовечил се, станал човек, без, да престава да бъде Бог.

Иисус Христос е Син Човечески, защото в Него човешката природа е проявена в пълнота, получил е най-чиста, най-съвършена, най-идеална форма. В четирите евангелия Иисус Христос осемдесет и два пъти нарича Себе Си Син Човечески. Така бива наричан Той и в другите книги на Новия Завет. Син Човечески – колко дивно звучат тези думи в устата на Иисус Христос, когато Той ги отнася към Себе Си! На никого, на никого до сега не е дошло на ум да се нарича Син Човечески, макар че всички хора са човешки синове и в някаква степен имат право да се наричат така. Не само в месиански, но и в буквален смисъл на думата само Иисус Христос е Син Човечески, защото само Той е истинският и вечен Човек. Син Човечески означава не само очаквания и рисуван от пророк Даниил Месия (Даниил 7:14 сл.). Той заедно с това е съвършеният и вечен Човек, вторият и небесният Адам (1 Коринтяни 15:45). Който не принадлежи нито на определено време, нито на народ или нация, Който въплъщава в Себе Си вечно човешкото  в  съвършен  вид  и  поради  това е вечен идеал за  човешко усъвършенстване. Син Човечески означава вечната цел, към която е устремена човешката история. Едва ли има no-велико название от Син Човечески, защото в него се обхваща човешкия образ в неговата идеална чистота, както той е излязъл из ръцете на своя божествен Творец, и в него се очертава човешкият образ в неговата богоподобна пълнота. У Иисус Христос като Син Човечески не се забелязват само семената на вложения в човешката природа Божи образ, а също сияят в пълнота всички Божии съвършенства, защото Той е въплътен Бог Слово, защото Той е сияние на славата и образ на Божията ипостас (Евреи 1:3). Иисус Христос е Син Човечески, защото Той е човекът, за когото копнеело човечеството в най-съкровените си мечти и чието величие предчувствало в своите най-висши постижения. „Ето Човекът!” (Иоан 19:5) – тези думи на римския прокуратор Пилат, отнесени не без Божие промислително  въздействие към Иисус Христос, остават безсмъртно свидетелство за съвършената човешка природа на Христос Богочовека. Величественият образ на човека, който хората на художественото творчество, на  философския  размисъл  и  на  етическото  вдъхновение са чертаели  пред съзнанието си чрез въображението, за да черпят от него сила за живот и творчество, е реално въплътен в Христос Богочовека. Съвършеният човек, който украсява живота, за когото копнее всяко човешко същество и се бори да се доближи до него чрез  упорита работа за своето саморазвитие и усъвършенстване, чрез трудови подвизи и творчески постижения за социална правда на земята и за братска любов между всички хора – сияе като пътеводна звезда на човечеството в трудния му път напред и нагоре в лицето на Христос Богочовека. Поради пълнотата и съвършенството на човешката природа на Христос Богочовека Той има световно значение: за разлика от всички други национални и временни образци Иисус Христос е общочовешки вечен идеал.jesus christИисус Христос е Син Човечески, тоест съвършен човек и всечовешки образец, защото същевременно е Син Божи. Още при кръщението на Иисус Христос глас от небето известил, че Кръщаваният е Син Божи (Иоан 3:17). Така Го наричат и учениците My. Когато Иисус Христос запитал за кого Го смятат учениците My, които живели заедно с Него, непрекъснато слушали словата My и били свидетели на чудесата My, те чрез апостол Петър незабавно и без колебание отговорили: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог (Матей 16:16; ср. 14:33; Лука 9:20; Иоан 6:69). Названието Син Божи, с което се нарича Иисус Христос, не е условно и символично. Иисус Христос се нарича Син Божи в буквалния и безусловен смисъл на думата, а не както могат да се наричат всички човеци синове Божи поради сътворяването им от Бога и отношението им към Него като към техен небесен Отец. За разлика от всички други хора Иисус Христос е Единородният Син Божи, Който предвечно се ражда от Бог Отец, единосъщен с него по божествената Си същност и вечно съпребивава с Него. От безпределна свята любов към човеците Той се въплъти, за да ги избави от греховното  им  състояние и да им посочи пътя и идеала за безгранично усъвършенстване и богоуподобяване.

Никога незамиращият интерес към личността и делото на Иисус Христос и  жадният  устрем  на  милионите  вярващи  да  следват  Иисус  Христос,  да изобразяват в душите си Неговия пречист образ и да осъществяват в живота си Неговите божествени завети, могат да бъдат разбрани и обяснени само чрез богочовешкото достойнство и величие на Христос Спасителя. В историческото лице на Иисус Христос е въплътено второто божествено лице на Свята Троица. Иисус Христос е въплътен Бог. Ето защо в историческото лице на Иисус Христос може да се познае невидимият Бог. Въз основа на личния си духовен опит истинският християнин дълбоко вярва в Христовите думи: „Който е видял  Мене,  видял е Отца” (Иоан 14:9). Историческата личност на Иисус Христос не би могла да упражнява толкова голямо,  всестранно  и  преди  всичко  религиозно-нравствено  влияние  през вековете, ако тя би носила само човешки характер. За нас е от изключителна важност, че Иисус Христос е Син Човечески – Той е съвършен човек, защото по този начин Той ни е близък, роден, свой. Но за нас безмерно no-важно е, че Иисус Христос наред с това е и Син Божи. Чрез божествения характер на Своята личност Иисус Христос ни разкри в човешки образ своето величие на Бога, озарява ни с пречистите лъчи на Божието свято сияние, подтиква ни да се освободим от робството на злото, претворява ни за нов живот в  дейно братолюбие и миролюбие и ни отваря дивните чертози на вечния живот. Когато човек изостави всекидневните си грижи и под влияние на извиращите из богоподобната му природа и благодатните озарения импулси потърси висшето си назначение, той закопнява по вечния Христос, лесно Го открива и намира в Него това, което е търсил и което му е било най-потребно, за да възпълни своята непълнота, да води смислено и достойно човешко съществуване и да постигне спасение и вечен живот. Евангелският образ на Иисус Христос привлича и пленява, защото в Него се проявява богочовечеството – съкровеният копнеж и висшето  назначение  на  човешкия  род.  Във  всеки  ред  от  евангелските повествования долавяме богочовешкия образ на Иисус Христос, защото Той не е само съвършен човек, но и съвършен Бог. Само чрез въплътената в Иисус Христос божествена природа Той обайва, Той говори като никой друг – властно благовести божествената истина и мъдрост. Той постъпва като никой друг – извършва дивни чудеса, с които изцерява не само тела, но и души, Той блести с нравствена чистота, притежава безгрешност и святост.El Greko,  Jesus ChristХристос е Богочовек! Ето същността на Христовата личност! Тук се разкрива чудният Му образ. Ето непресъхващият извор за мощното влияние на Христовата личност върху сърцата на милиони вярващи в миналото и сега! Тази е скритата двигателна пружина за победното шествие на християнството в световната история и за творческото му въздействие върху развитието на човечеството. Поради богочовешкото Си достойнство и величие Иисус Христос с пробитите Си от гвоздеите ръце разклати устоите на древните царства, на първо място на могъщата римска империя,отклони вековете от коритото на привечното им течение и чрез Своите възвишени принципи за правда, обич, мир и съвършенство продължава да царува в съзнанието на голяма част от човечеството.

Богочовешкото величие на Иисус Христос и излъчващото се от Него сияние на светостта преживяват на първо място вярващите. Тяхната любов към Иисус Христос отваря очите на сърцата им да видят Спасителя в неизмеримия My духовен ръст и да се преклонят пред Неговата божественост. Личността на Иисус Христос за тях е най-великият,  най-възвишеният  и същевременно най-близкият предмет между всички действителни предмети; в битието на Иисус Христос те са уверени повече, отколкото в собственото си съществуване, тъй като Иисус Христос живее в техните души (Галатяни 2:20), и е най-драгоценната част от тяхното духовно същество. Без Иисус Христос те се чувстват слаби, а с Иисус Христос се съзнават силни и близки на Бога.

Богочовешкото величие на Иисус Христос не останало скрито и за мнозина гении на човечеството, някои от които били скептици, дори невярващи в християнския смисъл на тази дума. Поради ограниченото място, тук ще приведем изказванията само на някои от тях.Иисус и Каиафа, който си разкъсва дрехитеБележитият мислител, поет и историк Иохан Г. Хердер (1744-1803) в главното си съчинение „Идеи към философията на историята на човечеството” по следния начин обрисува свръхчовешкия образ на Иисус Христос и дава израз на преклонението си пред Него: „Седемдесет години преди залеза на юдейската държава се роди в нея един Човек, Който предизвика революция както в мислите, така и в нравите и бита на хората. Той беше Иисус… Най-чиста хуманност  се  съдържа  в  малкото  речи,  които  имаме  от  Него;  хуманност доказваше в живота Си и нея потвърди чрез смъртта Си.” Обръщайки се към Иисус Христос, Хердер казва: „Почтително се прекланям пред Твоя благороден образ, пред Тебе, Който си Глава и Основател на царство от толкова велики цели, от толкова действени подбуди… Пред цялата история, която произхожда от Тебе, аз виждам само Твоя тих образ[176].”

Философът Имануел Кант (1724-1804), основателят на критицизма, напълно в духа на своята система вижда в лицето на Иисус Христос най-съвършеното въплъщение на идеята за човечността. В  съчинението си „Религията само в границите на разума” Имануел Кант твърди, че Първообразът на нравственото съвършенство е слязъл при нас от небето, че Той е приел човешка природа в лицето на Иисус Христос. На това съединение с нас може да се  гледа  като  на  снизхождение,  ако  си  представим  как  Този  божествено настроен Човек като Първообраз на нас, макар и да е бил свят и като такъв не е следвало да търпи никакви страдания, ги приел в най-висша мярка, за да насърчи най-доброто в света[177].

Според именития философ Иохан Фихте(1763-1814) схващането за абсолютното единство на човешкото съществуване с божественото е най-дълбокото познание, до което човек може да се възвиси. Преди Иисус то не е било известно на никого. Пръв до него се издига Иисус Христос. И това е дивно чудо (ungeheures Wunder). „И наистина, вярно е – отбелязва Фихте, – че Иисус от Назарет по напълно превъзходен и недостъпен на никое друго лице начин е Единородният Син Божи и че всички времена, които са способни да Го разберат, ще трябва да Го признаят за Такъв[178].”Jesus Christ 3Ваймарският поет и мъдрец Иохан Гьоте (1749-1832) в романа си „Вилхелм Майстер” нарича Иисус Христос „божествен човек”. При това „Той се проявява в живота като истински философ.” Веднага след този израз Гьоте бърза да предпази от недоразумение и прибавя: „Не се смущавайте от този израз”, защото Иисус Христос се проявява „като мъдрец в най-висшия смисъл на  думата.  Той  стои  здраво  на  Своята  позиция;  Той  върви  по  Своя  път неотклонно  и  като  привлича  към  Себе  Си  по-ниското,  като  позволява  на незнаещите, на бедните, на болните да участват в Неговата мъдрост, в Неговото богатство, в Неговата сила и заради това изглежда да се изравнява с тях. Той от друга страна не отхвърля Своя божествен произход; Той смело се изравнява с Бога,  Той  обявява  Себе  Си  за  Бог.  По  този  начин  Той  още  от  Своята младенческа възраст предизвиква учудване у заобикалящите Го, спечелва една част от тях за Себе Си, настройва друга против Себе Си и показва на всички, които желаят да се издигнат високо в знанието и живота, какво трябва да очакват от света[179].” В лицето на Иисус Христос „Бог прие плът и кръв на човек, та човека до Бог да въздигне[180].”  

В разговорите си с Екерман Гьоте приема и четирите евангелия за „напълно достоверни, защото в тях се чувства отблясъкът на величие, което произлиза от личността на Христос и което притежава божествен вид, както само веднъж Божественото се е явило на земята”. Поради това „духовната култура може да напредва непрестанно, естествените науки могат да се развиват във все по-голяма широта и дълбочина и човешкият дух може да се разширява, колкото може, все пак той никога не ще надмине висотата и нравствената култура на християнството, както то сияе и блести в евангелията[181].” Макар че имало периоди в живота на Гьоте, когато в душата му се пораждали съмнения и колебания в християнската вяра, той се стараел да ги превъзмогва и още повече се утвърждавал във вярата си. Забележителна е следната му лична изповед: „Много обичам Иисус Христос и много вярвам в Него; благодаря на Бога, че вярвам в Него… Имаше време, когато бях Савел; слава на Бога, че съм Павел[182].”

Датският мислител Сьорен Киркегард (1813-1855), чието влияние и днес не е намаляло в съвременния екзистенциализъм, пише, че Иисус Христос е вечно жив и съвременен. „Неговото име се благовести по целия свят… Неговото учение промени състоянието на света, то победно прониква всички сфери на живота”. Въз основа на това светската история доказва, че „Иисус Христос бил велик Човек, може би най-великият”. С това не се задоволява вярващият човек, който чрез своята интуиция вижда по-далече и по-дълбоко. Пред него Иисус Христос се засвидетелства като Бог, Който се явил в света в унизен вид, но някога ще дойде в Своето неземно и вечно величие[183].Jesus Christ and His Mother St. Mary - 9Според бележития  английски  писател Томас Карлайл(1795-1881) човечеството се издигнало до най-голяма висота в лицето на Иисус от Назарет – в Неговия живот, в Неговата биография и в основаната от Него религия. „Нещо по-висше човечеството още не е достигнало[184].”Иисус от Назарет е чисто въплъщение на Божеството. Съответно на това християнското учение „във всяко отношение е божествено”. Също така и християнските добродетели са божествени и те не следва да се сравняват с добродетелите на философската етика, тъй като те са от съвсем друга категория и са много различни от последните,  както  една  съвършена,  идеална поетическа  творба  от  едно упражнение по смятане[185].

Сред  гениите  на  славянска  Русия  ще  споменем  само  Фьодор  Михайлович Достоевски (1821-1881), защото той се издигнал до вярата на Иисус Христос чрез горнилото на упорити съмнения и запечатал Неговия богочовешки образ в душата си чрез задълбочен личен духовен опит. По пътя на трагични съмнения и големи душевни борби Фьодор Михайлович Достоевски се възвисил до вярата в Иисус Христос. „Аз – изповядва писателят в лично писмо до Наталия Дмитриевна Фонвизина – съм дете на века, дете на неверието и съмнението досега и дори (аз зная това) до гроба. Какви страшни мъчения ми костваше тази жажда да вярвам, която е толкова по-силна в душата ми, колкото повече са в мене доводите против вярата. А понякога Бог ми изпраща минути, в които съм напълно спокоен; в тези минути аз обичам другите и намирам, че съм обичан от тях, и в такива именно минути аз си съставих символ на вярата, където за мен всичко е ясно и свято. Този символ е твърде прост; ето го: вярвам, че няма нищо no-прекрасно, по-дълбоко, по-разумно, по-мъжествено и по-съвършено от Христос, и не само няма, но с ревнива любов казвам на себе си, че не може и да има. Нещо повече, ако някой би ми доказал, че Христос е извън истината, и действително истината би била извън Христос, то на мене no-скоро ми се иска да остана с Христос отколкото с истината[186].”Най-силната част от тази собствена вероизповед Фьодор Михайлович Достоевски по-късо вложи в устата на своя герой Ставрогин от романа „Бесове”. Според напомнянето на Шатов той казал: „Ако биха ми доказали математически, че истината е извън Христос, то аз и тогава no-скоро бих се съгласил да остана с Христос,  отколкото  с  истината[187].” До  тази  вероизповед  Фьодор  Михайлович  Достоевски достигнал,  като  преминал  през  огненото  горнило  на  мъчителни  съмнения. Затова тя била за него непоклатна. В тетрадката си по повод „Легендата за великия инквизитор” Фьодор Михайлович Достоевски отбелязва: „И в Европа няма и не е имало такава сила на атеистически изрази; така че аз вярвам в Христос и Го изповядвам не като дете; моята осанна е преминала през голямото горнило на съмненията[188].”

Гениалният музикант и поет Рихард Вагнер (1813-1883), колкото и да бил увлечен от песимистическия философ Артур Шопенхауер в своеобразно преклонение пред личността на Буда винаги признавал превъзходството и най-вече божественото достойнство и величие на Иисус Христос. Според дълбокото убеждение на Рихард Вагнер, Иисус Христос не е бил само мъдрец, какъвто бил Буда, Той бил „божествен”. Мисията на Иисус Христос в света – според Рихард Вагнер – се състояла в това да изкупи, да обнови нравствено и да спаси всички хора, включително и „бедните духом”, а не да учи малцина избраници на духа да вървят по пътя на познанието. Иисус Христос не е обикновен мъдрец, Той е Изкупител и Спасител на човечеството. При изпълнение мисията Си в света Той не посочва пътя на изкуплението чрез знанието, достъпно на малцина избраници, а чрез Своя личен пример: Той отдаде собствената Си кръв и Собственото Си тяло като най-висша изкупителна жертва[189]. Според Рихард Вагнер най-висшето благо на човека е да знае, че Изкупителят живял на земята. Много мъченици и светци е имало на земята, обаче от тях само Иисус Христос е „божествен”. Всички светци са постигнали святост чрез Божията благодат, чрез чието съдействие те от грешни хора се издигнали до свръхчовеци. Само Иисус Христос е божествен; у Него не се разгаряла страст; Той по природа притежавал „божествена  чистота”.  Иисус  Христос  е  съчетавал  в  Себе  Си „най-чиста божественост” и „най-чиста човечност”. В това отношение ние имаме пред себе си „несравнимо единствено явление Всички други се нуждаят от Спасител. Той е Спасителят[190].”Christ risen!Световноизвестният немски историк Леополд Ранке (1795-1886) в своята  многотомна „История на света” нарича Иисус Христос „най-неопетненото,  най-дълбокомисленото  и  най-човеколюбивото  Същество  на света”. Според него „не е имало на земята нищо no-безгрешно и могъщо, по-възвишено и свято от дейността, живота и смъртта на Иисус[191].”  Значи и пред погледа на обективния историк Иисус Христос се открива и очертава като единствена и изключителна, като богочовешка личност.

От особена важност е да изтъкнем какво е отношението към Иисус Христос на цзвестния френски езиковед, историк, критик и писател Ернест Ренан (1823-1892), който е прочут най-вече със своята пресловута книга под надcлов „Животът на Иисус”. Известно е, че в нея той се опитва да лиши Иисус Христос от Неговата божественост. Не ще бъде безинтересно да отбележим, че подбудата да се залови с такова начинание е може би на първо място голямата парична сума, която получил. „Ренан под маската на привидно благочестие към Иисус станал модерен Юда само с тази разлика, че той направил за себе си no-добра сделка. Докато Юда се задоволил само с тридесет сребърника, Ренан получил от евреина Ротшилд хонорар един милион франка, както разказва младият Дюма[192].”Въпреки това Ернест Ренан отстъпвал от основния дух на съчинението си и вмъквал в него прекрасни редове, където изразил своето преклонение пред богочовешкото  величие  на  Иисус  Христос.  Според  него  Иисус  Христос  е „Човек от необикновена величина”. „Иисус – заявява Ернест Ренан – никога няма да бъде надминат. Култът към Него вечно ще се подмладява. Над Неговата история ще бъдат проливани сълзи безкрай. Неговите страдания всякога ще бъдат близки на най-добрите сърца. През всички векове ще бъде признавано, че между човешките синове никога не се е раждал no-велик от Иисус[193].” На друго място в книгата си Ернест Ренан се обръща към Самия Иисус Христос със следните знаменити думи: „Да бъде вечна славата Ти, благородни Инициаторе! Твоето дело е завършено. Твоята божественост е утвърдена. Не се бой, че изградено с Твоите усилия здание ще бъде разрушено поради грешка. Ти си такъв крайъгълен камък на човечеството, че да бъде изтръгнато Твоето име от тоя свят, би значило да бъдат разклатени основите на вселената[194].” Господ Иисус ХристосФридрих  Паулсен (1846-1908), професор по философия и педагогика  в Берлинския   университет,   е   световноизвестен учен. Неговите съчинения, ”Въведение във философията” и „Система на етиката” претърпели издания и са преведени на няколко езика, включително и на български. Фридрих Паулсен навсякъде  в  съчиненията  си  отдава  дължимата  почит  към  християнската религия от гледище на философията и на етиката. В евангелията – забелязва Фридрих Паулсен – „са се запазили истинските черти на Иисус и Неговите изречения  в  оригинал,  от  които  бихме  могли  да  се  възползваме,  за  да нарисуваме  образа  My[195].”  В  живота  и  дейността  Си  Иисус  Христос  бил възвишена и борческа личност. „Той стоеше по-горе от религията и нравите на Своя народ; у Него бе се формирало по-друго, по-високо отношение към Бога от онова, което бе познато на Неговия народ; и поради това праведността на Неговия народ – страхливо, жалко и същевременно самодоволно изпълнение на закона – не Го задоволяваше. И Той освободи Себе Си и учениците Си от закона на Своя народ; Той нарушаваше съботата и учеше и учениците Си да постъпват така; вместо това Той им даде нова заповед: „обичайте се помежду си”.  А  тъй  като  съществуващата  по  това  време  система  на  обективната нравственост не можеше да гледа спокойно на това, то Той встъпи в неравна борба с нея, която борба завърши с Неговата смърт. В борбата и страданията Му Го крепеше, вдъхновяваше и придаваше нови сили непосредствената увереност в Собственото My изключително назначение. Той е изпратен от Бог Отец да проповядва  ново  царство  на  любов  и  милосърдие: „Моята  храна е да изпълнявам волята на Този, Който Me е пратил.” Иисус служи за вечен образец на всички борещи се за царството Божие, жадни за правда, на всички тези, за които в живота има малко сила и дух, любов и свобода, на всички, които от все сърце са изказвали своите чувства и възгледи и после са били разпъвани и изгаряни от тълпата – безразлично, културна или некултурна е била тая тълпа[196].” Както целият земен живот, така и последните дни, кръстните страдания и голготската смърт на Иисус Христос са изпълнени с неземна възвишеност. „Иисус умира не с проклятие на уста, а с молитва: Прости им, защото те не знаят какво вършат. Това, което искат – да Me погубят – няма да им се удаде. Те съдействат на това, което не искат: проклятие ще падне над тях – но не Мое проклятие,  а  проклятие  заради  собствените  им  постъпки,  съгласно  вечния космически  порядък[197].” В  съчинението  си „Въведение  във  философията” Фридрих Паулсен счита Иисус Христос за въплътен Бог и изповядва вярата си в Него. „Ти – пише Паулсен – слушаш Евангелието, вдълбочаваш се в думите и живота на Иисус, ти преживяваш историята на Неговите страдания и смърт и казваш заедно със стотника: Този наистина бил праведен Човек и Божи Син. Тук ти се открива смисълът на живота; ето чрез какво и за какво съществува действителността[198].” Според Паулсен Иисус Христос е „Бог в човешки образ[199].” Аз – заявява Паулсен – „несмущаван от подигравките на присмехулниците и от омразата на пазителите на буквалния хомот, вярвам в Бога, Който се откри в Иисус. В живота и смъртта на Иисус ми се откри смисълът на живота, въобще смисълът на света[200].”  Следователно Паулсен е съгледал Иисус Христос в богочовешкото My величие и открил в Неговото Евангелие най-важната философска и етическа истина – тази за смисъла на човешкото съществуване.Jesus Christ (175)Вилхелм Вундт(1832-1920) е един от най-бележитите всеобхватни и синтетични умове на нашия век. Той с еднаква гениалност и плодовитост разработва важни проблеми из областта на психологията,  етиката,  систематичната  философия  и  историята  на  философията  и  етиката.  В  своето съчинение „Система на философията” Вилхелм Вундт описва Иисус Христос като основател на най съвършената нравствена религия.Иисус Христос е „нравствен образец”. Той въплъщава в Себе Си „най-зрялата нравственост”. В това My качество Той трябва да бъде считан като „най-благородния свидетел на безкрайната и поради това непознаваема, обаче необходимо мислена съвършено адекватна на нравствения идеал Основа и Цел на света[201].”

Бележитият немски философ Рудолф Ойкен (1846-1926) оценява Христовата личност в капиталното си съчинение „Възгледите за живота на великите мислители”.  Сред  цялата  галерия  най-велики  мислители  Иисус  Христос  е представен като „изключителна личност”. Своето сигурно превъзходство над другите религии християнството дължи на обстоятелството, че то се изгражда „върху живота и битието на една Личност, която високо била издигната над всичко низше и дребнаво от човешки вид, която свързала с най-дълбокото усещане на болка победно нревъзмогваща сила, Която чрез силата на любовта открила нови дълбочини на действителността, дори привела до нов свят на човечност. И същевременно Тя даде чрез своята участ образец на човешки живот, за чиято впечатлителност не можаха да заключат себе си дори и най-твърдите духове”. Влиянието на Христовата личност – според Рудолф Ойкен – не се ограничава само върху църковните кръгове, то се простира върху живота на човечеството въобще. „Също и за този живот Тя означава най-великия от всички преврати и призовава духовете към най-важното от всички решения”. Тя изисква пълно  преобразуване  на  действителността  заедно  с нейните ценности. Това не може да се извърши само с човешки сили, а чрез съвършената божествена любов, която Иисус Христос откри на света. Въз основа на нея възниква нов свят на човечност, „където личността на Иисус ще придобие трайно  значение,  където  ще  владее  убеждението, че  чрез Неговото дело човечеството е намерило истинските основи на действителността и по този начин и проникнало в структурата на своето битие”. По-нататък Рудолф Ойкен задава въпросите: На какво се дължи, че ние не можем да се освободим от Иисус и се чувстваме заставени все отново да се връщаме към Него, да се занимаваме с Него, да търсим отношение към Него и това отношение да разглеждаме като най-важното, най-святото, най-съдбовното в живота ни? Защо не остарява Неговият образ, защо Той винаги е нов? На тези въпроси Рудолф Ойкен  отговаря  по  следния  начин: „Сигурно  заради  това,  защото  целият културен живот с всичките му блестящи и шумни постижения не изчерпват най-дълбоката основа на човека, защото най-вътрешна потребност го подтиква да търси във вечното битие и безкрайната любов вътрешен мир, истинска и чиста същност, спасението на своята душа. Но където се пробуди такъв копнеж, там е жива изповедта на апостол Петър: „Господи, къде да отидем? Ти имаш думи за вечен живот[202].”  

