Библиографски списък на книги, статии и студии от и за професор д-р Иван Георгиев Панчовски във фонда на Богословската библиотека*

Ружа Доновска, Ангелина Петрова, библиотека „Теология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професор д-р Иван Панчовски (1913-1987)

Библиографията за професор д-р Иван Панчовски е изработена от библиотечната колегия при библиотека „Теология“ и е израз на уважението ни към личността и научното дело на изтъкнатия наш учен-богослов, познат със своите трудове не само в България, но и в чужбина.

Хронологичната рамка обхваща периода на най-ранните публикации, датиращи от 1935 г. до такива, публикувани след неговата кончина.

Библиографският опис, придружен със съответните сигнатури, е на разположение на читателите на библиотека „Теология“. Списъкът на публикациите продължава да се допълва и доуточнява. Стремежът ни е да бъде изготвена възможно най-пълна библиография, обхващаща цялостното творчество на професор д-р Иван Панчовски.

Монографии

Кирилица

Панчовски, Иван Г. Естествена наука и религия. – София, 1941.

Панчовски, Иван Г. Религията на естествениците. – София, 1941.

Панчовски, Иван Г. Психология на религията в християнско-апологетическо осветление. – София, 1943.       

Панчовски, П. прот. и Панчовски, Ив. Пътят на модерния човек към Бога. Ч. 1. – София, 1943

Панчовски, Иван Г. Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието. – София, 1944

Панчовски, Иван Г., Сливенски митрополит Никодим. Православна християнска етика. – София, 1955.       

Панчовски, Иван Г. Животът и щастието в християнско осветление. – София, 1957.

Панчовски, Иван Г. Въведение в нравственото богословие. – София, 1958.     

Панчовски, Иван Г. Личността на Иисуса Христа : Скици и материали. – София, 1959.  

Панчовски, Иван Г. Методология на нравственото богословие. – София, 1962  

Панчовски, Иван Г., Тодор Събев. Световна конференция „Църква и общество“. – София, 1967.  

Панчовски, Иван Г. Личност Исуса Христа : Ч. 1. – Ниш, 1967., Панчовски, Иван Г. Личност Исуса Христа : Ч. 2. – Ниш, 1967, Панчовски, Иван Г. Личност Исуса Христа : Ч. 3. – Ниш, 1968.

Панчовски, Иван Г. Личност Исуса Христа : Ч. 4. – Ниш, 1968.

Панчовски, Иван Г. Етика хришћанске љубави : Етична генеалогиjа. – Ниш, 1973.   

Панчовски, Иван Г. Живот и срећа у светлости хришћанства. – Ниш, 1975. 

Панчовски, Иван Г. Християнска любов към ближните. – София, 1977.

Панчовски, Иван Г. Хришћанска љубав према ближњима. – Ниш, 1978.

Панчовски, Иван Г. Личността на Иисус Христос : Изследване. – 2. изд. – София, 1990.           

Панчовски, Иван Г. Най-прекрасният : Духовният образ на Иисус Христос. – София, 1992.     

Панчовски, Иван Г. Пантеонът на древните славяни и митологията им: [Изследване]. – София, 1993.      

Панчовски, Иван Г. Християнската надежда. – София, 1994.

Панчовски, Иван Г., Димитър Киров. Християнска етика: Т. 1. Философия на морала : (Ч. 1). – София, 1996. 

Латиница

Pancovski, Ivan Georgiev. The orthodox-christliche Jugendbewegung in Bulgarien : Inauguraldissertation. – Jena, 1940.  

Pantschovski, Iwan. Patriarch Kyrill. – Berlin, 1971.

Pančovski, Ivan. Die Entwicklung des orthodoxen ethischen Denkens in den sozialistischen Ländern Osteuropas. In: Ostkirchliche studien, 25 Band, Heft 4, p. 303 – 320, – Würzburg, 1976.

Pančovski, Ivan. Die Bezogenheit der Erlösung auf die Schöpfung nach orthodoxen Verständnis. In: Ostkirchliche studien, 28 Band, Heft 4, p. 303-317,  – Würzburg, 1979. 

Pantschovski, Ivan. Die Heilige Eucharistie in ortodoxer Sicht.-In: Herrhut. Theologische Gespräche mit der Bulgarischen Ortodoxen Kirche. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland., p. 179-194, – Missionshandlung Hermannsburg, 2001

Студии, статии и други публикации

1935

Св. Сава като църковен и политически деец. – В: Духовна култура, ХVІ, 1935, № 59, с. 89-92.

1936

Културно-просветната и национално-будителска роля на Рилския манастир : [Х-ХІХ в.]. – В: Духовна култура, ХVІІ, 1936, № 74, с. 557-562.          

Духовният лик на св. Ивана Рилски според неговия Завет. – В: Братско слово, VІІ, 1936, № 1, с. 5-6.

Из живота на православните християнски братства и дружества : [Ч.] 1. – В: Братско слово, VІІ, 1936, № 1, с. 15.

Из живота на православните християнски братства в Пловдив. – В: Братско слово, VІІ, 1936, № 3, с. 48-49.

