Използвана литература към книгата Св. Иван Рилски и Рилският манастир от архимандрит Павел Стефанов

А

Автобиографични бележки на Синесий, епископ в Щип и Пловдив и митрополит в Одрин, Охрид и Скопие. Ред. Г. Баласчев. С., 1934.

Аджа Иб Ад-Дунйа (Чудеса мира). Крит. текст, пер. с персийского, введение, комм. и указ. Л. П. Смирновой. М., 1993.

Алексиев, А. Открита е ръкописна книга от Йеромонах Теодосий – игумен и епитроп на Рилския манастир от края на XVIII и началото на XIX век. – Минало, 2009, № 1.        

Алексиев, А. Открита е щампа на свети Иван Рилски Чудотворец от Гавриил йеромонах Рилец. – Минало, 2012, № 1.

Американски пътеписи за България през ХІХ век. Съст. Ф. Шашко, Б. Гринберг и Р. Генов. С., 2001.

Ангелов, Б. Ст. Георги Скилица – канон на Иван Рилски. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. С., 1977, 60-65.

Същият. Георги Скилица – неизвестни преписи на житието за Иван Рилски. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. С., 1977, 56-60.

Същият. Два неизвестни преписа на “Рилската повест” от Владислав Граматик. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденска литература. С., 1977, 71-81.  

Същият. Из старата българска, руска и сръбска литература. Кн. ІІ. С., 1967.

Същият. Йосиф Брадати – предвестник на Паисий Хилендарски. – В: Същият. Старобългарско книжовно наследство. С., 1983, 14-15.

Същият. Неизвестни ръкописи на Мардарий Рилски. – Старобългарска литература, 6, 1980, 50-68.

Същият. Нова редакция на повестта за Иван Рилски. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденска литература. С., 1977, 81-87.

Същият. Ново житие на Иван Рилски. – В: Същият. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. І. С., 1958, 69-97.

Същият. Паисий Хилендарски – История словеноболгарская. Никифоров препис от 1772 г. С., 1961.

Същият. Повествователни съчинения за Иван Рилски в старобългарската литература. – Език и литература, 1977, № 1, 68-71 71 (препечатано в: Същият. Старобългарско книжовно наследство. С., 1983, 186-199).

Същият. Старинна служба за Иван Рилски. – Литературна мисъл, 19, 1975, № 1, 115-118 (същото в: Ангелов, Б. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. С., 1977, 65-71).

Същият. Старобългарски текстове. ІІ. Служба на Иван Рилски. – Известия на Архивния институт при БАН, 1, 1957, 274-283.

Същият. Съвременници на Паисий. Ч. І. С., 1963.

Същият. Три неизвестни ръкописа на Владислав Граматик. – Език и литература, 1973, № 3, 89-93.

Ангелов, Д. Иван Рилски и неговият “Завет”. – В: Същият. Българското Средновековие – идеологична мисъл и просвета. С., 1982.

Арсений, еп. Стобийски. Принос към биографията на отец Неофит Рилски. С., 1984.

Б

Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, Константинопол и Мара Бранкович. – В: България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация (Българо-сръбски симпозиум. София, 14 -16 септември 2003 г.). С., 2005, 193-228.

Бейкър, Дж. Европейска Турция. С., 1994.

Билярски, Ив. Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България. С., 2011 (История и книжнина).

Божилов, Ив. Българското общество: отшелници и дисиденти. – В: Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VII-XIV в. С., 1999, с. 285.

Същият. Седем етюда по средновековна история. С., 1995.

Божков, А. Българската историческа живопис. Ч. 1. Миниатюри, икони, стенописи. С., 1972.

Същият. Търновската художествена школа. С., 1985.

Бояджиев, П. Партений Павлович. С., 1988.

Български ръкописи от Х до ХVІІІ век, запазени в България. Своден каталог. Т. І. Съст. Б. Христова, Д. Караджова, А. Икономова. С., 1982.

Бур-Марковска, М. Към историята на стопанската и строителната дейност на Рилския манастир (1833—1848). – Известия на Института за история, 22, 1972, 227-261.

Има още