В кой ден Христос влиза в Йерусалим?*

Иван Ж. Димитров

В кой ден (на седмицата, а и в еврейския календар на онова време) Господ Иисус Христос влиза в Светия град Йерусалим, посрещнат тържествено и въодушевено от мало и голямо? Това е един труден въпрос в изясняването на новозаветната хронология и особено в уточняването на хронологията на последните събития от живота на Спасителя на земята.

В евангелското литургийно четиво за празника Вход Господен в Йерусалим, наричан още Вайя или Цветница, или Връбница, четем:

„(1) Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. (2) Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. (3) Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото. (4) Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: (5) защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси? (6) Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.) (7) А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. (8) Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога. (9) Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. (10) А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, (11) защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса. (12) На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, (13) взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев. (14) А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: (15) „не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле“. (16) Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили. (17) Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. (18) Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо“ (Иоан 12:1-18).

Иван Ж. Димитров

За да си отговорим на поставените в началото въпроси, трябва преди всичко да се опитаме да уточним: коя дата според еврейския календар е бил този „шести ден преди Пасха“ и кой седмичен ден? Оттам ще може да се види и в кой ден („на другия ден“, 12-ти стих) Иисус Христос е влязъл в Йерусалим.

Можем да се опрем на едно сигурно свидетелство, което се съдържа по-нататък в Евангелието според Йоан, където е посочено, че първият „велик ден“ на празник Пасха (това е 15-ият ден на месец нисан) в годината на Христовите страдания, смърт и възкресение се е паднал в събота: „И понеже тогава беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота (защото оная събота беше велик ден), помолиха Пилата, да им пребият пищелите и да ги снемат“ (Иоан 19:31). Тогава основателно може да се предположи, че шестият ден преди Пасха, когато Иисус с учениците Си е пристигнал в село Витания, преди да влезе в Йерусалим, е 9 нисан на онази година, съответно е бил първият ден на седмицата. Но това е само едно от възможните обяснения. Защото възникват и следните въпроси: Как трябва да се разбират тези шест дена? Включват ли те деня на пристигането на Спасителя във Витания и до кой ден на Пасхата се броят – до 15 нисан или до 14 нисан, когато след залез слънце е започвал 15 нисан (не от полунощ, както е съвременната традиция), тоест започвал е празникът Пасха с пасхалната вечеря (яденето на пасхалното агне), която по съвременните ни разбирания се пада на 14 нисан?

Има различни мнения по тези въпроси от древност и до днес. Древните тълкуватели са изказвали мнения без да спорят с останалите тълкуватели, изразили друго мнение. Докато днешната „мода“ е всеки да отрича мненията на останалите и да настоява за своята правота. Но това е духът на времето, който е навлязъл и в науката.

От Евангелието според Лука виждаме, че Иисус отишъл в град Йерихон („След това Иисус влезе в Йерихон и минаваше през него…“, Лука 19:1 сл.), гостувал в дома на Закхей и по всяка вероятност прекарал в този град съботния ден. Защото според еврейския закон, основавайки се на четвъртата Божия заповед („Помни съботния ден, за да го светиш…“, Изход 20:8-11), в събота евреите не само не е трябвало да работят нищо, но също така според равински тълкувания не е трябвало да изминат разстояние по-дълго от 2000 лакти или 6 стадия (според някои това е равно на почти 1400 метра). А в първия ден на седмицата, когато вече е било разрешено да се пътува, Спасителят тръгва от Йерихон да „възлиза“ за Йерусалим („Като каза това, Той тръгна по-нататък, възлизайки за Йерусалим“, Лука 19:28). Старинният глагол „възлизам“ предава съответния гръцки глагол „αναβαίνω“ (анавено) в оригинала и означава изкачване към по-високо място или към столицата. Трябва да имаме предвид, че разликата в равнището на Йерихон и Йерусалим все пак е около 1000 метра, така че употребата на глагола е оправдана, макар и днес той почти да не се използва в нашия език.