Книжовен преглед : Годишник на Богословския факултет, кн. ХІІІ, 1935-1936 г. – В: Братско слово, VІІ, 1936, № 3, с. 50-51.

Из живота на православните християнски дружества. Книжовен преглед : Годишник на Богословския факултет, кн. ХІІІ, 1935-1936 г.: (Продължение). – В: Братско слово, VІІ, 1936, № 4, с. 69-71.

1937

Неофит Бозвели Хилендарски /1785-1848/ – борец за родна просвета и българско духовенство. – В: Духовна култура, ХVІІІ, 1937, № 81, с. 780-783.

Панчовски, Иван Г. прев. Тот, Тихамер. Младежът и религията. Бог и моята душа : Трите въпроси на бедуина. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 1, с. 7-8.

Из живота на Пловдивска епархия. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 1, с. 14-15.

Дейността на детските и ученическите православни християнски дружества в Пловдивска епархия през 1936/1937 учебна година. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 3, с. 36-39.

Живот и дейност на православните християнски братства в Пловдивска епархия през 1936-1937 г. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 4-5, с. 60-62.

Живот и дейност на православните християнски братства в Пловдивска епархия през 1936-1937 г. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 4-5, с. 60-62.

Панчовски, Иван Г. прев. Тот, Тихамер. Младежът и религията от Бога – към Бога. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 4-5, с. 62-63.

Из живота на Пловдивска епархия: [Четиридесет и осем] 48 години от смъртта на екзарх Антим І (1816 – 1888). – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 4, с. 71.

Из живота на православните християнски братства и дружества в гр. Пловдив. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 5, с. 86-87.

Из живота на православните християнски дружества и братства в гр. Пловдив. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 6-7, с. 106-107.

Неофит Бозвели Хилендарски: (1785-1848). – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 8, с. 115-117.

Религиозното обучение в гимназиите. – В: Братско слово, VІІІ, 1937, № 9-10, с. 127-128.

1938

В глъбината на човешката душа. – В: Духовна култура, ХІХ, 1938, № 1, с. 24-27

Безбожник ли е бил Дарвин? – В: Духовна култура, ХІХ, 1938, № 3, с. 65-69.             

Модерният човек и Евангелието. – В: Духовна култура, ХІХ, 1938, № 7, с. 193-199.

Рабиндранат Тагор и Библията. – В: Духовна култура, ХІХ, 1938, № 8-9, с. 229-234.

Завещанието на блаженопочиналия Пловдивски митрополит Максим. – В: Църковен вестник, 1938, ХХХІХ, бр. 13, с. 145 – 146.

[Единадесет] 11 годишен събор на православните християнски братства в гр. Пазарджик. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 2, с. 20-21.

Книжовен преглед. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 2, с. 29.

Мъдреците от Изток. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 4, с. 55.

Из живота на православните християнски дружества и братства. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 6, с. 82.

Панчовски, Иван Г. прев. Тот, Тихамер. Младежът и религията : Защо живея? – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 6, с. 80-81.

Из живота на православните християнски дружества и братства. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 6, с. 82.

[Пловдивски митрополит Максим] : Завещанието му. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 7, с. 95-97.

Разпнат – възкръсна. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 8, с. 111-113.

Из живота на православните християнски братства. – В: Братско слово, ІХ, 1938, № 8, с. 115-116.

1939

Злото в света. – В: Духовна култура, ХХ, 1939, № 1-2, с. 5-10.

Братско слово. – В: Братско слово, Х, 1939, № 5-6, с. 70-71.

Един час в педагогическия семинар в Иенския университет. – В: Църковен вестник, ХL, 1939, бр. 46, с. 539-540.

1940

Християнската любов и съвременния свят. – В: Духовна култура, ХХІ, 1940, № 1-2, с. 18-21.           

Елементи на вяра в естествената наука. – В: Духовна култура, ХХІ, 1940, № 9-10, с. 281-290.

1941

Проблемата за живота в съвременната биология. – В: Духовна култура, ХХІІ, 1941, № 5-6, с. 177-189.      

Преодоляване на механическото схващане за света в съвременната физика. – В: Духовна култура, ХХІІ, 1941, с. 7-14.

Фактори за развиване на религиозното чувство. – В: Духовна култура, ХХІІ, 1941, № 3-4, с. 77-84.

1942

Галилей като учен и мистик (По случай 300 години от смъртта му). – В: Църковен вестник, XLIII, 1942, бр. 3, с. 29-30

1943

Християнски светоглед. – В: Църковен вестник, XLIV, 1943, бр. 32-33, с. 269-270

Религия и живот. – В: Църковен вестник, XLIV, 1943, бр. 41, с. 335-337

1945

Християнското благовестие пред нови задачи. – В: Църковен вестник, XLVI, 1945, бр. 7-8, с. 3

1946

Наука и религия. – В: Църковен вестник, XLVII, 1946, бр. 40 – 41, с. 9 – 10

Диалектически материализъм, комунизъм и религия. – В: Църковен вестник, XLVII, 1946, бр. 42-43, с. 4-6.