Освалд Шпенглер (1880-1936), бележит философ на историята и на културата, в епохалното си съчинение „Залезът на Запада” оценява личността на Иисус Христос като изключителна и несравнима. Той пише: „Несравнимото, с което младото християнство се издигна над всички религии на онова богато ранно време, е образът на Иисус. Във всички велики създания на онези години няма нищо, което може да се сравни с Него. Който тогава четял и слушал историята  за  Неговите  страдания,  както  тя  малко  преди  това  станала: последното влизане в Иерусалим, последната Тайна вечеря, часът на душевната борба в Гетсимания и смъртта на кръста, на него изглеждали незначително всички легенди и свещени приключения на Митра, Атис и Озирис[203].”Passion of Christ (124)Измежду представителите на точните науки да се спрем на отношението към личността на Иисус Христос на световноизвестния физик и астроном професор Алберт  Айнщайн  (1879-1955). И той, както  и  мнозина  други  гении  на човечеството, се прекланя пред величието на Христовата богочовешка личност и пред божествената ценност и  възвишеност  на  Христовото  учение.  Той изповядва: „Аз съм евреин, обаче лъчезарният образ на Назарянина произведе върху мене неотразимо впечатление[204].”Според Алберт Айнщайн образът на Иисус Христос, както той е представен от Лудвиг Левисон (Емил Лудвиг), е „повърхностен”. „Иисус е неизмеримо велик за хрумванията на   хора, които са майстори на израза.Никой не може  да унищожи християнството с остроумия[205].” Неунищожимото величие на Иисус Христос е отразено в евангелията; запечатените там слова са „чудно красиви” и „божествени [206]”.В чистото и неподправено учение на Иисус Алберт Айнщайн установява принципи, чрез чието осъществяване човечеството може да се спаси от социалните злини. Той казва дословно: „Ако еврейството на пророците и християнството на Иисус, както Спасителят го проповядвал, се очистят от всички по-късни наслойки… светът ще има учение, което може да излекува всички социални злини на човечеството[207].”

Накрая заслужава също да споменем, че видният швейцарски мислител Карл Ясперс, един от първите основоположници и представители на екзистенциалната философия, в излязлото му от печат (München, 1957) крупно съчинение „Die  groBen  Philosophen” (Великите  философи),  в  редицата  на избраните корифеи на философска мисъл в света поставя и Иисус Христос. За характеристиката на Иисус Христос като религиозен гений и на евангелското учение от философско гледище е посветена цяла глава.Господ Иисус ХристосЯсно е, че пред духовния поглед на вярващите Иисус Христос се изправя като   изключителна,   богочовешка личност.Той вечно ще сияе   със съвършенството  Си,  ще  вдъхва  смелост  и  сила  на  вярващите  в  Него  да извършват чудни подвизи на добродетелност и благочестие и да се издигат на богочовешка висота. Потокът на живота е отнесъл със себе си много човешки величия и споменът за тях е потънал в забрава или е напълно избледнял, за да не може да оказва каквото и да било творческо въздействие върху човешкото съзнание. В това отношение  Иисус  Христос е изключение. Поради богочовешкото достойнство на Неговия образ и поради вечно излъчващата се от Него  благодатна  мощ  Той  е  вечно  жив  и  незабравим  в  съзнанието  на човечеството. Браздата, на която Иисус Христос постави начало в живота и историята на човечеството, никога няма да бъде заличена от ураганите на вековете. Милиони хора и днес считат за най-голяма чест да се именуват християни, да носят в душата си свещения образ на Иисус Христос, да обръщат към Него молитвен взор за помощ, да поверяват в Неговите ръце кораба на живота си и върху Него да възлагат надеждата си за спасение и вечен живот. Вярата в Иисус Христос и днес е действена сила; тя вдъхновява и импулсира към добродетелност и  подвижничество,  към  творчество  и  мъченичество. Любовта към Христос Богочовека никога не е загасвала на земята. Тук винаги е имало и ще има хора, които заради Иисус Христос са готови на самоотричане и на саможертвеност.

– Чуй, сестро – рекъл веднъж един свободомислещ на милосърдна сестра, като наблюдавал с какво ангелско търпение и с каква нежна доброта се грижела за едного, който страдал от неизцерима болест, – чуй, мила сестро, да ми даваха по сто лева дневно възнаграждение пак не бих се съгласил да гледам такъв болник.

– И аз не бих се съгласила дори и за петстотин лева – отвърнала сестрата; след това тихичко прибавила: – но заради Христос всичко извършвам с радост [208].Иисус Христос възкресява дъщерята на ИаирЗаради Христос и днес се извършват чудеса на братолюбие, милосърдие и миротворство, защото Иисус Христос не е обикновен човек, а Богочовек, защото Той живя и умря като човек на земята, но възкръсна и вечно пребивава не само отдясно на Бог Отец на небесата, но и между нас като всемогъщ Бог. Поради богочовешкия характер на личността на Иисус Христос на Него се даде власт на небето и земята. Със силата на тази власт Той вечно пребъдва в душите на вярващите. ,,Аз съм с вас – каза Иисус Христос на верните Си – през всички дни до свършека на света” (Матей 28:20).

_________________________________

*Из книгата „Личността на Иисус Христос”. Източник – http://venelin.wordpress.com. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[173]. Anima humana naturaliter christiana. (Тertullian, Apologeticus adversus gentes pro Christianis. cap. XVII. J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series latina. Paris 1878. T. col. 433.)

[174]. Tihamer Toth, Die Lehre Christi. Ubertr. von P. Bruno Maurer. Freiburg im Breisgau 1935. S. 1-2.

[175]. J. J. Rousseau, Emil oder Uber die Erziehung. Viertes Buch. Ubers. von H. Denhardt. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig. Bd. S. 200 f.

[176]. Johann Gottfried Herder. Ideen zun Philosophie der Geschichte der Menschheit. 4 Theil. 17 Buch. (Werke. 12 Theit. Bertin. Gustav Hempel. S. 31-32).

[177]. Immanuel Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloBen Vernunft. (Gesammelte Schnften. Herausg. von der PreuBischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1914. Bd. VI. S. 61).

[178]. Johann Gottlieb Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben. 6. Vorlesung. Deutsche Bibtiothek in Berlin 1912. S. 96.

[179]. Goethe, Wilhetm Meisters Wanderjahre. II Buch. II Capitel. (Samtliche Werke. Stuttgart und Tubingen 1855. Bd. 18. S. 194, 196—197).

[180]. Der Gott war zum Menschen geworden. Um den Menschen zum Gott zu erheben. (Goethe, Winkelmann. Bd. XXVII. S. 47. Цит. по Dr. Theodor Deimel. Zeugnisse deutscher Klassiker fur das Christentum. 3 Aufl. Freiburg im Breisgau 1914. S. 39).

[181]. Johann Peter Eckermann, Gesprache mit Goethe. 9. Aufl. Leipzig 1909. S. 614.

[182]. Goethe. Brief 1773. Bd. XXVI. S. 208. (Dr. Th. Deimel, пос.съч., с. 111).

[183]. Soren Kierkegaard. Einubung im Christentum. (Prof. Dr. Gustav Piannmuller. Jesus im Urteil der Jahrhunderte. 2. Aufl. Bertin 1939. S. 541—543).

[184]. Thomas Carlyle, Sartor Resartus. (Prof. Dr. Gustav Pfannmuller; пос. съч. с. 544).

[185]. Thomas Carlyle, Essays. (Prof. Dr. Gustav Pfannmuller; пос. съч. с. 545).

[186]. Ф. М. Достоевский, Письма (1). 1832-1869. Под. ред. А. С. Долинина, Москва-Ленинград 1928. с. 142.

[187]. Ф. М. Достоевский, Бесы. (Собрание сочинений. М., 1957. т. VІІ. с. 264).

[188]. К. Мочульский, Достоевский – жизнь и творчество, Париж 1957. т. VII.

[189]. Richard Wagner, Religion und Kunst. (Prof. Dr. Gustav Pfannmuller, пос. съч., 475-476).

[190]. Hans von Wolzogen, Erinnerungen an Richard Wagner. (Prof. Dr. Gustav Pfannmuller. пос. съч., 474—475).

[191].Leopold von Ranke, Weltgeschichte. Wien, Zurich, Hamburg, Budapest 1928. Br. V. S. 18. Wedermann. Ich weiB Bescheid. Ив. Марковски, Животът на Иисус Христосq С., 1951, с. 15.

[192]. Hilarin Felder, Jesus von Nazareth, Paderborn 1937. S. 52—53.

[193]. Эрнест Ренан, Жизнь Иисуса. Перев. О. А. Крыловой. С б., с. 313.

[194]. Пак там, с. 294.

[195]. Фр. Паулсен, Система на етиката, С., 1912, т. 1, с. 65.

[196]. Пак там, 273-274.

[197]. Пак там, с. 246.

[198]. Friedrich Paulsen, Einleitung in die Phitosopie, Berlin 1929, S. 288.

[199]. Пак там, с. 273.

[200]. Пак там, с. 275.

[201]. Wilhelm Wundt, System der Philosophie. 2. Aufl. Leipzig 1897. S. 669-670.

[202]. Rodolf Euken, Die Lebensanschauungen der groben Denker. 20. Аufl. Berlin 1950. S. 151 ff. Cp. Gustav Pfannmuller, пос. съч., 491-493.

[203]. Oswald   Spengler,   Der   Untergang   des   Abendlandes.   Umrisse   einer   Morphologie   der Weltgescichte. Band: Welthistorische Perspektiven, 15. Aufl, München 1922, S. 25.

[204]. Cnисание „Geisteskampf der Gegenwart”, Gutersloh 1930, S. 235.

[205]. Cnисание „Geisteskampf der Gegenwart”. Guterstoh 1930.

[206]. Пак там.

[207]. Списание „Оран“, година І, кн. 1. С., 1933, с. 13. Вж. no-подробно за отношението на професор Алберт Айнщайн към религията въобще и към християнството по-специално в статията ми за него в „Църковен вестник”, год. 56, бр. 25. С., 1955, 4-6.

[208]. Този случай е разказан от професор Tichamer Toth, пос. съч., с. 105.

Първо изображение: авторът, проф. Иван Панчовски (1913-1987).

Източник на изображенията – http://www.yandex.ru.

Следва

ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС – продължение 6*

Иван Панчовски

Свещена истина

„Смятат ни за измамници, но ние сме истинни” (2 Коринтяни 6:8)

Ivan PANCHOVSKIВ предишната глава накратко изложихме факти, събития и документи, които свидетелстват за историческия характер на Христовата личност. При наличието на тях е много трудно, дори невъзможно да се отрече съществуването на Иисус Христос. Тук ние се изправяме пред две възможности: да приемем, че християнството се появило и продължава да съществува въз основа на измама, на изкусна фалшификация, или че то се изгражда върху свещена истина.

Ако приемем за вярна първата възможност и учим, че Иисус Христос не е съществувал, че Неговите апостоли са митологични личности, тогава как ще отречем приведените основания. Разбира се, когато човек се реши категорично да оспорва и да отрича нещо, той ще състави много аргументи за тази цел. Все пак изкуствено изграденото отрицание е очевидно и не може да бъде поддържано дълго.

Самото християнство – неговата поява, стълкновението му с pимската империя, победното му шествие по света през вековете, триумфът и могъщото му влияние върху развитието на човечеството – е най-силното доказателство за Иисус Христос като историческа личност. Християнството без Христос – това би било най-невероятното, най-невъзможното чудо в световната история. Будизъм без Буда, конфуцианство без Конфуций, мохамеданство без Мохамед, толстоизъм без Толстой повече биха били мислими, защото последователите на тези движения не са били преследвани и избивани. Но християнството без Христос – това изглежда невъзможно. Защо Христовите апостоли – тези скромни, смирени, тихи галилейски рибари, напуснали занятие, дом, семейство, спокойствие и тръгнали по света, за да проповядват за някаква измислена личност, за някакъв легендарен образ? Защо християнските мъченици понесли ужасни страдания и отивали на смърт, ако Иисус Христос не е съществувал, не е живял, не е страдал и не е възкръснал действително? На тези въпроси едва ли би могло да се отговори смислено и задоволително, ако Иисус Христос бъде обявен за мит.christ and the apostlesКолкото политическото и икономическото състояние на човечеството да е помогнало за появата на универсална религия на изкуплението, тя все пак не би могла да се появи и да задоволи умовете и сърцата на милиони хора без великата личност, която формира идейния ѝ образ и най-важното, да осъществи в себе си и чрез себе си насъщните потребности и съкровените надежди на епохата. Идеята за божествен Спасител, колкото и да била разпространена и колкото и да въодушевлявала народните маси през първия и втория векове на християнската  ера,  не  могла  да  създаде  такова  огромно  жизнеспособно движение, каквото е християнството. „Идеите никога не могат да изведат зад пределите на стария световен порядък; те могат да изведат само зад пределите на идеите на стария световен порядък. Идеите нищо не могат да осъществят. За осъществяването на идеите се изискват хора, които трябва да употребят практическа сила[147].” Месианската идея, колкото и да била насъщна потребност и да била жива в съзнанието на народите през първия век на  християнската  ера,  винаги  остава  само  идея;  тя  не  може  да  бъде отъждествена с действителния Месия и още по-малко може да постави началото на мощно месианско движение като християнството. Месианската идея придоби практическа сила и роди християнската религия, защото в света се появи нейното истинско въплъщение в историческото лице на Иисус от Назарет. „Всяко движение на народа – пише Ернст Бартел – колкото и могъщо да е то, придобива импулс от творческата енергия на велика личност[148].”Месианската идея получи сила да създаде християнството като нова и световна религия, която  намери  своето  реално  въплъщение  в  богочовешкото лице на Иисус Христос. Той по духовни сили далеч превъзхождал Своите съвременници и все пак бил същевременно и плът от тяхната плът, бил техен брат, разбирал ги напълно и можал да ги импулсира за нов живот. Новата и универсална религия и още повече новата ера в историята, която създаде християнството, не са възможни без историческата личност на Иисус Христос. Никаква чиста идея и още по-малко никакъв мит не притежават сила реално да изменят и да движат историческото  развитие  на  човечеството. Само  действителната  личност  на Иисус  Христос  със  Своето  мощно слово, с  дивните Си  дела,  със Своята мъченическа смърт, със славното Си възкресение и със Своя съвършен и величав нравствен образ е могла да раздвижи сърцата на широките народни маси и да положи начало на новата ера в историята на човечеството.

Християнството е било и продължава да бъде истинска сила. Неговата поява е промислително изпълнено дело. Християнството би било най-великата загадка, най-голямото чудо от гледище на историята и на логиката, ако неговият Основател действително не би съществувал и ако неговите първи разпространители – Христовите апостоли – биха били легендарни личности. В такъв случай би следвало да приемем, че християнството, чието реално съществуване и чиято действителна сила са безспорни, е възникнало просто от нищо. Въз основа на това става ясно, че отрицанието отрича себе си.Transfiguration of Jesus ChristЗа Иисус Христос като за действителна личност са написани повече книги, отколкото за  което  и  да  е  друго  историческо лице. Евангелисти, апостоли, апостолски мъже, апологети, църковни учители и отци с най-различно обществено и социално положение и с най-различно образование свидетелстват единодушно за Иисус Христос като за действителна личност, рисуват образа My като на жив човек. Всички те произхождат от първите векове, а някои от тях са слушали Самия Христос, общували са с Него, стояли са  под  Голготския  кръст. Във всички тези книги няма нито следа от митологичност и фантастичност. Всеки ред, всяка дума от тях са напоени с истинност, със сериозност и с историческа достоверност.Който ги чете безпристрастно, ще почувства непосредствено, че в тях пулсира сърцето на живия Иисус Христос, че се огласят стъпките My по иерусалимските улици, че прозвучават думите My по площади и планини, на брега на Генисаретското езеро и в синагогите, че е съден и разпнат на кръст.

Който прочете без никакво предубеждение евангелията, пък и всяка друга новозаветна книга, той веднага ще се убеди в сериозността на техните автори, във високия им морал и най-вече в безмерната им любов към истината и в готовността им жертвено да ѝ служат. Всички те били изпълнени със силна любов към Иисус Христос, но тяхната любов била разумна, а не сляпа. В това отношение те били напълно верни на божествения си Учител, Който изисквал от тях да се покланят на Бога, респективно на Него, „с дух, и с истина” (Иоан 4:24). Любовта на апостолите, а също така и на всички християни към Иисус Христос не се примирява с лъжа и неправда, а още по-малко намира услада в тях. Християнската любов „на неправда не се радва, а се радва на истина” (1 Коринтяни 13:6). Как може писателят на Послание до ефесяни да говори: „Като отхвърлихте лъжата, казвайки истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму” (Ефесяни 4:25), а същевременно той да лъже ближните си, своите братя, като им представя митичен образ за действителен Богочовек и Спасител? Как може авторът на Послание до филипяни да приканва своите братя да мислят само за това, що е истинно, що е честно (Филипяни 4:8), а сам той да мисли как древни митове да представя за историческа действителност, как човешки измислици да внушава за спасителни истини? Не бихме могли да си представим  такава  изгоряла  съвест,  каквато  би  следвало  да  припишем  на съставителя на Първо послание до Тимотей, ако се приеме, че той не говорил истината за  Иисус  Христос. Той представя себе си като поставен за проповедник и апостол, за учител на езичниците във вярата и истината, като при това изрично добавя: „Истина казвам в Христа, не лъжа” (1 Тимотей 2:7). Кой може дори да помисли, че този човек при това за изпълняване на апостолското и учителското си призвание претърпял преследвания и мъчения и накрая – мъченическа смърт в Рим, е лъжец и измамник?

Христовите апостоли са служители на ипостасната божествена и вечна истина Иисус Христос, защото Той нарече Себе Си „път”, „живот” и „истина!” (Иоан 14:6). Апостолското призвание на Христовите ученици се изразявало в „познаване истината на благочестието” (Тит 1:1), а не само в служба на Иисус Христос. Заради това високо призвание и служение те полагали старания да служат на Бога и Христос както „с чистота”, „с благост”, „с нелицемерна любов”, така и „със знание”, „със слово на истина” и „чрез оръжията на правдата” (2 Коринтяни 6:6-7). В Божието всеоръжие на Христовите апостоли влиза да препашат кръста си с истина и да се облечат в бронята на правдата (Ефесяни 6:14). При такова високо съзнание на апостолите за служба на Бога само чрез знание, истина и правда психологически е невъзможно те да са лъжци и измамници. Забележете, апостол Павел открито заявява, че още по негово време някои ги смятали за „измамници”. Той обаче напълно откровено и убедено пише: „Ние сме истинни” (2 Коринтяни 6:8).The Appearance of Christ to Mary Magdalene, by Alexander Ivanov, 1834-1836Голям бил копнежът за спасение на хората през тази епоха, когато римските военни и робовладелци превръщали земния живот на мнозинството в мъка. Като илюстрация на тежкото, дори убийствено положение на робите в римската империя ще приведем картинното описание на древния философ Луций Апулей (ІІ век) за състоянието само на работниците в мелниците. „Аз видях изнемощели хора – пише той в съчинението си „Метаморфози”, – чиято кожа бе изпъстрена със силни отоци; техните гърбове бяха изподрани… челата им бяха жигосани, главите им бяха полуобръснати; краката им бяха във вериги; лицата им имаха ужасен вид поради своята бледност; очите им бяха проядени от дима и горещата пара; ето защо всички бяха полуслепи[149].” Спасението,което християнството донесло на тези обезправени, експлоатирани и поробени човеци не било изградено на лъжа и измама. Пък и кому ли е потребно такова мнимо спасение, защото то вместо да облекчава, още повече обременява положението на човека! Християнското спасение се изгражда върху любовта към истината и вярата  в  истината –  „За  свое  спасение  –  пише  св.  апостол  Павел  – християните приемат „любовта на истината” (aγàphsths alhdeias) (2 Солуняни 2:10). Те са благодарни, защото са избрани за спасение „чрез вяра в истината” (2 Солуняни 2:13).

Тук е уместно да отбележим още някои разсъждения на Христовите апостоли за митовете. Св. апостол Петър изрично пише: „Ние ви явихме силата и  пришествието  на  Господ  нашего Иисус Христос,  не  като  следвахме хитроизмислени басни (muθois), а като станахме очевидци на Неговото величие” (2 Петр. 1:16). Този текст показва, че първите   разпространители на християнството знаели точно що е „мит” и го различавали от действителността. Заедно с това те специално споменават, че проповедта за Иисус Христос не е свързана с митологията; тя не се изгражда върху „хитроизмислени митове” и не съдържа в себе си нищо митологично; тя се основава на сетивно възприети и критично проверени събития от земния живот на Иисус Христос. Новозаветните писатели са описвали и проповядвали това, което чули, което видели с очите си, което наблюдавали и което ръцете им пипали (1 Иоан 1:1). Митологията била напълно чужда и противна на новозаветните писатели. Те изграждали всичко върху непосредствено наблюдаваната свещена действителност на земния живот на Иисус Христос. Св. апостол Павел поръча на своите сътрудници, а чрез тях и на всички християни „да не проповядват друго учение” освен Христовото, „нито да се занимават с басни и безкрайни родословия” (1 Тимотей 1:3-4). Значи християнството произлезе благодарение на действително съществуващия Иисус Христос и на Неговата реална дейност, които били възприети чрез човешките сетива.Jesus Christ and the apostles3Като вземем под внимание високия морал на първите разпространители на християнството, тяхната безкористна и саможертвена любов, светия им живот и техния мъченически край, не можем да разберем как тези хора биха си служили с измама и най-важното защо им е била потребна измама, заради която били подлагани на най-жестоки гонения и претърпели мъченическа смърт. „Макар и пострадали и поругани по-преди във Филипи – пише св. апостол Павел – както знаете, ние дръзнахме в Бога нашего та ви проповядваме Божието благовестие с голям труд. Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство” (1 Солуняни 2:2-3). Предвид много свидетели за историческия характер на Христовата личност, от една страна, и на високия им морал, от друга страна, ние трябва да приемем, че съществуването и важните събития от земния живот на Иисус Христос са засвидетелствани с най-голяма историческа достоверност. Едва ли може да се намери друга личност в историята на древния свят освен Иисус Христос, за която да са запазени толкова несъмнени исторически сведения и която да е обрисувана от толкова морално издигнати свидетели. Дори сведенията, които притежава историята на философията за Сократ, трябва да бъдат признати за по-малко достоверни в сравнение с тези, които новозаветните книги ни съобщават за Иисус Христос. Това се дължи на обстоятелството, че животът и дейността на Сократ  са  описани  от  писатели,  които  поради  желанието  си  да  придадат художественост на съчиненията си могли да идеализират и стилизират образа на своя герой. Не е така с авторите на новозаветните книги; те не са били професионални писатели и не са искали да придобият с писанията си писателска известност и слава. Някои от тях дори били „безкнижни и прости човеци” (Деяния апостолски 4:13). Само величието на непосредствено наблюдавания от тях живот на Иисус Христос ги заставило да изоставят рибарските си мрежи и занаятчийските си  инструменти  и  да  вземат  перото,  за  да го опишат непосредствено, без изкуственост и измислена художественост. „Ние – казвали Христовите апостоли – не можем да не говорим за това, що сме видели и чули” (Деяния апостолски 4:20). В евангелията няма нищо съчинено и измислено; те са образ на непосредствената  действителност, както тя се е  отразила  в  съзнанието  на нейните очевидци. Тук нищо не  е  променено; нищо не  е художествено пресъздадено и украсено. Ако евангелията биха били съчинени и в тях биха се съдържали измислени митове, в тях  не  би  било писано  нито  за  отричането  на  апостол  Петър,  нито  за съблазняването  на  останалите  Христови  ученици.  В  евангелията  всичко  е описано, както е било и както е станало. Евангелистите полагали големи старания да опишат точно всички събития, да предадат вярно всички проповеди и беседи на Иисус Христос. В новозаветните книги непрекъснато се чуват напомняния да се пази свято първоначалното учение – предадената света заповед (2 Петр. 2:21; 1 Тимотей 6:20), да се върви „по здравите думи на Господа нашего Иисуса Христа” (1 Тимотей 6:3; Юда 1:17), да се държат преданията (2 Солуняни 2:15). Не само св. евангелист Лука, но всички новозаветни писатели се стараели и прекрасно са успели да напишат „за всичко, що Иисус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите, които бе избрал” (Деяния апостолски 1:1-2). Никой не можел нищо да измени или да прибави в описанията за земния живот на Иисус Христос и в Неговите божествени слова. Истината за Иисус Христос и за евангелското учение е свещена и неприкосновена; заради това тя се запазва неизменно и се изпълнява вярно. Вижте колко строг и безусловен е в това отношение апостол Павел! Той пише: „Ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде” (Галатяни 1:8-9).

Евангелията  не  са  строги  исторически  и  биографични  съчинения. Вниманието на евангелистите било ангажирано от величествената богочовешка личност на Иисус Христос, от божественото My благовестие и от Неговото изкупително дело. Въпреки това евангелията са проникнати от исторически дух. Щом човек отвори новозаветна книга и започне да я чете, той веднага долавя полъха на Палестина, където живял Иисус Христос и духа на времето, през което Той осъществявал божествената Си мисия. Самата Палестина основателно е наречена „пето Евангелие”. В нея всичко свидетелства за Иисус Христос и е нагледна илюстрация на земния My живот и на евангелските My проповеди. Тук можем да вървим по стъпките на Иисус Христос. Неговите следи се срещат навсякъде; те се забелязват в Назарет; те могат да бъдат открити и по крайбрежието на Тивериадско езеро. Който посети Капернаум и се спре сред развалините от откритата през 1905 година синагога, ще съзре Иисус Христос – божествения Проповедник. Сред  тишината  на  Гетсиманската градина сякаш  и  днес   се чуват величествените слова от Христовата Първосвещеническа молитва. По улиците на Иерусалим сякаш и сега отекват Христовите стъпки и всеки камък е ням паметник за някогашното време, когато по тях се допирали свещените нозе на Спасителя. Един пътешественик из Палестина пише: „Когато  ходих  пешком  по земята  на  Иисус… видях евангелските картини с най-голяма яснота и често  се  удивлявах  с  каква  точност  те  са  поставени  сред заобикалящата ги тукашна природа. Тогава разбрах завинаги, че евангелската история е могла  да  възникне  само  в  Иисусовата родина, а не в Рим и Александрия, както мислят някои[150].”Passion of ChristОтричането на евангелията безспорно уврежда на вярата в Иисус Христос. И все пак то не е толкова страшно, колкото може да ни се стори на пръв поглед. Никое отрицание не е чисто отрицание. То съдържа в себе си нещо положително и съобщава вест за отричания от него предмет. Още по-малко отричането на Иисус Христос може да бъде чисто отрицание и може да има само отрицателни последици. В него се съдържа признание, дори изповядване и служене на Иисус Христос. Персонифицираният дух на отрицанието косвено служи на Бога и удостоверява истината, защото отрицанието е отричане на нещо действително и лъжата е изопачаване на истина. Гьоте с гениалната си интуиция донякъде прозрял тази диалектическа истина. Неговият Мефистофел признава на Фауст: „Аз съм част от оная сила, що злото все желае, а добро създава[151].”

Дори ако вземем отрицанието самò по себе си, пак трябва да признаем, че то съдържа в себе си и собственото си отрицание, защото метафизично, чисто нищо (nihil negativum) изобщо не съществува. Съвременното отрицание на Иисус Христос по косвен  път  пробужда  и  поддържа  интереса към Него, възкресява образа My у някои съвременници и ги насочва към Евангелието като вечно жива и съвременна книга. Безразличието към Иисус Христос и забравата на  Евангелието  са  по-опасни за вярата,  отколкото  тяхното  ревностно и разпалено отричане. Най-страшен за вярата ще бъде антихристът, който ще се представя във всичко подобен на Иисус Христос, а ще бъде „лъжехрист” (Матей 24:24).

