„ВЕНЕЦИАНСКИЯТ ДИСПУТ” НА СВЕТИ КИРИЛ ФИЛОСОФ В СВЕТЛИНАТА НА АНТИЧНАТА РИТОРИКА*

Юлиян Великов

,,…ο δ̕  άδικος λόγος, νοσων εν αύτω, ϕαρμάκων δειται σοφών.“ Euripides (Phoenissae, 481-2)**

‘Probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae: nam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potest plurimum’ Cicero (Orator ad M. Brutum, XXI, 69)***

Yuliyan velikovАнтичността е пропита от екзалтирана визия за езика, словостроенето и речевата презентация. В ораторските умения на св. Кирил Философ някои изследователи откриват влияние от същата тази античност, конкретно в лицето на Аристотел (което не е изненадващо предвид академичния му статус според Пространно житие на Кирил[1] и най-вече с прилагането на т. нар. ρητορικός συλλογισμός (ентимема))[2]: „…Венецианската реч е блестящ пример за приложението на риторичните силогизми,… които Кирил противопоставя на силогизмите, показващи правилността въобще на мисленето от логическа гледна точка“[3], като под риторични силогизми цитираният автор визира зададените от светеца три въпроса. Вече имах възможност подробно да се аргументирам[4] защо зададените от св. Кирил начални въпроси не би следвало да се определят като ентимеми (тъй като са в дисонанс със Стагиритовото изискване за ентимема[5]) и предложих определение за истинската им същност, според Риториката на Аристотел[6] (нека още в самото начало отбележа, че освен него и философът Деметрий я отнася ентимемата към риторическите средства за убеждаване[7]). С други думи влияние от страна на Аристотел (а както ще се докаже и от страна на други антични автори) е налице и то се очертава още в самото начало на Кириловата пледоария – конкретно в начина, по който се подхожда към проблема за езика. От гледна точка на риторичното изкуство на Аристотел, светецът съвсем уместно прибягва до използването на един от възможните типове въпроси (по дефиницията на Аристотел), чрез който се доказва как „…[противникът] сам си противоречи или говори нещо парадоксално…“[8]: „…Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух?… Кажете ми: дали смятате Бога за безсилен, та да не може да даде това или го смятате за завистлив, та да не иска?“[9]. От друга страна композиционното решение на представените от светеца доказателства в подкрепа на славянския език като възможно богослужебен издават нещо повече, а именно задълбоченото познаване и на други антични автори.

Споменатите въпроси (не случайно дефинирани като част от домейна на риториката, тоест като риторични) са употребени в самото начало на защитната реч. Така още с началото на изложението св. Кирил подготвя опонентите си за своята теза и дори съзнателно ги пресира чрез структурирането на своя отговор по подобен начин. Фактически цитираният фрагмент представлява реализиране от негова страна на второто задължение на оратора (по класификацията на Марк Тулий Цицерон) и тези въпроси са нужното за конкретния случай „красиво встъпление и бляскав увод към делото“, утвърждаване на каузата и съкрушително отхвърляне на противниковите аргументи[10]: „…А как ще разположи материала, който е открил? – Защото това беше второто му задължение. Трябва да направи красиво встъпление и бляскав увод към делото и след като още с първите слова завладее душите, да утвърди своята кауза и да съкруши и отхвърли аргументите на противната страна. Едни от най-силните си доводи да представи в началото, другите – в края, а между тях да вмъкне по-слабите…“[11]. От особено значение за оратора (тоест за говорещия), се утвърждава в съчинение на Дионисий Халикарнаски (Четири източника за красота и приятност), е императивната необходимост от убедителност и уместност на представяните аргументи за постигане на приятност на изказа, която според Дионисий се костелира  около следните елементи: мелодия (μέλος), ритъм (ρυτμός), разнообразие (μεταβολή) и уместност (πρέπον): „Приятна и красива става речта заради следните четири решаващи и най-важни неща: мелодия, ритъм, разнообразие и накрая уместност…“[12]. Веднага е необходимо да се отбележи, че всеки един от посочените елементи е структурообразуващ и за речта на Философа и намира ясната си реализация в нея. От друга страна описаното поведение на светеца като отхвърлящ и казващ насочва към познато поведение, описано в емблематични текстове на друг корифей на античното ораторско изкуство – Марк Тулий Цицерон, според когото е задължително „… (ораторът- б. м.) да има свой критерий – не само да открива какво трябва да се каже, но и да умее да го претегля…“[13]. Подобно изискване наблюдаваме реализирано в предходните мисии на Философа и своеобразно доказателство са претълкуването на забранителния текст от Изход 20:4 (конкретно никакво подобие с всякакво подобие[14]) при срещата с иконобореца Анис[15], интерполирания цитат от Корана, представляващ контаминация на коранични аети от Сура 19 (Мариам)[16], както и конструирания отговор – притча за Адам и наследието му, даващ възможност за емпатично присъствие[17].св. кирил философСъс споменаването на подобни примери не се изчерпва влиянието на античното риторическо изкуство върху речевото присъствие на Философа в глава XVI. Всеки внимателен интонационен прочит на св. Кириловата реч пред назованите като „трилингвисти“ ще покаже познаването и реализирането от негова страна на друго фундаментално изискване, а именно това за представянето на речта в дискурса на тоналната вариативност – изискване, лансирано от същия Цицерон, според когото „говоренето“ зависи от две неща: изпълнение (agendo) и изложение (eloquendo)[18]: „Изпълнението е сякаш красноречие на тялото, понеже то се състои от тяло и жест. Колкото пъти се промени гласът, толкова пъти се променя настроението на слушателите, на които той въздейства най-силно[19]. Затова съвършеният оратор ще умее да го разнообразява и променя, ще го издига и снишава, преминавайки през цялата тонова стълбица, като при това му придава ту напрегнато, ту спокойно звучене…“[20]. Начинът по който презентира своята позиция за възможната богослужба и на славянски език доказва както познаването на подобно условие, така и неговото успешно овладяване и умело реализиране[21].

Не би било пресилено да се отбележи, че речевото присъствие на св. Кирил, не само в описаната среща във Венеция, но и в предходните му три мисии, разкрива пред нас доброто му познаване и на друг виден представител на античността – Марк Фабий Квинтилиан. Визията на Квинтилиан за оратора (ясно представена в трактата му Institutio Oratoria) задължително включва умението да се твори образ, чрез използването единствено на думи (rerum imago quodam modo verbis depingitur[22]), а като непростима грешка в ораторския стил маркира монотонността на речта: „…стил, който е лишен от възможността да се избави от своето отегчение и който представя еднообразие; това е един от най-сигурните знаци за липсата на изкуство и произвежда необикновено неприятен ефект… по своето еднообразие на мисълта, еднообразието на своите фигури и монотонността на структурата…“[23].

В изследване върху „колективната памет“ на западните средновековни автори Mary Carruthers екстрахира и представя профила на средновековния оратор (основно оформил се под влиянието на Цицерон и Квинтилиан) по начин, твърде интересно напомнящ разкриващия се пред нас профил на св. Кирил Философ: „Така, че ораторското „изкуство на паметта“ не било само изкуство на цитиране и репродуциране…, но най-вече изкуство на изобретяването; изкуство, направило възможно личността да участва компетентно на арената на дебата (любимо място), да отговаря на прекъсванията и на въпросите… без безпомощно да се разсее или да изгуби посоката в основната схема на речта си”[24].

Това на което бих искал да обърна внимание в цитираното наблюдение е, че се маркира валидното за средновековния елит на Запад, което de facto се оказва реминисценция на онези, известни още от античността апологетически модели на „намерение“, „мислене“ и „представяне“ на текста, които се „случват“ и „работят“ добре през втората половина на IX век, в лицето на св. Кирил Философ. В разсъжденията му, не само при срещата с трилингвистите, но и по време на трите му предходни мисии, се наблюдава използването на специфични стратегии, на които векове по-късно се акцентира в различни аспекти от академичното знание. Наблюдаваното свободно владеене на „изкуството на паметта“ (Ars Memoriae), смелото реформулиране на тези (наблюдава се по време на всичките му мисии), умелото въвеждане на необходими текстове (Марк Тулий Цицерон[25]), владеенето на ситуацията чрез определяне динамиката на спора, „творейки“ картини и спомени в самото съзнание на опонента (Марк Фабий Квинтилиан[26]), осезаемата тонална вариативност и в композиционното изграждане и представяне на речта (Цицерон), са част от аспектите на античното ораторско изкуство, които много ясно могат да се наблюдават и в разсъжденията на Философа. Съзнателно или не той имплементира в своята защита не само на славянския език като възможно богослужебен, но и на християнския образ (икона) и антични автори като Аристотел, Дионисий Халикарнаски, Цицерон и Квинтилиан – факт сам по себе си откриващ пред изследователите на личността и делото на равноапостола един различен от досега известните ракурс[27].св. кирил философ и св. методийНа практика отношението към античната философия и в частност към ораторското изкуство не е еднозначно представено в светоотеческия florilegium. През II век, обозначен в Патрологията като „апологетичен“, св. Юстин Философ и Мъченик (Dialogus cum Tryphone Judaeo) се застъпва за философията (респ. за произлизащото от нея), описвайки я като най-скъпото притежание на човека пред Божиите очи, което привежда към Него и ни прави угодни Нему[28]. Фактически подобно отношение не е доминиращо през епохата и философията, като еманация на езичеството, се отрича от автори като Тертулиан[29], Тациан[30], св. Теофил Антиохийски[31], Ермий[32] и др. През III век положително отношение към любомъдрието присъства у църковния писател Климент Александрийски, за когото философията „идва“ от Бога (Stromatum)[33], но е и помощница (слугиня) на теологията, подготовка за спазването на Закона[34], средство за изчистване на душата и подготовка за вярата[35]. Християнинът в разбиранията на споменатия автор е задължително „гностик“ (тоест „многостранно образован“[36]) и е длъжен да търси и използва всичко полезно за защита на християнската вяра[37]. От своя страна Ориген също възприема подобна методология, ползваща знания от езическата философия и светските науки[38], за целите на мащабната апология на християнството и поощрява изучаването на философията[39].

