Църковното наказателно право – актуални проблеми: правоприложение и правораздаване*

(с акцент върху престъплението убийство)

Дилян Николчев

В живота, устройството и управлението на Православната църква Наказателното църковно право – като отдел на Църков­ното право – има своето особено значение. То регламентира предписанията за дължимо поведение, както и санкциите, нала­гани от църковната съдебна власт за престъпления, извършени от клирици и миряни и отнасящи се до личността на човека. Та­кива престъпления са например насилието, убийството, престъпле­нията от сексуален характер и прочее. И независимо от развитието на Църковното право през вековете, независимо от промяната на координацията на църковните канони с държавните закони, предвид изменящите се отношения между Църквата и държа­вата, независимо от смяната на обществено-икономическите и политическите системи, промените в бита, обичаите, нравите и културата на човечеството, основният принцип на Църковното право за алтернативна и акумулираща наказуемост на този род престъпления се е запазил и до днес в Православната църква. Църковното наказателно право е не само систематическа научна богословска дисциплина, но е и дисциплина с приложен, прак­тически характер. Това е причината в останалите православни църкви тя да се преподава като задължителен учебен предмет в богословските средни и висши училища. Такъв е случаят с вни­манието, което Сръбската православна църква обръща на тази канонична материя в миналото и днес, и което се инвестира научно в нейните богословски школи в дисциплината Црквено казнено право. За съжаление, този отдел на Църковното право в Българската православна църква (БПЦ), респективно в страната ни, е на практика непознат; като специфична проблематична материя той заема малка част от дисциплината Църковно право в бого­словските факултети и катедри, а в практиката на Българската православна църква той е направо игнориран. Проблемът е действително сериозен, с оглед на немалкия през последните години брой извършени от миряни и най-вече от клирици престъпления от наказателно-процесуа­лен характер, като се започне с отглеждането и разпространени­ето на дрога от свещенослужители, с извършването на икономи­чески и стопански престъпления, сексуални престъпления и се стигне до погубването на човешки живот. Показателен пример за последното е убийството на духовника Стефан Камберов на 23 юли 2002 година, извършено в манастира „Св. Пантелеймон“ край село Обидим. Случилото се е не само трагично в персонален план и не само демонстрира състоянието, в което е изпаднала Българската православна църква, за да се стигне до такава низост в отношението към чо­вешкият живот, отнемайки го, погубвайки го по най-жесток на­чин; убийството на отец Стефан Камберов показва на практика и липсата на наказателно църковно правораздаване от страна на църковната съдебна власт на Православната ни църква. Защото, независимо от оценката за справедливостта на присъдите, про­изнесени над убийците от Благоевградския окръжен съд (съот­ветно 5 години за единия и четири и половина за другия убиец), впечатляващото, с оглед на темата, е, че съдебна процедура и съдебно решение от страна на църковния съд по случая няма.

Тук отново е необходимо да се припомни, че въпреки усло­вията на разделеност на Църквата и държавата и законодателно утвърдената в страната ни независимост на съдебната цивилна власт, църковното ни наказателно право би трябвало по правило да функционира алтернативно и акумулативно, без разбира се да изземва функциите на гражданския съд. В този смисъл дей­ността на църковния наказателен съд трябва да остане в грани­ците на каноническите разпоредби, без да ги надхвърля и без да влиза в полето на цивилното правораздаване. Отговорност­та на църковните прависти в тази сфера на правоприложение и правораздаване е голяма, защото Църковното право се реализи­ра във фактите. Тяхната мисия, и най-вече тази на църковните съдии, е да приложат към фактите правните църковни норми, които ги регулират. Взимайки под внимание един факт или една група от факти/обстоятелства, църковните прависти са длъжни да изпълняват разпоредбите на канона (в широк смисъл на думата), който предвижда, че този клирик или мирянин, който умишлено е наклеветил, набедил, оскърбил, наранил, убил, или е извършил насилие, било то над клирик или мирянин, вярващ или дори не­вярващ, ще бъде съден за тези си деяния; ако се установи, че е налице фактически състав, доказващ извършването на престъ­плението, неговият извършител ще бъде наказан на основание разпоредбите на Църковното право, които се съдържат в основ­ния Канонически кодекс на Православната църква – Правилата на Светата Православна църква.

***

Авторът Дилян Николчев

Както цивилното, така и Църковното право окачествява прес­тъплението убийство по два основни фактически показателя – дали  то е извършено волно или неволно. За това говорят пра­вилата на св. Василий Велики (2, 8, 54, 56, 57), на св. Григорий Нисийски (5), както и 22-то и 23-то правило  на Анкирския събор.