1949

„Антиномичност“ между религия и етика. – В: Годишник на Софийския университет. Богословски факултет, Т. 26, 1948–1949. – София, 1949. 

У Бога всички са живи. –  В: Църковен вестник, L, 1949, бр. 23-25, с. 2-3

Библията в живота и творчеството на Гьоте. – В: Църковен вестник, L,  1949, бр. 33-34, с. 3-5

1950

Истината в християнската религия. – В: Духовна култура, ХХХ, 1950, № 5, с. 16-19.      

1951

Етическа автономия и религиозна теономия. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 1(27), 1950-1951. – С., 1951.    

1953

Съвестта като глас Божий. – В: Духовна култура, ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 28-32.

1954

Етически антропоцентризъм и религиозен теоцентризъм. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 3(29), 1953-1954. – С., 1954.     

Отношението на християните към радостите и удоволствията на живота. – В: Духовна култура, ХХХІV, 1954, № 1, с. 26-30.     

Стобийски епископ Варлаам. – В: Църковен вестник, LІV, 1954, бр. 6, с. 13.

1955

Обезценява ли християнството тукашния свят и живот : (Опит за разрешаване на антиномията: религиозен трансцедентизъм – етически иманентизъм). – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 4(30), 1954-1955. – С., 1955.     

Християнството – религия на духовната радост. – В: Духовна култура, ХХХV, 1955, № 9, с. 9-18.   

Благоприятна Господня година. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 1 – 2, с. 4.

Християнски стремеж към напредък и съвършенство. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 5, с. 1-3.

Нравствено-възпитателно значение на православното богослужение.  – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 6, с. 4-7.

Блажени Августин и мира. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 14, с. 8-10.

Възкресение и живот. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 19 – 20, с. 9-10.

Нравствената ценност на красотата. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 35, с. 4-6.

Божествен миротворец. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 37, с. 6-7.

Дивното устройство на атома. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 38, с. 7-8.

Приносът на Българската православна църква в защита на мира. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 39, с. 1-3.

Вътрешно единство и творческо взаимодействие в атомния свят. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 40, с. 3-5.

Тайната на атомната енергия. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 42, с. 4-6.

Св. Григорий Нисски за мира. – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 43, с. 3-5.

Свидетелства на нравственото съзнание за безсмъртието на човешката душа (По случай Архангеловата задушница). – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр. 44, с. 2-5.

1956

Божи промисъл и нравствена свобода. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 5(31), 1955-1956. – С., 1956.  

Християнската оценка на труда. – В: Духовна култура, ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 11-16.  

Ф. М. Достоевски като християнски мислител и писател. По случай 75 години от смъртта му. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 8, с. 8-10.

Интуитивен усет за безсмъртието на човешката душа (По случай задушница). – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 10, с. 1-3.

Към широко подвижничество. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 11, с. 1.

Св. Василий Велики за мира. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 12, с. 7-9.

Св. Йоан Златоуст за мира. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 14, с. 9-11.

По лествицата на религиозно-нравственото усъвършенствуване. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 15, с. 1-2.

Смисъл и сила на Христовото възкресение. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 17 – 18, с. 3-4.

Мирът като акт за самозапазване. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 22, с. 1-2.

Първостепенна важност на религиозните нужди на вярващите. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 33, с. 5-6.

Индивидуализиране и категоризиране на религиозните нужди. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 34, с. 2-3.

Божието сияние в човешката душа. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 36, с. 6-7.

Отблясъкът на Бога в природата. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 37, с. 6-7.

Следите на Божия промисъл в световната история. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 38, с. 6-7.

Въздействието на словото Божие върху човешката душа за пробуждане на религиозния живот. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 39, с. 2-4.

Потребност от богопознание. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 40, с. 2-3.

Възможността на богопознанието в светлината на психологията. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 41, с. 3-4.

Възможността на богопознанието в светлината на философията. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 42, с. 6-8. 

Възможността на богопознанието в светлината на Откровението. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 44, с. 5-6.

Грижа за богопознанието. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 45, с. 2-3.

Средства за богопознанието. – В: Църковен вестник, LVІІ, 1956, бр. 46, с. 2-3.

1957

Вина и изкупление. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 6(32), 1956-1957. – С., 1957. 

Превъзмогване на разочарованието от Църквата. – В: Духовна култура, ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 24-30.

Светоотеческа критика на древната атомистика. – В: Духовна култура, ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 28-32.   

Значение на богопознанието. – В: Църковен вестник, LVІІІ, 1957, бр. 6, с. 3-5.

Духовното средоточие на света. – В: Църковен вестник, LVІІІ, 1957, бр. 7, с. 1-3.

Вселенският Примирител. – В: Църковен вестник, LVІІІ, 1957, бр. 11, с. 5-6.

Тайната на Голготската трагедия. – В: Църковен вестник, LVІІІ, 1957, бр. 16-17, с. 2-3.

Нов интерес и принос към психологията на религията. – В: Църковен вестник, LVІІІ, 1957, бр. 23, с. 9-10.

Българо-руската дружба през вековете. – В: Църковен вестник, LVІІІ, 1957, бр. 36 – 39, с. 11-13.