Историческият  характер  на  Христовата  личност  е  толкова  здраво засвидетелстван, че отрицателите ѝ, макар и да си служат с всички средства на модерната наука, не могат да я превърнат в научен мит. Заради това сред учените на нашето време има мнозина, които въз основа на най-критични изследвания удостоверяват, че Иисус Христос е историческа личност и че Неговият живот е факт в историята, а не измислица. Поради ограниченото място тук ще споменем само имената на някои учени, както и накратко ще скицираме техни тези по интересуващия ни проблем. При подбора ще предпочитаме изследователи, които са извършили специални исторически проучвания върху личността и живота на Иисус Христос и учени, които са или евреи по произход и израилтяни по  вероизповедание,  или  критици  и  отрицатели   на християнството, за да не се породи съмнение у читателя в обективността на техните научни постижения относно историческия характер на Христовата личност.Christ-the-BridegroomСред мислителите от миналия век ще се спрем само на бележития френски  писател  и  философ Волтер (1694-1778).  Неговото  становище  за историческия характер на Христовата личност е особено ценно, защото той подложил на критическа преценка почти всички древни документи по тази тема. Според неговите думи той изследвал „историята на Иисус” „със светлината на разума”. Като свидетелства за живота на Иисус Христос, Волтер привежда: първо, юдейското съчинение „Tholedot Jeschu”, второ, евангелията и трето, съчиненията на Иосиф Флавий. Волтер придава особено висока значимост на свидетелството на  Иосиф Флавий, защото той бил  съвременник на Иисус Христос и напълно обективно осветлил характера на Неговата личност и на Неговата дейност. „Тъй като след смъртта на Иисус било писано за и против Него – заключава напълно логично Волтер, – то ясно е, че Той е живял”. Въз основа на древните исторически документи за и против Иисус Христос се установява, че Той бил дърводелец от Назарет. Безспорно е, че Той притежавал много рядкото качество да привлича към Себе Си ученици. „Такава власт над духовете не се придобива без талант, без нрави, които са свободни от пороци. Трябва  да  предизвикаш  почит  у  онези,  на  които  искаш  да  бъдеш  водач; невъзможно е да създаваш вяра у себе си, ако се оценяваш ниско. Каквото и да е писано за Него, Той се е отличавал с дела, сила, кротост, умереност. Той притежавал добри нрави и дарба да се харесва.” По-нататък Волтер представя Иисус Христос като народен учител и проповедник на възвишен морал и извършител  на  дръзновени  дела. Чрез  тях  именно  Той  заслужил  да  бъде последван от учениците Си. В заключение Волтер пише, че колкото повече поведението  на  Иисус  Христос  се  разглежда  с  разума,  толкова  повече  се убеждаваме, че Той бил честен идеалист и добър човек[152].

В съчинението си „Wer war Jesus Christus” (Кой бе Иисус Христос), издадено през 1916 и 1922 година, професор Фридрих Лоф установява, че „Иисус от Назарет живял като човек сред човеците”. Според него образът на Иисус Христос обаче не може да бъде нарисуван в пълнота въз основа само на историческите документи и изследвания, защото той надхвърля тесните граници на човешката личност и се издига в областта на свръхчовешкото.

Историкът професор Николай М. Николский в труда си под надслов „Иисус и първите християнски общини” (1918 година) опровергава всички отрицателни твърдения за съществуването на Иисус Христос[153].

Еврейският учен – историк и литературен критик – д-р Иозеф Клаузнер, професор в еврейския университет в Иерусалим, написа и издаде през 1922 година капиталното си съчинение „Иисус от Назарет”. То веднага бе преведено на английски, френски и немски (трето издание – 1952 година) език. Това съчинение бе вече цитирано на много места тук. Според известния съвременен швейцарски учен Арнолд Хайм обективната истина за живота и учението на Иисус Христос можем да намерим преди всичко у такива изследователи на историята, които притежават обективен поглед върху изследвания от тях предмет чрез своето близко познаване на Палестина, на живота и езика на евреите. Според него такъв учен е преди всичко професор д-р Иозеф Клаузнер. В това свое изследване Иозеф Клаузнер си поставя задача  да  напише  книга,която  да  представи биографията на Основателя на християнството според най-новите изследвания, като се придържа само към обективната историческа истина[154]. Като подложил на критично изследване всички първоизвори за земния живот на Иисус Христос и като проучил цялата потвърждаваща и отричаща този проблем литература, той установил за напълно безспорно историческото съществуване на Иисус Христос и историческата достоверност на евангелските повествования за важните събития от земния My живот.

Историкът академик Сергей Александрович Жебелев издаде през 1923 година в Ленинград студия под надслов „Иисус от Назарет”. В това научно съчинение се доказва историческият характер на Иисус Христос и се описват градовете и населените места, където Той ходил и учил[155].Jesus and soldiersОсобено  внимание  в  това  отношение  представляват  трудовете  на френския  писател  и  учен   Анри  Барбюс (1873-1935) –  член   на комунистическата партия и редактор на органа на френската комунистическа партия „Юманите”. Той е автор на книгата „Jesus” (Иисус), издадена през 1927 година и преведена и на български език. В нея Анри Барбюс изповядва вярата си в Иисус Христос и възторжено Го възпява. Освен това Анри Барбюс написал и други съчинения с християнска тематика като „Les Judas de Jesus” (1927) и „Тълкувание живота на Иисус”, където научно се доказва историческото съществуване на Иисус Христос[156].

Професор Владимир Германович Богораз-Тан издаде през 1928 година книгата „Християнството в светлината на етнографията”. В него също се потвърждава историческата достоверност на събитията от земния живот на Иисус Христос[157].

Френският учен професор Maurice Goguel издаде през 1925 година съчинението „Jesus de Nazareth, mythe ou histoire” (Иисус от Назарет, мит или история), а през 1932 година „La vie de Jesus” (Животът на Иисус), немски превод от Robert Binswanger, Zurich, 1934. Този учен анализирал и проверил всички извори за земния живот на Иисус Христос чрез методите на хронологията, географията и психологията.  Въз  основа  на  това  той  установил,  че  Иисус  Христос  е историческа личност и се опитал да представи точна историческа скица на земния My живот.

Към школата от учените, които си поставят задача да демитологизират образа на Иисус Христос, принадлежи английският учен A. Weigall. Той пише, че „образованият  християнин  трябва  да  отстрани  от  евангелската  история всичко, което я прави малко вероятна”. Този учен, макар и да отбелязва, че „много   научни   изследователи   отхвърлят   историческото съществуване  на Христос”, все пак признава, че той е убеден в историческия характер на Христовата   личност.  „Ако   би   било отстранено от Евангелието всичко „свръхестествено”, то все пак – пише A. Weigall – остава историческата личност на човека, сина на дърводелеца, който ходи по Юдея с проповед, изцерявайки болни”. Нещо повече, A. Weigall признава, че „няма нищо по-божествено  отколкото  характера  на  Иисус,  че  Неговото  учение  може  да задоволи най-висшите изисквания на ума и най-възвишените търсения на нашия дух.” Според този учен Иисус Христос е „забележителна личност”.Той прибавя още:„Ако когато и да било в историята е съществувала оригинална личност, то тя била Иисус[158].”

Изключително  ценно  научно-критично  изследване  върху  живота  и учението на Иисус Христос съставил шведският учен Gosta Lindeskog под надслов „Проблемът за Иисус в съвременното еврейство” (Упсала, 1938). В него се разглеждат най-новите резултати на еврейските историци за личността, живота и учението на Иисус Христос. Според това  изследване  евреите  в продължение  на седемнадесет  века  считали  Иисус Христос  за  виновник  на  своето национално нещастие и по възможност избягвали дори да назовават името My. Обаче  еврейските  учени  от  нашия  век  чрез  своите  обективни проучвания виждат в пътуващия учител Иисус един от  най-великите мъже, които еврейският народ е родил. Въз основа на тези научни изследвания се установява по най-безспорен начин, че Иисус Христос бил историческа  личност  и необикновено издигнат  човек и пророк. Той умрял за Своя идеал, като несправедливо бил разпънат на кръст[159].

Измежду  германските  учени,  които  изследват  живота,  личността  и учението на Иисус Христос, може би най-много работил професор Martin Dibelius – основателят на формално-историческия метод в науката. На него дължим много изследвания по занимаващия ни проблем. След  „Formgeschichte des Evangeliums” (първо издание 1919, второ издание 1933) той издаде труда си „Die Botschaft von Jesus Christus, 1935 (Благовестието за Иисус Христос), а през 1947  година, „Jesus”. Той, като отбелязва, че евангелията не са биографични съчинения в  собствен  смисъл  на  думата, установява,   че същевременно те не са сборник от неясни легенди и по-късни измислици. Евангелията са изградени върху почерпани от непосредствени свидетели на Христовия живот и на Христовата дейност сведения. Въз основа на своите задълбочени исторически проучвания професор Мартин Дибелиус установява, че Иисус Христос живял и учил в Палестина в точно определено историческо време.

В  Германия  бележитият  учен  професор  Rudolf  Bultmann  с  много  свои съчинения върху новозаветните книги и най-вече с труда си „Jesus”. „Die Unsterblichen”, Bd. I., Tübingen 1951 (Иисус), извършва грандиозен опит да демитологизира (Entmythologisierung) Христовия образ, както той е запечатан в евангелските повествования. Всичко, което изглежда за обикновения човешки разум неприемливо в евангелския образ на Иисус Христос, обявява за мит. Професор Рудолф Бултман обаче не отрича историческото съществуване на Иисус Христос[160].

Да се спрем по-обстойно върху забележителното съчинение на видния обществен деец и историк Archibald Robertson, което излиза от печат в Лондон през 1953 година под надслов „The Origins of Christianity”. През 1956 година тази книга е преведена и издадена на руски език под общата редакция и с встъпителна статия от съветския учен професор д-р Сергей Иванович Ковальов. Според критичната оценка на споменатия учен книгата  на  Арчибалд Робъртсън  е  ярко  явление  в задграничната литература на нашия век. Авторът е подходил към проблема за произхода на християнството от марксистка позиция. Робъртсън е охарактеризиран като „голям учен с остър аналитичен ум и с дарба за широк исторически синтез. Той прекрасно познава изворите на ранното християнство и оперира блестящо с тях. Неговите наблюдения често поразяват със своята новост и смелост[161]”.

Познавайки прекрасно всички исторически извори за произхода на християнството и използвайки ги критично,Робъртсън доказва  историческото съществуване на Иисус Христос и на много други евангелски лица като Иоан Кръстител, апостол   Петър, апостол Павел и евангелистите. Според Арчибалд Робъртсън дейността на Иисус Христос протекла в Палестина. Той „живял в първия век, през годините, които почти съвпадат с традиционно приетите дати[162].”Бил заловен в Иерусалим и до 36-та година от нашата ера бил разпнат от Пилат Понтийски – прокуратор на Юдея при император Тиберий[163].Без да отрича приноса на привържениците на теорията за мита в историята на християнството, Арчибалд Робъртсън твърди, че в основата на християнството се намира „някога исторически съществувалият човек, за когото на нас е известно малко,  но за реалното съществуване  на  когото ние можем да съдим  по свидетелствата  на Тацит и Талмуда и по анализа на  синоптическите документи[164]”.jesusoncrossКато доказателство за историческия характер на Христовата личност Робъртсън привежда на първо място нехристиянските свидетелства. Той твърди категорично: „Факт е, че нито един от античните автори, чиито изказвания са ни известни, не се съмнява в историческото съществуване на Иисус[165].” Тук се привеждат споменатите и анализирани вече свидетелства на римския историк Светоний от биографията му на император Клавдий (глава 25), на Тацит от неговите „Летописи” (книга XV, глава 44), на Плиний Млади, на Иосиф Флавий и на Талмуда. На второ място Арчибалд Робъртсън анализира текстовете на синоптическите евангелия и намира в тях „древни слоеве”, които свидетелстват за историческия характер на Христовата личност. Според Арчибалд Робъртсън в евангелията има „историческо ядро”; „в евангелския разказ съществуват исторически елементи[166]”. Според изследванията на Арчибалд Робъртсън също и на апостол Павел бил  известен  Иисус  Назарянин  като  историческо  лице,  макар  той  да не съобщавал повече за Него, отколкото синоптиците евангелисти[167]. За разлика от другите изследователи-отрицатели Арчибалд Робъртсън датира много точно новозаветните книги. Той счита за най-важни паметници на християнската литература посланията на апостол Павел – Първо послание до солуняни, Послание до филипяни, Първо послание до коринтяни и Деяния на светите апостоли. Произхода на тези християнски паметници той определя приблизително  около 50-та  година  след  Рождество  Христово.  След  тях  следват  синоптическите евангелия.  Самите  евангелия –  първо  Евангелието  от  Марк,  след  това Евангелието от Матей и накрая Евангелието от Лука – били написани през 80-те и 90-те години от първия век. Откровението на св. Иоан Богослов Арчибалд Робъртсън отнася между 93 и 95 година.

Професор Даниел-Ропс (действителното му име е Анри Пьотиьо), е един от най-видните и плодовити историци и писатели във Франция през нашия век. Той бил член на Френската академия на науките. Наред с другите исторически изследвания той написал съчинението „Jesus en son temps 515 edition. Paris 1957 (Иисус в Своето време). В последното издание този труд на Даниел-Ропс възлиза на 676 страници. Книгата „Иисус в Своето време” имала изключителен успех. Във Франция до 1957 година тя е преиздавана 515 пъти. Била е издадена на френски и в Канада и е преведена на четиринадесет езика: португалски, японски, полски, гръцки и други[168]. Въз основа на критично и задълбочено проучване на първоизворите за земния живот на Иисус Христос Даниел-Ропс установява, че Иисус Христос от гледище на светската история е Човек, „който живял в точно определено време при царуването на императорите Август и Тиберий; Неговото съществуване е неоспорим факт[169]”. „Периодът, когато е живял Иисус, е чисто исторически; писмените документи не Го поставят в легендарно време, на хоризонта на мъгляво минало; както правят преданията за Орфей, Озирис или Митра[170].” Римската история през първия век е забележителна със своята прецизност. За нейната история тогава разказват бележити писатели – съвременници на Иисус. Великите исторически лица, които са засвидетелствани  в  първоизворите  за  земния  живот  на  Иисус Христос,  са осветлени също и в много други документи на историята. Цялата историческа, политическа и социална обстановка, сред която евангелията описват земния живот  на  Иисус  Христос, е документирана  чрез  автентични свидетелства. Следователно Иисус Христос принадлежи към тази историческа епоха; Той е историческа личност[171].saint-thomas-jesusГерманският учен професор Gunther Bornkamm написа съчинението „Jesus von Nazareth, 1956 – Kohlhammer, Urbandbucher № 19” (Иисус от Назарет). Според него Иисус Христос е историческо лице. Той бил учител и пророк и Неговото слово имало огромно въздействие върху народа. Към историческите дела на Иисус Христос принадлежи и основаването на Църквата.

Накрая ще се спрем  и   на  следното   научно   изследване   върху историческия живот на Иисус Христос. Отнася се за „Die Geschichte Jesu Christi” (Историята  на  Иисус  Христос)  от германския  учен  професор  Walter Grundmann (Берлин, 1957). Този труд (421 страници) е плод на многогодишни научни занимания и изследвания. В него са взети под внимание сравнително новите открития и изследвания. Както показва надсловът, това съчинение е „История на Иисус Христос”. Ако Иисус Христос не е бил историческа личност, то не би могло  да  се  пише  история  за  Него. След  въведение,  където  се  обсъждат методите за изследване живота и личността на Иисус Христос, се осветлява историческият образ на Христовия Предтеча – св. Иоан Кръстител. Втората глава има за свой предмет Иисус Христос като херолд на приближаващото се Царство Божие. Третата глава обсъжда проблема за отношението на Иисус Христос към Неговия небесен Отец. В четвъртата глава се излагат основните принципи от учението на Иисус Христос. Петата  глава  разглежда отношението на Иисус Христос към  различните юдейски партии – фарисеи, зилоти, есеи и хората от Кумранския съюз. По-нататък следват няколко  също  важни  проблеми.  Между  тях  ще  споменем следните:  повикването  на  Христовите  апостоли,  характеристика  на  техния живот и дейност, отношението им към народа, Иисус като Христос, тоест Месия, пътят на Иисус Христос към Голготския кръст, Неговите страдания и смърт, както и възкресението My. В последната – дванадесетата глава – се излагат и обсъждат критично разказите за детството на Иисус Христос. Отначало докрай се  проследяват  животът  и  дейността  на  Иисус  Христос  като  историческа личност.

В заключение установяваме, че Иисус Христос е историческа личност и че християнството се основава и изгражда върху безспорен исторически факт, върху свещената действителност на земния живот и на дейността на Христос, а не върху измама. Християнството, най-висшата религия, води началото си от религиозен гений, от историческата личност на Христос Богочовека. Християнството е невъзможно и неотделимо от историческия Христос. Няма християнство без Христос. Всичко в християнството започва от Христос, движи се около Него и се връща към Него. Освен това образът на историческия Христос е толкова съвършен, сияен, величав и хармоничен, че никой смъртен човек не би могъл да го измисли и да го създаде. Напълно вярно забелязва френският мислител Жан Жак Русо в педагогическия си роман „Емил”, че много по-неразбрано е как няколко души в съгласие помежду си биха могли да съчинят митичен Христос, отколкото действителното съществуване на Иисус Христос. Никога – продължава Жан Жак Русо – юдейски писатели не биха били в състояние да говорят с този тон и да представят този морал; при това Евангелието съдържа толкова велики, толкова очевидни, напълно неподражаеми белези на истината, че съставителят на такова  съчинение  би  заслужавал възхищение в много по-висока степен отколкото самия герой[172]. И наистина, най-простото и същевременно най-достоверното обяснение на чудния образ на Иисус Христос се намира в Неговата историческа и богочовешка личност.

_________________________________

*Из книгата „Личността на Иисус Христос”. Източник – http://venelin.wordpress.com. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[147]. К. Маркс и Фр. Энгельс, Сочинения, М., 1953 т. ІІ, с. 132.

[148]. E. Barthel, Die Welt als Spannung und Rhythmus, S. 108. Вж. Н. Ирибаджаков. Ролята на народните маси в историята, С., 1956, с. 159.

[149]. Lucius Apulejus, Metamorphoseos. IX. 12. (Apullee. Traduction nouvelle. par M. V. Betolaud, Paris 1835, t. II. p. 190).

[150]. Konrad Furrer, Vortrage uber das Leben Jesu. 2 Aufl. 1905. I. 7.

[151]. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Bose will und stets das Gute schafft. (Goethe, Faust. Der Tragodie erster Teil. Universal-Bibliothek. Verlag von Philipp Reclam jun. Leipzig, S. 42-43).

[152]. Voltaire, Gott und die Menschen, ein theologisches aber verinunftiges Werk. (Prof. Dr. Gustav Pfannmuller. Jesus im Urteil der Jahrhunderte. 2. Aufl. Beriln 1939 S. 312-315).

[153]. Ф. Е. Мелников, Историческата достоверност за съществуването на Иисус Христос. Списание „Православен мисионер”, година ІІI, С., 1934, кн. 3., 182-184.

[154]. Arnold Heim, Weltbild etnes Naturforschers, 4 Аufl., Bern 1948, S. 148.

[155]. Ф. Е. Мелников, пос. съч., с. 182-184.

[156]. Ф. Е. Мелников. Вж. също „Антирелигиозник”, № 7, 1927 г., 25-28. Ср. професор Иван Марковски, Животът на Иисус Христос, 3 изд., С., 1951 с. 10.

[157]. Пак там.

[158]. A. Weigall, Survivances paiennes dans le monde chretien. Paris 1934. Вж. проф. B. Зенковский,  Апологетика, Париж 1957, 119-120.

[159]. Gosta Lindeskog, Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Uppsala 1938. Cp. Arnold Heim, поc. съч., с. 156.

[160]. Вж. проф. В. Зенковский, Апологетика, Париж 1957, с. 119., Gunther Harder, Jesus Bucher im 20. Jahrhundert. („Die Zeichen der Zeit”. Jahrgang 11. Heft 10. Berlin 1957 S. 383f).

[161]. Проф. д-p С. И. Ковалев, Встъпителна статия към съчинението на Арчибалд Робъртсън Происхождение христианства, М., 1956.

[162]. Арчибалд Робъртсън, пос. съч., с. 127.

[163]. Арчибалд Робъртсън, пос. съч., с. 106, 130 и 132.

[164]. Пак там, с. 133.

[165]. Пак там, с. 129.

[166]. Пак там, с. 111.

[167]. Пак там, с. 133.

[168]. Повече сведения за Даниел-Ропс вж. у Любозар Чолаков, Книжовното дело на Даниел-Ропс, списание „Духовна култура”, С., 1936, кн. 7, с. 31-32.

[169]. Daniel-Rops, Jesus en son temps, Paris 1957, p. 7.

[170]. Пак там. с. 9.

[171]. Пак там. с. 10.

[172]. J. J. Rousseau, Emil oder Uber die Erziehung. Viertes Buch. Ubers. von H. Denhart. Verlag von Rhilipp Reclam jun. Leipzig. Bd. II. S. 200 f.

Първо изображение: авторът, проф. Иван Панчовски (1913-1987).

Източник на изображенията – http://www.yandex.ru.

Следва…

ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС – продължение 5*

Иван Панчовски

СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС И КРЪСТНАТА СМЪРТ НА ИИСУС ХРИСТОС

Ivan PANCHOVSKIОт всички събития през земния живот на Иисус Христос с най-голяма историческа точност и подробност са засвидетелствани съдът и разпъването My на кръст. Това е разбираемо по няколко причини. Първо, на тези събития се обръщало голямо внимание  поради  изкупителното  им  значение  за хората.Второ, повечето от евангелистите били непосредствени  свидетели на тези трагични събития. В самия разказ за Христовото разпъване евангелист Иоан вмъква думите: „И който видя, засвидетелства, и свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истината, за да повярвате вие” (Иоан 19:35). А в своето Първо съборно послание същият апостол още по-изразително подчертава, че той пише за събития из земния живот на Иисус Христос, на които е бил непосредствен наблюдател и които лично преживял. Ето думите му: „Което е било отначало,  което  сме  чули,  което  сме  видели  с  очите  си, което  сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота… което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисус Христос” (1 Иоан 1:1, 3). В края на Евангелието  от  Иоан  също  се  отбелязва,  че  описаните  в  него  събития притежават  исторически  характер,  че  те  са  проверени  чрез  опита  и  са засвидетелствани с високо съзнание за служба на истината. Там четем дословно: „Този е ученикът, който свидетелства за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско” (Иоан 21:24). Следва, че евангелистите не са съчинявали митове, не са измисляли легенди – пък и за какво ли са им били потребни! Те са описвали само това, на което сами са били свидетели или което най-старателно са установили като историческа действителност.

Евангелският разказ за събитията от края на земния живот на Иисус Христос бил подложен на основно, всестранно и критично проучване и бил намерен  за  исторически  верен  и  точен  до  най-малките  детайли.  Главните действащи  лица  в  процеса  против  Иисус  Христос  са  засвидетелствани  от достоверни исторически документи, паметници и съчинения. Мястото, където била  произнесена  присъдата,  е  открито  при  археологични  разкопки  през четиридесетте години на нашия век. Отделни епизоди от съдебния процес и от изпълняването на смъртната присъда са удостоверени като действителни чрез исторически  извори  от  това  време  и  от  най-точни  съвременни  научни изследвания.  Последните  събития  от  земния  живот  на  Иисус  Христос  са описани с най-точно познаване както на географията и бита на Палестина през първи век, така и на юдейското и римското право. „Целият този разказ – пише еврейският   историк   професор   доктор   Иозеф   Клаузнер –   носи   печата   на психологическа истина и в неговата истинност няма никакво съмнение[122].”Passion of Christ (3)Процесът против Иисус Христос започнал с Неговото залавяне в Гетсиманската градина от местните юдейски власти. Иисус Христос бил там с учениците Си и очаквал съдбоносния миг на предателството. „И тоз час, докле Той още говореше, Юда, един от дванайсетте, дохожда и с него множество народ с ножове и колове, от страна на първосвещениците, книжниците и стареите” (Марк 14:43; Матей 26:47; Иоан 18:3).

За този начин на управление чрез „ножове” и „колове” на садукейско-боетосианските първосвещеници, начело с Ана, които управлявали в Юдея от времето на цар Ирод Велики и имали мнозинство в синедриона припомня запазена в Талмуда остро насмешлива народна песен:

„Горко ми от фамилията на Боетос: горко ми от нейните сопи! Горко ми от фамилията на Ана: горко ми от нейните доноси! Горко ми от фамилията на Катрос: горко ми от нейните пера! Горко ми от фамилията на Измаил бен Фаби: горко ми от нейните юмруци! Те бяха първосвещеници, техните синове бяха ковчежници, техните зетьове управители и техните слуги биеха народа с колове[123]”.

Залавянето на Иисус Христос в Гетсимания е представено в Евангелието с естественост и с подробности, които не пораждат съмнения в историческата му достоверност. Във връзка с този факт Иозеф Клаузнер пише: „Това описание е толкова жизнено правдиво, че то не може да бъде счетено за измислено[124]”.

Според евангелския разказ след залавянето Иисус Христос веднага бил отведен при първосвещеника Ана. „Тогава четата и хилядникът и слугите юдейски хванаха Иисус и Го вързаха, и отведоха Го първом при Ана; защото той беше тъст на Каиафа, който през нея година беше първосвещеник. А Каиафа беше оня, които бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да погине за народа” (Иоан 18:12-14).The Arrest Of JesusНяма никакви основания да се открива тук историческа недостоверност или анахронизъм. Наистина Ана бил първосвещеник от 6 до 15 година след Рождество Христово и по времето на залавянето и съденето на Иисус Христос първосвещеническата власт принадлежала на Каиафа. Все пак Иисус Христос бил отведен най-напред при   Ана   по   следните   съображения:   първо,   той,   както   и   всеки   друг първосвещеник, дори ако само един ден бил облечен с тази власт, не само запазвал правото си да носи тази титла, но също и заседавал в синедриона[125]; второ, Ана бил тъст на първосвещеника Каиафа и упражнявал голямо влияние върху изпълняваните от него първосвещенически функции; трето, Ана като бивш първосвещеник бил старши член на синедриона и следователно също имал власт и четвърто, вероятно до дома на Ана се намирал затворът, където трябвало да бъде задържан Иисус Христос до съденето My.