В 5-то правило на св. Григорий Нисийски (от неговото канони­ческо послание до Литой, епископ Мелитински) светият отец прави предварителната забележка, че Свещеното  Писание забранява не само нанасяне на леки рани (в широкия смисъл на думата), но и „вся­кое злоречие или хуление (Колосяни 3:8; Ефесяни 4:31)“ и всичко, кое­то произхожда от подобни действия. Той обаче отбелязва, че светите отци не са навлезли в подробности в наказателната материя по подобни казуси, но по отношение на „злодеянията убийства“, обратното, те са обърнали достатъчно внимание, включително и за на­казателната отговорност, залегнала в епитимийната канониче­ска литература. За св. Григорий волното убийство се определя от няколко жизнени обстоятелства: на първо място той поставя съзнателното намерение за извършване на това „злодеяние“, на второ – факта, че е нанесен животозастрашаващ удар на „опасно място“. За него убийството, извършено в такава обстановка, не е случайност, а предварително планирано действие. Случайнос­тта – като факт при убийството – св. Григорий отдава на другата група убийства – неволните[1].

Св. Василий Велики разсъждава „по-картинно“ и с помощта на житейски криминални примери се опитва образно да дефини­ра разликата между волното и неволното убийство. Така например, в 8-то си правило (в първото му каноническо послание към Амфилохий, епископ Иконийски) той ситуира ползването на оръдието на убийство (тежък камък или дърво, меч или секира) в два раз­лични случая: ако се употребява такова оръдие за самозащита, или обратното – без да се щади човекът, му се нанася удар и по този начин се умъртвява. За такива убийци св. Василий пише кратко и ясно: за тях не може да има никакви извинения[2].

Авторът Дилян Николчев

За светите отци и учители на Църквата, настъпването на канониче­ската отговорност, респективно налагането на съответните канонически санкции (епитимии) и тяхната съотносима към престъплението убийство тежест имат обективен характер. За това, правно зна­чение имат голям брой жизнени обстоятелства, като например волно или неволно е извършено престъплението, вменяемостта на ли­цето, извършило тежкото деяние, спецификата на фактите, отна­сящи се до личността на правонарушителя и характеризиращи я, и прочее. Тези особености при определяне на фактическия състав, и оттук – на тежестта на съответната санкция, са взети предвид от светите отци, когато са налагали епитимиите за извършване на престъплението убийство. Характерно за тежестта на неволното убийство е, че в зависимост от горепосочените жизнени обстоя­телства при определяне размера на наказателната санкция тя би могла в определени случаи да се облекчава или обратното – да се натоварва. Затова и св. Василий Велики в своето послание до Амфилохий, епископ Иконийски (третото му каноническо пос­лание, 54-то правило), пише, че „по особеностите на случая“ наказа­нието може да се продължи или да се облекчи[3].

Както в другите отрасли на Църковното право, така и в облас­тта на Наказателното църковно право размерът на налаганите наказания варира в различните канонически наредби, без обаче да се стига до нетърпима колизия. Св. Василий Велики опре­деля размера на наказанията за волни и неволни убийци (цитиране третото му каноническо послание, 56-то правило) в следния порядък: на волния убиец – и то, ако се е покаял – се налага 20-годишна eпитимия отлъчване, а на неволния – 10-годишна; извършилият умишлено убийство е длъжен четири години да плаче, стоейки извън храма, и да проси от черкуващите се верни да се молят за него в своите молитви[4]; след четирите години да бъде приет в числото на слушащите Свещеното Писание и в това състояние да бъде 5 години; после 7 години да стои с припадащите[5] и да се моли; 4 години да е с верните, но да не приема св. Причастие; едва след целия този епитимиен кръг разкаялият се и изтърпял своето ка­ноническо наказание може да се причасти със Светите тайни[6].

За извършено умишлено убийство св. Григорий Нисийски определя епитимия в срок от 27 години, разделяйки я на три час­ти от по 9 години: през първите девет години отлъченият да стои вън от църква и да плаче, през вторите да е в реда на слушащите, през третите – в реда на припадащите, след което може да бъде удостоен с причастяването със Светите тайни. Св. Григорий обаче отбелязва, че във властта на налагащия наказанието е да съкрати времето на епитимия, ако той види, че каещият се показва обил­ни плодове на покаяние [7].

Има още

Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел (Стефанов)*

Румен Ваташки

През 2015 година в предговора към книгата на архимандрит Павел Стефанов „Сборник неделни омилетични размисли”, С., 2015, представих професор доктор на теологическите науки Ангел Кръстев в ролята на „проповедник”. Става дума за тежък случай на плагиатство, но в същото време и арогантен по своята същност.

В края на 2013 година професор Ангел Кръстев, ръководител на катедра „Теология” в Шуменския университет, издаде сборник с проповеди, замаскирани като „Сборник неделни омилетични размисли”, Шумен, 2013.

