ДЕСЕТИ ЧЛЕН

Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете

Въпрос: Защо в Символа на вярата се споменава за Кръщение?

Отговор: Защото вярата се укрепява и затвърдява чрез кръщението и другите тайнства.

Въпрос: Що е това „тайнство“?

Отговор: Това е свещенодействие, чрез което по таен мистичен начин действа върху човека Божията благодат, или, което е все същото – спасителната сила Божия.

Въпрос: Колко са на брой тайнствата в Църквата?

Отговор: Изповеданието на източните патриарси по този въпрос отговаря така: „Вярваме, че в Църквата има евангелски тайнства на брой седем“ (Православен катехизис, под редакцията на проф. Т. Коев, С., 1985, с. 221).

Въпрос: Избройте ги.

Отговор: Кръщение, Миропомазване, Причащение, Покаяние, Свещенство, Брак и Елеосвещение.

Въпрос: Каква сила съдържа всяко от тях?

Отговор: В Кръщението човек тайнствено се ражда за нов духовен живот; в Миропомазването получава духовна благодат, която възродява и укрепява; в Покаянието се лекува от духовните болести, тоест греховете; в Свещенството получава духовна благодат да възпитава и възражда за духовен живот другите посредством християнското учение и тайнствата; в Брака получава освещаваща благодат, която го съпровожда в съпружеския живот и възпитаването на децата; в Елеосвещението се лекува и от телесните болести посредством лечението от духовните болести.

Въпрос: Защо в Символа на вярата не се споменава за всички тайнства, а само за Кръщението?

Отговор: Добре трябва да се запомни обстоятелството, че Църквата Христова винаги е разбирала десетия член на Символа на вярата в смисъл, че тук, макар да се говори за тайнството Кръщение, се подразбират и останалите шест тайнства. Причините, поради които е споменато само тайнството Кръщение, са:

– Кръщението е врата за влизане в Църквата, в благодатното царство Божие, и условие за участие в останалите тайнства;

– през ІІІ-ІV в. имало остри спорове относно това, дали еретиците и отпадналите от вярата не следва да се кръщават повторно при встъпването им в Църквата. Като е споменато тайнството Кръщение, Църквата е разрешила възникналите спорове в смисъл, че Кръщението може да се извършва над човека само веднъж. Вселенските събори (І, ІІ, ІV) са постановили, че трябва да се прекръщават само онези от еретиците, които нямат правилно кръщение в името на Отца и Сина и Св. Дух и изопачават същността на християнското вероучение. Останалите еретици и отпадналите от вярата трябва да се приемат в Църквата само чрез Миропомазване.

Следва…

ДЕВЕТИ ЧЛЕН

В една света, вселенска и апостолска Църква

Въпрос: Какво е това „Църква”?

Отговор: Установено от Бога общество, наричано още богочовешко единство, членовете на което са съединени помежду си чрез православната вяра, Божия закон, свещената иерархия (монаси, свещеници и дякони) и тайнствата.

Въпрос: Какво назначение има това общество?

Отговор: Това общество има следните задачи:

– да съхранява неповредено и правилно да изяснява Св. Предание и Св. Писание;

– да способства за духовното усъвършенстване на своите членове.

Въпрос: Какво означава да се вярва в Църквата?

Отговор: Това означава благоговейно да се почита истинската Църква Христова с увереност, че в нея пребивава, спасително действа, учи и управлява благодатта, изливана от Основателя на Църквата – вечния Син Божи и неин Глава – Иисус Христос. Така че предмет на вярване в Църквата е собствено благодатта, която пребивава в нея. Църквата, доколкото тя е видима и към нея принадлежат православните християни, в същото време е невидима, доколкото тя е и на небето и към нея принадлежат всички, отишли си от този свят, вярвали в Иисус Христос и живели съобразно Неговата воля.

Въпрос: Защо Църквата е една?

Отговор: Защото тя е не просто общество, каквито са другите човешки общества, а несравнено по-тесен съюз на вярващите с Христа; ето защо Църквата се нарича още и тяло Христово, защото е живо духовно тяло, което има един Глава – Христос – и се одушевява от Светия Дух.

Въпрос: Откъде е видно, че Иисус Христос е единственият Глава на Църквата?

Отговор: Св. апостол Павел пише: „Друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Иисус Христос” (1 Кор. 3:11). Членовете на Църквата Христова са длъжни да запазват пълно съгласие в учението за вярата и да живеят във взаимна любов.

Въпрос: Добре, но има Българска православна църква, Руска православна църква, Румънска православна църква, Сръбска, Цариградска и други.

Отговор: Единството на Църквата не се нарушава от това. Гореказаните църкви са поместни, тоест народни, или както е модерно сега да се казва – регионални. Тези църкви са отделни, тоест автономни, но откъм духовната си страна са членове на едно тяло – Христовата Църква и имат един Глава – Господ Иисус Христос и една благодат, и една вяра.

Въпрос: Съществува ли общуване на земната с небесната Църква?

Отговор: Това е една и съща Църква. Молитвата и вярата съединяват видимата част на Църквата с невидимата.

Въпрос: Що е това „света”?

Отговор: Църквата е света (свята), защото е осветена от Господ Иисус Христос чрез страданията Му и чрез установените от Него тайнства. Светостта на Църквата трябва да се разбира в смисъл, че нейните членове са осветени и се стремят към нравствено усъвършенстване и непорочност.

Въпрос: А как да се разбира, че е вселенска?

Отговор: Църквата не се ограничава с определено място, време или народ, а приема в себе си повярвалите в Христос от всички места, времена и народи. Църквата като институция е непогрешима и не се заблуждава и не говори лъжливо, защото Светия Дух, Който действа в нея, я предпазва от грешки и заблуждения.

Въпрос: Защо се нарича „апостолска”?

Отговор: Защото тя съхранява учението така, както е предадено на св. апостоли, и неизменно ще го запазва до края на този свят. Апостолското учение се продължава и от църковната иерархия (монаси, свещеници и дякони), която се подновява непрекъснато чрез тайнството Свещенство.

Въпрос: Думата „апостол” означава пратеник. Как може да се мисли за Църквата, като пратена?

Отговор: Църквата е  п р а т е н а  в света, за да го преобрази нравствено и духовно.

Следва…