Все пак главното действащо лице в процеса против Иисус Христос бил първосвещеникът Каиафа. От историческите сведения на Иосиф Флавий знаем, че  Иосиф  бен  Каиафа  бил  провъзгласен  за  първосвещеник  от  римския прокуратор Валерий Грат, останал на този пост и през прокураторството на Пилат Понтийски и бил свален от власт чак от сирийския легат Вителий[126].Следователно Каиафа бил приблизително осемнадесет години първосвещеник — от 18-та до 36-та година след Рождество Христово.

Заловеният Иисус Христос бил предаден за съд на синедриона, който по това време бил върховната юдейска инстанция и обединявал в себе си местната духовна и светска власт. Синедрионът същевременно упражнявал и функции на върховен юдейски съд. Заседанията си провеждал недалече от храма, близо до моста, откъдето път водел за горната част на града.The high priest questions JesusЮдейските властници очаквали Месия като могъщ цар и освободител на народа от римското иго. Поради това според тях Иисус от Назарет не бил Месия; Той бил само дързък проповедник и техен изобличител. Ако те бяха Го оставили свободен и жив, Той скоро щял да увлече след Себе Си целия народ. Само този факт бил достатъчен, за да преследват Иисус и да искат смъртно наказание за Него, като Го обвинили за богохулник, за нарушител на Моисеевия закон и за развратител на народа. Според тогавашното политическо положение на Юдея в границите на римската империя синедрионът не можел да издава, нито да изпълнява смъртна присъда. Това било в прерогативите на римския прокуратор, какъвто тогава бил Пилат Понтийски. Той управлявал Юдея от 26 до 36 година след Рождество Христово.

Образът   на   този   римски   прокуратор,   както   той   е   представен   в евангелията, напълно се покрива със сведенията, които съобщават неговите съвременни   светски   историци   и   писатели.   По-горе   беше   приведена характеристика на Пилат Понтийски от юдейския историк Иосиф Флавий[127]. Друг бележит съвременник на Пилат Понтийски, философът Филон Александрийски, го описва по следния начин: „Той беше жесток и неговото коравосърдечие не познаваше милост. По негово време в Юдея владееха подкупничество, насилие, грабеж, издевателства, унижения, осъждания без съдебно следствие и безгранична и непоносима свирепост[128]”.Много документи свидетелстват за голямата омраза на Пилат Понтийски към юдеите; той ги потискал и унижавал, искал да ги лиши от всички права и свободи, стараел се да им отнеме политическата и духовната автономия.

Щом юдейските властници довели Иисус Христос в преторията и искали смъртта му, Пилат Понтийски веднага видял в Неговото лице близък до себе си противник на омразния му юдаизъм. Това било достатъчно за Пилат, за да отхвърли искането на юдейските властници и да освободи ненавистния им Иисус. И наистина, действайки непосредствено под влияние само на този пръв мотив, Пилат Понтийски не желаел дори да изслуша обвиненията против Иисус и поискал да Го освободи.jesus and caiaphasПод големия натиск на юдейските властници Пилат разпитал Иисус относно отправените към Него обвинения, че се провъзгласявал за юдейски цар. Въпреки всички неблагоприятни за Иисус обстоятелства Пилат Понтийски все още действал под влияние на своя мотив и Го обявил за невинен. „Аз – казал той на първосвещениците и на народа – не намирам никаква вина у Тогова Човека” (Лука 23:4; Иоан 18:38).

Това заставило садукейските властници да подсилят своята позиция: първо, като придадат по-голямо политическо значение на обвиненията и второ, като упражнят натиск чрез подкупена от тях тълпа. Този начин на действие напълно   отговарял   на   психологическия   момент;   тогавашните   юдейски властници са добре познати със своята неотстъпчивост в исканията си, като за тяхното постигане не пропускали да употребят и клевета. От друга страна, те много добре познавали Пилат и знаели как могат да му въздействат, за да го заставят да отстъпи от заетата от него позиция и да изпълни волята им. В това отношение те имали богат опит, за който особено ценни факти привежда Иосиф Флавий[129]. И ето, насъбралата се тълпа крещяла бясно отвън: Разпни Го! А юдейските властници с викове се заканвали на Пилат: „Ако пуснеш Тогова, не си приятел на кесаря. Всеки, който прави себе си цар, е противник на кесаря” (Иоан 19:12).

Тези думи подействали на Пилат като опасна политическа заплаха. Те означавали, че юдейските първосвещеници могат да изпратят донос против него в  Рим  и  да  го  обвинят  в  покровителстване  на  предатели,  заговорници  и бунтовници против императора. Lex Juliana предвиждал за такова провинение само едно наказание — смърт[130]. А за предатели, заговорници и бунтовници против императорската власт смъртното наказание било разпъване на кръст[131].Пилат действително се стреснал от тази заплаха. Той много добре знаел, че юдеите  са  напълно  способни  на  това.  Дори  вече  те  му  създали  подобна неприятност.Ponzio Pilato Year 1962 Directors Gian Paolo Callegari and Irving Rapper Jean MaraisФилон Александрийски разказва, че Пилат Понтийски донесъл златния герб с името на император Тиберий от Кесария в Иерусалим и поръчал да бъде закачен в палата на Ирод посред града. Това било грубо нарушение на дадените на юдеите права и предизвикателство към тях. Пилат отклонил презрително молбата да бъде отстранен златният герб от свещения град. Юдеите обаче не се примирили. Те отправили делегация от най-знатни мъже в Рим и там искането им било удовлетворено. Император Тиберий лично заповядал да бъде отстранен златният герб от свещения град. „По този начин – завършва разказа си Филон Александрийски – се запазиха две неща: честта на императора и древният обичай на града[132]”.

След  нескритото  политическо  заплашване  на  Пилат  прокураторът променил решението си: „Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисус и седна на съдилището, на мястото, наречено Литостротон, а по еврейски Гавата… И тогава им Го предаде, за да бъде разпнат” (Иоан 9:13,16; Матей 27:26; Марк 15:15).

Споменатото   съдилище,  където   бил  съден  Иисус Христос,   така нареченият Литостротон, надживял разрушаването на Иерусалим през 70 година след Рождество Христово. След многогодишни археологически разкопки под ръководството на учения Л. Винсен Литостротонът днес е открит. По този път съвременната наука потвърди достоверността на още един евангелски разказ и историчността на описаните в него събития из земния живот на Иисус Христос. Литостротонът е построена в римски стил издигната площадка от 2500 квадратни метра[133].

На тази издигната площадка стоял Иисус Христос пред Пилат. Тук Той бил бичуван, както разказва евангелист Иоан (Иоан 19:1). Иосиф Флавий два пъти отбелязва, че разпъването било предшествано от бичуване[134]. При това ужасно наказание голото тяло било бито, докато не започнели да падат от него кървави парчета.Passion of Christ (42)Тогава  Иисус  Христос  бил  предаден  на  римските  войници,  за  да изпълнят смъртната присъда – разпъването на кръст. Цицерон нарича това първоначално персийско, а по-късно типично римско смъртно наказание „най-жестокото и най-ужасното[135]”.

Още в съдилището войниците поставили върху главата на Иисус венец от тръни (Матей 27:28; Марк 15:17). Повечето съвременни ботаници, които изследвали вида на тръните от които бил изплетен този венец, установила, че той се състоял от Ziziphus spina Christi, – сирийски Христов трън, за което свидетелства и името му. Този трън представлява храст или малко дръвче от три до пет метра високо, с жилави бели клонки, чиито дръжки на листата имат по два силно извити назад бодли. Според ботаника д-р Г. Пост този трън растял в околността на стария Иерусалим и най-вече на мястото, където се издигала Голгота[136].

Пътят  от  римската  претория  до  Голгота  бил  къс.  Евангелист  Иоан отбелязва: „Беше близо до града мястото, дето Иисус бе разпнат” (Иоан 19:20). Според съвременните научни изследвания Голгота се намира до главния път, който водил от северозапад в града. Един пътешественик от Бордо, който посетил Иерусалим през 333 година, споменава изрично „малкия хълм на Голгота (Monticulus Golgatha), където бил разпнат Господ[137]..”

Според евангелския разказ преди да бъде разпнат „даваха My да пие вино със смирна, ала Той не прие” (Марк 15:23; Матей 27:34; Псалом 68:22). Съобщенията  на  евангелията  за  този  акт  на  състрадание  е  документално засвидетелстван  в  много  други случаи.  Една „Бараита”  от  Талмуда  казва: „Който се извежда, за да бъде убит, дава му се чаша вино смесено с тамян, за да се  замъгли  съзнанието  му…  Знатни  жени  в  Иерусалим  имали  обичай  да подаряват тази напитка и сами да я поднасят[138].” Изследователят на библейски растения Р. Молденк пише: „Смесеното със смирна вино било предложено на Иисус преди разпъването му, за да бъдат облекчени болките Му, също както на пациенти преди много болезнени операции дават упойващи напитки[139].”Passion of Christ (37)Иисус Христос не пожелал да приеме това питие, за да понесе в пълно съзнание ужасните мъки на разпъването – Той до дъно изпил горчивата чаша на страданията за изкупването на безмерните човешки грехове.

Според тогавашното изчисление на времето в часове Иисус Христос бил разпнат в третия час (Марк 15:25). Според нашето изчисление това се равнява на 9 часа преди обяд. Голготската трагедия завършила в деветия час според тогавашното  изчисление,  което  се  равнява  на 3  часа  след  обяд  по  нашето изчисление на времето през деня. Следователно Иисус Христос висял на кръста 6 часа.

През последните години в град Кьолн били предприети редица медицински изследвания, за да се установи от какво е последвала смъртта на Иисус Христос. Специалистите заключили, че при разпъването на кръст кръвта много бързо се стича в долната половина на човешкото тяло. След 6-12 минути кръвното налягане спада с 50%, а честотата на пулса се удвоява. Сърцето получава   малко   кръв.   В   резултат   на   това   последва   припадък.   Поради недостатъчното снабдяване на мозъка и сърцето с кръв настъпва ортостатичен колапс. Следователно кръстната смърт е смърт от сърце (Coronar-Insufficienz[140]).

Има случаи, когато разпнати са умирали след два, а понякога дори след няколко дни[141]. Върху отвесното дърво на кръста често поставяли малка подпорка за краката. Ако разпнатият от време на време се опира на нея, кръвта му пак се изкачва в горната половина на тялото и започващият припадък прекъсва. Ако искали да завършат мъките на разпнатия, пречупвали му пищялите. Тъй като тогава не е възможно облекчаване чрез подпиране с краката, смъртта от сърце настъпва много бързо[142].

Когато решили да приберат телата на разпнатите поради приближаващия се празник Пасха (Иоан 19:31-37), както и поради предписания на юдейското обичайно право труповете на мъртвите да бъдат погребвани още същия ден, на Иисус Христос не били пробити пищялите, защото Той бил вече издъхнал[143].

Хиляда крачки е дълъг пътят от арката „Ессе Homo” на площада пред съдилището на Пилат до параклиса над Божия гроб през тясната пътека „Via Dolorosa[144]”.Passion of Christ (14)Гробът, където бил погребан Иисус Христос, бил открит още през IV век. На това място император Константин Велики издигнал през 326 година величествена надгробна  кула. В  параклиса на Божи  гроб  изтъркани  стъпала  водят  в дълбочината на една пещера в скала, където е изсечен единичен гроб, дълъг два метра. Това е гробът, за който четем в евангелията: „Иосиф (Ариматейски – б. а.), като взе тялото, обви го в чиста плащеница и го положи в новия гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък върху вратата гробни, отиде  си” (Матей 27:59;  Марк 15:46;  Лука 23:53; Иоан19:38). Иосиф Ариматейски – пише Иозеф Клаузнер – купил ленено платно, обвил с него мъртвото тяло на Иисус Христос и го погребал в един от каменните гробове, каквито и до днес са запазени в Палестина[145]”.

Ясно е, че най-важните събития от земния живот на Иисус Христос – залавянето, съдебният процес и кръстната Му смърт – са удостоверени с такава историческа точност и подробност, с каквато едва ли е описано което и да е друго събитие от историята на древния свят. Тук няма следа от митичност и легендарност.  Съвременната  наука  е  доказала  историческия  характер  на свързаните с трагичния земен край на Иисус Христос лица  и  психологическата,  юридическата  и  медицинската  достоверност  на всички събития от съдебния процес и кръстната смърт на Спасителя.

ХРИСТОВАТА ПЛАЩЕНИЦА

„Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ” (Иоан 20:27) .

Иисус Христос  не  желаел  да  остави  от  земния  Си   живот   по-забележителна следа от Евангелието Си. Той не издигал царски палати или великолепни храмове. Той не сякъл монети, за да издълбава върху тях образа Си. За Него било важно да издига живи олтари на Всевишния в човешките души и в тях да изобразява Своя пречист и свещен лик. Все пак човешкият образ на Иисус Христос на едно място оставил трайна следа, която позволява на учените да го видят с телесните си очи и да го пипат с пръстите на ръцете си.Passion of Christ (15)Голготската  трагедия  преминала  и в Иерусалим  настъпило  видимо затишие. Божественият Страдалец изпил до дъно най-горчивата чаша – тази на кръстните мъчения. Тогава Той извикал с висок глас: „Свърши се”, навел глава и предал духа Си. Видният член на синедриона и тайният ученик на Иисус Христос Иосиф Ариматейски отишъл при Пилат, за да измоли Иисусовото тяло. За това наистина била потребна молба, защото, според обичайното право в Персия, Картаген и Рим труповете на разпнатите се оставяли върху кръстовете, за да бъдат изкълвани от небесните птици. Пилат, като чул, че Иисус Христос умрял,  учудил  се.  Той  изпратил  своя стотник  служебно  да  установи действителността на Иисусовата смърт (Матей 27:50-61; Марк 15:37; 16:1; Лука 23:46-56; Иоан 19:30-42).

От евангелския  разказ   се   разбира,   че  Пресвета  Богородица, приближените жени на Иисус Христос и апостолите били толкова съкрушени от бързо развихрилата се буря, че не могли да приготвят за погребение Иисусовото тяло. Те стоели на Голготския хълм през време на разпъването, кръстните страдания и кръстната смърт на Иисус Христос и едва след полагане на тялото на Господа в гроба на Иосиф Ариматейски се върнали в Иерусалим.

Известно е, че Иисус Христос издъхнал около 3 часа след обяд наше време. Иосиф Ариматейски сигурно е чакал, за да се увери в действителността на настъпилата смърт. След това е минало известно време докато решил да отиде при Пилат, докато действително отишъл и докато Пилат проверил настъпването на Иисусовата смърт. Едва тогава Иосиф Ариматейски можал да купи плат и заедно  с  Никодим,  който  пък  донесъл  смирна  и  алое,  отишли  да  свалят Иисусовото  тяло  от  кръста.  Поради  напредналото  време  тялото  на  Иисус Христос не могло да бъде приготвено и погребано според юдейските обичаи. Тялото е трябвало да бъде поставено в гроба преди да е изгряла на небето първата звезда, която известявала настъпването на съботата. А съботния ден бил определен за пълна почивка.Passion of Christ (17)Поради тези важни обстоятелства били спазени външно изискванията на погребалните обичаи без да бъде тялото на Иисус измито; то било обвито в платно и стегнато с повивки.

Тук се забелязва снизходителна Божия проява; за да бъде оставен върху плащеницата  веществен  белег  за  историческия  характер  и  действителната кръстна смърт на Иисус Христос за скептиците като апостол Тома. Наистина, ако погребението на Иисусовото тяло било извършено при спазване на всички изисквания  на  юдейските  обичаи,  не  би  имало  никакъв  смисъл  жените мироносици веднага след изтичането на съботната почивка и на празника Пасха да бързат за гроба Господен с погребални принадлежности и благовонни масла. Известно е, че допирането до труп толкова късно след настъпването на смъртта не се позволявало, защото според тогавашната юдейска традиция причинявало оскверняване.

В ранното неделно утро жените мироносици и Христовите апостоли не намерили в гроба тялото на Господ; там само повивките стояли (Иоан 20:6). Какво е станало с тези предмети, които се допирали до пречистото тяло на Господ Иисус, които отпечатали върху себе си светия My образ, които попили в себе си част от пролятата My кръв? Евангелията не ни дават никакви сведения за това. Все пак не може да се допусне, че тези свещени реликви са били оставени. Обстоятелството, че евангелист Иоан ги споменава, показва, че на тези светини се обърнало особено внимание. И това е напълно разбираемо, защото те били осветени чрез допирането си до пречистото тяло и чрез попиването в себе си на изкупителната кръв на Христос Богочовека. Сигурно някоя любеща ръка грижливо ги е скътала, свето ги е пазила и така са се предавали от поколение на поколение като най-скъпи светини.

От църковната история знаем, че царица Елена събрала в Цариград всички реликви от страданията на Иисус Христос, които дотогава се пазили предимно в Иерусалим. Един византийски историк отбелязва, че императрица Пулхерия (399-454), която получила погребалните кърпи на Иисус Христос от царица Евдокия, ги предала за съхранение в новопостроената базилика „Св. Мария Влахернска”. За тези кърпи от гроба на Иисус Христос говори и св. Иоан Дамаскин в VIII век. През 1171 година светата плащеница (гробното платно на Христос Богочовека)  се  споменава  между  съкровищата  на  византийския  император Мануил Комнин.Торинската плащаницаПрез 1204 година кръстоносците от четвъртия поход завладели Цариград. Във връзка с това събитие историкът Робърт Клар съобщава, че при подялбата на плячката светата плащеница се паднала на французина Ото Рох – водач на армията на маркиза от Монферат. Тя представлявала ленен плат, по който се виждали следи  от  кръв  и  пот.  При  по-внимателно  разглеждане  се  разпознавали очертанията на човешкото тяло с дължина 1,80 метра. Ото Pox изпратил светата плащеница на баща си, който през 1206 година я поверил на епископ Амедео Безансон.

Катедралата в Безансон, където се съхранявала светата плащеница, изгоряла до основи през 1349 година. Светата плащеница била спасена от пламъците на пожара. Оттогава дългият път и странстванията на светата плащеница могат да бъдат проследени точно.

От Безансон тя била пренесена в Хиреи в Шаман и била пазена от рода на Шарни. През 1432 година Маргарита Шарни подарила плащеницата на съпругата на Лудвиг I – от Савойската династия. Тогава плащеницата била дадена за съхранение  в  една  капела  в  Шамбери.  През  време  на  калвинистките  и хугенотските  смутове (нощта  на 3  срещу 4  декември 1532  година)  пламъци обхванали църквицата, където се съхранявала скъпоценната реликва. С риск за живота си икономът на херцога и един ковач влезли в църквата, счупили ключа на сребърния шкаф със светата плащаница и я изнесли. Съставителят на френския географски атлас от 1560 година видял със собствените си очи плащеницата и записал, че при Шамбери „пазят светата плащеница, върху която може да се види образувано от кървави петна човешко изображение”.

През следващите военни времена светата плащеница била пренасяна из различни области във Франция. Дори била пренесена в Белгия, където през 1515 година художникът  Албрехт  Дюрер  я  копирал.  След  това  била  върната  пак  във Франция – в Ница.

Когато през 1573 година избухнала чума в Милано, Карл Воромей, тогава епископ  на  този  град,  според  даден  обет  отишъл  да  се  поклони  на  светата плащеница, която за тази цел била донесена от Южна Франция в Торино. През 1694 година прочутият архитект Гуарини построил за нея малка великолепна църква, където тя била запазена. Тук тя се пази и до днес, откъдето е получила и названието си „Плащеницата от Торино”.

Тези исторически сведения за миналото на плащеницата от Торино са много ценни. Все пак само въз основа на тях не може да се докаже нейната абсолютна автентичност като Христова плащеница. Развиващата се наука обаче предлага на изследователите нови по-сигурни средства за установяване на нейната древност и на нейния произход.

През 1898 година била направена първата фотография на плащеницата от Торино – фотографирал я адвокатът Секондо Пия. Резултатът бил във висша степен изненадващ. Той създал истинска сензация. За втори път плащеницата от Торино  била  фотографирана  през 1931  година  от  Джузепе  Енрие.  Оттогава специалисти от най-различни сектори на науката подлагат на старателно и всестранно изследване плащеницата от Торино.

Тя е непрозрачен, изтъкан гъсто на ръка от груба чиста ленена прежда плат. Специалистите оценяват това платно за древен по произход.Торинската плащаница 2С просто око върху плащеницата от Торино се виждат ясно очертанията на висок мъжки труп, отпечатани от двете страни – откъм гърдите и откъм гърба. Очевидно е, че тези отпечатъци са се получили, когато тялото било положено върху едната половина на плата, след това било покрито с втората му половина, а накрая било завързано (стегнато) с повивните погребални пояси. Тялото   било   обвито   голо   в   плащеницата,   както   правели   евреите   при погребването на своите покойници по времето на земния живот на Иисус Христос. Отпечатъците показват външния вид на мъж, който бил умъртвен чрез разпъване на кръст в разцвета на силите си. Той бил висок и носи белезите на страданията, за които знаем от евангелския разказ. Петната от кръв придобили през вековете ръждив цвят. В очертанията по платното се забелязват ясно местата на кръвотечението по време на страданията: по челото, задната част на главата, на лявата горна част на ръката, около двата лакътя поради полегатото им положение на кръста, по стъпалата от гвоздеите и на гърдите. Забелязват се също следи от бичуване с двойни удари от известните римски бичове (flagrum romanum) и от други удари с бодлива оловна пръчка и с камшик.

Чрез точни химически изследвания е установено, че върху плащеницата от Торино не е рисувано с бои.

Фотографирането на плащеницата от Торино възбуди силен интерес сред много хора по света. Особено ценен е трудът на Джузепе Енрие под надслов „La Sante   Sindone   rivelata   dalla   fotografia” (Светата   Плащеница,   разбулена   чрез фотографията),   издаден   през 1933   година.   Най-добрите   познавачи   на фотографското изкуство твърдят, че негативният образ е напълно естествен и анатомично правилен. Чертите на лицето отдясно и отляво са различни както у всеки човек. На тази несиметричност хората на изкуството от средновековието не обръщали внимание. Опити с художници показали, че никой от тях не бил в състояние дори според модел да очертае и да нарисува вярно човешко лице в негатив.

Този факт потвърждава, че плащеницата от Торино не е фалшификат. Върху нея има действителни отпечатъци от човешко лице. Дори скептично настроени към плащеницата от Торино специалисти днес се съгласяват, че негатив не може да бъде нарисуван. Чрез увеличение снимката на плащеницата от Торино и чрез извършени анализи се установява, че върху нея не се намира боя и следи от четка.

След това откритие от плащеницата от Торино се заинтересували също и естественици. Именити  учени  с  различни  специалности  започнали  да я изследват. Десетилетия били извършвани опити и анализи, които довели до напълно определени резултати.

Опит да се отпечата тяло върху платно пръв извършил професор Виньон от Париж. По-добри  постижения  в  тази  насока  постигнали   италианските специалисти по съдебна медицина професор Индика от Милано и професор Романезе от Торино. В своите опити те се основавали върху евангелския разказ, който им сочил правилния път: „Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди Иисуса нощем) и донесе около сто литри смес от смирна и алой. Тогава взеха тялото Иисусово и го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си юдеите погребват” (Иоан 19:39-40). Много опити показали, че мъртвото човешко тяло трябва да бъде напудрено и платното намокрено с ароматно масло. Тогава то оставя трайни отпечатъци.

Върху плащеницата от Торино има ясни отпечатъци от подутини по лицето; последните се образуват обикновено от удари. За такива именно се говори  в  Евангелието:  Тогава  Го „биеха  по  лицето,  а  други  My  удряха плесници” (Матей 26:27). На отпечатъка от плащеницата лесно се разпознават петна  от  кръв  по  челото  и  по  врата.  Светият  евангелист  съобщава: „И войниците, като сплетоха венец от тръни, наложиха My го на главата” (Иоан 19:2; Матей 27:29; Марк 15:17). Също и на други места по тялото се забелязват малки подутини. В Евангелието също четем: „Тогава Пилат хвана Иисуса и Го бичува” (Иоан 19:1; Матей 27:26; Марк 15:15). Инженер Герард Гордоние чрез фотографиране с инфрачервени и ултравиолетови лъчи посочил чрез плащеницата точните наранявания върху тялото. Общо върху Иисусовото тяло се наброяват повече от петстотин наранявания, от които осемдесет са причинени от римския бич flagrum romanum.Торинската плащаница 3Освен това по отпечатъка от плащеницата се разпознават следи от кръв по цялото тяло. Те са произлезли от раните от гвоздеите на ръцете и нозете и от страничната рана в гръдния кош отдясно. Очевидецът на Христовото разпятие апостол Иоан пище: „Един от войниците прободе с копие ребрата My” (Иоан 19:34).

За изследването на тези рани големи старания положил парижкият лекар хирург д-р Пиер Барбе. Резултатите от неговите изследвания са обнародвани през 1933 година в книгата му „Окончателно медицинско разглеждане на петте рани на  Христос  чрез  анатомичен  анализ  и  чрез  непосредствен  преглед”.  Тези резултати  са  удивителни.  Раните  не  отговарят  на  обичайните – както обикновено  се  изобразяват  от  художниците  на  Христовото  разпятие.  С изключение на Ван Дайк, който видял плащеницата от Торино, не е имало друг художник или скулптор, който да е представил Иисус Христос по друг начин освен разпнат с прободени ръце в средата на дланта. Изследванията на д-р Пиер Барбе  върху  плащеницата  позволяват  да  бъдат  установени  точно  местата, където ръцете са били приковани на кръста; гвоздеите били забити преди китките, а не през дланите. Ясно е, че от медицинско гледище художествените изобразявания на Христовото разпятие не са правилни. Също и тук един опит осветли неизследван проблем на плащеницата от Торино. Д-р Пиер Барбе приковал мъртвец на кръст. Раните от гвоздеите в дланите се разкъсали при тежест от четиридесет килограма. През ставата на ръката обаче преминава здраво напречно широко сухожилие, което издържа тежестта на човешкото тяло.Свирепите римски палачи притежавали добри  анатомични познания в това отношение. Практикувайки често своята античовешка професия, те знаели от опит при разпъването на кръст да приковават ръцете върху дървото точно на това място, където ръката издържа тежестта на човешкото тяло, без да се разкъса.

Чрез изследванията  си  д-р Пиер Барбе установил положението на Христовото  тяло  на  Голготския  кръст.  То  било  приковано  на  кръста  в хоризонтално положение, а след това кръстът бил изправен и забит. Поради тежестта на увисналото тяло ръцете останали по-високо от него.