Историческият образ на Христа според „Апокалипсиса”. – В: Църковен вестник, LVІІІ, 1957, бр. 41, с. 1-2.   

1958

Двойната заповед за любовта. – В: Духовна култура, LVІІІ, 1958, № 9-10, с. 11-18.

Пред прага на Новата година. – В: Църковен вестник, LІX, 1958, бр. 1-2, с. 4-5.

Христовият Предтеча и Кръстител в светлината на историята. – В: Църковен вестник, LІX, 1958, бр. 3, с. 3-5.

Сигнали из невидимия свят. – В: Църковен вестник, LІX, 1958, бр. 7, с. 1-2.

Кръстът в живота на християнина. По случай Кръстопоклонна неделя. – В: Църковен вестник, LІX, 1958, бр. 12, с. 7-8.

В светлината на възкръсното утро.  – В: Църковен вестник, LІX, 1958, бр. 14-15, с. 2-3.

1960

Хилел или Христос. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 9(35), 1959-1960. – С., 1960. 

Езичеството на прабългарите и неговото превъзмогване чрез покръстването им. – В: Духовна култура, ХL, 1960, № 7-8, с. 44-55; № 9, с. 21-31.

Етиката на Френсис Бейкън.  – В: Църковен вестник, LVІ, 1955, бр.

1961

Св. Три Светители като благовестители и устроители на мир. – В: Духовна култура, ХLІ, 1961, № 2, с. 1-8.   

Етиката на Кумранския „Нов съюз“ в сравнително осветление. – В: Духовна култура, LХІ, 1961, № 6, с. 26-30.  

Духовната структура на християнското семейство. – В: Духовна култура, ХLІ, 1961, № 12, с. 19-24.   

Нов поглед на евангелската притча за блудния син. – В: Църковен вестник, LХІІ, 1961, бр. 4, с. 7-9.

Етиката на Френсис Бейкън (По случай 400 години от рождението му). – В: Църковен вестник, LХІІ, 1961, бр. 6, с. 7-8.

Св. Йоан Лествичник и неговите аскетическо-етически възгледи. – В: Църковен вестник, LХІІ, 1961, бр. 10, с. 5-8.

Поглед върху притчата за неправедния домоуправител в светлината на кумранската литература. – В: Църковен вестник, LХІІ, 1961, бр. 12, с. 6-8.

Свети апостол Тома. – В: Църковен вестник, LХІІ, 1961, бр. 15, с. 3-5.

1962

Справедливост, вяра и любов. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 11(36), 1961-1962. – С., 1962.

Вяра и дела. – В: Духовна култура, ХLІІ, 1962, № 3, с. 25-31.

Образът на св. апостол и евангелист Йоан Богослов според Новозаветните сведения. – Духовна култура, ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 21-28.

Образът на св. апостол и евангелист Йоан Богослов според сведенията от Свещеното предание. – Духовна култура, ХLІІ, 1962, № 10, с. 1-7.

Живот и дейност на проф. д-р Г. Ст. Пашев (По случай кончината му на 16. ІІІ. 1962 г.). В: Църковен вестник, LXIII, 1962, бр. 12, с. 8-10.

1963

Духовният образ на преподобни Теодосий Търновски. – В: Духовна култура, ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 43-48.          

Св. св. Кирил и Методий като български първоучители и просветители. – В: Духовна култура, ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 30-36.

Месиянски очаквания. – В: Църковен вестник, LXIV, 1963, бр. 1 – 2, с. 10-11

Христовото Възкресение – извор на вечен живот. – В: Църковен вестник, LXIV, 1963, бр. 13 – 14, с. 10-14

Религиозно-философските възгледи на св.св. Кирил и Методий. – В: Църковен вестник, LXIV, 1963, бр. 22-23, с. 5-8.

Софроний Врачански (по случай 150 години от смъртта му). – В: Църковен вестник, LXVI, 1963, бр. 31, с. 5-6.

1964

Любов към далечния. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 13(39), 1963-1964. – С., 1964.

Съкровището на добротата. – В: Духовна култура, ХLІV, 1964, № 6-7, с. 40-46.      

Григорий Цамблак като духовник и книжовник : По случай 600 години от рождението му. – В: Духовна култура, ХLІV, 1964, № 12, с. 1-12.

Панчовски, Иван Г. Образът на очаквания Месия в Стария Завет. – В: Църковен вестник, LXV, 1964, бр. 1-2, с. 5

Моралният образ на Софроний Врачански. – В: Църковен вестник, LXV, 1964, бр. 9, с. 4.

Нравственото значение на Христовото възкресение. – В: Църковен вестник, LXV, 1964, бр. 17- 8, с. 11.

Принципът на любовта в пророческите книги на Стария Завет. – В: Църковен вестник, LXV, 1964, бр. 22, с. 3.

Понятието за съвестта у св. ап. Павел. – В: Църковен вестник, LXV, 1964, бр. 36, с. 1

1965

Как светът е посрещнал Божествения Младенец. – В: Църковен вестник, LXVI, 1965, бр. 1-2, с. 5-7.