Преди смъртта си през 2012 година отец Павел депозира в Сино-далното издателство (СИ) в София книга с проповеди с надеждата да бъде отпечатана. Стилът им не е традиционен и не е характерен за омилетичните традиции в Българската православна църква (БПЦ). Явно книгата му не е одобрена за отпечатване от ръководството на СИ. Същите проповеди са публикувани в блога на архимандрит Павел (Стефанов), който беше много популярен сред интернет читателите, и в няколко православни сайта.

Неделните проповеди на отец Павел са качвани в блога му през различни години от 2007 до 2012 година. Всичките проповеди, публикувани в книгата на Кръстев, се съдържат в блога на отец Павел и два други сайта, в които приживе той публикува проповедите си. Липсват само две. Ето ги и самите източници, в които могат да се открият:

http://archiman.livejournal.com

http://sveticarboris.net/index.php

http://www.pravoslavieto.com/

http://www.pravoslavie.bg.

В доклад до професор Маргарита Георгиева, ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, архимандрит Павел (Стефанов) дава кратка предистория на познанството си с Ангел Кръстев. То води началото си от 1983 година, когато отец Павел започва работа в Църковно-историческия и архивен институт на Българската патриаршия в София. Първоначално работи като специалист, а по-късно – научен сътрудник. „След доносите на Кръстев бях арестуван под предлог, че съм бил крал книги от института. Тази лъжа беше опровергана, но Държавна сигурност ми спря софийското жителство и аз напуснах София, след което бях безработен в продължение на седем години. От тревоги майка ми се разболя от рак и умря млада[1].”

Проповедите са нещо много лично, подобно на стиховете, и във всяка една от тях се усещат стилът и духът на отец Павел. Благодарение на добрите си контакти с отделни митрополити и със служители от синодалното издателство Ангел Кръстев открадва депозираната книга на отец Павел и след това я издава от свое име под заглавие „Сборник неделни омилетични размисли”. Книгата съдържа 186 страници, като включва 57 проповеди. Издадена е от издателството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. От целия сборник с неделни омилетични размисли на професор Кръстев принадлежи единствено предговорът, който е половин страница.

Кражбата на проповедите на отец Павел е кощунство, гавра с един уважаван клирик и учен, който се занимаваше с наука. За това, че Ангел Кръстев обявява проповедите на отец Павел за свои, тоест открадва ги, ясно личи от признанието му в предговора към книгата „Сборник неделни омилетични размисли”, Шумен, 2013, с. 3.

На 29 януари 2015 година депозирах доклад (вх. №РД-08-113) до ректора на Шуменския университет професор Маргарита Георгиева, до декана на Факултета по хуманитарни науки професор Ивелина Савова, до председателя на Контролния съвет доцент Виолета Атанасова и до Академичния съвет на университета, в който ги уведомих и представих съответните доказателства за това безпрецедентно плагиатство в областта на богословието.

Беше ми любопитно каква ще бъде реакцията на ръководството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, след като изнесох наяве доказателства за тази дръзка кражба, извършена от ръководителя на катедра „Теология” професор  доктор на теологическите науки Ангел Кръстев, който открадва цял сборник с проповеди на колегата архимандрит професор д-р Павел (Стефанов), член на Катедрата по теология при Шуменския университет, а сега покойник. Държи ли се на достойнството и паметта на универси-тетски преподавател, който една година след смъртта си става жертва на недостойно плагиатство (мародерство) от тогавашния шеф на катедрата?

По повод моя доклад до професор Маргарита Георгиева с писмо (изх. №РД-09290) от 16 март 2015 година тя ме уведоми за действията, които са предприети по отношение на Кръстев, както и за резултатите от тях.

Професор Георгиева възлага на декана на Факултета по хуманитарни науки професор Ивелина Савова да направи проверка по случая. На 3 февруари 2015 година професор Савова изисква писмени обяснения от професор Ангел Кръстев, от които става ясно, че открадвайки сборника с проповеди, е нарушил академичната етика. Поради тази причина деканското ръководство настоява той да си подаде оставката като ръководител на катедрата по теология и като член на Факултетния съвет  на Факултета по хуманитарни науки. Въз основа на решение на Факултетния съвет от 1 март 2015 година професор Кръстев е освободен от заеманите ръководни академични длъжности във Факултета по хуманитарни науки.  За резултатите от проверката деканът запознава с доклад ректора професор Маргарита Георгиева, която от своя страна настоява Ангел Кръстев да освободи заеманата от него академична длъжност „професор” на Шуменския университет. Тогава той депозира молба за напускане по взаимно съгласие и от 30 март 2015 година трудовите му взаимоотношения с Шуменския университет са прекратени[2].

Има още