През IV век, в съчинения на Кападокийските свети отци, се открива интересно продължение на интересуващото ни отношение към философията. Към това „външно“ знание, съветва св. Василий Велики, християнинът трябва да подхожда селективно[40], за да открие подобно на пчелата полезното[41]. Към тази „външна“ ученост („която много християни отхвърлят поради неправилно разбиране“[42], а „не трябва да се унизява учеността“[43]) св. Григорий Богослов (Oratio 43) подхожда като към „първо благо“[44], а начина, по който в Adversus Eunomianos praevia dissertation обвързва „философстването за Бога“ с възможността чутото да бъде представено така, че да се възприема от слушателя[45] е нещо, което много напомня на изискваното от античната Оратория.

Познаване на античната философия и в частност на риторичните прийоми е налице и на Запад и може да се открие в съчиненията на автори като св. Амвросий Медиолански[46], блаж. Августин Ипонски[47], блаж. Иероним Стридонски[48] и особено у Северин Боеций (Speculatio De rhetoricae cognatione и Locorum rhetoricorum distinctio[49]. От друга страна след IX век, на Изток, се наблюдава изключителен интерес конкретно към риториката, с тази разлика, че лицата инспирирани от подобен модел на мислене и презентиране, сред които изпъкват имената на Михаил Псел[50] и Иоан Итала (Μέθοδος ρήτορική εκδοθεισα κατά σύνοψιν)[51], впоследствие са осъдени в една или друга степен и поради дебалансираното присъствие на риториката (философията) в разсъжденията им.St. st. Kyrylo i MetodijСлед всичко отбелязано може да се настоява, че именно от анализираните по-горе антични автори (а не посредством християнски автори, поставящи философското си познание и усвоените комуникативни стратегии в услуга на казуси от съвсем друго естество) св. Кирил съвсем целенасочено търси, екстрахира и имплементира печелившите модели за поведение и презентация, описани подробно по-горе в текста.

Какво може да се добави в заключение? Във Венеция, Философът присъства на едно подчертано академично ниво[52] (което, както е видно от житийния текст, никога не е напускал). Не би било трудно да се приеме, че най-вероятно предварително е познавал генезиса на разгърнатите впоследствие в дискусията твърдения (в това число вероятно и много други, не намерили своето място в диспута поради някакви причини) и е бил предварително добре подготвен по обсъжданата тема (отново отвеждащо към добро познаване на Аристотел и изискването му за предварителна подготовка на оратора за „възможното и невъзможното“[53]). И макар днес все още да няма консенсус по въпроса за времепроизхода и същността на текста от XVI глава на Пространно житие на Кирил[54], разсъжденията до тук маркират текст по-скоро изпълнен като реч (в смисъла на Цицерон[55]) или дори като проповед, отколкото като диспут в същинския смисъл на думата[56].

В речта си във Венеция равноапостолът извежда нужните логически доказателства за правото на славянския език да бъде богослужебен и вербално описва истинската Красота, доставяйки едновременно „приятност“ на слуха и „несъкрушимост“ на аргумента си. Но дали постигнатото на тази среща може да се възприеме и като негова лична победа?

Според Цицерон „доказването е знак за логичността на речта, удоволствието – за нейната красота, скланянето – за победоносността ѝ; а постигането на победа е най-важното условие за спечелването на едно дело“[57] – думи, на чийто фон постигнатото от Философа във Венеция може да бъде оценено и като такова.

___________________

*Текстът е отпечатан в Старобългарска ръкописна книга – съдба и мисия (В памет на професор Куйо Куев). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2012), 113-126. Тук е възпроизведен на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

Юлиян Великов е доктор по теология и преподавател по Патрология, Агиология и Апологетика в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

**John R. Major, The Phoenissae of Euripides (London, 1830), 39-40. Този чудесен текст от Еврипид се цитира и от църковния писател Климент Александрийски (Stromatum (Liber primus), Caput VIII (Clementis Alexandrini, Opera Omnia (tomus prior); PG 8:736D)), чиито съчинения продължително време са сред основните източници за изучаване на античната култура.

***„Доказването е знак за логичността на речта, удоволствието – за нейната красота, скланянето – за победоносността ѝ; а постигането на победа е най-важното условие за спечелването на едно дело”. Изложението ми доразвива и някои наблюдения на професор К. Куев (История на триезичната догма; Куев, К., Черноризец Храбър, С., (1967), 72-78) върху проблема за т. нар. „триезичната догма”, лансирана при срещата на светеца с определените за трилингвисти опоненти. Основни положения около релацията Църква/триезична догма очертах и коментирах в монографично изследване върху присъствието на св. Кирил Философ в защитата на светите икони през IX век (Великов, Ю., Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново (2009), 126-133 (от сега Словото за Образа).

[1]. „…Като не можаха да го придумат да остане…, помолиха го да приеме преподавателска катедра и да преподава философия на туземци и чужденци“ (Климент Охридски, Събрани съчинения, т. 3, С., (1973), 123). Пространно житие на Кирил, в неговия Владиславов препис (XIV век), се цитира по това издание.

[2]. Сивриев, С., Ораторското умение на Венецианската реч на Константин-Кирил. В: Чудесното раждане (работи по литературна история), Шумен, (1995), 4.

[3]. Сивриев, С., op. cit., 4.

[4]. На провелата се през месец май тази година поредна международна конференция Преславска книжовна школа подробно изложих наблюденията си.

[5]. „… Ако от съществуването на какъвто и да е факт стигат до извода, че винаги или в голяма степен вследствие наличието на този факт, съществува друг, различен от него факт, то такова заключение… е ентимема.“ Риторика I, 1356b (14-18) (Античные риторики, M., (1978), 21). Необходимо е да се отбележи, че преди него Исократ и Анаксимен (от Лампсак) също използват т. нар. „ентимема“, макар да я извеждат с различно от Аристотеловото значение (J. Walker, ‘The Body of Persuasion: Theory of the Enthymeme’, College English 56 (1) (Jan. 1994), 49-51). Тя е елемент и от стила на св. апостол Павел (P. Holloway, ‘The enthymeme as an element of style in Paul’, Journal of Biblical Literature 120 (2) (Summer, 2001), 329-339). През първата половина на XIV век, по повод унията със Западната Църква, Никифор Григора отбелязва: „…спорещите обикновено възприемат силогизма (к. м.) като необходимото им оръжие за предполагаемата им цел, както плуга за земеделеца или веслото за лодкаря…“ (Курганов, 0., Заметка к вопросу о византийской противомусульманской литтературе. Казань, Типографiя Императорского Университета, (1878), 49). Класическо структуриране на ентимема (силогизъм) се наблюдава и у Rene Descartes в известната му мисъл „Cogito ergo sum“ (Принципи на философията) [повлияна от блаж. Августиновото „Si enim fallor, sum“ (De Civitate Dei, Liber XI, Caput 26 (Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, Opera Omnia; PL 41:340)], от която впоследствие той постулира „Deus cogitatur ergo Deus est“, в защита на онтологичността на Бога (Трета медитация: За Бога, че Той съществува).

[6]. Риторика I, 1356b (4-5) (Античные риторики. M., (1978), 20).

[7]. Ентимема (от старогръцки “това, което се намира в ума”) се приема и от него като отнасяща се до риторическите средства за убеждаване (За стила, 30; Античные риторики. M., (1978), 243). Jeffrey Walker извежда етимологията на думата от thymos (сърце) (J. Walker, ‘The Body of Persuasion: Theory of the Enthymeme’, College English 56 (1) (Jan. 1994), 49-51).

[8]. Риторика III, 1419а (10-15) (Античные риторики. M., (1978), 162).

[9]. Пространно житие на Кирил (op. cit., 137-138). За останалите „възможни въпроси“ виж Аристотел (Риторика III, 1419a (1) – 1419b (9) (Античные риторики. M., (1978), 162-163)). В лингвистиката се анализира употребата на подобни въпроси като част от т. нар. „три модалности (утвърдителни, въпросителни и заповедни изречения)“, които „…отразяват трите основни типа поведение на говорещия човек, който чрез речта въздейства на събеседника си… Това са трите междучовешки функции на речта, които се запечатват в трите модалности на изреченската единица, като всяка от тях съответства на определено отношение на говорителя…“ (Бенвенист, Е., Езикът и човекът. С., (1993), 118). Необходимо е да се отбележи, че от св. апостол Павел започва традиция в разбирането за необходимост на разбираем език да се слави Бога, а някои старобългарски книжовници (Проглас към Евангелието) също използват подобни въпроси – доказателство, че св. Кириловото поведение е вече модел за подражание.