Най-интересни са резултатите от изследвания върху отпечатъка от раната в ребрата, която според евангелския разказ била нанесена на Иисус Христос след кръстната My смърт. Тези резултати удостоверяват по безспорен начин два факта: първо, описанието на Иисусовото разпятие в Евангелието от Иоан е съставено от очевидец и второ, Иисус Христос действително издъхнал на кръста, а не бил свален от него в състояние на привидна смърт. Евангелист Иоан, за когото положително се знае, че е присъствал при разпъването и кръстните страдания на Иисус Христос и бил свидетел на кръстната My смърт, съобщава една подробност, която досега затрудняваше екзегетите; затруднението е изяснено по експериментален път. Евангелист Иоан разказва, че поради настъпващия празник Пасха телата на разпнатите трябвало още същия ден да бъдат свалени от кръстовете. За тази цел юдейските властници помолили  Пилат  да  счупят  пищялите  на  разпнатите,  след  което  бързо настъпвала смъртта, и веднага да свалят телата им от кръстовете. Пилат се съгласил. Тогава войници счупили пищялите на двамата разбойници, разпнати от двете страни на Иисус Христос. Когато дошло до Него, те установили, че Той бил вече умрял и не My счупили пищялите. Все пак да се уверят напълно, един от войниците Го пробол с копието си в ребрата. Тук евангелистът прибавя: „И веднага изтече кръв и вода” (Иоан 19:34).

Чрез своите изследвания д-р Пиер Барбе доказва научно – чрез опити при аутопсия, че при хора, които умират в тежки страдания, в сърдечната им ципа-мембрана (перикардия) се събира вода – кръвен серум, която изтича заедно с кръвта при направен разрез, подобен на този у Спасителя. Следователно тази подробност от евангелския разказ е можела да бъде описана само от очевидец на действителната смърт на Иисус Христос. И да забележим, тъкмо след тази подробност в описанието на Иисусовото разпятие евангелистът пише: „И който видя, засвидетелства, и свидетелството му е истинско” (Иоан 19:35). След тези доказателства  относно   автентичността   на  евангелския разказ и действителността на Христовата смърт не съществуват съмнения. Описаното от евангелист Иоан изтичане на кръв и вода от прободените ребра на Иисус Христос днес опитно е доказано като сигурен белег за настъпилата телесна смърт.Торинската плащаница 4Някои медици твърдят, че в следите от рани могат да бъдат различавани два вида кръв, а именно кръв, която е пролята приживе – в плащеницата от Торино тези следи са от главата, ръцете и нозете. Втория вид кръв, пролята от мъртво тяло, те установяват по плащеницата от страничната рана в гръдния кош и от нозете.

Научните   изследвания   върху   плащеницата   продължават   и   не   са изключени изненади. Все пак въз основа на техните досегашни резултати най-правдоподобно изглежда заключението на известния учен Р. Хинек – доктор по медицина. Той в книгата си „Мъченическата смърт на Христос в светлината на модерната медицинска наука” пише: „Аз мисля, че за лекаря автентичността на светата плащеница е доказана като бял ден чрез петте Христови рани. Напълно е изключено някой измамник да разполага с толкова много правдиви медицински подробности, които единствено само природата и истинската действителност познават и от които доскоро целият научен свят не е имал никакво понятие. Никой не е могъл да фалшифицира от медицинско гледище този единствен по рода си документ за страданията на Господа Иисуса Христа… Светата плащеница от Торино е книга, написана с пречистата кръв на Спасителя[146]”.

Ако това заключение ще се потвърждава по безспорен начин от най-точни експериментални изследвания върху плащеницата, ние ще можем да я разглеждаме като акт на Божието снизхождение към мнозина чистосърдечни скептици, подобни на Христовия апостол Тома. В нея ще може да се долови гласът на възкръсналия Иисус Христос: „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ” (Иоан 20:27). Нека обаче помним, че тук също се съдържа и божествен укор: „Ти повярва, защото Me видя; блажени, които не са видели, и са повярвали” (Иоан 20:29).

Интересът на вярващи и невярващи към древната християнска светиня – Христовата плащеница, нараства пропорционално на извършваните върху нея научни изследвания. Едва ли друг предмет е бил толкова продължително и многостранно изучаван. През последните тридесет години бяха открити и доизяснени свързани с историята на плащеницата много факти, а също така бяха потвърдени някои от известните до 1959 година.

Известно е, нов хоризонт в историята на плащеницата разкри първото ѝ фотографиране през 1898 година. Фотографирането на плащеницата (която в истинския си вид е негатив на образа и тялото на завития в нея юдеин) възстанови същинското лице на мъченика и подтикна към нови сериозни научни изследвания.

Оттогава до днес съвместно работят и с общи усилия търсят истината медици, химици, богослови, етнографи, историци, физици, антрополози, специалисти  по фотография  и електроника, криминолози, астрономи и други. Заедно те се стараят посредством научни изследвания да отговарят  на  следните  по-важни  въпроси,  които  занимават  ума  на  всеки просветен човек:

– по какъв път са се образували отпечатъците върху плащеницата? — може ли да се нарисува човешко тяло в негатив?

– защо състоянието на плащеницата не се променя?

– била ли е откопирвана?

– Христовият ли е отпечатаният върху нея образ?

– как се е извършило Христовото възкресение?

– по какъв начин Христовото тяло се е освободило от плащеницата, без да повреди отпечатъците?

– какво не може да се обясни в плащеницата?

Съвременната наука почти може да дешифрира запечатаните върху плащеницата тайни от I век след Рождество Христово. Специалисти  установяват  приблизително  точно  движението  на плащеницата до XIV век и с помощта на църковно-исторически паметници допълват сведенията за  местонахождението  ѝ  през  вековете.  Други  учени  внимателно  анализират  следите  от бичуването,  трънения  венец,  кръстния  път  до  Голгота,  разпъването,  кръстната  смърт, изтичането на вода и кръв от прободените гърди на Иисус Христос, свалянето от кръста и погребението My.Caravaggio, Jesus after His Resurrection and St. Apostle ThomasВ съществуващата литература върху плащеницата се открояват приблизително три по-главни константни направления: агностично, направление от изследователи с положително становище и група изследователи, на които досегашните резултати още не позволяват да се присъединят към едно от другите две направления.

В редуцирана форма ще скицираме следните по-важни научни тенденции:

-Някои специалисти допускат, че образът на плащеницата е нарисуван от изкусен художник около XIV век (важно е свидетелството на църковни отци от IV век, които препоръчват на вярващите да почитат плащеницата както гроба Христов) или завитото тяло в нея не е било това на разпнатия Иисус Христос.

-Други поддържат, че не е възможно да се нарисува негатив (какъвто е плащеницата) преди да е била известна фотографската техника: това означава, че плащеницата не е нарисуван върху  лен  образ  на  човек.  Същевременно  патоанатоми  категорично  заявяват,  че  върху плащеницата се е отпечатало тяло на действително разпънат мъж от семитски тип, а не образ на статуя. Също върху плащеницата се намират неоспорими специфични белези на смъртно изстиване, настъпило при разпъване на човека.

-Трета група специалисти продължават да изследват как мъртвото изстинало тяло на Иисус Христос излъчвало радиация, вследствие на която върху ленения саван се отпечатва образът My; какво точно представлява така нареченото термоядрено избухване (както специалистите го наричат) в момента на възкресението на Спасителя.

Макар процесът на изобразяване лика и тялото на Иисус Христос върху плащеницата да е естествен и закономерен и да се поддава на научно изследване, трябва да съзнаваме, че той е и свръхестествен процес, защото плащеницата е едно от Христовите чудеса. В този контекст автентичността на плащеницата се възприема чрез вяра и посредством резултатите от научните изследвания. Двата пътя взаимно се допълват, а не се изключват. От богословско гледище е основателно да мислим, че специалистите не могат да анализират плащеницата толкова прецизно и правдоподобно, колкото биха изследвали погребален предмет на обикновен покойник. Плащеницата е свързана с чудесния акт – възкресението на Иисус Христос, което не може да се обясни по научен път, а не е просто повивка на мъртъв човек. Вярващите чрез сърцето си възприемат възкресението на Иисус Христос за напълно вярно историческо събитие, без да се стараят чрез разума си напълно да го анализират и обясняват. Известно е, че високите човешки интелектуални възможности са ограничени; нашият ум не може да се издигне до висшето познание, което е присъщо само на Бога. На този свят съществуват явления и събития, които не са ни дадени да знаем. Естествено това обстоятелство не ни обезкуражава, а само ни напомня, че периметрите на вярата и разума са различни, без резултатите на вярата и разума да са противоположни. Дали всичко, което човек чувства със сърцето си и вижда с духовните си очи, може да изрази чрез разума си и дали това, което не може да обхване чрез разума си е недействително и не съществува?

Забележително е, че през последните години отрицателите на плащеницата по-често обосновават своите тези, отколкото нейните поддръжници.

_________________________________

*Из книгата „Личността на Иисус Христос”. Източник – http://venelin.wordpress.com. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[122]. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth, Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre. Ubers. von Walter Fischel, Berdin 1930, S. 457.

[123]. Der Babylonische Talmud. Pesachim. Fol. 57a. Herausg. und ubers. von Lazarus Goldschmidt. Berlin 1925. Bd. II, S. 524-525.

[124]. Joseph Klausner, пос. съч., с. 468.

[125]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. IV, cap. VIII. §2; пос. изд., т. I, c. 132 и cл.

[126]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XVIІІ, cap. ІІ. § 2 et 4; пос. изд., т. I, c. 696 и 702.

[127]. Вж. с. 22 и сл.

[128]. Рhilо, De legatione ad Cajum. § 38. Ed. Mangey II. 590. Цит. по Prof. Dr. Emil Schurer, Geschishte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 5 Аufl. Leipzig 1920. Bd. I. S. 488-489. Prof. Dr. Joseph Klausner, пос. съч., с. 216.

[129]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae. lib. XVIII. cap. III—IV; пос. изд. т. I. 698-707.

[130]. R. W. Hunband, The Prosecution of Jesus, Princeton 1916, p. 231-232.

[131]. Suetonius, Vespasianus IV; Claudius XXV. Вж. Joseph Klausner, пос. съч., с. 486.

[132]. Рhilо, De legatione ad Cajum. § 38. Ed.Mandey II. 589 sq. Цит. по Emil Schurer, пос. съч., т. I, 491-492.

[133].Werner Keller, пос. съч., с. 357.

[134]. Josephus Flavius, De bello Judaico. lib. cap. XIV. §9; lib. V. cap. ZXI. § 1; пос. изд. т. II. с. 113 и 261.

[135]. Cicero, In Verrem, V. 64.

[136]. Werner Keller, пос. съч. с. 8.

[137]. Пак там.

[138]. Der Babylonische Talmud, Synedrin,  Fol. 43 а; пос. изд. т. VII. 179-180.

[139]. Werner Keller, пос. съч., 358-359.

[140]. Warner Keller, пос. съч., с. 359.

[141]. Joseph Klausner, пос. съч., с. 490.

[142]. Werner Keller, пос. съч., с. 359.

[143]. Josephus Flavius, De bello Judaico. lib. IV. cap. V. § 2; пос. изд. т. II. с. 204. Der Babylonische Talmud. Baba Qamma Fol. 82 b; пос. изд., т. VI. с. 297.

[144]. Werner Keller, пос. съч., с. 360.

[145]. Joseph Klausner, пос. съч., с. 493.

[146]. Сведенията за научните изследвания (до 1959 година) върху плащеницата от Торино са взети от следните специални съчинения: Guiseppe Enrie, La Suaire de Turin revele par la photographie, Paris 1926; Gerard Соrdonnier, Le Christ dans sa passion revele par la Sainte Suaire de Turin, Paris 1935; Dr. med R. W. Hynek, Der Martertod Christi im Lichte der modernen medizinischen Wissenschaft. Endtdeckung des wahren Portrats Christi. Ubers. von Prof. Ant. Rulhanek. 2. Aufl. Praga 1936. (Съкратен превод от архимандрит Прохор в списание „Духовна култура”, година XXXV, книжка 4, С., 1955); Раul Vignon, Le Saint Suaire de Turin devant la Science. 2. edition. Paris 1939; Dr. Pierre Barbet, La passion corporelle de Jesus. Paris 1940; Dr. Pierre Barbet, Les cing plaies du Christ. Nouvelle edition. Paris 1948; Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit, Düsseldorf 1956. S. 326-365; Daniel – Rops. Jesus en son temps. 515 edition. Paris 1957, p. 621-630.

(Бел. ред.).

По-важни съчинения, посветени на светата плащеница след 1959 година: Раul Vigon. Le linceul du Christ, Paris 1938; Le Saint Suaire de Turin, Paris, 1938; Rene Colson, Le Portrait du Christ, Paris 1930; Arthur Loth. Le Portrait de Notre-Seigneur Jesus-Christ, d’apres le Saint Suaire de Turin, 1900; G. Еnrie. Le Saint Suaire revele par la Photographie, 1936; Раul Сlaudel. La Photographie du Christ; Pierre Barbet. La Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ selon le Chrurgien, 1960; Andre Perret. Essai historique sur le Saint Suaire, dans: «Memoires de l’Academie de Savoie, tome IV, 1960; G. de Largeril. La Face du Scigneur, Paris 1965; John Walsch. «The Shroud», Random House, New-York, 1963; Pietro Rinalda. It is the Lord, New-York, 1972;Раul de Gail. Le Visage de Jesus-Christ et son Linceul. Turin 1972; Luigi Fossati. Le Saint Suaire. Turin 1961; Piero Borga. La Santa Sindone, Documentazione Fotografica. Turin 1968.

Първо изображение: авторът, проф. Иван Панчовски (1913-1987).

Източник на изображенията – http://www.yandex.ru.

Следва

ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС – продължение 4*

Иван Панчовски

СЛЕДИТЕ НА СВЕТÒТО СЕМЕЙСТВО В ЕГИПЕТ

„От Египет извиках Сина Си” (Осия 11:1)

Ivan PANCHOVSKIСпоред евангелския разказ когато юдейският цар Ирод Велики узнал от източните мъдреци за раждането на Месия, Който бил наречен от тях Цар Юдейски от първосвещениците и книжниците въз основа на пророчеството на Михей – Вожд на Израил, той се изплашил много за трона си. По това време старият цар Ирод Велики поради разпуснат и порочен живот и поради незаслужени сполуки бил  изпълнен  със  завист  и  злоба.  Дните  и  нощите  на  безчестния  цар  били изпълнени  с  раздразнителни  избухвания  и  нервни  припадъци,  с  неоправдани подозрения и животински страх. Известието на източните мъдреци за изгрялата звезда на новородения юдейски Цар в лицето на Иисус Христос проболо като с остър нож сърцето му и хвърлило в тревога нечистата му съвест. Той се озлобил вместо да се опомни. В ума му отново се появила преследващата го при живота му мисъл,  че  той  като  идумеянин  бил  похитител  на  юдейската  царска  власт  и узурпатор на Давидовия трон. Той веднага решил да действа хитро и лукаво. Като същински хищник се притаил и очаквал невинната си жертва, за да я погълне. Сигурно и към него се отнася апокалиптичното видение, изразено в думите: „Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та, когато роди, да изяде детето ѝ” (Откровение 12:4). Ирод взел в порочнрто си сърце чудовищно решение; щом узнае кой е царственият Младенец да Го убие.

Тук обаче се намесил Бог. „Ангел Господен се явява на сън на Иосиф и казал: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби. Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем, и замина за Египет; и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: „от Египет повиках Сина Си” (Матей 2:13-15; Осия 11:1).OLYMPUS DIGITAL CAMERAЕгипет поради своята близост, от една страна, и поради своята вековна враждебност към юдейските властелини, от друга страна, винаги бил най-удобното и сигурно убежище за тези, които бягали от Палестина. Само три дни били потребни на беглеца, за да достигне река Риноколур и щом се прехвърлил на отвъдния ѝ бряг той вече е стъпил на египетска земя и се намира извън всяка опасност от юдейски преследвания.

Бягството и престоят на светòто семейство в Египет са засвидетелствани както от евангелския разказ, така и от древната юдейска литература. За тях се говори в лош и кощунствен вид в Талмуда, в Толедот Иешу и в използвания от Целз юдейски първоизвор, както беше вече споменато тук[99].

Интересни  са  някои  предания  и  легенди  относно  това  евангелско събитие.

През време на бягството си за Египет светòто семейство минало през „голямата и страшна пустиня, дето има змии, василиски, скорпии и сухи места, в които няма вода” (Второзаконие 8:15). Тази е същата пустиня, из която израилският народ  странствал четиридесет  години  след  излизането  му  от  Египет.  Една  легенда разказва, че в своето трудно пътешествие през тези пустинни места светòто семейство било нападнато от разбойници. Те искали да отнемат от Божията Майка магарето, което тя яздила заедно с божествения Младенец в ръцете си. Обаче един от нападателите толкова бил поразен от неземния вид на малкия Иисус, че нито се решил сам да извърши каквото и да било насилие над Него, нито на другите позволил това. Той казал на другарите си:flight into Egypt3– Ако Бог би приел човешки образ, то и Той не би бил no-красив от този Младенец.  В  знак  на  благодарност  Божията  Майка  отговорила  на  този разбойник:

– Вярвай, че този Младенец не ще забрави доброто ти дело. Той ще ти въздаде, защото запази живота My.

Според тази легенда разбойникът бил същият “благоразумен разбойник”, който висейки отстрани на разпнатия Спасител, Го помолил:

– Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си![100] (Лука 23:42).

Къде е престояло светòто семейство в Египет? Нима нито една легенда и нито един спомен не са запазени за това свято място?

Много указания насочват погледа на съвременните изследователи към тихото кътче Матария, където светòто семейство се е укрило от цар Ирод Велики и намерило убежище до деня на мъчителната му смърт. Матария се намира по пътя Палестина-Египет приблизително на десет километра североизточно от град Кайро, на десния бряг на река Нил. Това място било много удобно за убежище. Преди всичко не било потребно да се преминава през широката река. Тук над обширните полета със захарна тръстика се подава куполът на църквицата, издигната в чест на бягството на светòто семейство в Египет. Това показва и латинският надпис на църквицата: „На бягството на светòто семейство в Египет”.

Френски мисионери чули да се разказват из околността прастари легенди, че именно на това място около близката градинка светòто семейство прекарало времето си в Египет. Това ги подтикнало да изградят малката църквица в чест на евангелското събитие. А в Кайро,  недалеч  от  Георгиевския  манастир,  се  издига  православен  храм „Успение  Богородично”, построен в чест на пребиваването   на   светòто семейство в Египет.flight into Egypt2Днес, както и в старо време, тук идват поклонници от целия свят. Те влизат през скърцащата врата в градината и застават пред огромния загнил ствол  на  една  сикомора (африканска  смокиня),  наречена  от  незапомнени времена „дървото на светата Дева”. В неговия кух ствол – според стара благочестива легенда – се скрила Пресвета Дева Мария с малкия Иисус при бягството си от преследващите ги хора на свирепия цар Ирод. През това време паяк набързо изплел гъста мрежа над хралупата, така че никой не могъл да предположи, че там се скрили бегълците от царския гняв.

Съществувал е спор за действителната възраст на това свещено дърво. Най-старите свидетелства за него, предадени от очевидци, произхождат от преди няколко века. Но друго известие за това място съществува приблизително от преди две хиляди години и приковава вниманието ни.

Градината при Матария през Средните векове била прочута като „градина на билките”, тъй като в нея се намирали благоуханни растения, каквито нямало никъде другаде в Египет. Англичанинът Джон Мандевил видял тази градина през време на пътешествието си през 1322 година. В описанието си той казва, че в нея видял „тънки дръвчета, които не се издигат по-високо от пояса на панталон за езда и приличат на дива лоза”. Очевидно е, че тези дръвчета са били балсамови храсти. Бележитият древен юдейски историк Иосиф Флавий дава сведения по какъв начин са дошли в Египет тези редки растения.

След убийството на Цезар през 44 година преди Рождество Христово дошъл в град Александрия Марк Антоний. Клеопатра, красива, хитра и честолюбива египетска царица, го пленила, увлякла го и по-късно дори му станала законна съпруга (37 година преди Рождество Христово[101]).

Тайно тя  мечтаела да възстанови могъществото на  Египет и  да си възвърне Палестина. Много пъти посещавала Юдея и град Иерусалим и дори се опитвала да хване в мрежата си поставения от Рим цар Ирод Велики и да го привлече на своя страна. Действително не може да се каже, че цар Ирод бил женомразец. Все пак той бил умен и предвидлив; знаел добре, че такава авантюра би могла да възбуди враждата на могъщия Марк Антоний и да му струва не само царската корона, но и главата. Но и отблъскването на Клеопатра не било по-малко опасно. Накърнената суетност на Клеопатра я подтикнала към интрига против цар Ирод. Тя сполучила да бъде извикан юдейският цар в град Александрия пред Марк Антоний, за да се защитава пред издигнати срещу него тежки обвинения. Клеопатра изиграла майсторски своята роля, но и Ирод не се оставил да бъде заловен в клопката. Натоварен със съкровища от злато той се явил пред Марк Антоний и успял да смекчи сърцето на римлянина като го подкупил. Това представлявало ново тежко усмиряване на Клеопатра. Но и тя не  останала  без  печалба.  Цар  Ирод  бил  заставен  да  ѝ  отстъпи  цялото крайбрежие на Палестина с разположените върху него градове. Марк Антоний ги подарил на любимата си като лична собственост. Отгоре на това той ѝ поднесъл в дар и град Иерихон на река Иордан заедно с разположените наоколо плантации с палмови дървета и балсамови храсти, засадени от семена, които някога Савската царица донесла на великия и славен Соломон[102].flight into Egypt4Новата притежателка отнесла от тях разсад в родината си. Те били засадени в участъка на храма в Хелиополис, означен в Библията като Илиопол (Битие 41:50[103]). Под грижата на опитни юдейски градинари, доведени от Иорданската долина специално за тази цел, редките и ценни растения виреели също и в страната край река Нил – в „градината на билките” до Матария.

Около  четвърт  век  по-късно (Клеопатра  и  Марк  Антоний  вече  се самоубили след разгромяването на тяхната флота от противника им Октавиан Август при Акция[104]) тук вероятно са намерили убежище членовете на светòто семейство Иосиф, Мария и Иисус – в благоуханните балсамови градини на Матария при юдейските градинари.

Много  следи  насочват  вниманието  на   съвременните   научни изследователи  все  към  това  място.  Може  би  някой  ден  ще  се  докаже историческия  характер  на  това  събитие,  което  сега  звучи  като  легенда  и притежава само историческа вероятност[105].

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ОБРАЗ НА ЦАР ИРОД ВЕЛИКИ  И ЗАВРЪЩАНЕТО НА СВЕТÒТО СЕМЕЙСТВО В ПАЛЕСТИНА

Когато звездата на Спасителя изгряла над Витлеемската пещера и известила за Неговото идване на земята в човешки образ, Юдея била управлявана на цар Ирод Велики. Това име той не заслужил и ние го употребяваме само в условен смисъл за различаването на този юдейски управител от останалите членове на неговата династия, които също се наричат иродовци. В евангелията Ирод Велики е представен като жесток и кръвожаден тирании и името му навеки е свързано с желанието му да убие божествения Младенец, поради което той заповядал да бъдат избити всички деца до двегодишна възраст във Витлеем и пределите му[106]. По цялата обширна област се разнасял горък плач на майките, които загубили свидните си рожби и не можели да ги прежалят. След смъртта на цар Ирод светòто семейство се завърнало от Египет. Но благочестивият Иосиф като чул, че в Юдея царува Архелай, синът на Ирод, уплашил се да отиде там; по Божие указание той отвел семейството си в Галилея – в малкия градец Назарет.  Там  отраснал  и  бил  възпитан  Иисус  Христос,  откъдето  идват  и названията му „Галилеянин” и „Назарянин”.Herod the GreatОбразът на Цар Ирод, както и целия политически живот през време на неговото  управление  в  Юдея  са  обрисувани  само  с  няколко  щрихи  в евангелията.  Съвременните  исторически  изследвания  ги потвърждават  в пълнота, което е пряк аргумент за тяхната историческа достоверност, от една страна, и косвен аргумент за историческия характер на Христовата личност, от друга страна.

Историческият образ на цар Ирод Велики е запечатан за вечни времена в съзнанието  на  човечеството  чрез  летописните  трудове  на  историка  Иосиф Флавий. Ирод бил идумеянин по произход. Благодарение на негови всенни и политически  способности  и  най-вече  на  хитростта,  подкупничеството  и ласкателството му той твърде млад бил назначен през 40-та година преди началото на християнската ера от римския сенат за юдейски цар. Юдеите още от самото начало на управлението му го ненавиждали, защото той бил чужденец, римски агент, узурпатор и похитител на Давидовия престол. За да се сроди с юдейския народ, да свърже кръвно себе си и династията си с царския Давидов род и да утвърди престола си, Ирод се оженил за Мариамна, внучка на авторитетния първосвещеник  Хиркан  ІІ.  Нищо  обаче  не  било  в  състояние  да  смекчи народната ненавист и да сломи опозицията срещу него. Това го озлобявало и озверявало още повече, защото и без това той по природа бил склонен към тирания и жестокост и притежавал див нрав. Така той се оформил като подозрителен и кръвожаден деспот, който жестоко унищожавал всички свои действителни и предполагаеми врагове. Той избил почти всички no-близки и по-далечни членове на асмонейската династия, защото били потомци на законните управители на юдейския народ.

Образът на човека и управителя цар Ирод Велики е обрисуван най-подробно от Иосиф Флавий: „Той не бе цар, но най-свирепият тиран, достигал някога до управлението. Той изби голям брой хора, а и съдбата на тези, които остави живи, беше толкова печална, че убитите трябваше да бъдат облажавани. Той измъчваше не само отделни поданици, но и целия народ. За да пощади чуждестранни градове, той ограбваше собствените си и поднасяше на чужди народи подаръци, които бяха заплащани с кръвта на юдеите. В резултат на това на мястото на предишното благосъстояние и на добрите древни обичаи настъпи пълно обедняване и покваряване на народа. Въобще в малкото години юдеите претеглиха от Ирод повече, отколкото техните предшественици изтърпели в дългия период от излизането им от Вавилон и връщането им при Ксеркс[107].”

Според научни изследвания през времето на 37-годишното управление на Ирод едва ли може да се намери ден, в който да не била произнесена и изпълнена  смъртна  присъда.  Ирод  не  щадил  никого:  нито  собственото  си семейство, нито близки приятели, нито знатни представители на народа, нито дори  невинни  деца.  По  негова  заповед  бил  удавен  назначеният  от  него първосвещеник Аристовул, брат на жена му Мариамна. Не закъснял да падне под меча на Ирод и 80-годишният му тъст Хиркан – последният представител на асмонейската династия. В безкрайния списък на избитите от Ирод се намира името и на собствената му жена Мариамна. Макар да била най-любимата измежду десетте му жени, неоснователно била заподозряна и убита. Скоро след това Ирод осъдил и убил също и нейната майка Александра, както и синовете на Баба, само защото се намирали в далечно родство с асмонейската династия. По заповед на Ирод били убити двамата мъже на сестра му Саломия. Наред с това той изпитал чудовищна наслада, когато по негова заповед били изгорени живи видни фарисеи заради опозиционното им настроение; между тях били и двамата учени мъже: Юда, син на Сарифей и Матиас, син на Маргалот. По-късно, страхувайки се, че синовете му от Мариамна – Александър и Аристовул – могат да му отмъстят за убийството на майка им, заповядал да ги обесят. Последните дни от царуването на Ирод били ознаменувани с невъобразими ужаси  поради  умопомрачението  на  кръвожадния  тиранин.  Техен  венец представлява убийството на третия негов син  Антипатър. То станало само пет дни преди смъртта на Ирод. Изпълнен с чудовищни страсти, обзет от ненаситна кръвожадност и алчност, непрекъснато преследван от подозрения и съмнения и треперещ от страх, в старческата му възраст сърцето му изтръпвало дори от шумоленето на листа и от мяркането на случайни сенки. С такова съзнание Ирод изтръпвал при всяко съобщение за действителен или мним претендент за узурпирания от него юдейски престол.Ирод ВеликиРазгледан в тази светлина евангелският разказ за намерението на цар Ирод Велики да погуби Иисус Христос е верен исторически и психологически. Той не съдържа в себе си нещо неправдоподобно и невъзможно за Ирод. Приписваното му позорно деяние напълно подхожда на моралния му образ, обрисуван така вярно от историка Иосиф Флавий. Нима този, който не пощадил собствените си деца и който облял ръцете си в тяхната кръв, би се спрял да убие няколко  хиляди  чужди  деца,  щом  бил  убеден,  че  заедно  с  тях  ще  бъде унищожен и последният му ненавистен и вдъхващ ужас потомък на Давидовата династия и претендент за узурпирания от него царски трон? При това в тази епоха с жестоки нрави избиването на деца често се практикувало както при военни походи, така и като наказателна мярка.