Недостатъчност на старозаветната любов. – В: Църковен вестник, LXVI, 1965, бр. 9, с. 2-3

Света Мария Магдалина и Христовото възкресение. – В: Църковен вестник, LXVI, 1965, бр. 16-17, с. 9-10.

1966

Нравствените възгледи на старобългарските писатели. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 15(41), 1965-1966. – С., 1966. 

Как да станем добри. – В: Духовна култура, ХLVІ, 1966, № 9, с. 14-21.   

Моралните възгледи на Св. Климент Охридски. – В: Духовна култура, ХLVІ, 1966, № 12, с. 20-26.

Светостта на Климент Охридски. – В: Църковен вестник, LXVII, 1966, бр. 31-32, с. 7-9.

1967

Етически ценности в посланията на св. св. апостоли Петър и Павел. – В: Духовна култура, ХLVІІ, 1967, № 7-8, с. 42-46.   

Ценностна морална структура на християнското семейство. – В: Духовна култура, ХLVІІ, 1967, № 9-10, с. 28-38.       

1968

Жените в родословието на Иисуса Христа. – В: Духовна култура, ХLVІІІ, 1968, № 1, с. 26-36.      

Достойнството на християнското семейство. – В: Духовна култура, ХLVІІІ, 1968, № 12, с. 6-15

1969

Християнската любов : (Етическа генеалогия и аксиология). – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 17(43), 1967-1968. – С., 1969. 

Почукване посред нощ. – В: Духовна култура, ХLІХ, 1969, № 3-4, с. 26-35.

Новоизбраният Пловдивски митрополит Варлаам. – В: Църковен вестник, LXX, 1969, бр. 19, с. 4-5.        

1970

Рецензия за сп. Богосљовље, Год. ХІ(ХХVІ), свезка 1, 2. – Белград, 1967. – В:  Духовна култура, L, 1970, № 7-8, с. 64.   

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Никодим на 75 години. – В: Църковен вестник, LXXІ, 1970, бр. 7, с. 2-6.   

1971

Проблемата „Ерос и агапи“ в православно-етическо осветление. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 19(45), 1969-1970. – С., 1971. 

Живот, дейност и творчество на Българския патриарх Кирил (1901 – 1971). – В:  Духовна култура, LІ, 1971, № 3-4, с. 22-64.

Отзив за Годишника на Православния богословски факултет на Белградския университет за 1969 г. – В: Духовна култура, LІ, 1971, № 8-9, с. 59-61.   

Рецензия за д-р Николай Младин. Нравствено-богословски студии „Теология на морала“. – Сибиу, 1969. – В: Духовна култура, LІ, 1971, № 10-11, с. 55-58.    

Негово Светейшество Кирил Патриарх Български (Живот, дейност и творчество). – В: Църковен вестник, LXXІІ, 1971, бр. 2, с. 5-8.

Нашата съвместна отговорност за един по-справедлив свят. – В: Църковен вестник, LXXІІ, 1971, бр. 8, с. 3-6.

Панчовски, Иван Г., Събев, Тодор. Относно съвместното християнско свидетелствуване и прозелитизма. – В: Църковен вестник, LXXІІ, 1971, бр. 13, с. 4-5.

Актуални богословски проблеми на Християнската мирна конференция. – В: Църковен вестник, LXXІІ, 1971, бр. 13, с. 5-8.

1972

Християнската любов към Бога. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 20(46), 1970-1971. – С., 1972. 

Структура на българската светост : [Доклад]. – В: Духовна култура, LІІ, 1972, № 9-10, с. 19-29.

Социално-етически ценности в „История Славянобългарска“. – В: Духовна култура, LІІ, 1972, № 11-12, с. 11-12

Българска църковна делегация на посещение в ГДР. – В: Църковен вестник, LXXІІІ, 1972, бр. 5, с. 8- 11.

Нов богословски институт – православна академия на о-в Крит. – В: Църковен вестник, LXXІІІ, 1972, бр. 19, с. 11-12.

Отношение на християнството към проблема за природната и жизнената среда на човека. – В: Църковен вестник, LXXІІІ, 1972, бр. 29, с. 6-9.

1973

Християнската любов към себе си. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 21(48), 1971-1972. – С., 1973.       

Значение на съвестта. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 1, с. 28-36.

Диалогът за Св. Предание в нашето време. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 2, с. 25-36.    

Образът на Пресвета Дева Мария по време на св. Благовещение. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 3, с. 1-8.

Отзив за Годишника на Белградския православен богословски факултет за 1970 г. – В:  Духовна култура, LІІІ, 1973, № 4, с. 31-33.   

Отзив за Годишника на Белградския православен богословски факултет за 1971 г. – В:  Духовна култура, LІІІ, 1973, № 4, с. 33-35.     

Личност и дейност на св. Методий Славянобългарски. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 5, с. 7-25.           

Библейският възглед за детето. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 6, с. 4-11.  

Поглед върху проблема „Спасението днес“. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 7, с. 19-36.       

Ситуационната етика като „Нов морал“. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 8, с. 25-33.         