[10]. Латинският текст се цитира по The Latin Library (http://www.thelatinlibrary.com/cicero/orator.shtml) (electronic source, 14:07, 17.11.2009).

[11]. ‘Iam vero ea quae invenerit qua diligentia conlocabit? Quoniam id secundum erat de tribus. Vestibula nimirum honesta aditusque ad causam faciet inlustris; cumque animos prima adgressione occupaverit, infirmabit excludetque contraria; de firmissimis alia prima ponet alia postrema inculcabitque leviora’ (Orator ad M. Brutum XV, 50 (от сега в текста Orator); също Марк Тулий Цицерон. За оратора, С., (1992), 310 (от сега в текста За оратора)).

[12]. За съединението на думите XI, 53-4 (Античные риторики. M., (1978), 181); W. Rhys Roberts, Dionysius of Halicarnassius On Literary Composition (De Compositione verborum) (London: Macmillan and Co., 1910), 121, 125.

[13]. ‘Iudicium igitur adhibebit nec inveniet solum quid dicat sed etiam expendet’ (Orator XV, 48; За оратора, 310).

[14]. „.Ако Бог беше рекъл „Не прави никакво подобие“, ти би бил прав; но той е рекъл „Не прави всякакво подобие“ сиреч „Не прави недостойно подобие“ “ (Пространно житие на Кирил, op. cit., 123). За претълкуването на „никакво“ с „всякакво“ виж Великов, Ю., Словото за Образа, 95-102; Idem, „Слушането в апологетиката на свети Кирил Философ“. Преславска книжовна школа 6 (2002), 38-43.

[15]. За личността на бившия Константинополски патриарх-иконоборец подробно у Великов, Ю., Словото за Образа, 90-93.

[16]. Философът интерполира кораничния текст (конкретно аети 17-23), за да представи на иноверците нужния в случая кратък аргумент в подкрепа на учението за Света Троица (Великов, Ю., Словото за Образа, 108-113; Idem, „Слушането в апологетиката на свети Кирил Философ“, Преславска книжовна школа 6 (2002), 41-42).

[17].  За значението на въведения образ на Адам и за близостта с Далечния като модел на поведение подробно у Великов, Ю., Словото за Образа, 114-119; Idem, „Свети Кирил Философ и християнският образ през девети век”, Преславска книжовна школа 8 (2005), 52 (бел. 29).

[18]. “Quo modo autem dicatur, id est in duobus, in agendo et in eloquendo” (Orator XVII, 55; За оратора, 311).

[19]. „Est enim actio quasi corporis quaedam eloquentia, cum constet e voce atque motu. Vocis mutationes totidem sunt quot animorum, qui maxime voce commoventur“ (Orator XVII, 55; За оратора, 311).

[20]. „Ergo ille princeps variabit et mutabit: omnis sonorum tum intendens tum remittens persequetur gradus. Idemque motu sic utetur, nihil ut supersit“ (Orator XVIII, 59; За оратора, 312).

[21].  Усещането за тонална вариативност се постига в житийния текст чрез използването на определени конструкции, моделиращи определена интонация (възходяща, низходяща…) и ангажиращи вниманието на опонента.

[22]. „Est igitur unum genus, quo tota rerum imago quodam modo verbis depingitur: „constitit in digitos extemplo arrectus uterque“ [подчертаното е от Publius Vergilius Maro (Aeneid V, 426) – б.м.] et cetera, quae nobis illam pugilum congredientium faciem ita ostendunt ut non clarior futura fuerit spectantibus“ (Liber Octavus (iii, 63)). Латинският текст се цитира по The Latin Library http://www.thelatinlibrary.com/quintilian.html (electronic source 12:07; 21.11.2009). През късното средновековие Martianus Capella съветва да се ползват „imagines rerum“, по-късно наречени от Thomas Bradwardine „memoria orationis“ (Mary Carruthers, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 185-6 (2nd edition).

[23]. “Peior hac homoeideia; quae nulla varietatis gratia levat taedium atque est tota coloris unius, qua maxime deprehenditur carens arte oratio, eaque et in sententiis et in figuris et in compositione longe non animis solum sed etiam auribus est ingratissima” (Liber Octavus (iii, 52)). Виж също Mary Carruthers, The Craft of Thought: Meditation, Rhetoric, and the making of Images, 400-1200 (Cambridge:Cambridge University Press, 1998), 130). Относно Квинтилиановите “enargeia” (IV. ii. 63) и “очаквания” към оратора отново у Mary Carruthers (op. cit., 130-3). Влияние от Квинтилиан се открива и в музикалната предкласика (U. Kirkendale, ‘The Source for Bach’s Musical Offering: The Institutio oratoria of Quintilian’, Journal of the American Musicological Society 33 (1) (Spring, 1980), 95-6).

[24]. “Thus the orator’s ‘art of memory’ was not an art of recitation and reiteration but an art of invention, an art that made it possible for a person to act competently within the ‘arena’ of debate (a favorite commonplace), to respond to interruptions and questions, or to dilate upon the ideas that momentarily occurred to him, without becoming hopelessly distracted, or losing his place in the scheme of his basic speech.” (Mary Cаrruthers, The Craft of Thought: Meditation, Rhetoric, and the making of Images, 400-1200 (Cambridge:Cambridge University Press, 1998), 8). През средновековието Ars Memoriae е елемент от университетското образование на Запад и дори се говори за “изкуства на паметта” (Mary Cаrruthers, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 180-86 (2nd edition)). Да не забравяме, че истинската цел на римските оратори и фактически белег за истинско майсторство в изложенията им било красноречието ex tempore и такива основни понятия като инвенция, диспозиция, стил, памет, разбираемост.

[25]. Виж supra (бел. 12).

[26]. Виж supra (бел. 23, 24).

[27].  Направените наблюдения илюстрират пряко влияние от страна на античните автори, особено на ниво “говорене” и при подбора и структурирането на аргументите, което не се наблюдава у християнските философи (например Северин Боеций).

[28]. II глава (S. P. N. Justini philosophi et martyris, Opera omnia; PG 6:476B). Близък до това Юстиново отношение е Атинагор(ас) (Legatio pro christianis), който видимо одобрява стремежите на философите да познаят християнската истина (Caput 7 (Athenagorae Atheniensis philosophi christiani; PG 6:904).

[29]. De spectaculis Liber, Caput II (Quinti Septimii Florentis Tertulliani; PL 1:632B); De Idolatria, Caput III (Quinti Septimii Florentis Tertulliani; PL 1:664D); Liber De Praescriptionibus Adversus Haereticos, Caput VII (Quinti Septimii Florentis Tertulliani; PL 2:20B-21A). Подробно за отношението му към езическата култура и в частност към философията у Великов, Ю., Словото за Образа, 146-147.

[30]. Тациан (Oratio adversus Graecos) е против езичеството (I (Tatianus S. Justini Discipulus; PG 6:804А), а използваното от езическите философи красноречие определя като удобен начин за прикриване на неправдата (I-II (Tatianus S. Justini Discipulus; PG 6:805BC-808A).

[31]. Свети Теофил Антиохийски (Libri tres ad Autolycum) е против езическата Oратория: „Това, което е казано от философите изглежда достоверно поради блестящото изложение (к. м.)“ (2, 12 (Theophilus Antiochenus Episcopus; PG 6:1069ВС)) и определя философията като безбожна (2, 8 (Ibid., PG 6:1061АВ).

[32]. Ермий (Gentilium Philosophorum Irrisio) поставя акцент предимно върху осмиването на езическата философия (Caput 1 (Hermias Philosophus; PG 6:1169), отколкото върху задълбочено представяне на християнското учение и от това индиректно се разбира прекрасното му познаване на езическата философия, еманираща в ученията на Емпедокъл, Анаксагор, Парменид, Емпедокъл, Епикур Клеант, Карнеад, Талес, Клитомах и много други (оттам индиректно на езическите обичаи) отколкото върху задълбочено представяне на християнското учение (Hermiae Philosophi (S.P.N. Justini philosophy et martyris, Opera omnia; PG 6:1169A-1180C).

[33]. 1, 7 (Clementis Alexandrini, Opera Omnia (tomus prior); PG 8:732B).

[34]. 1, 5 (PG 8:717C).

[35].  7, 3 (Clementis Alexandrini, Opera Omnia (tomus secundus); PG 9:425A).

[36]. 6, 8 (PG 9:285С).

[37].  6, 10 (PG 9:300C-301A).

[38]. Liber de viris illustribus (Ad Dextrum praefectum praetorio), Caput 65 (Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri, Opera Omnia; PL 23:711B). За изключителната му философска образованост пише св. Викентий Лерински (Commonitorium primum (Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates), Caput 17 (S. Vincentii Lirinensis; PL 50:661).

[39]. In Origenem prosphonetica ac panegyrica oratio, Caput 11 (S. P. N. Gregorii, cognomento Thaumatorgi; PG 10:1081AB). Подробно на разгледаните автори се спирам в глава За образа и изобразимостта преди VIII век (Великов, Ю., Образът на Невидимия. Иконопочитанието и иконоотрицанието през осми век (под печат)).

[40]. Ad adolescents (Sermo de legendis libris gentilium), Caput 2 (S.P.N. Basilii Casareae Cappadociae Archiepiscopi, Opera quae exstant Omnia; PG 31:565AB).

[41]. Ibid., Caput 3 (PG 31:569C).