Бог не допуснал в зверската уста на Цар Ирод да попадне заедно с другите невинни витлеемски младенци новороденият Спасител на света. Той по това време спокойно пътувал за Египет или бил вече настанен там в тихо убежище, за да чака смъртта на чудовищния тиранин и тогава да се върне в родината Си. Ужасната смърт, която поради безбройните си престъпления цар Ирод заслужил, не закъсняла да го сполети. Цар Ирод Велики умрял от най-ужасна и мъчителна болест, която подробно е описана от Иосиф Флавий. Тялото му било разяждано от червей и още приживе започнало да се разлага. Краката му изгаряли от температура, като че ли били посипани с разпалени въглени. Дишането му било тежко и целият му организъм се тресял от хрипове. Той бил непоносим дори за самия себе си и се опитал да прекрати живота си, като се прободе с нож на трапезата. Най-после в 70-годишната му възраст ударил последният час от земния му живот. Това било през 4 година преди началото на християнската ера. Гърчейки се в предсмъртни мъки, убиецът на витлеемските младенци изпитвал ненаситна кръвожадност. Тогава той издал последната си заповед: в часа на неговата смърт да бъдат застреляни всички знатни юдеи, които той по-рано чрез измама повикал при себе си и задържал в хиподрома[108].

По недоразумение точно установената година на Иродовата смърт е повод за някои да говорят за анахроничност на евангелския разказ на Иисусовото раждане, а оттук да проявяват съмнение в историческия характер на Христовата личност.

От една страна, Евангелието категорично свидетелства, че Иисус Христос е роден през времето на юдейския цар Ирод Велики. Евангелист Матей пише, че Иисус Христос е роден „във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирода” (Матей 2:1; Лука 1:5). Същият евангелист разказва по-нататък, че мъдреците, които дошли от изток, за да се поклонят на божествения Младенец се срещнали в град Иерусалим с юдейския цар Ирод, че той искал да погуби Богомладенеца, заради което по негова заповед били избити всички младенци под двегодишна възраст  във  Витлеем  и  пределите  му,  и  накрая  че  светòто  семейство  се завърнало от Египет след бягството си след смъртта на цар Ирод.

От друга страна, исторически безспорно е установено, че цар Ирод Велики умрял четири години преди началото на християнската ера. Древният юдейски историк Иосиф Флавий съобщава, че Ирод Велики умрял тридесет и седем години след провъзгласяването му за юдейски цар от Рим[109]. За такъв го провъзгласил римският сенат през 714 година от основаването на Рим или през 40 година преди началото на християнската ера. Известно е, че Иосиф Флавий винаги брои годините от месец нисан до месец нисан. От това следва, че след 37-годишното си управление над Юдея цар Ирод Велики умрял между месец нисан на 750 година и месец нисан на 751 година от основаването на Рим. Иосиф Флавий съобщава още една подробност във връзка със смъртта на цар Ирод Велики, която помага да бъде точно установено през коя година е настъпила тя. Той пише, че цар Ирод Велики умрял скоро след лунното затъмнение и седем дни преди Пасха в същата година[110].Витлеемската звездаСпоред  точни  астрономични  данни  единственото  лунно  затъмнение, което е могло да бъде видяно в град Иерусалим през 750 година от основаването на Рим или през 4-та година преди началото на християнската ера е регистрирано между 12 и 13 март. Пасха през същата година била на 12 април. Следователно съвсем сигурно е, че цар Ирод Велики умрял на 4 април през 750 година от основаването на Рим или през 4 година преди християнската ера.

В този случай лесно е да се предположи, че евангелският разказ е анахроничен и оттук да се прояви съмнение въобще в историческия характер на съобщаваното от него събитие за раждането на Иисус Христос. И все пак това предположение   не   се   оказва   вярно.   Споменатият   анахронизъм   не   е действителен, а привиден. Той се дължи на грешка в християнското летоброене, а не на грешка в евангелския разказ.

Съвременните учени – астрономи, историци и богослови, са напълно единодушни, че християнското летоброене не е изградено на точни научни изследвания и че в основата си е грешно. Известно е, че християните през първите 6-7 века след Рождество Христово използвали различни стари календари. Те се придържали към местното пресмятане на времето съответно на страната, в която живеели. Някъде те изчислявали времето „от сътворяването на света”, другаде – от основаването на Рим (ab urbe conditа), на трето място – „от царуването на вавилонския цар Набонасар” („ера на Набонасар”), на четвърто място –  от  царуването  на  сирийския  цар  Селевк,  на  пето  място  –  от царуването на римския император Диоклетиан, което започнало през 284 година след Рождество Христово (anni Diocletiani), на шесто място – според годините на управлението на византийските императори.

Едва през V век били поставени основите на християнското летоброене. Негов основоположник е Дионисий Малки. Той по произход бил скит, но по-голямата част от живота си прекарал в Рим като монах. Дошъл тук в края на V век, където останал до края на живота си. Дионисий строго спазвал всички правила на монашеския живот, украсявал се с аскетични добродетели и най-много проявявал смирение, поради което той наричал себе си Exiguus, тоест Малки.   На   него   дължим   редица   богословски   трудове   и   християнското летоброене.  През 525  година  той  се  заел  да  установи  годината  на  Рождество Христово,  за  да  се  преустанови  летоброенето  от  царуването  на  римския император Диоклетиан – гонителят на християните. По такъв начин били поставени основите на християнското летоброене; годините да се изчисляват от Рождество Христово (annia nativate, ab incarnatione Christi, anni domini).wise-men_mВ своите изчисления Дионисий Малки стигнал до убеждението, че Иисус Христос е роден на 25 декември 754 година от основаването на Рим. Тази година той поставил като първа от християнската ера. Новото летоброене, наричано на Запад до VІІІ век Дионисиево било възприето във Франция, а след това постепенно било въведено във всички страни в Европа, както и в другите християнски страни в света.

Починът   на   Дионисий   Малки   да   се   заменят   старите   езически летоброения с християнско е похвален. Обаче в своите изчисления той направил няколко грешки, които днес са очевидни.

Дионисий Малки забравил нулевата година, която трябвало да бъде поставена между годините първа преди и първа след Рождество Христово. Щом датата на Рождество Христово била определена на 25 декември, ясно е, че християнското летоброене следва да започне от 1 януари следващата година, а не от 1 януари същата година, в която е роден Иисус Христос. Защото ще се разбира, че християнската ера води началото си почти цяла година (само без шест дни) преди Рождество Христово.

Но най-голямата грешка на Дионисий Малки се съдържа в неговите пресмятания; той пропуснал четири години от царуването на римския император Август, когато той управлявал под името Октавиан (31 до 27 година преди началото на християнската ера). От това следва, че годината на Рождество Христово, а заедно с това и началото на християнската ера, трябва да бъде поставена пет години по-рано от тази, която Дионисий Малки счел за изходна на своето летоброене. Следователно Иисус Христос е роден най-късно през 749 година от основаването на Рим, а не през 754 година, както погрешно пресметнал Дионисий Малки.

На Московското съвещание на предстоятелите и представителите на автокефалните православни църкви, състояло се през 1948 година по случай празнуването на 500 години от автокефалията на Руската православна църква, в заседанията на Комисията по въпроса „За Църковния календар” било изтъкнато от А. И. Георгиевский, доцент при Московската духовна академия, че за начало на нашата ера се счита 754 година от основаването на Рим; „тази дата, произволно установена от Дионисий Малки, намерила всеобщо признание. Ако тя бъде счетена за вярна, то тогава би се получило, че Ирод е умрял четири години преди Рождество Христово, а няма съмнение, че той е умрял след Рождество Христово[111].”

Следователно Иисус Христос е роден през времето на юдейския цар Ирод Велики. Като вземем под внимание събитията, които според евангелския разказ настъпили през времето на Иродовото царуване в Юдея, следва да предположим, че Иисус Христос е роден най-късно през 749 година, а най-вероятно през 747 година от основаването на Рим, когато според приведените пo-горе научни изследвания станало преброяването на населението в Палестина при Квириний и когато изгряла Витлеемската звезда. Това означава, че Иисус Христос е роден най-късно през 749 година, а най-вероятно през 747 година от основаването на Рим, когато според приведениге по-горе научни изследвания станало преброяването на населението в Палестина при Квириний и когато изгряла Витлеемската звезда. Това означава, че Иисус Христос е роден най-късно през 5 година, а най-вероятно – през 7 година преди началото на установената от Дионисий Малки наша ера.Витлеемската звезда1Но да се върнем към историческите събития, които последвали смъртта на юдейския цар Ирод Велики и да разберем какво е било тяхното отражение върху земния живот на Иисус Христос!

Според последното завещание на Ирод негови наследници трябвало да бъдат тримата му по-млади синове: Архелай като наследник на царството, Ирод Антипа и Филип като тетрарси, като владетели на Галилея и Перея и над част от източна Иордания, както и над областта северно от Генисаретското езеро. Когато римските легиони акламирали Архелай като цар, в Иерусалим избухнало въстание  против  омразния  Иродов  род.  Народът  искал  да  бъдат  наказани съветниците на Ирод. Увещанията на Архелай още повече засилили народното негодувание. Тогава против бунтовниците било изпратено войсково отделение. Една част от войниците били убити с камъни, а другата – избягали от народния гняв. В Иерусалим били изпратени войскови подкрепления, с чиято помощ Архелай потушил бунта. Само в един ден били избити около три хиляди души. Дворът на храма бил покрит с трупове[112]. С тези дела Архелай ознаменувал встъпването си на власт и показал на всички, че в неговите жили тече кръвта на баща му и че той като истински син и наследник на Ирод ще върви по неговите стъпки.

За да бъдела узаконена волята на Ирод, изразена в предсмъртното му завещание, чрез съгласието на римския император Август, Архелай и Ирод Антипа последователно се отправили за Рим. Същевременно натам бързо се отправили и петдесет старейшини като делегация на Израил пред император Август, за да могат да бъдат освободени от царската власт на идуменейските деспоти[113]. В отсъствието на Иродовци в Юдея избухнали нови народни вълнения и бунтове. За усмиряването им, за поддържането на реда и сигурността римският легат в Сирия Варус изпратил в Иерусалим един легион. По същото време император Август проводил в Палестина Сабин като прокуратор, докато се уреди спорът между Иродовите синове за наследяването на бащината им власт. Това засилило още повече народното негодувание. Избухнали кървави сблъсквания. В двора на Иерусалимския храм се водило същинско сражение. Камъни хвърчали по главите на римските войници. За да овладеят позициите на бунтовниците, войниците подпалили галериите на храма, вмъкнали се в него и ограбили цялото му съкровище. От него само Сабин взел за себе си четиристотин таланта[114].Младенецът и пастиритеС това пожарът на бунта не стихнал. Поражението в Иерусалимския храм било  сигнал  за  разпростирането  на  народното  въстание  по  цялата  страна. Царските  палати  в  Юдея  били  ограбени  и  опожарени.  От  всички  околни провинции  пристигали  римски  войскови  части  в  помощ  на  Сабин.  Варус, управителят на Сирия по това време, също изпратил подсилени от Бейрут и Арабия войскови подкрепления. Най-после бунтът бил потушен, като две хиляди души били разпънати на кръстове, а десетки хиляди били отведени в плен[115].

Размирно и несигурно било положението в Палестина, когато светòто семейство се връщало от Египет в родината си. От всички наследници на Ирод най-свиреп бил Архелай. Естествено това е отразено бегло в Евангелието, където се казва: Иосиф, „като чу, че в Юдея царува Архелай, наместо баща си Ирода, уплаши се да иде там” (Матей 2:22).

Историческият образ на цар Ирод Велики и политическото състояние през време на неговото управление, както и непосредствено след смъртта му в град Иерихон са в пълна хармония с евангелските разкази. Следователно и в този период от земния живот на Иисус Христос евангелският разказ се развива в сферата   на   пълна   историчност   и   протича   в   съвършено   съгласие   със съвременните исторически изследвания[116].

ХРИСТОВИЯТ ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ИОАН В СВЕТЛИНАТА НА ИСТОРИЯТА

„Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан;
той дойде за свидетелство, да свидетелства за
светлината, та всички да повярват чрез него” (Иоан 1:6-7).

Има много свидетели за историческото съществуване и за божествената мисия на Иисус Христос. Първо място между тях заема св. Иоан Предтеча и Кръстител. За него специално е казано, че бил изпратен за свидетелство; да свидетелства за божествената светлина, която озари света за вечни времена в лицето на Иисус Христос.Saint John the BaptistСвидетелството на св. Иоан Предтеча и Кръстител има огромна религиозна и историческа ценност. Съществуването, дейността и жизнената участ на Христовия Предтеча и Кръстител са описани както в евангелията, така и в „Юдейски древности” на Иосиф Флавий. На този фон свидетелството на св. Иоан за Иисус Христос придобива двойна значимост, защото, щом Христовият Предтеча и Кръстител е действително лице от историята на християнската религия, то и засвидетелстваният от него Иисус Христос също е действителен човек. Макар безспорната историчност на Христовия Предтеча да може да бъде призната и използвана само като косвен аргумент за историческия характер на Христовата личност, все пак притежава голяма научна валидност. Смисълът на дейността на св. Иоан Кръстител се състои в засвидетелстването на идващия Спасител на света в историческото лице на Иисус Христос. Заради това и мисията му завърши, когато при него дошъл Иисус Христос, за да се кръсти от него, да се открие на света като Месия и да бъде засвидетелстван като въплътен Син Божи и като Спасител на света както от страна на Своя Предтеча и Кръстител, така и от страна на Своя небесен Отец.

Връхната точка от живота и дейността на св. Иоан Кръстител била извършеното от него кръщение на Иисус Христос, когато се осъществило богоявлението, тоест откриването и засвидетелстването на Иисус Христос като въплътен Бог и божествен Спасител на света. От този час нататък на Иисус Христос предстояло да расте, а на св. Иоан Кръстител – да се смалява (1 Иоан 3:30). Когато изгрее слънцето и обсипе небосвода с ярките си лъчи, звездите загубват своя блясък и изчезват за очите на човека. Св. Иоан Кръстител не бил сам светлина, а бил пратен да свидетелства за светлината (2 Иоан 1:8). Когато тази светлина блеснала в богочовешкото лице на Иисус Христос, тогава земната мисия на св. Иоан като Христов Предтеча и Кръстител завършила. Неговото светило, което греело и светило, трябвало скоро да загасне.johntbSaint John the Baptist1Евангелският образ на св. Иоан Кръстител напълно съвпада с неговия исторически образ, както той е предаден от Иосиф Флавий. Този бележит юдейски историк не можел да не спре наблюдателния си поглед върху Иоан Кръстител, защото според божественото свидетелство между родените от жена не се явил по-голям от него (Матей 11:11; Лука 7:28). Велик пророк бил св. Иоан Предтеча и Кръстител. Той поразявал своите съвременници със строгия си подвижнически живот и вид, с пустинническото си облекло – груба власеница, изтъкана от камилска вълна и кожен ремък. Страшен бил за тях св. Иоан и с проницателния си поглед и с изобличителните си слова. На облечените във власт знатни и горделиви фарисеи и садукеи, пред които всички треперили, св. Иоан Кръстител говорил дръзновено: „Рожби ехидни! Кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете, прочее, плод достоен за покаяние и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне деца на Авраам; и секирата лежи вече при корена на дървената; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън; аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде след мен, е пo-силен от мене; аз не съм достоен да My поднеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Святий и с огън; лопатата му е в ръката My, и Той ще очисти гумното Си и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън” (Матей 3:7-12; Лука 3:7-9). Със своите изобличителни слова св. Иоан Кръстител обсипвал горделивите фарисеи и садукеи и самодържеца Ирод   Антипа, наречен четвъртовластник. Строгият глас на викащия в пустинята изобличавал Ирод както за незаконното му встъпване в брак с братовата му жена Иродиада, така и заради злините, които причинявал на народа (Лука 3:19; Матей 14:3; Марк 6:17).

Образът   на   св.   Иоан   Предтеча   се   запечатил   в   съзнанието   на съвременниците му и в историята главно поради неговата мъченическа смърт. Ирод Антипа се боял от св. Иоан по много причини. Първо, св. Иоан Кръстител проповядвал за идващия Месия, Който вече полагал основите на Царството Божие на земята. Тези думи звучали в ушите на Ирод като заговор против него. По-нататък  св.  Иоан  Предтеча  имал  голямо  влияние  сред  народа  чрез подвижническия си живот, чрез покайното си кръщение и най-важно може би чрез проповедите си в защита на бедните, онеправданите и притесняваните. Той учил народа: „Който има две дрехи, нека даде на онзи, който няма; и който има храна, нека прави същото” (Лука 3:11). Митарите съветвал да постъпват справедливо: „Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено” (Лука 3:13). А войниците увещавал към законност, като им говорил: „Никого не притеснявайте, не клеветете, и задоволявайте се с вашите заплати” (Лука 3:14). Поради това влиянието на св. Иоан Кръстител сред народа било силно. При него на тълпи хората се стичали от Иерусалим, Юдея и Иорданската област — „и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си” (Марк 1:5-6; Матей 3:5-6). Това влияние на св. Иоан Кръстител върху народа и особено неговите проповеди за социална правда плашели Ирод да не би да подтикнат поданиците му към бунт или към въстание срещу неговата насилническа и експлоататорска власт. Също св. Иоан Предтеча изобличавал Ирод в неморално поведение и беззаконие. Той публично осъждал Ирод за брака му с Иродиада. Св. Иоан Предтеча и Кръстител направо казвал на Ирод: „Не ти е позволено да водиш братовата си жена” (Марк 6:18; Матей 14:4). Поради тези причини Ирод Антипа хвърлил св. Иоан Предтеча и Кръстител в тъмница, а по-късно го обезглавил.salome-with-the-head-of-saint-john-the-baptistОбразът на мъжествения пророк, покайния кръстител, пламенния социален  проповедник  и  дръзновения  изобличител  на  властниците  св.  Иоан Кръстител не можал да бъде отминат без внимание от Иосиф Флавий. В своите „Юдейски древности” той пише: „Някои юдеи считаха, че поражението на Иродовата войска трябва да се припише на Божия гняв, който по този начин му наложи справедливо наказание заради умъртвяването на Иоан, така наречения Кръстител. Ирод заповяда да го умъртвят, макар и Иоан да бе добър (agaθos) мъж, който увещаваше юдеите да се упражняват в добродетелност, да бъдат справедливи в отношенията си един към друг, да почитат Бога благоговейно и тогава да се кръщават. Това тяхно кръщение било угодно на Бога само тогава, когато то се извършвало за освещаване на тялото в случай, че душата вече предварително е очистена чрез праведен живот, а не за опрощаване на грехове. След това мнозина го последваха, защото те се бяха напълно въодушевили от неговите речи. Ирод започна да се страхува, че влиянието му върху народа може да предизвика въстание, тъй като изглеждаше, че хората изпълняваха сьветите му във всичко. Ето защо Ирод счете за добро преди да се е повдигнало въстание да умъртви Иоан… Така, само поради подозрението на Ирод той бе окован във вериги, откаран в споменатата по-рано крепост Махерус и там бе умъртвен[117].”

Войната, във връзка с която Иосиф Флавий споменава за св. Иоан Предтеча и Кръстител и го обрисува, избухнала през 35-36 година след Рождество Христово. Както е известно от историята, тя завършила с победа на арабския цар Арета IV над Ирод Антипа. Напълно естествено било тогава за народа да си обяснява поражението  на  Ирод  Антипа  като  Божие  наказание  заради  неотдавна (вероятно през 29 или 30 година след Рождество Христово) извършеното от него злодеяние над Божия праведник и пророк.

Иоан Кръстител – пише историкът Арчибалд Робъртсън – е историческа личност. В съчинението си, озаглавено „Произход на християнството”, авторът подхожда към проблема за произхода на християнството от марксическа гледна точка.  Основавайки  се  на  приведеното  свидетелство  на  Иосиф  Флавий, Арчибалд Робъртсън определя, че Иоан Предтеча бил убит малко време преди 36 година след Рождество Христово от Ирод Антипа, син на Ирод Велики и тетрарх на Галилея и Трансиордания.  Това  злодеяние  Ирод  Антипа  извършил  без  съд,  за  да предотврати  избухването  на  предполагаемо  въстание.  Според  този  учен историческото известие на Иосиф Флавий за Иоан Кръстител е, истинско[118]. Това събитие било известно на Ориген още в началото на ІІІ век. Той говори за него в съчинението си „Против Целз[119].”Saint John the Baptist and JesusЕвангелията само съобщават, че Ирод Антипа затворил св. Иоан Предтеча и Кръстител в тъмница, без да посочват къде се намира тя. Иосиф Флавий като историк отбелязва, че св. Иоан Кръстител бил затворен в тъмницата на укреплението Махерус.

Крепостта Махерус се намирала сред пустинната местност на източния бряг на Мъртво море. Тази местност и днес е изолирана от културния свят. Там по каменистите места търсят оскъдна паша за стадата си само бедуински семейства.

Според съобщението на познавача на Палестина Вернер Келер там, сред планинската местност недалеч от река Арнон, могат да се забележат развалини. „Ел Машнака” – висящ дворец – така наричат бедуините това изоставено селище;  тук  някога  се  намирала  крепостта  Махерус,  където  Христовият Предтеча и Кръстител прекарал последните дни от земния си живот[120].

Евангелията подробно описват повода, поради който бил обезглавен св. Иоан Предтеча. Подбудителка за злодеянието била Иродиада, която силно ненавиждала Иоан заради неговите изобличения за незаконния ѝ брак с Ирод Антипа. Тя хитро търсила подходящ случай за своето отмъщение. Наскоро такъв ѝ бил предоставен. На пира, който Ирод Антипа организирал по случай рождения си ден на своите велможи и воеводи и на галилейските старейшини, Иродиадината дъщеря възхитила с прекрасния си танц Ирод и сътрапезниците му. Може би в знак на благодарност и любов към нея Ирод ѝ обещал клетвено да ѝ даде каквото поиска – дори половината от царството си. По съвета на непочтената и коварната си майка тя поискала главата на Иоан Кръстител. Обещанието било изпълнено. Главата на Иоан била отсечена и поднесена на блюдо на Иродиадината дъщеря, която пък я занесла на майка си (Матей 14:6-11; Марк 6:21-28).

Според Иосиф Флавий името на Иродиадината дъщеря било Саломия. Тя била родена през 10-та година след Рождество Христово. Нейният образ е запазен върху една малка монета, на която тя била изобразена заедно със съпруга си Аристовул, когото император Нерон назначил за владетел на Мала Азия. Монетата носи гръцкия  надпис: „Basilews  Aristoboulon,  Basilissa  Salwmhs” (На  цар Аристовул, на царица Саломия). Предполага се, че Саломия е била 19-годишна, когато поради неразумното ѝ желание бил обезглавен Христовият предтеча – св. Иоан Кръстител.Baptism-of-Christ-with-Holy-Spirit-DoveЛичността на св. Иоан Кръстител била толкова популярна, че още тогава се зародило силно духовно движение от негови почитатели и поклонници. То под названието мандеизъм съществува и досега в долна Вавилония – Шат ел Араб. Неговото учение се изгражда върху поклонението на „Иоана, сина на Захария”. Мандеистите отхвърлят божествеността на Иисус Христос, Когото кръстил  Иоан  Предтеча,  но  заимствали  от  св.  Евхаристия,  например  за причастие употребяват хляб и вода[121]. Появата и съществуването на мандеизма е пряко  историческо  доказателство  за  съществуването  на  Иоан  Кръстител  и косвено за историческия характер на Христовата личност.

Името и дейността на Христовия Предтеча и Кръстител са записани с незаличими  букви  на  страниците  на  историята.  Поради  това  неговото свидетелство за Иисус Христос, на което Господ обръщал голямо внимание и придавал високо значение и днес притежава извънредна ценност и валидност. Христовият Предтеча и Кръстител издига авторитетния си глас от страниците на Евангелието и на историята и приканва всички хора да приготвят пътя и да направят прави пътеките, по които Господ може да достигне до техните сърца. Това може да стане, като снижат планините на високомерието си и се покаят за греховете си; тогава „ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види спасението Божие (Исаия 40:5; Матей 3:3-4; Марк 1:2-3; Лука 3:4-5).

_________________________________

*Из книгата „Личността на Иисус Христос”. Източник – http://venelin.wordpress.com. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[99]. Вж. по-горе очерка за Целз.

[100]. Ив. Ювачев, Христос в Египте — В: Русский паломник, год. XVIІІ. № 51, M., 1903, с. 887.

[101]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XIV, cap. XIII. § i. (Opera. Graece et tatine. Recognovit Guilelmus Dindorfius. Paris 1865. Vol. I. p. 556).

[102]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XV, cap. IV. § 1—2. De bello Judaico, lib. I. cap. XVIII. § 5; пос. изд. т. I. 582—583; т. II. 45-46.

[103]. Патриарх Иосиф се оженил за Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифера.

[104]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XV. cap. VI. § 1; cap. VII. § 3. De bello Judaico, lib. I, cap. XX. § 1; пос. изд. т. I. с. 585, 589, 594; т. II. 48-49.

[105]. Ср. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit, Düsseldorf 1956, S. 340-342.

[106]. В евангелския текст е записано, че били убити всички младенци не само в град Витлеем, но  и „във  всичките  му  предели,  от  две  години  и  надолу” (Матей 2:16).  Поради  това обстоятелство броят на избитите младенци бил голям; според църковния календар – 14 000.

[107]. Josephus Flavius, De bello Judaico, lib. II, cap. VI, § 2; пос. изд. Т. II. 92-93.