Есента на човешкия живот. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 9, с. 19-27.           

Етически и социални възгледи на св. Атанасий Велики. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 10, с. 19-26.   

Рождество Христово в светлината на боговъплъщението. – В: Духовна култура, LІІІ, 1973, № 12, с. 1-11.

Петдесет години Съюз на Съветските социалистически републики. -В: Църковен вестник, LXXIV, 1973, бр. 1, с. 4 – 6.

Сесия на Международната комисия при ХМК в София. – В: Църковен вестник, LXXIV, 1973, бр. 2, с. 2-4.

Отношение на Християнската миротворна конференция към Обединените нации. – В: Църковен вестник, LXXIV, 1973, бр. 16, с. 1-3.

Богословски основания за морална подкрепа на Обединените нации. – В: Църковен вестник, LXXIV, 1973, бр. 18, с. 1-4.

Лицемерието – спътник в историята и всекидневието. – В: Църковен вестник, LXXIV, 1973, бр. 25, с. 1-3.

1974

Призив към светост. – В: Духовна култура, LІV, 1974, № 1, с. 9-18.

Развитие на православната етическа мисъл в социалистическите страни на Източна Европа: [Доклад]. – В: Духовна култура, LІV, 1974, № 2, с. 5-20.     

Образът на жената в Стария Завет. – В: Духовна култура, LIV, 1974, № 3, с. 15-24.   

Нравственият образ на светците. – В: Духовна култура, LІV, 1974, № 4, с. 16-24.

Разкритие на библейската идея за естествения нравствен закон у източните отци и учители на Църквата, във връзка с античната философска етика. – В: Духовна култура, LІV, 1974, № 5, с. 8-22.   

Ренесансови и просвещенски идеи в „История славянобългарска“ на препод. Паисий Хилендарски. – В: Духовна култура, LІV, 1974, № 6, с. 1-13.     

Освещаване на семейството. – В: Духовна култура, LІV, 1974, № 11, с. 18-27.             

Богословска аргументация на универсалната декларация за правата на човека. – В: Духовна култура, LІV, 1974, № 12, с. 8-23.        

1975

Нравственият образ на св. патриарх Евтимий Търновски. – В: Духовна култура, LV, 1975, № 1, с. 5-18.    

Благовестието днес. – В: Духовна култура, LV, 1975, № 9, с. 15-22.

Християнското семейство – жизнена и съзидателна общност. – В: Духовна култура, LV, 1975, № 11, с. 1-11.

Разоръжаването – миротворна повеля. – В: Църковен вестник, LXXVI, 1975, бр. 18 , с. 6-8.

Организация на Обединените нации (По случай 30 години от основаването й). – В: Църковен вестник, LXXVI, 1975, бр. 26, с. 1-3.

1976

Светост и безгрешност. – В: Духовна култура, LVІ, 1976, № 4, с. 6-15. 

Опазването на природата и жизнената среда в християнско осветление. – В: Духовна култура, LVІ, 1976, № 5, с. 10-22 

Многообразие на светия живот. – В: Духовна култура, LVІ, 1976, № 7, с. 1-11.            

Християнското семейство : Според учението на св. Йоан Златоуст. – В: Духовна култура, LVІ, 1976, № 11, с. 1-11.

Правата на човека и християнската отговорност. – В: Църковен вестник, LXXVII, 1976, бр. 1, с. 3-6.

Жената в езичеството. – В: Църковен вестник, LXXVII, 1976, бр. 6, с. 2-5.

Жената в юдейството.  – В: Църковен вестник, LXXVII, 1976, бр. 7, с. 2 – 4.

Жената в светлината на Евангелието. – В: Църковен вестник, LXXVII, 1976, бр. 8, с. 1 – 3.

Споразумението за сигурност и сътрудничество в Европа в християнски социалистически аспект. – В: Църковен вестник, LXXVII, 1976, бр. 18, с. 1 – 3.

Екологическият проблем в социален аспект (По случай 5 юни – Международен ден за опазване на околната среда и Месеца за защита на природата. – В: Църковен вестник, LXXVII, 1976, бр. 19, с. 6-8 и бр. 22, с. 6-7.

1977

Служението на християнина за благото на човешкото общество. – В: Духовна култура, LVІІ, 1977, № 1, с. 14-23.           

Образът на библейската Рахил. – В: Духовна култура, LIV, 1977, № 3, с. 13-21.   

Национални и общочовешки мотиви на нравственото постъпване. – В: Духовна култура, LVІІ, 1977, № 6, с. 1-10

Етически основания за междурелигиозно сътрудничество в миротворното служение. – В: Духовна култура, LVІІ, 1977, № 8, с. 4-13.

Участие на Българската православна църква в борбата за разоръжаване (1949 – 1958).  – В: Църковен вестник, LXXVIII, 1977, бр. 2, с. 3-5.

Участие на Българската православна църква в борбата за разоръжаване (1959 – 1976). – В: Църковен вестник, LXXVIII, 1977, бр. 3, с. 5-7.

Нравствена отговорност. Понятие, актуалност и значение. – В: Църковен вестник, LXXVIII, 1977, бр. 5, с. 2-4.