[42]. Funebris oratio in laudem Basilii Magni Caesareae in Cappadocia episcopi, Caput 11 (S.P.N. Gregorii Theologi archiepiscopi Constantinopolitani, Orationes; PG 36:508B).

[43]. Ibid., 509A.

[44]. Ibid., 508B.

[45]. Theologica prima, (Oratio XXVII) (Sancti patris nostri Gregorii Theologi, Opera quae exstant omnia; PG 36:16B).

[46]. Трактатът му De officiis ministrorum libri tres (Sancti Ambrosii Mediolanensis episcope; PL 16:25A-194B) в известен смисъл е парафраз на съчинението De officiis на Цицерон.

[47]. Познавач на езическата Oratoria (ръководи училища по риторика в Картаген и Рим, и е „неин“ представител в императорския двор) и инспириран от Цицероновия Hortensius [Conffesionum (Liber tertius), Caput IV (Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, Opera Omnia; PL 32:685)], той съветва християните да адаптират риторическото изкуство (De doctrina Christiana (Liber Quartos), Caput II (Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, Opera Omnia; PL 34:89-90)), извеждайки значението му за стила, красноречието и разбираемостта при преподаването на християнските истини (de facto цялата IV книга (PL 34:89-122) е посветена на това).

[48]. Ученик на граматика Елий Донат и на ритора и философ Марий Викторин, блаж. Иероним Стридонски (Liber de viris illustribus, Ad Dextrum praefectum praetorio) поставя Филон Александрийски и Сенека сред християнските учители и църковни писатели (Caput XI (Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri, Opera Omnia; PL 23:657B-660B); Caput XII (PL 23:661A)).

[49]. Manlii Severini Boetii, Opera Omnia (PL 64:1217-1220; 1221-24). Оказва влияние на авторите от ранното средновековие (Wilhelm Vindelband, History of Philosophy with special reference to formation and development of Its problems and conceptions (London/New York:The Macmillan Company, 1914), 273 (Second Edition, Revised and Enlarged).

[50]. Определен като платонист от Иоан Ксифилин и заточен от Михаил Керуларий [за сблъсъка помежду им е видно от писмото на Псел: „Възможно е да си познал неизразимата и мистична мъдрост, но да не си прозрял как тя се свързва с диалектиката и подходящата спекулация.“ (Psello, Cerulario 26.142; Charles Barber, Contesting the Logic of Painting: Art and Understanding in Eleventh-Century Byzantium (Leiden: Brill, 2007), 70)], Псел е ентусиазиран от риториката, активно я използва и в разговорите си с византийския император (Christopher Nugent Lawrence Brooke, Europe in the central Middle Ages, 962-1154 (Pearson education Limmited, 2000), 25, 294-5) и недвусмислено определя философията като необходимост за духовния живот (Psello, Xiphilino 51. 54-61; Charles Barber, op. cit., 69). Виж съчиненията му в изданието на Jacques Paul Migne (Michaelis Pselli, Opera omnia (PG 122:477A-1185B), а по-важни изследвания за него у Charles Barber (Charles Barber, op. cit., 64 (n. 4), 69 (n. 18); Charles Barber (eds.) Reading Michael Psellos (Leiden:Brill, 2006)). Посочените текстове на Псел се цитират по изданията на Ugo Criscuolo (Michele Psello, Epistola a Michele Cerulario (Naples: Bibliopolis, 1990) и Michele Psello, Epistola a Giovanni Xifilino (Naples: Bibliopolis, 1990) (2nd editition)).

[51]. Интересно е, че Иоан Итала (ученик на Михаил Псел и вероятно грък от Италия) коментира и цитира не самия текст на Аристотел (Риторика), а коментари върху него и очевидно не следва Аристотел в организацията на съчинението (Thomas M. Conley, ‘John Italos’ Methodos Rhetorike: Text and Commentary’, Greek, Roman, and Byzantine Studies 44 (2004), 412); също A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, 324-1453, (2) (Madison: University of Wisconsin Press, 1952), 473-4). Интересни са направените от Ана Комнина (Alexias) констатация за него, оценяваща го като „водещ философ“ (υπατός τών φυλοσόφων) [V. 8. (18-9) (Augusti Reifferscheidii (ed.), Annae Comnenae Porphirogenitae Alexias (Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1884), 179С], но и като никога не вкусил от „нектара на риториката“ (ρητορικου νέκταρος ουκ εγεύσατο) [V. 8. (25) (Augusti Reifferscheidii (ed.), Annae Comnenae Porphirogenitae Alexias (Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1884), 179С]. Срещу неговото учение са произнесени 10 анатеми (1076-77 г.), а през 1082 г. е осъден и самия той (за осъждането му у J. Gouillard, ‘Le Synodicon de l’orthodoxie. Edition et commentaire’, Travaux et Memoires 2 (1967), 55-60; 188-202; Idem, ‘Le proces officiel de Jean l’ltalien. Les Actes et leurs sous-entendues’, Travaux et Memoires 9 (1985), 133-74, особ. 147, lines 202 и сл.; Hans-Georg Beck, Byzantinisches Lesebuch (Munchen:C. H. Beck Verlag, 1982), 145-7). Систематизирано представяне на съборната доктрина у John Meyendorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes (New York: Fordham University Press, 1983), 63-4 (reprinted from the revised second edition 1983), а полезна библиография у Basil Tatakis, Byzantine philosophy (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing, 2003), 322-3.

[52]. За академично присъствие на светеца свидетелства следната забележка: „.Като не можаха да го придумат да остане…, помолиха го да приеме преподавателска катедра и да преподава философия на туземци и чужденци.“ (Пространно житие на Кирил, op. cit., 123).

[53]. Риторика I, 1359a (15-20) (Античные риторики. M., (1978), 26).

[54]. Elena Surkova (E. Surkova, ‘The Theological, Philosophical and Linguistic Background of Constantine the Philosopher’s Concept of Translation’, in Joze Krasovec (ed.), The Interpretation of the Bible: The International Symposium in Slovenia (Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 1998), 978-9) определя „венецианската реч“ като фрагмент от апология, писана в Моравия. За възможните първоизточници на свети Кириловата реч виж Борис Флоря (Флоря Б. Н., Сказания о начале славянской письменности, Наука, М., (1981), 135 (бел. 2)), а сравнителен анализ на ‘речта’ на св. Кирил с булите на папите Адриан II и Иоан VIII у Harvey Goldblatt (H. Goldblatt, ‘On the Nature and Function of Vita Constantini XVI and “Speaking in Tongues“ in the “Cyrillo-Methodian Language Question“’, in Harvey Goldblatt (eds), Slavia Orthodoxa & Slavia Romana: Essays Presented to Riccardo Picchio by his Students on the Occasion of his Eightieth Birthday, September 7, 2003 (New Haven, Connecticut: The MacMillan Center for International and Area Studies at Yale, 2008), 143-7). Автентичността на текста според Имре Тот не подлежи на съмнение макар, че предлаганите от него доказателства звучат някак необмислено и импулсивно (Тот, И. Свети Константин – защитникът на славянските книги. В: Проф. д. и. н. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. С., (2006), 315-316).

[55]. Orator XXXII, 113; За оратора, 324-325.

[56]. Подробно за това у Великов, Ю., Словото за Образа, 120-149; Idem, „‘Венецианският диспут’ в Пространно житие на Кирил и audietur et altera pars”, Преславска книжовна школа 11 (под печат).

[57]. ‘Probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae: nam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potest plurimum’ (Orator XXI, 69; За оратора, 314).

Първо изображение: авторът на статията, Юлиян Великов. Източник: Великотърновски университет.

Източник на останалите изображенияhttp://www.yandex.ru

ВЕНЕЦИАНСКИЯТ ДИСПУТ В ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА КИРИЛ И AUDIETUR ET ALTERA PARS*

Юлиян Великов

В известен смисъл текстовете, описващи свети Кириловите диспути с бившия патриарх-иконоборец Иоан Граматик (Анис), със сарацините и хазарите оставаха без богословски анализ (макар автори като Hans-Georg Thümmel[1] и Alexander Avenarius[2] да маркират някои от концептуалните особености в поведението на Философа). В своите предишни участия в този международен форум предложих отправните точки, по които, по мое мнение, този теологически дискурс се костелира. В този ред на мисли един друг тематичен момент от Пространно житие на Кирил – т. нар. “Венециански диспут” на Философа, би следвало също да намери своята задълбочена богословска интерпретация, която би надградила твърде схематично представената от автори като Ernst Christoph Suttner[3] и Куйо Куев[4] среща на светеца с определените за трилингвисти и дискурсивно би поставила в нова светлина проблема за славянския език като възможно богослужебен.

Според някои изследователи на т. нар. Венециански диспут, св. Кирил Философ започва своята защитна реч с изясняване на проблема за богослужебния език от логически наблюдаваното в природата[5] – нещо което още в античността (например от епикурейците) се подлага на съмнение[6]. Изтъкването на подобно твърдение, макар и частично ревизирано впоследствие от автора, поставя под въпрос най-малкото две неща: първо – способността на св. Кирил Философ да изведе в този спор академично-богословски моменти и, второ – описаните като трилингвисти негови събеседници са (меко казано) позиционирани в незавидната роля на непознаващи проблема за богослужебния език в Църквата[7].