[108]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XIV. cap. IX – lib. XVII. cap. VIII. De bello Judaico. lib. I. cap. XXII-XXXIII. (Opera. Graece et tatine. Recognovit Guiletmus Dindorfius, Paris 1865. Vol. I, 540-685; vol. II, 54-79).

[109]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XVII, cap. VIII. § 1. De bello Judaico. lib. I. cap. XXXIII. § 8. (Opera. Graece et latine. Recognovit Guilelmus Dindorfius, Paris 1865.Vol. I. p. 674; vol. II. p.81).

[110]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XVII, cap. VI, § 4; cap. IX, § 3. De bello Judaico. lib. II. cap. I, § 3; пос. изд. т. I. c. 671 и 676; т. II. с. 86.

[111]. Деяния совещания, М., 1949, т. II, с. 291.

[112]. Josephus Flavius. Antiquitates Judaicae. lib. XVІІ, cap. IX. § 1-3. De bello Judaico. lib. ІІ. cap. 1. § 1-3; пос. изд. т. I. 675-677; т. ІІ. 85-86.

[113]. Josephus Flavius. Antiquitates Judaicae, lib. XVІІ, cap. IX. § 3-4. De bello Judaico, lib. II, cap. § 1-3; пос. изд. т. I. 676-678; т. II. 86-87.

[114]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XVII, cap. X. § 1-2. De bello Judaico, lib. II, cap. III, § 1-3; пос. изд. т. I. 680-682; т. II. 88-89. Мина и талант са големи парични единици. Златният талант е равен на около 62,800 лв., а сребърният – на 3,500.

[115]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XVII, cap. X, §9-10. De bello Judaico. lib. II. cap. V. § 1-3; пос. изд. т. I. 684-685; т. II. 91-92.

[116]. Специално за историческия образ на цар Ирод Велики вж. Steward Perowne, Herodes der groBe Konig in der Zeitwende, Stuttgart, 1957.

[117]. Josepfus Flavius, Antiquitates Judaicae. lib. XVIII. cap. VI. § 2 (Flavii Josephi Opera. Graece et latine. Recognovit Guilelmus Dindorfius, Paris 1865. Volumen 1, p. 704-705).

[118]. A. Робертсон, Происхождение христианства, М., 1956, 111-112.

[119]. Origenes, Contra Celsum, lib. I, cap. 47 (J. P Migne, Patrologiae cursus completus, Series graeca. Paris 1857. Tomus XI, col. 745).

[120]. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit. Dusseldorf 1956. S. 348.

[121]. По-подробно за произхода, учението и сегашното състояние на мандеизма вж.: проф. прот. В. Зенковский, Апологетика, Париж 1957, с. 12 и Prof. Dr. Walter Bauer. Mandaer (Die Religion der Geschichte und Gegenwart. 2 Aufl. Tübingen 1929. Bd III. Sp. 1953 ff).

Първо изображение: авторът, проф. Иван Панчовски (1913-1987).

Източник на изображенията – http://www.yandex.ru.

Следва

ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС – продължение 3

Иван Панчовски

Историческият образ на Иисус Христос според Откровението на св. Иоан Богослов (Апокалипсиса)

Ivan PANCHOVSKIНапълно естествено и логично е, когато издирваме сведения за Иисус Христос да се обръщаме на първо място към първоизворите на християнската религия – към новозаветните книги, а не към езически документи и светски историци. От съвременниците на Иисус Христос най-достоверно и сравнително пълно свидетелстват за Него апостолите, които живеели заедно с Него и Го познавали  отблизо, а не проюдейските писатели и летописците  на  римските императори.

Който търси обективната истина за Иисус Христос нека отвори Новия Завет и да го изучава без предубеждения. Тогава той ще бъде поразен, от една страна, от безмерната обич към истината, която ръководила новозаветните писатели в тяхната работа, и, от друга страна, от тяхната непринудена убеденост в истинността на описваните от тях лица и събития. При това всички новозаветни автори основават своите сведения на личните си впечатления, които те придобили от съвместния си живот с Иисус Христос или от разкази на Христови съвременници и очевидци на евангелските събития.The Revelation of John the TheologicalАко се отнесем към християнските първоизвори като към истински истории, както се отнасяме към всички други исторически документи и паметници, ние чистосърдечно ще признаем, че едва ли има друга личност от историята на древния свят, която да е засвидетелствана от толкова много и достоверни свидетели, както личността на Иисус Христос. Новият Завет се състои от двадесет и седем книги, написани от девет различни автори. Като сравним техните сведения за земния живот на Иисус Христос ние ще останем поразени от единството помежду им и от цялостния исторически образ на Иисус Христос, които въз основа на тях се очертава пред съзнанието ни. Освен това нито един ръкопис от класически автор не е дошъл до нас в приблизително толкова много автентични и стари екземпляри както книгите на Новия Завет. Техният брой е огромен и най-древните от тях ни отделят от времето на земния живот на Иисус Христос само с няколко десетилетия.

Критиците отнасят времето на написването на повечето новозаветни книги между началото и средата на II век след Рождество Христово. С това те се стараят да подценят тяхната автентичност и да омаловажат историческата достоверност на предадените от тях сведения за земния живот на Иисус Христос.  Но  между  всички  новозаветни  книги  има  една,  чиято  датировка критиците единодушно отнасят към първия век. Тя е Откровението на св. Иоан Богослов (Апокалипсис).John on Patmos„В Новия Завет – пише Фридрих Енгелс в съчинението си -„Към историята на ранното християнство” – има една-единствена книга, времето на написването на която може да се установи с точност до няколко месеца; тя вероятно била написана между юни 67 година и януари или април 68 година; тази книга следователно се отнася към най-ранните времена на християнството и отразява представите на тогавашните християни с най-наивна правдивост и съответен идиоматичен език; ето защо тя според мен е много по-важна за установяване истинската същност на ранното християнство, отколкото всички останали книги на Новия Завет, текстът на които – в този вид, в който е стигнал до нас, – е написан много по-късно. Тази книга е Откровение на Иоан… Тази книга, сякаш най-трудна в цялата Библия, сега стана… най-разбираемата и най-ясната[72].” В края на същото си съчинение Фридрих Енгелс заключава: „В това, че нашата книга (Апокалипсиса – 6. а.) с нейната толкова своеобразно установена дата – 68 или 69 година – е най-старата от цялата християнска  литература,  не  може да  има съмнение… Толкова  no-важно е обстоятелството, че тук ние имаме книга, времето на написването на която е установено с точност до няколко месеца – книга, която ни показва християнството в неговата най-неразвита форма[73].”

Тези мисли Фридрих Енгелс развил и в научната си статия под надслов „Книгата  Откровение”,  която  специално  е  посветена  на  проучване  на  Апокалипсиса. Тази книга – според Фридрих Енгелс – „била написана в 68 година или през януари 69 година от нашето летоброене и затова тя не само е единствената книга на Новия Завет, датата на която е действително установена, но и най-старата от тези книги. В нея ние можем да видим като в огледало как е изглеждало християнството в 68 година[74].”

Тази точна датировка на Апокалипсиса се изгражда върху съвсем положителните изследвания на професор Фердинанд Бенари, които Фридрих Енгелс с благодарност използвал. В седемнадесета глава на Апокалипсиса се говори за звяр със седем глави. Тези седем глави, както пояснява самият автор на Апокалипсиса, са седем царе, от които били паднали петима, едният още стоял, а другият още не бил дошъл, а когато се възцари, щял малко да се задържи. И звярът, който бил и който го няма е осмият; той е от седемте и щял да загине. Според тълкуванието на Фридрих Енгелс звярът означава римското световно господство, представлявано последователно от седем императори, един от които бил смъртно ранен и не царува повече, но оздравял и ще се върне, за да осъществи в качеството си на осми царството на светотатството и богоотстъпничеството. А кой е този римски император, който вече господствал веднъж, бил смъртно ранен и изчезнал, но ще се завърне като осми по ред и ще бъде антихрист? Като смятаме Август за първи по ред, втори ще бъде Тиберий, трети – Калигула, четвърти – Клавдий, пети – Нерон, шести – Галба. В текста на Апокалипсиса се казва: „Петима паднаха, а единият стои”. Това значи, че Нерон вече е паднал, а Галба съществува. Галба управлявал от 9 юни 68 година до 15 януари 69 година. След убийството на Галба за император бил провъзгласен Отон. От това може да се заключи, че Апокалипсисът е написан при император Галба, вероятно в края на неговото управление или пък най-късно през време на тримесечното (до 15 април 69 година) управление на Отон, на „седмия”. Но кой е осмият, който е бил и който го няма? Това разяснява неговото число – 666. Като се съберат числените значения на еврейските букви от името „Нерон Кесар”, ще се получи 666. Наистина по това време се мълвяло, че Нерон не е убит, а само ранен и че ще се върне с войските си. Именно по това време бил написан Апокалипсисът. От историята знаем, че не закъснял да се яви и лъже-Нерон[75].

В заключение на научните си занимания с книгата Апокалипсис Фридрих Енгелс пише: „Като достоверна картина на най-ранното християнство, картина, нарисувана от един християнин, тази книга има по-голяма ценност, отколкото всички останали книги на Новия Завет[76].”john revelationsТази датировка и оценка на Апокалипсиса се приема и потвърждава от всички съветски изследователи, които се занимавали с този проблем.

Съветските историци на философията Георги Фьодорович Александров, Бернард Емануилович Биховски, Марк Борисович Митин и  Павел Фьодорович Юдин  в  своя  колективен  труд  История  на  философията,  т.  I: Философията на античното и на феодалното общество считат Откровението на св. Иоан  Богослов  за  най-стария  християнски  документ;  то  било  написано  от малоазиатски евреин през времето, когато неговите сънародници от Юдея водели отчаяна война срещу Рим през 67 и 68 година след Рождество Христово; то било изпълнено с омраза към „вавилонската блудница” – Рим, и предсказвало нейната гибел от гнева на небесните сили[77].

Съветският учен Роберт Юрьевич Випер изразява свои съображения относно възгледите за Апокалипсиса. Според него хронологията на това ранно християнско съчинение не била напълно ясна. Все пак поне към едната част от Апокалипсиса напълно подхожда датата, предложена от Фридрих Енгелс за цялото съчинение, именно 68-69 година; това е моментът на разгара на юдейското въстание през 66-73 година. Втората част на Апокалипсиса също се била появила в тази тревожна политическа обстановка, когато още не били преминали настроенията от бурната епоха на голямото въстание и когато бъдещите християни още не били изоставили юдейските национални традиции. Въз основа на това Роберт Юрьевич Випер заявява: „Както и да би бил разрешен хронологическият въпрос относно втората част, все пак Апокалипсисът трябва да бъде считан за най-ранното от произведенията,  влезли  след  това  в  канона  на  Новия  Завет,  макар  и  по догматически съображения той да бил поставен на последно място[78].”

Историкът Николай Александрович Машкин в своя труд „История древнего Рима” пише, че най-ранният от всички християнски паметници е Апокалипсисът (Откровението на св. Иоан Богослов). Той бил написан в края на 67 или в началото на 68 година, през време на гражданската война след смъртта на Нерон[79].

Друг учен – Абрам Борисович Ранович – в научната си статия „Раннее христианство” пише, че „най-древният дошъл до нас християнски документ е Апокалипсисът (Откровението на Иоан), написан около 68 година[80].”

Особено   ревностно   и   аргументирано   отстоява   ранната   датировка   на Апокалипсиса професор Сергей Иванович Ковальов във встъпителната си статия към превода на книгата на Арчибалд Робъртсън под надслов „Произход на християнството”, излязла от печат в Лондон през 1953 година и преведена и издадена на руски език през 1956 година. Там Сергей Иванович Ковальов пише, че Фридрих Енгелс в статията си „Към историята на ранното християнство” тълкувал Апокалипсиса и установил датата на неговата поява с абсолютна точност – 68-69 година. Според Сергей Иванович Ковальов „датировката на Енгелс досега не е опровергана от никого и щом това е така, ние сме задължени в построенията си да изхождаме само от нея”. Апокалипсисът – продължава Сергей Иванович Ковальов – е „най-ранното от известните ни произведения на новозаветната литература,   което   отразява   в   себе   си   ранния   етап   на   формиращото   се християнство[81]„.

Във втория том на „Всемирная история” също се подчертава, че Апокалипсисът е едно от най-ранните произведения на християнската литература, което е написано в 68 година[82].

Същата теза изразява и Кира Леонидовна Воропаева. Тя в съчинението си „Был ли Христос?”, Москва 1956, поддържа, че Апокалипсисът е най-ранното християнско произведение; той e написан през 68-69 година[83].

Споменатите съвременни учени са напълно единодушни, че Апокалипсисът е най-ранното произведение, което произхожда от края на 67-ма или от началото на 68-ма година, тоест около три десетилетия след кръстната смърт на Иисус Христос. Поради ранния произход на Апокалипсиса в него са отразени непосредствено и най-достоверно чертите на Христовия образ и са отбелязани най-ранните фази във формирането  на  християнството.  При  това  докато  някои  представители  на отрицателната  критика  считат  авторите  на  останалите  новозаветни  книги  за митични личности, автора на Апокалипсиса те признават за историческо лице; той е Христовия апостол св. Иоан, наречен Богослов. Фридрих Енгелс е също убеден, че апостол Иоан е автор на Апокалипсиса.” Иоан – пише той, – който се представя  за  съчинител,  е  бил  твърде  уважавано  лице  сред  малоазиатските християни.  За  това  свидетелства  тонът  на  посланията  до  седемте  общини. Възможно е следователно това да е апостол Иоан, историческото съществуване на когото наистина не е напълно достоверно, но все пак е твърде вероятно. И ако автор е бил действително този апостол, това само би подкрепило нашето гледище. Това би било най-добро потвърждение, че описаното християнство в тази книга е действително същинското ранно християнство[84].”Revelation John On Patmos New JerusalemЗаедно с това представители на съвременната критика поддържат, че именно защото Апокалипсисът бил най-ранното християнско произведение, в него образът на Иисус Христос бил съвсем неясен. Нещо повече, в Апокалипсиса Иисус Христос не бил представен като действителен човек и като историческа личност, а само като свръхестествено същество, като небесен спасител, като Син Божи. Следователно в Апокалипсиса митичният характер на Иисус Христос бил най-ярък; тук Иисус Христос още не се изобразява като човек, който е живял и проповядвал на земята, а бил представен само в митичния образ на агне „със седем очи и седем рога”. Това било  великденско  жертвено  животно,  но  страшно  животно,  възвестяващо свършването на света. Неговата майка била небесна дева. То още не било бог, слязло на земята, а неопределено небесно същество. Следователно авторът на Апокалипсиса очертавал мистичния и митичния образ на Иисус Христос, който бил лишен от човешки черти и от исторически характер; именно това отговаряло на истината, защото Иисус Христос никога не бил съществувал в действителност; Той бил само образ, създаден въз основа на митологичните сказания на източните народи. Едва по-късните новозаветни книги и християнските съчинения от II век започнали да обличат митичния образ на Иисус Христос с чертите, на определено историческо лице и да му придават характер на действителен човек[85].

В случая когато, от една страна, се доказва ранният произход на Апокалипсиса и се удостоверява високата му ценност като автентичен писмен паметник на древната християнска литература, а, от друга страна, се обявява обрисуваният в Апокалипсиса образ на Иисус Христос за митичен, ние сме длъжни да установим дали  наистина  авторът  на  Апокалипсиса  не  познава  Иисус  Христос  като историческо лице и не влага в образа Му никакви човешки черти и характеристики.

Преди да пристъпим към конкретно осъществяване на тази задача трябва да отбележим следното. Като имаме предвид, че Апокалипсисът не е Евангелие, а също така не може да се сравнява с книга Деяния на светите апостоли, естествено е, че в него не само няма да има, но и не следва да има подробни биографични сведения за историческия характер и земния живот на Иисус Христос. Апокалипсисът има определено предназначение – въз основа на Божие откровение авторът да разкрие каква ще бъде участта на Христовата Църква и на целия свят, да опише образа на идващия Антихрист, да определи знаменията на второто Христово пришествие, да охарактеризира самото второ Христово идване на земята, както и да представи картината на новата земя и на новото небе и на вечния живот там. Откровението на св. Иоан Богослов не съдържа в себе си Евангелието, а разкрива апокалиптичния и   есхатологичния   характер на християнството. Би било напълно странно да очакваме Евангелието и книга Деяния на  светите  апостоли  да  излагат  основите  на  християнската  есхатология,  а Апокалипсисът да описва земния образ и живот на Иисус Христос. Апокалипсисът не  е  историческа  книга  и  не  описва  минали  исторически  събития;  той  е единствената пророческа книга в Новия Завет и напълно логично е той да не описва  земния  живот  на  Иисус  Христос,  основаването  и  изграждането  на Христовата Църква, а да изобразява бъдещето на Христовата Църква и на целия свят. Този характер на Апокалипсиса е ясно определен още в началото на тази новозаветна книга, където се изяснява нейното название. Апокалипсисът на Иоан (Apokaliyis Iwannou) е „Откровение на Иисус Христос що Му даде Бог, за да покаже на рабите си онова, което трябва да стане скоро. И Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на Своя раб Иоана” (Откровение 1:1; 22:6). Следователно Апокалипсисът не е историческа книга, каквито има в Свещеното Писание на Стария и Новия Завет. Апокалипсисът е пророческа и есхатологична книга, поради което в нея не следва да търсим подробни биографични сведения за земния живот и за земната дейност на Иисус Христос.

Все пак Апокалипсисът е откровение на Иисус Христос. Поради това в него трябва да очакваме всичко да протича в духа на Христовото благовестие и да хармонира с Христовото евангелско учение. Това не означава, че в Апокалипсиса трябва да се повтарят евангелията и изобразяването в пълнота на историческия образ на Иисус Христос. Тогава той би бил безпредметен, защото не би внесъл нищо ново в Новия Завет. Поради това можем да кажем, че Христовият образ, както той е предаден в Апокалипсиса, съдържа в себе си нови черти; те обаче се изграждат върху историческия образ на Иисус Христос, както той е представен в евангелията. Следователно данните на Апокалипсиса за образа на Иисус Христос едопълнение на даденото в останалите новозаветни книги и чрез тях образът на Иисус  Христос  се  очертава  в  сравнителна  пълнота –  както  като  страдащ богочовешки Изкупител, така и като величествен небесен цар.jesus_washing_apostles_feet_parson_lСлед краткото встъпление ще преминем към нашата конкретна задача; ще проследим  дали  в  Апокалипсиса  не  се говори  за  Иисус  Христос  като  за действителен човек и като за определено историческо лице.

Още в самото начало на Апокалипсиса, където се предава благословението на седемте църкви в Асия, също се предава благословение и от Иисус Христос. Тук Той е представен като „верният свидетел” (o martus o piVtos), като „първородният из мъртвите” и като изкупител на „нашите грехове чрез Своята кръв” (Откровение 1:5). Ясно е, че тук се говори за Иисус Христос като за въплътено божествено същество. Обозначаването на Иисус Христос като „верен свидетел” се отнася до Неговото учителско-пророческо служение на земята. В оригиналния текст е употребена гръцката дума o martus, която не означава само „свидетел“, но и „мъченик”. Следователно Иисус Христос е такъв верен свидетел, Който не само с думи, но и със Собствената Си смърт запечата истината на Своето свидетелство и Своята проповед.  Второто  определение  на  Иисус  Христос  като „първородният  из мъртвите” още no-ясно се отнася към земния My живот. Той е „първородният из мъртвите”, защото като въплътен Бог в историческото лице на Иисус от Назарет е пострадал на кръста и умрял, но след това възкръснал и станал „първородният из мъртвите”. Напълно в същия дух по-нататък в Апокалипсиса явилият се на Иоан Иисус Христос му казва: „Бях мъртъв, и ето, жив съм во веки веков” (Откровение 1:8; 2:8).  Третото,  определение  на  Иисус  Христос  като  изкупител  потвърждава  и допълва второто. В него се казва, че Иисус Христос ни „…оми от нашите грехове чрез Своята кръв”. Следователно Иисус Христос не е бил само свръхестествено същество, само митичен небесен Спасител, защото едно чисто духовно същество няма плът и кръв и не може да пролива кръвта си за изкупване на човешките грехове. Нещо повече, тук напълно ясно е посочено, че Иисус Христос е въплътен Бог, че Той е Богочовек, вследствие на което е имал истинска човешка плът и кръв, Който от безпределна любов към хората е пролял Своята кръв за изкупването на човешките грехове.

Богочовешкия характер и действителното съществуване на Иисус Христос като определено историческо лице са засвидетелствани чрез обозначаването My като „Син Човешки” (Откровение 1:13; 14:14). Явилият се на св. Иоан Богослов не е само божествен Дух, само свръхестествено Същество, само небесен Спасител или само Син Божи, както се нарича по-нататък в Апокалипсиса (Откровение 2:18). Той заедно с това е и Син Човешки; Той в Своето лице съчетавал в ипостасно единство съвършено божествено със съвършено човешко естество. Отнесеното към Иисус Христос  название „Син  Човечески”  свидетелства  за  боговъплъщението  и  за богочовешкия характер на Христовата личност. Следователно в Апокалипсиса Иисус Христос е представен като Син Човечески, като Богочовек, Който живял на земята и страдал на Голготския кръст като действителен човек и определена историческа личност.

Апокалипсисът представя предимно прославения образ на Иисус Христос, Който ще бъде видян от всички при второто пришествие. Самото название „второ пришествие” съдържа в себе си указание за първото Христово идване на земята, за боговъплъщението My в човешкото лице на Иисус от Назарет и за земния My живот през времето на римските императори Август и Тиберий.

При това няколкото черти, които Апокалипсисът съдържа за човешкия образ и за земния живот на Иисус Христос, напълно се покриват със сведенията на евангелията и на другите новозаветни книги. В Апокалипсиса пише, че когато Иисус Христос се яви втори път, когато дойде „с облаците”, тогава ще Го види всяко око и най-важното ще Го видят и „ония, които Го прободоха” (Откровение 1:7). Като прочете човек тези думи, може ли да се съмнява, че в тях се говори за Иисус Христос като за определено историческо лице, което било разпнато на кръст и прободено в ребрата?

Напълно неоснователно е предположението, че думите „…ония, които Го прободоха…”, в които се съдържа „намек за разпятието” на Иисус Христос, били по-късно   добавка,   понеже,   рязко   противоречели   на   характера   на   целия Апокалипсис[86]. Установяваме,че Апокалипсисът свидетелства за боговъплъщението и за проповедническата дейност на Иисус Христос, както и за Неговото разпятие, изкупителна смърт и възкресение. Но не само в първата глава, а и на други места в Апокалипсиса образът на Иисус Христос се рисува както с божествени, така и с човешки черти. Също така и действието на божествената драма  на  изкуплението  в  Апокалипсиса  не  се  разиграва  извън  времето  и пространството.Jesus Christ 11По-нататък в Апокалипсиса определено се говори за боговъплъщението. Тук Иисус Христос е наречен „лъв, който е от Юдиното коляно, коренът Давидов” (Откровение 5:5). А в края на Апокалипсиса Иисус говори за Себе Си недвусмислено: „Аз съм коренът и родът Давидов” (Откровение 22:16). Известно е от родословието, както и от други евангелски повествования, че Иисус Христос по плът е произлязъл от Юдиното коляно, от Давидовия род. Иисус Христос е наречен „лъв”, защото лъвът символизира победна сила и служи за образ на победител. И наистина Иисус Христос е представен като победител. Тук безспорно става  дума  за  изкупителния  подвиг  и  за  изкупителната победа, която Иисус Христос постигнал чрез първосвещеническото Си служение, като принесъл Себе Си в жертва за изкупването на човешките грехове. Тази победа е най-великата, защото чрез саможертвата на Иисус Христос са изкупени завинаги греховете на всички вярващи през всички времена. Поради това отпада необходимостта от по-нататъшни изкупителни жертви.

Ето защо в следния стих на същата глава от Апокалипсиса Иисус Христос е представен в образа на „Агнец, като заклан” (Откровение 5:6). Поради доброволния изкупителен подвиг и изкупителната саможертва на Иисус Христос Той е наречен „Агнец Божи” и на много други места в Новия Завет. Иоан Кръстител няколко пъти нарича Иисус Христос „Агнец Божи”. Веднъж Иоан Кръстител, като видял да отива към него Иисус Христос, казал: „Ето Агнецът Божи, Който взима върху Си греха на света” (Иоан 1:29). На следващия ден Иоан Кръстител пак видял Иисус Христос и казал на учениците си: „Ето Агнецът Божи” (Иоан 1:36). Както в Апокалипсиса, така и в Евангелието от Иоан, когато се обозначава Иисус Христос като „Агнец  Божи”  не  се  има  предвид  пасхално  или  великденско  жертвено животно, а въплътеният Единороден Божи Син, Който от безпределна и свята любов към хората Сам пожелал да се въплъти в образ на действителен човек и да принесе Себе Си жертва като агнец за изкупване на човешките грехове.

Авторът на Апокалипсиса говори ясно за изкупителната саможертва на Иисус  Христос  и  потвърждава  мисълта  от  първа  глава, седми  стих:  „ония,  които  Го прободоха”. Този израз не може да се смята за по-късно вмъкнат в текста на Апокалипсиса.  В  пета  глава  на  Апокалипсиса,  чиято  автентичност  никой  не оспорва и чието съдържание е в хармония с духа на това християнско литературно произведение, се казва съвсем определено, че Иисус Христос като Агнец Божи „бе заклан и Със своята кръв ни изкупи” (Откровение 5:9; 5:12).

В Апокалипсиса се съдържа не само „намек за разпъването” на Иисус Христос, но и определено свидетелство за него като за историческо събитие, като заедно с това се посочва и мястото, където то е извършено. В единадесета глава се говори за град Иерусалим, наречен „светия град”; в него ще бъдат пратени двама Божи свидетели, които след като завършат свидетелстването и пророкуването си в продължение на 1260 дена (42 месеца) ще бъдат убити от звяра, който излиза от бездната. Този звяр е сатаната въобще или неговото най-висше въплъщение на земята – Антихристът. Там, където е записано, че труповете на убитите двама Божи свидетели ще бъдат оставени по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет се добавя, „дето и Господ наш биде разпнат” (Откровение 11:8). От тези думи е ясно, че тук се говори за историческия Иисус Христос, Който бил разпнат в град Иерусалим. Свещеният град алегорично е наречен „Содом и Египет” вероятно заради голямото нечестие, което било извършено в него главно чрез разпъването на кръст на Иисус Христос или което ще бъде извършено в него в бъдеще от Антихриста. Фридрих Енгелс в статията си „Към историята на ранното християнство”удостоверява същото. Според него от Апокалипсиса следва да заключим, че Христос е разпнат в Иерусалим (11:8), но възкръсва (1:5, 18); той е „агнец”, принесен в жертва за греховете на света, и с неговата кръв са изкупени пред Бога вярващите от всички племена и езици[87]”.