Отговорност и свобода. – В: Църковен вестник, LXXVIII, 1977, бр. 9, с. 2-3.

Обективната страна на отговорността и вменяването. – В: Църковен вестник, LXXVIII, 1977, бр. 12, с. 3-5.

Диалог и сътрудничество в служба на мира в един свят на теоретически противоречия. – В: Църковен вестник, LXXVIII, 1977, бр. 25, с. 7 -8 и бр. 26, с. 3-4.

1978

Етиката на Имануел Кант, с оглед на отношението й към религията. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 25(51), 1975-1976. – С., 1978. 

Моралният образ на архимандрит Неофит Бозвели. – В: Духовна култура, LVIII, 1978, № 8, с. 10-26.

Нравственият образ на архимандрит Неофит Бозвели. – В: Духовна култура, LVIII, 1978, № 9, с. 12-25.

Добродетели на християнското семейство. – В: Духовна култура, LVІІІ, 1978, № 11, с. 8-16.    

Проф. д-р Герхард Басарак (По случай 60 години от рождението му). – В: Църковен вестник,  LXXIX, 1978, бр. 4, с. 5-6.

Основаване на Африканска християнска миротворна конференция. Комюнике. Послание на Африканската християнска миротворна конференция до църквите. – В: Църковен вестник, LXXIX, 1978, бр. 4, с. 4-5.

Освобождението на народите от Третия свят в богословски аспект (По случай Международната година на борбата против апартейда). – В: Църковен вестник, LXXIX, 1978, бр. 23, с. 6-7.

Християнски принос за освобождението на народите от Третия свят (По случай Международната година на борбата против апартейда). – В: Църковен вестник, LXXIX,  1978, бр. 29, с. 5-6.

1979

Отношение на изкуплението към творението. – В: Духовна култура, LІХ, 1979, № 5, с. 7-18.   

Харизматичното движение в православен аспект. – В: Духовна култура, LІХ, 1979, № 7, с. 10-20.       

Актуалност на проблема за надеждата и понятие за нея. – В: Духовна култура, LІХ, 1979, № 9, с. 1-12.          

Предмет на християнската надежда. – В: Духовна култура, LІХ, 1979, № 11, с. 11-20.

ХМК в подкрепа на Виетнам. – В: Църковен вестник, LXXX, 1979, бр. 10, с. 7-8.

Съмнение и вяра в Христовото възкресение. – В: Църковен вестник, LXXX, 1979, бр. 12, с. 6-7.

Условия за нравствена отговорност и вменяемост. – В: Църковен вестник, LXXXV, 1979, бр. 15, с. 4-6.

1980

Взаимно допълване на духовните ценности и социалната отговорност , въз основа на Халкидонското вероопределение. – В: Духовна култура, LХ, 1980, № 1, с. 21-32.        

Сръбска православна църква. – В: Духовна култура, LХ, 1980, № 4, с. 22-32.   

Божията любов. – В: Духовна култура, LХ, 1980, № 5, с. 19-27.    

Образът на детето в християнското семейство. – В: Духовна култура, LХ, 1980, № 8, с. 6-15.         

1981

Етиката на Спиноза, с оглед на отношението й към религията. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 26(52), 1976-1977. – С., 1981. 

Основания и мотиви на християнската надежда. – В: Духовна култура, LХІ, 1981, № 1, с. 1-8.           

Християнската надежда и Христовото изкупително дело. – В: Духовна култура, LХІ, 1981, № 2, с. 15-23.        

Отношение на надеждата към вярата и любовта. – В: Духовна култура, LХІ, 1981, № 5, с. 1-8.           

Свойствата на християнската надежда. – В: Духовна култура, LХІ, 1981, № 6, с. 11-16.         

Необходими принадлежности на християнската надежда. – В: Духовна култура, LХІ, 1981, № 7, с. 1-10.          

Възрастване в християнската надежда. – В: Духовна култура, LХІ, 1981, № 8, с. 1-7.         

Грехове против християнската надежда. – В: Духовна култура, LХІ, 1981, № 9, с. 1-11.      

1982

Етически и социални възгледи на архимандрит Неофит Бозвели. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 27(53), 1977-1978. – С., 1982.

Значение на християнската надежда. – В: Духовна култура, LХІІ, 1982, № 2, с. 1-11.

Нравствена потребност и нравствено чувство. – В: Духовна култура, LХІІ, 1982, № 4, с. 13-20.                    

Мотиви на нравственото постъпване : Част 1. – В: Духовна култура, LХІІ, 1982, № 7, с. 11-23.              

Мотиви на нравственото постъпване : Част 2. – В: Духовна култура, LХІІ, 1982, № 8, с. 15-26.    

Иисус Христос – животът на света. – В: Духовна култура, LХII, 1982, № 9, с. 1-13.     

Обединените нации в служение на мира чрез разоръжаване. – В: Църковен вестник, LXXXIII,  1982, бр. 3, с. 6-7.

Място на учението за добродетелта в етиката. – В: Църковен вестник, LXXXIII, 1982, бр. 8, с. 4-5.