Античността е пропита от екзалтирана визия за езика, словостроенето и речевата презентация и в речевите умения на св. Кирил се открива влияние от същата тази античност. Все пак е трудно да се открие употреба на т. нар. от Аристотел “риторични силогизми (ентимеми)”[8] във “венецианската реч”, в посочвания от някои автори абзац[9], тъй като не е в унисон с основното Стагиритово изискване за ентимема: „…Ако от съществуването на какъвто и да е факт стигат до извода, че винаги или в голяма степен в следствие наличието на този факт, съществува друг, различен от него факт, то такова заключение… е ентимема…”[10]. И още в самото начало на разсъжденията ни е необходимо да се отбележи, че въпросът, зададен от трилингвистите: „…човече, как ти измисляш (курсивът мой) сега книги за славяните и ги учиш?”, (de facto един единствен) е въпрос, който може да предизвика формулирането на отговор, твърде различен от предложения от св. Кирил, което навежда на мисълта, че апологетът (най-вероятно) е бил добре запознат със съществуването на подобно “изискване” преди самата среща и неслучайно насочва разговора имено в този дискурс. Ако трябва да се констатира влияние от страна на Аристотел в описания ‘Венециански диспут’, то безспорно се открива още в началото на Кириловата пледоария, в начина по който се подхожда към проблема за езика. С други думи, от гледна точка на риторичното изкуство, светецът съвсем уместно прибягва до използването на един от възможните типове въпроси, чрез който се доказва как „…[противникът] сам си противоречи или говори нещо парадоксално…”[11]: „…Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух?…Кажете ми: дали смятате Бога за безсилен, та да не може да даде това или го смятате за завистлив, та да не иска?...”[12].

Подобни въпроси, не случайно дефинирани като риторични (т. е. от домейна на риториката), са употребени в самото начало на защитната реч. Така, още със започването на своята пледоария св. Кирил подготвя опонентите си за застъпваната от него теза и дори съзнателно ги пресира чрез структурирането на своя отговор по подобен начин. Цитираният фрагмент е фактическото реализиране от негова страна на второто основно задължение на оратора (според Цицерон) и представлява нужното за случая “красиво встъпление и бляскав увод към делото”, утвърждаване на каузата и съкрушително отхвърляне на противниковите аргументи[13]. И въпреки, че в текста не се споменават имена на антични философи, конструкцията на речта и начина на презентирането ѝ откриват задълбочените познания на Философа и върху античната философия – теза много повече имаща своето основание, отколкото цитираното разбиране за „…едно логическо съждение основано върху наблюдението над природата…”[14].Независимо от факта, че у някои старобългарски автори се твърди, че триезичието е западна ерес[15], de facto Западната Църква никъде официално не регламентира подобнa претенция. Факт е, че тогавашният римски папа благославя направените славянски преводи на текстове от Свещеното Писание, което е израз на една официална санкция на Ватикана по отношение на славянския език. Нещо повече, дори изключително важният за живота на Западната църква Франкфуртски събор (794 г.) отхвърля подобна езикова претенция за извършването на богослужба само на три езика[16]. Все пак от къде на Запад се появява подобно изискване, както се вижда, ясно присъстващо през IX век?

Ретроспективно проследяване на светоотеческия florilegium ще изведе на преден план две авторитетни имена за Западната Църква: това на блаж. Йероним Стридонски (IV-V век) и на св. Исидор Севилски (втората половина на VI началото на VII век). В едно от своите послания (Ad Heliodorum) блаж. Йероним се обръща към епископ Хелиодор (по повод смъртта на Непотиан) и разсъждавайки върху “знанието на човеците за Христос преди възкресението Му” и в светлината на текст от Псалмите конструира няколко важни въпроса[17], чийто характер от една страна и присъствието им в композиционния план на словото от друга създават усещане за изразено негативно отношение към всички езици, различни от еврейски, гръцки и латински; усещане, което допълнително се подсилва и от последвалото негово уточнение: „…absque notitia etenim Creatoris sui, omnis homo pecus est. Nunc vero passionem Christi, et resurrectionem ejus, cunctarum gentium et voces et litterae sonant. Taceo de Hebraeis, Graecis, et Latinis, quas nationes fidei suae in Crucis titulo Dominus dedicavit…”[18]. Подобно отношение, наблюдавано у блаж. Йероним и в известен смисъл превратно изтълкувано[19], очевидно резонира в достатъчна степен на Запад и намира естественото си продължение в по-задълбочените разсъждения на св. Исидор Севилски, според когото:…Tres autem sunt linguae sacre: Hebraea, Graeca, Latina, quae toto orbe maxime excellent. His namque tribus linguis super crucem Domini a Pilato fuit causa ejus scripta. Unde et propter obscuritatem sanctarum Scripturarum harum trium linguarum cognitio necessaria est…[20].

Подобни мнения обаче съвсем не означават да се приеме априори, че Курията е по някакъв начин съпричастна към подобни разсъждения и доказателствата в този ред на мисли могат да бъдат следните: отправената към двамата братя папска покана да посетят Рим и последвалото освещаване на предложените славянски преводи на Свещеното Писание. Не само централната папска власт, но и каролингските теолози не биха могли да бъдат обвинени в проява на съпричастност към обявената по-късно във Венеция трилингвистична претенция към богослужебния език, което се доказва по категоричен начин от решенията на споменатия вече Франкфуртски поместен събор (794 г.)[21]. Нещо повече, близки до споменатото разбиране на този събор са и решенията на три от петте големи (наречени още реформаторски) събори[22] от времето на император Карл Велики (началото на IX век) – в Майнц (Concilium Moguntinense)[23], Реймс (Concilium Remense)[24] и Тур (Concilium Turonense) [25]. От друга страна, определението на св. патриарх Фотий за франките като “триезичници” (втората половина на IX век) е вероятно по-скоро детерминирано от изострените политически отношения между Константинопол и Рим през време на светителството му, отколкото от някакви конкретни догматически съображения[26].Така или иначе в разглеждания времеви отрязък ясно се афишира несъгласие с едно триезично детерминиране на богослужебния език. Защо все пак на диспута във Венеция се дискутира подобен въпрос след като, както вече се илюстрира, на Запад на “триезичието” не се гледа в положителна светлина? Едва ли единствено поради авторитета на св. Исидор Севилски се достига до лансирането във Венеция на подобна теза, а от друга страна е малко вероятно да се приеме като основателно предположението, че официалната папска власт би могла да не познава светоотеческото виждане по този проблем.

Един факт, на пръв поглед оставащ встрани от разискваната тема, насочва към евентуалната причина за подобно действие от страна на венецианския клир. По време на разглеждания от нас период съществува определено напрежение между Курията и тази част от църковения клир, чиито диоцези са териториално представени в рамката на Франкската държава (управлявана от император Карл Велики и наследниците му); напрежение, продължило и по време на светителството на св. Методий в Панония. Враждебното отношение към по-възрастния от светите равноапостолни братя, последвано от осъждане в град Регенсбург и заточение, могат да се възприемат и за следствие от съществуващото по това време силно желание на “периферията” за откъсване от силната опека на “центъра”, все по-интригуваща за мен идея, повлияна в известна степен от отдавна известните разсъждения на Paul Alexander върху отношенията през IX век в триъгълника папство, баварски клир и славянски апостоли[27]. На практика личността на св. Методий се възприема като представител на Ватикана, а делото му като “угодно” на централната папска власт, от което всъщност се пораждат и последвалите контра-действия срещу него; действия напълно възможни и приложими по това време върху всеки един представител и деятел на “центъра”. Следователно може би е пресилено да се мисли, че става дума за ненавистно отношение към светителя единствено поради възприемането му като славянски “апостол” (т. е. за носител на идеята за достойнството на един “нов” език – славянския като богослужебен език), а да се забравя своеобразната му роля на “мандатоносител” на папския авторитет – нещо с което по това време очевидно не се примиряват споменатите клирици.

Подобни разсъждения внасят и определена яснота по отношение на провелия се хронологически по-рано ‘Венециански диспут’ и “странното”, на негов фон, поведение на римския епископ – не просто канещ същите тези лица, срещу които по-рано се изправя клирът във Венеция, но и благославящ направените славянски преводи (de facto делото им) така, както преди него император и патриарх са извършили това в Константинопол[28]. С други думи, срещата на светите братя с определяните за “трилингвисти” клирици може да бъде разгледана и образно казано в дискурса на откритото противопоставяне на “периферията” на “центъра”, нещо което поставя описания в Пространното житие диспут в един нов, доминиращ “политически” контекст. От друго естество е въпросът има ли въобще триезична догма (т. е. Подобно учение на Църквата), за която започва да се споменава много след Венецианския диспут. Самото “съществуване” на подобна претенция на един по-късен етап, струва ми се доказва правдивостта на твърдението ми, че не богословски, а политически са причините за прокарване впоследствие на подобна теза[29].

Казаното обяснява поведението на Кириловите опоненти, но каква е основата, на която св. Кирил изгражда своите защитни тези? Не би било правилно, ако изложените пред трилингвистите разсъждения за славянския език се приемат единствено като негова иновация. Вярно е, че в случая светецът се явява и представител на източното християнство, запазило „…по-широки възгледи по отношение на древния етно-езиков плурализъм...”[30]; “плурализъм”, имащ своето основание единствено в светоотеческия florilegium. С други думи, много по-естествено е разглежданата в житийния текст ситуация да бъде осветлена и светоотечески, което de facto ще обясни присъствието на нужното самочувствие и увереност в Кириловите разсъждения. А такова влияние и подкрепа от страна на светите отци по казуса е безспорно налице и може да се извлече от съчинения на автори като св. Йоан Златоуст (IV век) и блажени Теодорит Кирски (V век) например, в които често се описва прославата на Бога на езици, различни от “трите” коментирани: предмет на разсъждения у св. Йоан Златоуст е готският език, а достойнствата на сирийския език се възхваляват от блажени Теодорит Кирски[31].