Към края на Апокалипсиса още веднъж Агнецът съвсем определено се отъждествява  с  историческия  Иисус  Христос.  Там  в  описанието  на  новия Иерусалим се говори, че „стените на града имаха дванайсет основи и върху тях – имената на дванайсетте апостоли на Агнеца” (Откровение 21:14). Названието „апостоли” има определено новозаветно значение. Така се наричат най-близките ученици на Иисус Христос, чийто брой е дванадесет.Jesus Christ 6В Апокалипсиса се загатва също и за Христовото възнесение. В Откровението Иисус Христос казва: „На оногова, който побеждава, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол” (Откровение 3:21). Ясно е, че победата която постигнал Иисус Христос и за която се говори тук, не е чисто божествена, а богочовешка; в нея е участвал Иисус Христос както с божественото Си, така и с човешкото Си естество. Поради това тази победа може да бъде посочена като образец за победата на вярващите. Поради участието на човешката природа на Иисус Христос в Неговия изкупителен подвиг и в Неговата изкупителна победа Той възкръсна от мъртвите, „възнесе се на небето и седна отдясно на Бога” (Марк 16:19; Лука 24:51; Деяния апостолски 1:9). Загатването в Апокалипсиса за възнесението на Иисус Христос съвпада напълно с разказа за същото събитие на евангелията и книга Деяния на светите апостоли.

Като допълнение на това свидетелство за Христовото възнесение, а също и на свидетелствата за земния живот на Иисус Христос може да бъде приведен още един текст от Апокалипсиса. В него се говори за „жена, облечена в слънце; под нозете ѝ – месечината, а на главата ѝ – венец от дванайсет звезди; тя беше непразна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди”. Пред тази жена застава „голям червен змей със седем глави и десет рога, а на главите му – седем корони”, та, кога роди, да изяде детето ѝ. „И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и детето ѝ бе грабнато и занесено при Бога и престола My” (Откровение 12:1-5). Образът на жената тук съвпада с образа на Божията Майка. Червеният змей пък се отъждествява със сатаната, който още веднага след раждането на Богомладенеца искал да Го изяде – да Го убие. В този случай едно от въплъщенията на сатаната бил юдейският цар Ирод Велики. Той искал да убие Божия Младенец, виждайки в Неговото лице свой съперник и смъртен враг, защото както в разказа на евангелист Матей въз основа на пророчеството на пророк Михей, така и в Апокалипсиса Иисус Христос бил очакван не само като вечен Учител-Пророк и Първосвещеник-Изкупител, но и като вечен Цар, като Вожд, Който ще пасе Израиля (Матей 2:6; Михей 5:2) и ще управлява всички народи с железен жезъл (Откровение 12:5). Но и през целия земен живот на Иисус Христос сатаната чрез свои служители (големият червен змей имал седем глави и десет рога) искал да го погълне, да попречи на спасителната My мисия и да Го унищожи. Но Той след като извършил изкуплението и поставил здравите основи на спасението в основаната от Него Църква, бил издигнат и отнесен при Бога и престола My. Тук възнесението Господне е представено в аспекта на Христовата борба със сатаната, която се води както на земята, така и на небето и ще продължи до второто пришествие. Иисус Христос – според думите на апостол Павел – „трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете Си” (1 Коринтяни 15:25).

Обобщавайки изложеното можем да кажем следното: В Апокалипсиса се говори съвсем определено за Иисус Христос като за историческо лице; Той е въплътеният Единороден Божи Син, Който по плът произхожда от Юдиното коляно,  от  Давидовия  род;  през  земния  Си  живот  Той  открил  на хората божествената истина и за изкупление на човешките грехове бил разпнат на кръст в град Иерусалим, умрял, но възкръснал и се възнесъл на небето. По този начин се установява, че и Апокалипсисът – този древен и най-достоверен паметник на християнската литература, който е написан само около три десетилетия след Христовата смърт и чрез който, според художествения израз на Фридрих Енгелс, ”ние  навлизаме  в  светая  светих  на  ранното  християнство[88]” –  категорично удостоверява, че Иисус Христос бил действителен човек и определено историческо лице.

Събития из земния живот на Иисус Христос в съвременно осветление

За да бъде изложението изчерпателно, следва да бъдат приведени всички новозаветни свидетелства за историческия характер на Иисусовата личност и за събитията от земния живот на Иисус Христос, както и да бъде преценена тяхната историческа  достоверност.  На  първо  място  в  евангелията,  а  след  това  и  в останалите книги на Новия Завет се рисува с непринудена   убедителност   живият   образ   на   Иисус   Христос.   Който   се   вдълбочи   в новозаветните книги може да долови, че в тях тупти сърцето на живия Иисус Христос, може да чуе как звучи гласът My из палестинските градове и села, може да види как Иисус Христос виси на Голготския кръст, как предава духа Си в ръцете на Своя небесен Отец и накрая може да съгледа как Иисус Христос възкръсва и се явява на учениците Си и на други Свои съвременници. Във връзка с тази истина Алберт  Айнщайн  пише:  „Никой  не  може  да  чете  евангелията  без  да  изпита чувството, че в тях се говори за жива действителност. Пулсът на Иисусовата личност бие във всяка дума. Съвсем друго е впечатлението, което се придобива от разказите за легендарни герои от древността, например за Тезей! Тезей и други като него са лишени от действителната живост на Иисус. Не можем да не признаем факта, че Иисус е живял и че Неговите думи са чудно красиви. Дори ако някои отделни хора по-рано са казали нещо подобно, то все пак никой от тях не се е изразил така божествено както Той[89].”Caravaggio, Jesus after His Resurrection and St. Apostle ThomasНовозаветните  описания  представят живия  Иисус Христос  в  напълно естествена географска, историческа, етнографска, политическа и икономическа обстановка. Това показва, че новозаветните книги са писани от хора, които са живеели в Палестина по времето на земния живот на Иисус Христос и поради това много добре са познавали географията, историята и бита на Палестина, както и религиозното,  политическото  и  икономическото  състояние  на  населяващите  я тогава народи.

Все пак напълно погрешно ще бъде да схващаме евангелията и останалите книги на Новия Завет като исторически трактати или биографични очерци и да търсим в тях най-точни и изчерпателни сведения за всяка стъпка от земния живот на Иисус Христос. Безспорно евангелистите не са били историци като Тукидид и Тацит, нито са били писатели като Светоний, а още по-малко са били исторически изследователи като съвременните научни работници. Пък и пряката задача на новозаветните писатели не била да пишат исторически трактати или биографични очерци. Те искали да предадат на съвременниците си и на следващите поколения Евангелието – благовестието за изкуплението и спасението, което се постига чрез вяра в Христос Богочовека и чрез изграждащите се върху евангелските принципи добри дела. Въпреки всичко това, когато те се докосват до едни или други събития из земния живот и из обществената дейност на Иисус Христос, те ги излагат просто и исторически вярно – така, както те са били видени от техните очи, както те са били чути от техните уши и както са били схванати от техния здрав разум.

Тъй като в обсега на тези страници не е потребно изчерпателно да се изследва историческата достоверност на всички новозаветни книги, ще се спрем само на някои събития от земния живот на Иисус Христос от гледище на новите научни изследвания. Чрез това още веднъж ще бъде удостоверен историческият характер на Христовата личност и историческата достоверност на новозаветното описание на земния живот на Иисус Христос.

ПРЕБРОЯВАНЕТО ПРИ ПУБЛИЙ КВИРИНИЙ

Евангелието от Лука е написано по такъв начин, че отговаря на изискванията дори на съвременната историография. Това не трябва да ни учудва, защото неговият автор – евангелист Лука – притежавал широка култура. По професия той бил лекар. Неговите занимания обаче не се ограничавали само в областта на медицината. Според свидетелството на блажeни Иероним, който бил забележителен филолог и владеел превъзходно литературния гръцки език, „Лука между всички евангелисти владеел най-добре гръцки език и бил без съмнение лекар[90].” Той се заловил да напише Евангелието си поради обстоятелството, че мнозина негови съвременници  започнали  да  съчиняват  разкази  за  живота  на  Иисус  Христос. Събитията из живота на Иисус Христос били напълно известни на него, защото той непосредствено  общувал  с  тези, „които  от  самото  начало  бяха  очевидци  и служители на словото” (Лука 1:2) – Христовите апостоли. Въпреки че събитията около земния живот на Иисус Христос били много добре известни на евангелист Лука, той преди да започне да ги описва, счел за потребно грижливо да проучи всичко отначало. Следователно описаните в Евангелието от Лука събития от земния живот на Иисус Христос са проверявани много пъти; те били премисляни и обмисляни грижливо и едва тогава били описани. Заради това пък написаното е исторически напълно достоверно.Joseph And Mary Travel To BethlehemЕвангелист Лука говори съвсем определено, без колебание и без съмнение точно кога е роден Иисус Христос. Това не било „отдавна”, „в незапомнени времена”, „един ден” или „някога”, както обикновено започват митологичните разкази и приказки. Евангелист Лука съобщава точно, че Иисус Христос е роден през времето на римския император Август, когато по негова заповед се извършило преброяване в Римската империя. Това съобщение все още не било достатъчно точно за евангелист Лука, който прецизирал своите писания. И ето той уточнява времето на Рождество Христово. Наистина ние знаем, че в Римската империя често се извършвали преброявания – обикновено един път в период от четиринадесет години. Затова евангелист Лука определя при кое от тези преброявания през времето на римския император Август е роден Иисус Христос. Това преброяване било първо, когато Квириний управлявал Сирия. Тогава Мария и Иосиф – родителите на Иисус Христос, – отишли в град Витлеем, където трябвало да бъдат преброени. Там в това време се родил Иисус Христос (Лука 2:1-7).

Известно е кой е император Август и кога е управлявал римската държава. Той е осиновен син на Юлий Цезар. Веднага след убийството на Юлий Цезар той дошъл в Рим и пожелал да наследи властта на своя велик предшественик, като започнал да се именува Гай Юлий Цезар Октавиан.

Отначало той участвал в управлението на римската държава като член на втория триумвират – заедно с Антоний и Лепид. След поражението, което претърпял през 31 година преди Рождество Христово Антоний във войната си против Октавиан, последният станал почти пълновластен владетел на Римската империя. Обаче Октавиан се провъзгласил официално за император през 27 година преди Рождество Христово, когато приел новото си име „Император Цезар Август, божествен син” (Imperator Caesar Augustus, divi filius). Август умрял на 76 години – през 14 година след Рождество Христово. Днес е установено, че през  времето  на  Август  в  Римската  империя  станали  три  преброявания  на населението.  За  това  споменава  и „Всемирна  история[91].”  Първото  от  тези преброявания се извършило през 28 година, второто – през 7-6 година преди Рождество Христово, а третото – през 6-7 година след Рождество Христово.The Birth Of Jesus 3От разказа на евангелист Лука е ясно, че Иисус Христос е роден по време на едно от тези три преброявания. Там същевременно са приведени други данни, според които можем да определим по време на кое от тези преброявания е роден Иисус Христос. Евангелистът съобщава, че това преброяване било извършено, когато Квириний управлявал Сирия. Тук ни помагат също римските документи и летописци. Те доказват, че евангелският разказ говори за действителни лица и си служи  с  точна  хронология.  Квириний  е  известният  римски  сенатор  Публий Сулпиций Квириний (Publius Sulpicius Quirinius или Cyrenius), когото император Август ценял много заради големите му способности на военачалник и управител[92]. Квириний бил роден в Тускулум сред албанските планини. Това курортно място било любимо на знатните римски фамилии.

Римските документи свидетелстват, че Квириний дошъл през 6 година след Рождество Христово като легат в Сирия. Заедно с него Рим изпратил Колоний за пръв прокуратор на Юдея. Те двамата провели между 6 и 7 година след Рождество Христово преброяване на населението[93]. Сигурно е, че евангелист Лука не говори за това преброяване, защото времето на неговото извършване не отговаря на паралелните събития, за които се съобщава в същия текст, именно че тогава Юдея била управлявана от цар Ирод Велики. Известно  е,  че  цар  Ирод  умрял  през 750  година  от  основаването  на  Рим,  която съответства на 4-та година преди Рождество Христово според Дионисиевото летоброене. Следователно когато станало третото преброяване на населението в Римската империя през време на нейното управление от Август, което в Палестина било извършено от Квириний, Иисус Христос бил вече роден и бил голямо момче. Още по-малко вероятно е Иисус Христос да е роден по време на първото преброяване при Август през 28-ма година преди Рождество Христово. Остава да приемем второто преброяване при император Август за рождената година на Иисус Христос. От историята обаче знаем, че по това време римски управител на Сирия бил Сенций Сатурнин (6-4 година преди Рождество Христово), а не Квириний. Това затруднение, за чието разрешение са създадени в миналото много хипотези и е написана огромна литература, сега е отстранено. В открития близо до Тиволи  римски  надпис  върху  откъслек  от  мрамор  е  записано  за  двукратно управление на Публий Сулпиций Квириний в Сирия (iterum Syriam obtinuit). Според намерения в Антиохия фрагмент от римски надпис е ясно, че Квириний пребивавал и по-рано в Сирия. Това било по времето на споменатия проконсул Сенций Сатурнин. Тогава Квириний отишъл в Сирия по поръчение на император Август между 10 и 6 година преди Рождество Христово. Тук Квириний бил изпратен като военен комендант, за да потуши бунта на хомонадите[94] (планинско племе от областта между  Фригия,  Киликия  и  Ликаония).  Следователно,  когато  в  Сирия  военен комендант бил Квириний, а проконсул – Сенций Сатурнин, било проведено преброяването, за което говори евангелист Лука и което той за разлика от другото преброяване, извършено от Квириний през 6-7 година след Рождество Христово, нарича „първо, когато Квириний управляваше Сирия” (Лука 2:2). Това заключение се потвърждава също и от едно съобщение на Тертулиан, основано вероятно на неизвестни за нас документи, според което преброяването в годината на Рождество Христово било произведено от Сенций Сатурнин[95].The Birth Of Jesus 2Чрез тези научни открития и изследвания се доказва историческата достоверност на евангелската датировка относно времето на Христовото раждане; Спасителят е роден през 7-6 година преди началото на нашата ера, както това ще бъде обосновано по-обстойно в следващите страници въз основа и на други научни данни[96].

ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА И ПОКЛОНЕНИЕТО НА МЪДРЕЦИТЕ

Евангелист Матей е не по-малко точен от евангелист Лука относно съобщаваните от него събития из земния живот на Иисус Христос. Своето Евангелие той нарича „книга за живота на Иисуса Христа” (Матей 1:1). Съответно на това той започва разказа си с родословието на Иисус Христос. Цялото родословие е записано с удивителна историческа точност, като всички споменати лица са добре известни от старозаветната история и са подредени в хронологичен ред. Тук няма никаква следа от митология с нейните измислени лица и теогонистични имена.

В своята „книга за живота на Иисуса Христа” евангелист Матей съобщава, че Иисус Христос е роден в дните на юдейския цар Ирод Велики. В този разказ има една  интересна  астрономическа  подробност,  която  векове  наред  занимавала учените и която днес изглежда получала задоволително научно обяснение.

Звезда на Изток с яркия си блясък ознаменувала Христовото раждане и посочила пътя на тримата мъдреци от Изток до Витлеемските ясли. Подтикнати от звездата на новородения Спасител на света те дошли да My се поклонят (Матей 2:2).

Когато се изследва Витлеемската звезда, както е описана от евангелист Матей, в светлината на съвременните астрономични знания тя по всичко изглежда да е била Nova, тоест нова звезда. Така се нарича звезда, която изведнъж изгрява на небосвода и може да бъде видяна ясно с просто око. Знаменателно е, че още бележитият църковен учител Ориген (живял в град Александрия около двеста година след Рождество Христово) с гениална прозорливост нарекъл Витлеемската звезда „нова”. Той пише: „Ние сме на мнение, че видяната на Изток звезда била нова[97]”.The Birth Of JesusНие се интересуваме най-много от резултатите на новите астрономични изследвания относно появяването и характера на Витлеемската звезда. Те водят началото си от световноизвестния математик и астроном Иоханес Кеплер. Малко преди рождественския празник през 1603 година, на 17 декември този астроном седял в обсерваторията си в град Прага и със своя телескоп наблюдавал приближаването една към друга на две планети. Пред неговите очи се разкрило величествено явление, което астрономите наричат „конюнкция”, или сближаване на две небесни тела. Понякога две планети дотолкова се приближават една до друга, че изглеждат една голяма и блестяща звезда. През тази нощ Юпитер и Сатурн образували конюнкция в съзвездието Риби. При изследването на това явление Кеплер си спомнил за труда на знаменития еврейски учен Абарбанел (починал 1508 година) „Извори на спасението”.  В  него  този  учен  съобщавал,  че  според  юдейските  астролози конюнкцията на Юпитер и Сатурн била предзнаменование на велики исторически събития; според тях очакваният Месия щял да се яви на света именно при такава конюнкция на Юпитер и Сатурн в съзвездието Риби.

Веднага на Кеплер пробляснало гениалното предположение, дали Витлеемската звезда, с която се ознаменувало Христовото раждане, не била подобна конюнкция на тази, която той видял по време на рождественския празник през 1603 година.

Кеплер се заел с внимателни и точни астрономични изчисления, в резултат на които установил, че през 747 година от основаването на Рим или през 7 година преди началото  на  установеното  от Дионисий Малки християнско  летоброене,  се осъществила най-малко три пъти конюнкция на Юпитер и Сатурн в съзвездието Риби и че планетата Марс се срещнала и се присъединила към тях през пролетта на 748 година от основаването на Рим (в 6 година преди началото на християнската ера).

Това свое откритие Кеплер публикувал в трактата си „De nova Stella in pede Serpentarii”, излязъл от печат в град Прага през 1606 година. Заключенията на знаменития Кеплер били приети и поддържани и от други видни астрономи по това време. Все пак тогава астрономичната наука не била на съответната висота, за да бъдат изследванията доказани по безспорен начин. Днес те обаче са установен научен факт.Baby Jesus anf His MotherПрез 1925 година немският учен П.Шнабел дешифрирал нововавилонските клинописни  таблици  на  прочутата  древна  астрологична  школа  в  Сипар  във Вавилон.  Между  безкрайните  редици  от  показания  за  точни  астрономични наблюдения  той  намерил  една  бележка  за  разположението  на  планетите  в съзвездието Риби. Юпитер и Сатурн най-грижливо са обозначени в продължение на пет месеца, когато се приближавали една към друга и се намирали в конюнкция. Пресметнато според нашето летоброене, това било през 7 година преди началото на християнската ера.

Това указание е потвърдено от съвременната астрономия. Действително през 7 година преди началото на християнската ера Юпитер и Сатурн се срещнали три пъти  в  съзвездието  Риби,  както  било  открито  още  от  Кеплер.  Освен  това математическите изчисления установяват, че тази конюнкция на планетите Юпитер и Сатурн била особено добре виждана в средиземноморската област.

Според  съвременните  астрономични  изчисления  първата  конюнкция  на Юпитер и Сатурн станала около края на месец февруари през 7 година преди началото на християнската ера. Юпитер излязъл от съзвездието Водолей и се движил към Сатурн в съзвездието Риби. Едва на 29 май двете планети блестели в пълна конюнкция.  Втората  конюнкция  станала  на 3  октомври.  Третата  и  последна конюнкция станала на 4 декември същата година.

Следователно според най-точни съвременни  астрономични  изследвания Витлеемската звезда могла да бъде конюнкцията на планетите Юпитер и Сатурн през 7 година преди началото на християнската ера.jesus_mary_josephЕвангелист Матей свързва Витлеемската звезда с поклонението на мъдреците от Изток (magoi apo anatolwn). Според едно старо предание, дошло до нас чрез Беда Достопочтени (VII век), те били трима и се наричали Мелхиор, Каспар и Балтазар. Те, подтикнати от необикновено ярката звезда и направлявани от нейната светлина, отишли във Витлеем и се поклонили на новородения божествен Младенец.

Древните звездобройци били астролози и придавали особено значение на всяка звазда. Според халдейските схващания Риби били съзвездието на Запад, на страните  при  Средиземно  море.  Юдейските  астролози  пък  считали  Риби  за съзвездие на Израил, по-специално на Месия. Съзвездието Риби стои в края на едно старо и в началото на едно ново слънчево обръщение. Оттук астролозите лесно могли да заключат, че Риби са знак за края на старата и за началото на новата ера.

Освен това Юпитер бил считан за звезда на щастието и за царска звезда. Според  древноюдейско  предание  Сатурн  пък  покровителствал  Израил. Тацит отъждествява  Сатурн с бога  на  юдеите. Вавилонската  астрология означавала украсената с пръстени планета като специална звезда на Сирия и Палестина.

От времето на Навуходоносор много хиляди юдеи живеели във Вавилон. Някои от тях може да са следвали в астрологичната школа в Сипар. Срещата на Юпитер – звездата на щастието, със Сатурн – небесния покровител на Израил в Риби – съзвездието на Запад и на Месия, –  сигурно силно впечатлило юдейските астролози. Известно е, че според астрологичното тълкувание тя означава появата на могъщ цар на Запад, в страната на техните бащи. Дълбоката причина, която подтикнала мъдреците от Изток да предприемат пътешествие до свещения град Иерусалим била лично да преживеят и с очите си да видят Месия – великия Цар Изкупител, Освободител и Спасител!

Всичко това вероятно се случило по следния начин.

На 29 май през 7-ма година преди началото на християнската ера те са наблюдавали първото приближаване на двете планети от покрива на астрологичната школа в Сипар. Това знамение ги подтикнало към усилени астрономични изчисления и астрологични тълкувания. Те ще да са установили, че следващата конюнкция на двете планети ще настъпи на 3 октомври. Това съвпадало точно с юдейския празник на помирението. Тук те може би са открили ново предзнаменование за идващия Месия, защото Той бил описан и представен от старозаветните пророци и очакван от народите като велик Помирител и Цар на мира. Желанието на тримата мъдреци  да  предприемат  дълго  и  трудно  пътешествие  сигурно  се  засилило извънредно  много.  Озарявани  от  тайнственото  сияние  на  чудната  звезда  на небосклона и от светлата надежда в душата си те се отправили на път и вероятно са пристигнали в свещения град Иерусалим към края на месец ноември. Тук те узнали чрез цар Ирод Велики от юдейските книжници и фарисеи, че Месия трябва да се роди във Витлеем Юдейски, защото за Него е писано в книгата на пророк Михей: „И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от Юдините началства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля” (Матей 2:6; Михей 5:2; Иоан 7:42). Тримата мъдреци потеглили от Иерусалим за Витлеем. „И ето, звездата, която бяха видели на  изток,  вървеше  пред  тях,  докато  дойде  и  се  спря  на  мястото,  дето  беше Младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост” (Матей 2:9-10).

Витлеем е разположен на седем километра от Иерусалим. Старият път води от северните порти на града на юг. При своята конюнкция планетите Юпитер и Сатурн изглеждали като една голяма ярка звезда. При свечеряването те се виждали в южна посока, така че източните мъдреци по пътя си от Иерусалим към Витлеем имали яркото съзвездие винаги пред очите си. Звездата действително вървяла пред тях, както пише евангелист Матей[98].

________________________________

*Из книгата „Личността на Иисус Христос”. Източник – http://venelin.wordpress.com. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

 [72]. Фр. Енгелс, Към историята на ранното християнство. — В: сб. К. Маркс и Фр. Енгелс за религията, 1957, 306-307.

 [73]. Пак там, с. 326.

[74]. Пак там, с. 193.

[75]. Фр. Енгелс, Към историята на ранното християнство. — В: сб. К. Маркс и Фр. Енгелс за религията, 1957, с. 319 и сл.; ср. с. 197.

[76]. Пак там. с. 198.

[77]. Г. Ф. Александров. Б. Е. Биховски, М. Б. Митин и П. Ф. Юдин, История на философията, Т. I: Философията на античното и на феодалното общество, С., 1946, с. 457.

[78]. Р. Ю. Випер, Возникновение христианской литературы, Москва-Ленинград, 1946.

[79]. Н. А. Машкин, История древнего Рима, Л., 1949, с. 549.

[80]. A. Б. Ранович, Раннее христианство — В: сб. Вопросы истории религии и атеизма, М., 1950, с. 257.

[81]. А. Робертсон, Происхождение христианства,  М., 1956,  21-22.

[82]. Всемирная история, Т. II., М., 1956, с. 666.

[83].  К. Л. Воропаева, Съществувал ли е Христос? С., 1957, с. 47.

[84].  Фр. Енгелс, пос. съч., с. 308.

[85]. Вж. Р. Ю. Випер, пос. съч., с. 20; Н. А. Машкин, пос. съч., с. 549; А. Б. Ранович, пос. съч., с. 257; С. И. Ковалев, пос. съч., с. 21-22; К. Л. Воропаева, пос. съч., с. 47.

[86]. С. И. Ковальов в посочената встъпителна статия към съчинението на А. Робъртсън „Происхождение христианства“, М., 1956, с. 22.

[87]. Фр. Енгелс, пос. съч., с. 309.

[88]. Фр. Енгелс, пос. съч., с. 34.

[89]. Списание „Geisteskampf der Gegenwart”, Guterstoh, 1930, S. 235.

[90]. Еusebius Heronymus, Epistola XX. Ad. Damascum, cap. 4. (J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series latina, Paris 1877, Tomus 22, col. 378).

[91]. Всемирная история, Т. ІІ, М., 1956, с. 607.

[92]. Тacitus, Arnnales, lib. II. cap. 30; lib. III. cap. 22-48. (Opera. Tubingae 1797. Vol. 1. p. 54. 91-103).

[93]. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, lib. XVII. cap. 13. §5; lib. XVIII. cap. I. § 1. De bello Judaico. iib. VII. cap. 8. § I. (Opera. Graece et latine. Recognovit Guilelmus Dindorgius. Paris 1865, Vol. I. p. 691, 692, 695; vol. II. p. 322.).

[94]. Таcitus, Annales, lib. III. cap. XLVIII; пос. изд. с. 102-103.

[95].Tertullianus, Adversus Marcionem, lib. IV. cap. 19. (J. P Migne. Patrologiae cursus completus. Series latina. Paris 1878. Т. II. col. 405).

[96]. От огромната литература посочваме следните съчинения: Emil Schurer. Geschichte des judischen Volkes, 4 Aufl. Leipzig 1907. Bd. 1. S. 508-543; Н. Троцкий и Н. Н. Глубоковский. Квириний — В:Православная богословская энциклопедия, Сб. 1908 Т. IX. 340-347. Werner Keller. Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit. Dusseldorf 1956. S. 329-330.

[97].Origenes, Contra Cetsum, lib. I, cap. 59. (J. P. Migne, Patrotogiae cursus comptetus. Series graeca. Series graeca. Paris 1857. Tomus XI. Col. 770).

[98]. Според Frederic W. Farrar, The Life of Christ, New York. 33-46. Werner Keller. Und die Bibel hat doch recht. .Forscher beweisen die historische Wahrheit, Dussetdorf 1956, S. 331-338.

Първо изображение: авторът, проф. Иван Панчовски (1913-1987).

Източник на изображенията – http://www.yandex.ru.

Следва