Общо понятие за добродетелта. – В: Църковен вестник, LXXXIII, 1982, бр. 22, с. 6-8.

1984

Добродетелта – път към спасение. –В: Духовна култура, LХІV, 1984, № 2, с. 1-12.     

Единство и система на добродетелите. – В: Църковен вестник, LXXXV, 1984, бр. 11, с. 3-4.

Основа, произход и възпитание на добродетелта. – В: Църковен вестник, LXXXV, 1984, бр. 13, с. 6-8.

Естествена и християнска добродетел. – В: Църковен вестник, LXXXV, 1984, бр. 22, с. 5-7.     

1985

Канонът на св. великомъченик Димитрий Солунски от св. Методий Славянобългарски. –  В: Духовна култура, LХV, 1985, № 4, с. 8-15.

Светата Евхаристия в православен аспект: Светата Евхаристия като тайнство. Чудото на евхаристийното претворяване. Светата Евхаристия като жертва. Свето причастие – евхаристийно общение. – В: Духовна култура, LХV, 1985, № 6, с. 17-28.

Превод и обработка на Номоканона от св. Методий Славянобългарски. – В: Духовна култура, LХV, 1985, № 9, с. 17-24. 

Философски и богословски концепции на Св. Константин-Кирил Философ. – В: Известия ЦИАИ, т. ІІІ. – София, 1978, с. 44-108   

1986

Св. Методий Славянобългарски : (Живот и дейност). – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 28(54), 1978-1979. – С., 1986. 

1995

Философски и богословски концепции на св. Константин-Кирил Философ. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, Т. 2, 1995. – Нова серия. –  София, 1995.            

1997

Света Мария Магдалина и Христовото възкресение. – В: Църковен вестник, XCVIII, 1997, бр. 11, с. 6

Статии и студии за професор д-р Иван Георгиев Панчовски

Пашев, Ганчо Ст. Рецензия за Православна християнска етика. Съставители Сливенски митрополит Никодим, Иван Панчовски. – София, 1955. – В: Духовна култура, ХХХVІ, 1956, № 7, с. 28-31.     

Царев, Георги П. Рецензия върху статиите на проф. д-р Иван Г. Панчовски. – В: Богосљовље, Год. ХLIІ (ХХVІІ), 1958, № 1, 2. – Белград, 1958.       

Пашев, Ганчо Ст. Отзив за Иван Г. Панчовски. Личността на Иисуса Христа : Скици и материали. – София, 1959. – В: Духовна култура, ХХХVІ, 1959, № 12, с. 32.   

Царев, Георги П. Рецензия върху статиите на проф. д-р Иван Г. Панчовски. – В: Богосљовље, Год. ХІІ (ХХVІІ), 1971, № 1, 2, с. 70-71. – Белград, 1971.     

Царев, Георги П. Рецензия върху студията на проф. д-р Иван Панчовски „Етиката на Спиноза, с оглед на отношението й към религията“. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, Т. ХХVІ (LII), 1976-1977. София, 1981. – В: Духовна култура, LXІІІ, 1983, № 12, с. 25-31.  

Царев, Георги П. Рецензия върху студията на проф. д-р Иван Г. Панчовски „Етнически и социални възгледи на архимандрит Неофит Бозвели“. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, Т. ХХVІ І(LIIІ), 1977-1978. – София, 1982. – В: Духовна култура, LXІV, 1984, № 6, с. 29-34.    

Киров, Димитър. Неуморен труженик на Богословската наука проф. д-р Иван Панчовски (6. ІІ.1913-2. ХІ.1987). – В: Църковен вестник, LXXXIX, 1988, бр. 7, с. 7-8.    

Денев, Иван. Седемдесет години Богословски факултет: (Доклад на декана на Богословския факултет проф. к.б.н. Иван Денев, изнесен по случай юбилейното честване на 1.ХІ.1993 г.). – София, 1993.

Денев, Иван. [Седемдесет и пет] 75 години Богословски факултет. – В: Богословска мисъл, ІІІ, 1998, № 3, с. 9-18.

Киров, Димитър. Нравственото богословие – развитие и настояще. – В: Богословска мисъл, ІХ, 2004, № 1-4, с. 45-52.

Станков, Димитър. Панчовски, д-р Иван (1913-1987): Нов речник по морал и етика. – София, 2006, с. 564-565.       

Нушев, Костадин. Развитие на православната християнска етика в българската богословска наука. – В: Развитие на практическото и нравственото богословие в България. – София, 2012. Алманах на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: 1923-1951, с. 29. – София, 2013.

Дамянова, Екатерина. Панчовски, Иван Георгиев: (1913-1987), с. 79-81. – В: [Деветдесет] 90 години библеистика в България : Библиографски справочник. – София, 2014.

__________________________________

*Публикувано в „Богословското творчество на професор Иван Панчовски и духовно-просветната традиция на Българската православна църква“, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2018, с.181-192. Същата статия е възпроизведена тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

Изображение: професор д-р Иван Панчовски (1913-1987). Източник Гугъл БГ.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-bxj                                                    

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s