През IV век се откриват ясни разсъждения относно характера на богослужебния език. По време на една известна своя проповед, произнесена в църквата “Свети Павел”, св. Йоан Златоуст визира интересуващото ни, отбелязвайки, че “известието на рибарите”, сияещо по-силно дори от слънцето не само в Юдея, вече сияе и на родния на много други варварски народи език (скити, траки, сармати, маври, индийци), а словото Божие (“след като преведоха всеки на своя език”) се ползва дори и от обитаващите края на света народи[32].

Разсъждения за чуваемостта и разбираемостта на езика не са единични и се откриват и в негови омилетични текстове, посветени на пасажи от св. апостол Павел. Например, разсъждавайки върху думите на Апостола: „…И тъй, какво? Ще се моля и с дух ще се моля и с ум; ще пея с дух ще пея и с ум (Първо послание до Коринтяни), св. Йоан Златоуст отбелязва и следното: „…Затова ако човек трябва да говори само на персийски, или на някакъв друг чужд език, неразбирайки какво казва, тогава разбира се от този момент той и за самия себе си би бил варварин не само за някой друг, незнаейки значението…”[33]. С други думи, за да се осъществи изказаното от апостола намерение за молитва с “дух” и “ум” основна, според св. Йоан Златоуст, е необходимостта от “разбиране”: „…Затова също той (апостола – бележката моя) казва: ‘Ще се моля с дух и ще се моля с разбиране (к. м.) и също: Ще пея с дух и също ще пея с разбиране’…”[34].Интересно е и разбирането на блажени Теодорит Кирски за езика – лице което, независимо от факта, че негови съчинения против св. Кирил Александрийски са осъдени от V вселенски събор (553 г.)[35], „…остава единственият значителен богослов на целия Изток след смъртта на Кирил[36]. В свои текстове той се застъпва за естественото равенство на всички люде и на всички езици. С характерeн стил, не рядко граничещ и с открита ирония към определени разбирания на елините, той ясно дефинира постижимостта на добродетелта на всички езици (свидетелство за което, според самия него, са и старозаветните пророци, владеещи и пишещи на език различен от гръцкия език). На появилото се твърдение, че някои чужди (непознатите) за гърците езици им звучат грубо и варварски, той противопоставя наблюдението си за не по-малко „варварското” звучене на някои гръцки езикови диалекти[37]. Критиката му, апологетически детерминирана, има своя точен адресат – онези от варварите, които проявяват идеалистично отношение към античната култура, намиращо естественото си проявление и в прехласване по гръцкия език, вместо да се възхищават на онези, които казват истината без риторично разкрасяване[38]. В съчинението си Historia Ecclesiastica блаж. Теодорит акцентира върху въпроса за “езика”: „…По това време в Едеса с известност се ползвал почитаемия Ефраим, а в Александрия Дидим… Ефраим, използвайки сирийския език разяснявал духовната милост. Неповлиян от езическото образование, той е можел да представи в детайли езическите грешки и да покаже слабостите на всички езически хитрини[39]. Интересно е, че изразената вече концепция на св. Йоан Златоуст за богослужебния език присъства в текста на една друга книга от същото съчинение: „...Знае се от Йоан, че скитите били въвлечени в арианския капан… Избирайки презвитери и дякони и четци на божествените предзнаменования, от говорещите езика на скитите, той ги привлякъл в Църквата и спечелил много от тях… и им проповядвал, ползвайки владеещи и двата езика преводачи… и много от тези които бяха изгубени спаси, показвайки им истината на апостолската проповед[40]. С други думи Ефраим разяснявал на сирийски “духовната милост”, а Йоан (вероятно св. Йоан Златоуст) именно чрез проповедта си на разбираем език приобщавал към Църквата попадналите под арианско влияние скити. Идеята прокарана от църковния писател е лесно различима: и двамата отци са успели в своето начинание единствено поради факта, че са използвали (комуникирали на) разбираем език, при това различен не само от гръцкия, но и от еврейски и латински. Подобно положително отношение към езици – различни от споменаваните три от клириците във Венеция се наблюдава на Изток и през IX век, когато св. патриарх Фотий “разпознава” като легитимни и индийския и коптския езици[41].Казаното показа наличието на ясно определена позиция в светоотеческия florilegium по въпроса за езика, с която св. Кирил е бил запознат и която детерминира логиката на неговите разсъждения и отношение, и цялостното му присъствие в спора за славянския език: „…Ако се моля на [непознат] език, духът ми се моли, но умът ми остава безплоден… Ще се моля с дух, но ще се моля и с ум; ще пея с дух, но ще пея и с ум. Ако благословиш [само] с дух, онзи, който е от простолюдието, как ще каже “амин”… щом не разбира какво говориш? Ти хвалиш Бога, но другия не се поучава…”[42]. Последвалото изброяване на дванадесетте народи[43], които „… имат книги и въздават слава на Бога всеки на своя език (курсивът мой – Ю. В.)…”[44], е съзнателно въведено като елемент от търсения апологетически ефект върху опонента и се възприема като естествено продължение на заявеното вече в текста желание на иконофила за постигане на цялостно въздействие: отказване правото на славяните да имат “свои” книги и да славят Бога на “свой” език противоречи не само на Божията воля, но би издало фактическата преднамереност, с която се подхожда към езиковата богослужебна традиция и би ги ущетило неаргументирано на фона на вече съществуващото езиково разнообразие (представено в текста чрез поименното изброяване на народите[45]). В чисто композиционен план подобно разсъждение играе ролята на своебразната връзка между предходните разсъждения и новите доказателства, извлечени вече от Свещеното Писание.

Направените наблюдения очертават подчертано академичното присъствие на св. Кирил Философ в диспута с латинското духовенство и не би било трудно да се приеме, че най-вероятно той предварително е познавал разгърнатите в дискусията твърдения (в това число вероятно и много други, не намерили изява в диспута поради някакви причини) и е бил предварително подготвен по обсъжданата тема[46]. Той, както се доказа от други мои изследвания, използва специфични стратегии, на които векове по-късно се акцентира в различни аспекти от академичното знание. У него се “случват” и работят добре в един определен контекст известни още от античността модели на “намерение”, “мислене” и “представяне” на текста, а свободното използване на “изкуството на паметта” (Ars Memoriaе), смелото реформулиране на тези, умелото въвеждане на необходими текстове, владеенето на ситуацията чрез определяне динамиката на спора, са част от аспектите на ораторското изкуство, които се наблюдават и в разсъжденията на Философа. Съзнателно или не той, оказва се, имплеметира в своя апологетичен подход познатото от автори като Аристотел, Деметрий, Дионисий Халикарнаски, Цицерон и Квинтилиан[47], факт сам по себе си откриващ пред изследователите на личността и делото му един различен от досега известните ракурс.

Не може да не направи впечатление особения начин на провеждане на “диспута” с венецианските ‘трилингвисти’, придобиващ очертания по-близки до тези на реч (в смисъла влаган в това понятие от Цицерон[48]) или на проповед, отколкото на диспут в истинския смисъл на тази дума[49], тъй като описаното в Пространно житие на Кирил не отразява един от водещите принципи за един диспут – audietur et altera pars[50].

                                                                             _______________________________

*Материалът е предоставен от автора. За справки Юлиян Великов, Православен богословски факултет при Великотърновския университет.

[1].Thümmel H.-G. Die Disputation über die Bilder in der Vita des Konstantin. – In: Bilderlehre und Bilderstreit: Arbeiten Zur Auseinandersetzung über die Ikone und ihre Begrundung, vornehmlich Im 8. und 9. Jahrhundert. (Das ostliche Christentun 40). Würzburg, 1991, S. 145-52. Idem. Die Disputation über die Bilder in der Vita des Konstantin. Byzantinoslavica, 46, 1985, S. 19-24.

[2].Avenarius A. Grosmähren und Byzanz. Das Werk von Konstantin und Method. – In: Die byzantinische Kultur und die Slawen. Zum Problem der Rezeption und Transformation (6. bis 12. Jahrhundert). Wien/München, 2000, S. 54-108 (особено 67-80).

[3].Suttner E. Kyrill und Method als grose Europäer. – In: Kirche in einer zueinander rückenden Welt. Neuere Aufsätze zu Theologie, Geschichte und Spiritualität des christlichen Ostens. Würzburg, 2003, S. 239-46.

[4].Куев К. История на триезичната догма. – В: Черноризец Храбър. София, 1967, с. 72-8.

[5].Петканова Д. Литературното дело на Константин-Кирил. – В: Изследвания по Кирило- Методиевистика. София, 1985, с. 105.

[6].Според епикурейската теория за визуалното възприятие, образите, виждани чрез очите са в резултат на отпечатвания върху безкрайно тънки филми (είδολα) – Griffith T. ΕΙΔΩΛΟΝ as ‘Idol’ in non-Jewish and non-Christian Greek. – Journal of Theological Studies, NS, 53, April, 2002, р. 99 (n. 22).