По пътя за Йерусалим Иисус Христос спира във Витания – това е описаното събитие в Йоан 12 глава. Пристигането във Витания трябва да се постави в първия ден на седмицата. Вероятно Спасителят е останал поне една вечер в дома на Марта, Мария и Лазар, защото се говори, че са Му приготвили вечеря (2-ри стих). Също така е било нужно известно време (имаме предвид часове), за да дойдат любопитни евреи да видят Този, Който преди това е възкресил Лазар. Нека отбележим, че възкресяването на Лазар не е станало при това посещение на Иисус Христос във Витания, макар ние сега да честваме събитието в деня преди самия вход Господен в Йерусалим, но това е поради необходимостта в една богослужебна година да се вместят толкова много събития от поне тригодишното служение на Спасителя.

Джото ди Бондоне (1267-1337), Вход Господен в Иерусалим, Капела дел Арена, Падуа, Италия

„Любопитните евреи“ може да са били хора от самото село Витания, макар че те са видели Иисус Христос още в деня на чудото на Лазаровото възкресяване. Може да са били и евреи от Йерусалим, което е по-малко вероятно, защото в тези дни преди празника йерусалимските жители са били твърде улисани в подготовката за посрещането на поклонниците за Пасха. Много по-вероятно е те да са били евреи от кервана пътуващи за празник Пасха от северната част на Палестина през долината на река Йордан на юг през град Йерихон и накрая през село Витания за Йерусалим. Това са били подчертано религиозни хора, за които е било интересно всичко, свързано с Божиите знамения и чудеса.

Разстоянието от Йерихон до Витания се е изминавало за пет-шест часа, а от Витания до Йерусалим пътят е бил по-малко от 3 километра. Щом пристигнели във Витания, поклонниците вече били почти в Йерусалим. Затова имали време да отпочинат, да се нахранят, дори да пренощуват там, преди да влязат в Светия град, още повече че имало все пак достатъчно дни до празника.

Иисус Христос и учениците Му не се задържали много в дома на техните приятели, защото Самият Той не бил обикновен поклонник за празника, а имал още доста неща да свърши в града. Затова веднага на втория ден от седмицата (по нашия сегашен календар на Велики понеделник, а по еврейския календар 10 нисан) Спасителят е пожелал да продължи пътя Си. Още с наближаването на Йерусалим е бил посрещнат много възторжено от народа, който Му оказал почести като на цар, приветствайки Го с думите: „Осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев!“.

По-нататък събитията са известни. Само да отбележим накратко, че след това посрещане не е имало нито други церемонии, нито царски угощения, а Христос се е отправил веднага към храма. Това е било обичайното за Него: храмът Божи е бил средоточие на религиозния живот на еврейския народ и всичко, което Иисус Христос е имал да каже на този народ, е било най-подходящо да се каже именно в храма – всъщност в двора на храма, където са стояли хората по време на молитвите и жертвоприношенията си.

Ел Греко (1541-1614), Иисус изгонва търговците от храма, Национална галерия, Лондон, Англия

Така е започнала последната седмица от живота на Спасителя, която заради претърпените от Него страдания ние наричаме Страстна.

А ако някой попита: защо все пак празнуваме Господния вход в Йерусалим в неделя, тоест в първия ден на седмицата по еврейския календар? На този въпрос не е лесно да се отговори. Един възможен отговор е, че в църковния календар много от честваните събития не са поставени на точните им дати или седмични дни, а са сложени в дни и периоди, които имат преди всичко образователен и назидателен смисъл, а нямат за цел да предадат точна хронология според съвременното историческо разбиране.

Покланяме се на Твоите страдания, Христе, покажи ни и славното Си възкресение!

_________________________________________

*Публикувано в https://dveri.bg. Същата статия е възпроизведена тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

Изображения: авторът Иван Ж. Димитров, Вход Господен в Иерусалим и Иисус изгонва търговците от храма. Източници Гугъл БГ и Яндекс РУ.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-bRn

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s