[7].Евентуалната алюзия с природата не би следвало да се приема за решаваща в този диспут (а по-скоро за допълваща, подпомагаща), а и да се мисли, че светецът би подходил по такъв елементарен начин, е недопустимо и в известна степен би профанизирало самата среща, а от там и делото му. Рикардо Пикио не поставя под съмнение високата образованост на присъстващите опоненти-клирици: „…венецианските теолози <…> положително са били добре обиграни диалектици…”. (Пикио Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция, София, 1993, с. 261).

[8].Риторика, I, 1356b (4-5) (Античные риторики. Mосква, 1978, с. 20). Ентимема се приема от Деметрий (За стила, 30) като отнасяща се до риторическите средства за убеждаване (Античные риторики…, с. 243).

[9].„…Венецианската реч е блестящ пример за приложението на риторичните силогизми…които Кирил противопоставя на силогизмите, показващи правилността въобще на мисленето от логическа гледна точка…Своя риторичен силогизъм (ентимемата) Кирил строи с помощта на три елемента – дъжд, слънце, въздух…” (Сивриев С. Ораторското умение на Венецианската реч на Константин-Кирил. – В: Чудесното раждане (работи по литературна история). Шумен, 1995, с. 4-5).

[10].Риторика, I, 1356b (14-18) (Античные риторики…, с. 21). Класическо структуриране на ентимема (силогизъм) се наблюдава у René Descartes и известната му мисъл (повлияна от блаж. Августиновото “Si fallor sum”) “Cogito ergo sum” (Принципи на философията) [повлияна от блаж. Августиновото “Si enim fallor, sum” (De Civitate Dei, Liber XI, Caput 26 (Sancti Aurelli Augustini Hipponensis, Opera omnia; PL 41:340)], от която впоследствие той постулира “Deus cogitatur ergo Deus est”, в защита на онтологичността на Бога (Трета медитация: За Бога, че Той съществува).

[11].Ibid., 1419а (10-15), 162.

[12].Пространно житие на Кирил (op. cit., с. 137-138). За останалите “възможни въпроси” виж Аристотел (Риторика, III, 1419a (1)-1419b (9); Античные риторики…, с. 162-163). От свети апостол Павел започва традиция в разбирането за необходимостта да се слави Бога на разбираем език. Езикознанието анализира употребата на подобни въпроси като част от т. нар. “три модалности (утвърдителни, въпросителни и заповедни изречения)”, които „...отразяват трите основни типа поведение на говорещия човек, който чрез речта въздейства на събеседника си…Това са трите междучовешки функции на речта, които се запечатват в трите модалности на изреченската единица, като всяка от тях съответства на определено отношение на говорителя...” (Бенвенист Е. Езикът и човекът. София, 1993, с. 118).

[13].Ораторът, XV, 50 (Марк Тулий Цицерон. За оратора. София, 1992, с. 310).

[14]. Петканова Д. op. cit., с. 105.

[15].Черноризец Храбър (За Буквите, VI глава).

[16].Виж по-долу в текста.

[17].„…Ubi tunc totius orbis hominess, ab India usque ad Britanniam, a rigida Septentrionis plaga, usque ad fervores Atlantici Oceani, tam innumerabiles populi, et tantarum gentium multitudines?…” (Ad Heliodorum, LX (Epistolae Secundum Ordinem Temporum (Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri, PL 22:591А).

[18].Ibid., PL 22:591B. Евентуалното обвързване на името му с триезичната претенция е по-скоро вторично явление.

[19].Timiadis E. The importance in the mission to the Slavs. – Lesson from the Byzantine Missionaries. n. 10 (http://www.myriobiblos.gr/texts/english/timiades_byzantine_2.html as retrieved on 3 May 2007, 00:13:15 GMT).

[20].De linguis gentium. Caput primum (Liber Nonus. De Linguis, Gentibus, Regnis, Militia, Civibus, Affinitatibus (Ethymologiarum Libri Viginti) (Isidorus Hispaliensis, PL 82:326C-326D)).

[21].…ut nullus credаt, quod nonnisi tribus linguis Deus orandus sit; quia in omni lingua Deus adoratur et homo exauditur, si iusta petierit…”. Concilium Francofurtense (Concilia Aevi Karolini, tomus I, in Albertus Werminghoff (ed.), Monumenta Germaniae Historica, legum sectio III, Concilia tomus II (Hannoverae et Lipsiae: Han’sche Buhhandlung, 1906, S. 171 (10-11).). Съборът санкционира каролингското учение за светите образи (икони), което не следва докрай предложеното в Libri Carolini от архиепископ Теодулф Орлеански, но все пак осъжда разбирането на II-я никейски събор (787 г.) за християнския образ (виж Velikov Y. Claudius of Turin and the Veneration of Images after Libri Carolini. – Studia Patristica ХLVIII (2010), p. 349-354; Idem. Dungal’s “Responsa contra Claudium”: A Defence of the Holy Cross and Icons in the early ninth century. – Ireland Across Cultures. Велико Търново, 2010, с. 47-56. За събора виж Thomas F. X. Noble. Images, Iconoclasm, and the Carolingians. Philadelphia, 2009, p. 169-80; Auzépy M-F. Francfort et Nicée II. – In: Rainer Berndt Sj (ed), Das Frankfurter Konzil von 794. Kristallisationpunkt Karolingischer Kultur, 1, Mainz: Selbstverlag, 1997, S. 279-300; McKitterick R. Das Konzil im Kontext der karolingischen Renaissance. – In: Rainer Berndt Sj (ed), Das Frankfurter Konzil von 794. Kristallisationpunkt Karolingischer Kultur, 2, Mainz: Selbstverlag, 1997, S. 617-34; Thümmel H-G. Die fränkische Reaktion auf das 2. Nicaenum in den Libri Carolini. – In: op. cit., S. 965-80; Lamberz E. Die Überlieferung und Rezeption des VII. Ökumenischen Konzils (787) in Rom und im Lateinischen Westen. – In: Roma fra Oriente e Occidente, 2, Settimane di studio del centro Italiano di studi sull’alto medioevo XLIX, Spoleto: Presso la sede del Centro, 2002, p. 1053-1099, (1064, 1071).

[22].Освен споменатите три събора към т. нар. “реформаторски” събори са и тези в Шалон-сур Соане (Concilium Cabillonense) и Арл (Concilium Arelatense). Общ обзор виж у Jong M. de Charlemagne’s Church. – In: Joanna Story (ed.). Charlemagne: Empire and Society. Manchester: Manchester University Press, 2005, p. 125.

[23].“…Symbolum, quod est signaculum fidei, et orationem dominicam discere semper ammoneant sacerdotes populum Christianum, volumusque, ut disciplinam condignam habeant qui haec discere neglegunt, sive in ieiunio sive in alia castigatione…Qui vero aliter non potuerit vel in sua lingua (к. м.) hoc discat…”. (Concilia Aevi Karolini, tomus I, in Albertus Werminghoff (ed.), Monumenta Germaniae Historica, legum sectio III, Concilia tomus II. Hannoverae et Lipsiae: Han’sche Buhhandlung, 1906, S. 271 (21-24) – 272 (1-2). Куйо Куев цитира текста на канона по Rački Fr. Viek I djelovanje Sv. Cyrilla I Methoda. II, Zagreb, 1859, S. 161 (Куев К. Черноризец Храбър. София, 1967, с. 76)). Виж също R. Anthony Lodge (Lodge R. French: From Dialect to Standard. Routledge, 1993, р. 93).

[24].…Ut episcopi sermones et omelias sanctorum partum, prout omnes intellegere possent, secundum proprietatem linguae praedicare student…(Concilia Aevi Karolini. Tomus I, in Albertus Werminghoff (ed.), Monumenta Germaniae Historica, legum sectio III, Concilia tomus II (Hannoverae et Lipsiae: Han’sche Buhhandlung, 1906), S. 255 (17-8). Виж също R. Anthony Lodge (op. cit., р. 93).

[25].…Et ut easdem omelias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur…”. (Concilia Aevi Karolini. Тomus I, in Albertus Werminghoff (ed), Monumenta Germaniae Historica, legum sectio III, Concilia tomus II, Hannoverae et Lipsiae: Han’sche Buhhandlung, 1906, p. 288 (28-30)). Виж също Anthony Lodge R. (op. cit., р. 93); Ronkaglia A. Le origini della lingua e della letteratura italiana. – In: E. Cecchi (eds), Storia della lеtteratura Italiana. I, Milano, 1965, p. 153-156; D‘Arco Silvio Avalle. Latino „circa Romanicum“ e „Rustica Romana Lingua”: testi del 7, 8. e 9 secolo, Padova: Antenore, 1965.

[26].Περί τών Φράγγων καί λοιπων λατίνων (Joseph cardinal Hergenröther. Monumenta graeca ad Photium ejusque historiam pertinentia. Ratisbonae, 1869, p. 68, error 19). Ihor Ševčenko се опитва да неутрализира подобно свидетелство като извежда друга мисъл на патриарха, застъпвана пред арменците (Ševčenko I. Three Paradoxes of the Cyrillo-Methodian Mission. Slavic Review, 23 (2), Jun., 1964, p. 228). Факт е обаче, че на Запад, независимо от приведените доказателства от началото на IX век, по-късно се наблюдават явления сходни с триезичната претенция, които са по-скоро преоблечена политическа претенция, отколкото учение на Западната Църква (срв. с примерите, посочени от Куйо Куев: Куев К. op. cit., c. 76).

[27].Alexander P. The Papacy, the Bavarian Clergy, and Slavonic Apostles. – In: Religious and Political History and Thought in the Byzantine Empire. London: Variorum Reprints, 1978, p. 291. Francis Thomson лансира различна причина, позовавайки се на т. нар. ‘Фрайсингски фрагменти’ (Thomson F. SS. Cyril and Methodius, and a Mythical Western Heresy: A contribution to the Study of Patristic and Mediaeval Theories of Sacred Languages. Analecta Bollandiana, 110, 1992, p. 75). Изразената в тези фрагменти позиция е в унисон с текст от Пространно житие на Методий: „…имаше мнозина други, които хулеха…и казваха, че никой друг народ не може да има своя писменост (т. е. да има собствени букви – б. м.) освен евреите, гърците и латинците”(Климент Охридски. Събрани съчинения. T. 3, София, 1973, с. 199).

[28].Roman Jakobson акцентира върху толерантното отношение на Константинопол към варварските езици (Jakobson R. The Byzantine Mission to the Slavs. Report on the Dumbarton Oaks Symposium of 1964 and Concluding Remarks about Crucial Problems of Cyrillo-Methodian Studies. Dumbarton Oaks Papers, 19, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1965, р. 261). Според Riccardo Picchio е налице очевиден превес на Източната Църква над Западната при провеждането наедно реално езиково-етническо разузнаванепо привличане на езичниците (в конкретния случай славяните) (Пикио Р. op. cit., с. 213).

[29].Наблюдаваното от Куйо Куев го доказва, макар авторът да не коментира подобна възможност (Куев К. op. cit., с. 76-78).

[30].Пикио Р. op. cit., с. 213.

[31].В известен смисъл по проблема преди тях разсъждава и църковният писател Климент Александрийски (III в.) (Stromatum, Liber primus, Caput XVI (Praeter philosophiam, aliarum eliam artium inventores fere barbaros fuisse) (Clementis Alexandrini, PG 8:791AB).

[32].„…Пου τα Пλάτωνος καί Πυθαγόρου καί των έν Αθήναις εσβέσθη. Пου τα των αλιέων καί σκηνοποιων; οΰκ εν Іουδαια μόνον, αλλά καί έν τή των βαρβάρων γλώττη. Καθώς ηκούσατε σήμερον, ηλίου φανότερον διαλαμπει. Καί Σκύθαι καί Θράκες καί Σαυρομάται καί Μαυροι καί Ινδοί καί оι πρός αυτάς απωκισμένοι τας έσχατιάς της οίκουμένης, πρός τήν οίκειαν έκαστος μεταβαλόντες γλώτταν, τα ειρημένα φιλοσοφουσι ταυτα.”32 (Homilia habita postquam presbyter Gothus concionatus fuerat, VIII (S. P. N. Ioannis Chrysostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, Opera omnia (PG 63:501). Куйо Куев цитира текста по други източници (Куев К. op. cit., с. 72 бел. 2). Изброените в проповедта народи: скити, траки, сармати, маври, индийци и дори тези, обитаващи на края на света, са обединени в различието си от това, че ползват „известието на рибарите” на своя език. Подобен текст е важно светоотеческо доказателство в подкрепа на тезата, застъпвана впоследствие и от св. Кирил Философ.

[33].Омилия 35; Първо послание до Коринтяни (14:15) (Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Series I, Volume XII. Philip Schaff (eds) http://www.tertullian.org/fathers2/NPNF1-12/npnf1-12-40.htm#P1697_1040088(13.04.2009; 10:56).

[34].Ibid.

[35].Altaner B., A. Stuiber. Patrologie: Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. Freiburg/Basel/ Wien: Herder, 1978, S. 339.

[36].Мейендорф Й. Введение в святоотеческое богословие. Вильнюс, 1995, с. 263.

[37].Обвинения в “езиков варваризъм”, но по потношение на друг от “трите” езика (латински) се откриват в официалната кореспонденция между Константинопол и Рим, в която византийският император Михаил III прави остра забележка по отношение използвания от папа Николай латински език, приравнявайки го със скитски (т. е. с варварски). Според Ihor Ševčenko подобно “въодушевление” на блаж. Теодорит Кирски вече не се споделя през 6 век (Ševčenko I. op. cit., р. 228, особ. бележка 27) и цитирайки Агатий подлага на съмнение цялото положително отношение към езици, различни от “трите” (Ibid., р. 228, n. 30).

[38].De natura Hominis (Graecarum affectionum curatio, V, Theodoreti episcope Cyrinensis, Opera Omnia, PG 83:944AB, 948B, 949AB, 952A).

[39].Historia Ecclesiastica, Liber Quatrus, Caput 26, B. Theodoreti Episcopi Cyrensis, Opera Omnia, PG 82:1190.

[40].Historia Ecclesiastica, Liber Quintus, Caput 30, B. Theodoreti Episcopi Cyrensis, Opera Omnia, PG 82:1258.

[41].Epistolae et Amphilochia, I, Ep. 65 (Photii Patriarchae Constantinopolitani. Epistulae et Amphilochia. Basil Laourdas (eds) Leipzig: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1985, 109 ff). Виж също Avenarius A. op. cit., р. 80 (n. 248).

[42].Пространно житие на Кирил (op. cit., 138-139). От св. апостол Павел (Послание на свети апостол Павел до Филипяни) започва традиция в разбирането за необходимостта да се слави Бога на разбираем език. Разсъждавайки върху божествения кеносис („…Който, бидейки в образ Божий… понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци…” (Филип. 2:6)) апостолът отбелязва: „…и всеки език да изповядва, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца…” (Филип. 2:11). Свети Кирил Философ цитира този текст (Пространно житие на Кирил, op. cit., с. 139).

[43].Иван Дуйчев не подлага на съмнение изброените от Философа народи (Dujcev I, Il problema delle lingue nazionali nel Medioevo e gli Slavi. Richerche Slavistiche 8, 1960, р. 14), независимо от допуснатите в Житието неточности.

[44].Пространно житие на Кирил (op. cit., с. 138). Сравни с блаж. Теодорит Кирски: Καί ή Εβραίων φωνή ου μόνον είς τήν Ελλήνων μετεβλήθη, αλλα καί είς τήν Ρωμαίων καί Αίγυπτίων καί Περσων καί Ινδων καί Αρμενίων καί Σκυθων καί Σαυροματων, καί ξυλλήβδην είπεν, είς πάσας τάς γλώττας, αίς άπαντα τα εθνη κεχρημένα διατελεί” (De natura Hominis. Graecarum affectionum curatio, V, Theodoreti episcope Cyrinensis, Opera Omnia (PG 83:948BC), което още веднъж доказва наличието на приемственост в аргументите на св. Кирил.

[45].В избора на св. Кирил да се изброяват народите прозира влияние от св. Йоан Златоуст, който в омилетичен текст (35 омилия) отбелязва: „…различни думи има по света и ни една от тях не е без значение” (Първо послание до Коринтяни (14:10)) и допълва: „…толкова много езици, толкова много думи на скитски, тракийски, латински, персийски, мавърски (арабски – бележката моя – Ю. В.), индийски, египетски, неизброими други народи…” (Nicene and Post – Nicene Fathers of the Christian Church, Series I, Volume XII., Philip Schaff (eds) (http://www.tertullian.org/fathers2/NPNF1-12/npnf1-12-40.htm#P1697_1040088 (13. 04. 2009; 10:56).

[46].Аристотел настоява за предварителна подготовка на оратора за “възможното и невъзможното” (Риторика, I, 1359a (15-20); Античные риторики…, с. 26).

[47].Подробно за това в книгата ми Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, също статията ми ‘Венецианският диспут’ на свети Кирил Философ в светлината на античната риторика (под печат).

[48].Ораторът, XXXII, 113 (Марк Тулий Цицерон. За оратора. София, 1992, с. 324-325).

[49].Според Elena Surkova (Surkova E. The Theological, Philosophical and Linguistic Background of Constantine the Philosopher’s Concept of Translation. – In: Jože Krašovec (ed.), The Interpretation of the Bible: The International Symposium in Slovenia. Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 1998, p. 978-979) венецианската реч е фрагмент от апология, писана в Моравия. За възможните първоизточници на св. Кириловата реч виж Борис Флоря (Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. Mосква, 1981, с. 135, бел. 2)), а сравнителен анализ на речта му и булите на папите Адриан II и Йоан VIII виж у Harvey Goldblatt (Goldblatt H. On the Nature and Function of Vita Constantini XVI and ‘‘Speaking in Tongues’’ in the ‘‘Cyrillo-Methodian Language Question’’. – In: Harvey Goldblatt (eds), Slavia Orthodoxa & Slavia Romana: Essays Presented to Riccardo Picchio by his Students on the Occasion of his Eightieth Birthday, September 7, 2003, New Haven, Connecticut: The MacMillan Center for International and Area Studies at Yale, p. 113-48).

[50].Т. е. да се даде право на отговор на опонента. Спомена се, че de facto клириците задават един въпрос, а сцената на описания в Житието “диспут” завършва без да им се даде право на отговор на представените от светеца доводи.

Изображения:

1. Авторът на статията, Юлиян Великов

2. Св. Константин-Кирил Филосов

3. Св. Константин-Кирил Филосов

4. Св. св. Кирил и Методий

5. Св. св. Кирил и Методий