Използвана литература към книгата Св. Иван Рилски и Рилският манастир от архимандрит Павел Стефанов

А

Автобиографични бележки на Синесий, епископ в Щип и Пловдив и митрополит в Одрин, Охрид и Скопие. Ред. Г. Баласчев. С., 1934.

Аджа Иб Ад-Дунйа (Чудеса мира). Крит. текст, пер. с персийского, введение, комм. и указ. Л. П. Смирновой. М., 1993.

Алексиев, А. Открита е ръкописна книга от Йеромонах Теодосий – игумен и епитроп на Рилския манастир от края на XVIII и началото на XIX век. – Минало, 2009, № 1.        

Алексиев, А. Открита е щампа на свети Иван Рилски Чудотворец от Гавриил йеромонах Рилец. – Минало, 2012, № 1.

Американски пътеписи за България през ХІХ век. Съст. Ф. Шашко, Б. Гринберг и Р. Генов. С., 2001.

Ангелов, Б. Ст. Георги Скилица – канон на Иван Рилски. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. С., 1977, 60-65.

Същият. Георги Скилица – неизвестни преписи на житието за Иван Рилски. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. С., 1977, 56-60.

Същият. Два неизвестни преписа на “Рилската повест” от Владислав Граматик. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденска литература. С., 1977, 71-81.  

Същият. Из старата българска, руска и сръбска литература. Кн. ІІ. С., 1967.

Същият. Йосиф Брадати – предвестник на Паисий Хилендарски. – В: Същият. Старобългарско книжовно наследство. С., 1983, 14-15.

Същият. Неизвестни ръкописи на Мардарий Рилски. – Старобългарска литература, 6, 1980, 50-68.

Същият. Нова редакция на повестта за Иван Рилски. – В: Същият. Из историята на старобългарската и възрожденска литература. С., 1977, 81-87.

Същият. Ново житие на Иван Рилски. – В: Същият. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. І. С., 1958, 69-97.

Същият. Паисий Хилендарски – История словеноболгарская. Никифоров препис от 1772 г. С., 1961.

Същият. Повествователни съчинения за Иван Рилски в старобългарската литература. – Език и литература, 1977, № 1, 68-71 71 (препечатано в: Същият. Старобългарско книжовно наследство. С., 1983, 186-199).

Същият. Старинна служба за Иван Рилски. – Литературна мисъл, 19, 1975, № 1, 115-118 (същото в: Ангелов, Б. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. С., 1977, 65-71).

Същият. Старобългарски текстове. ІІ. Служба на Иван Рилски. – Известия на Архивния институт при БАН, 1, 1957, 274-283.

Същият. Съвременници на Паисий. Ч. І. С., 1963.

Същият. Три неизвестни ръкописа на Владислав Граматик. – Език и литература, 1973, № 3, 89-93.

Ангелов, Д. Иван Рилски и неговият “Завет”. – В: Същият. Българското Средновековие – идеологична мисъл и просвета. С., 1982.

Арсений, еп. Стобийски. Принос към биографията на отец Неофит Рилски. С., 1984.

Б

Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, Константинопол и Мара Бранкович. – В: България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация (Българо-сръбски симпозиум. София, 14 -16 септември 2003 г.). С., 2005, 193-228.

Бейкър, Дж. Европейска Турция. С., 1994.

Билярски, Ив. Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България. С., 2011 (История и книжнина).

Божилов, Ив. Българското общество: отшелници и дисиденти. – В: Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VII-XIV в. С., 1999, с. 285.

Същият. Седем етюда по средновековна история. С., 1995.

Божков, А. Българската историческа живопис. Ч. 1. Миниатюри, икони, стенописи. С., 1972.

Същият. Търновската художествена школа. С., 1985.

Бояджиев, П. Партений Павлович. С., 1988.

Български ръкописи от Х до ХVІІІ век, запазени в България. Своден каталог. Т. І. Съст. Б. Христова, Д. Караджова, А. Икономова. С., 1982.

Бур-Марковска, М. Към историята на стопанската и строителната дейност на Рилския манастир (1833—1848). – Известия на Института за история, 22, 1972, 227-261.

В

Ванев, Ив. Реставрационни дейности в Рилския манастир през 1944 г. – Проблеми на изкуството, 2010, № 4, 45-49.

Василев, Й. Как комунистическата власт ограби и унизи Рилския манастир. – Демокрация днес, 9 март 2007; http://pravoslavie.bg/content/view/8477/58/.  

Василев, Р. По въпроса за отъждествяването на св. Иван Рилски с Йоан Екзарх. – Духовна култура, 1976, № 12, 18-26.

Василева, М. М. Димитър Маринов. Изследователят на живата народна старина. С., 1996 (Минало и личности).

Василиев, А. Араповски манастир. С., 1973.

Същият. Български възрожденски майстори. С., 1965.

Същият. Български светци в изобразителното изкуство. С., 1987.

Същият. Ерминии. Технология и иконография. С., 1976.

Същият. Тома Вишанов Молера. С., 1969.

Велев, Г. Църковният разкол в Сърбия (1881-1889) и преодоляването му. – Църковен вестник, № 12, 15-30 юни 1998; http://members.tripod.com/~bulch/12br.htm.

Велчева, Б. Графико-лингвистический анализ рыльского Б евангелия начала XIV века. – В: Язык и писменность среднеболгарского периода. Отв. ред. Е. И. Демина. М., 1982, 145-165.

Г

Ганчовски, Н. Дните на Димитров, каквито ги видях и записах. С., 2002.

Генерал искал да прави снекбар в Рилския манастир. – http://www.dveri.bg/content/view/10660/172/, 16 януари 2010.

Генова, Е. Култът към мощите и мощехранителниците в Рилския манастир. – Проблеми на изкуството, 2000, № 4, 33-40.

Същата. Миниатюрна дърворезба 17-19 век. С., 1986.

Същата. Църквата при гроба на св. Йоан Рилски. Стенописи и зографи. – Годишник на Софийския университет. Център за славяно-византийски проучвания «Иван Дуйчев», 91 (10), 2001, 133-146.

Георгиев, Г., К. Тюфекчиев. Риломанастирски гори. С., 1989.

Герасимова, В. Бродиран надпис от 1550 г. върху епитрахил от Рилския манастир. – Годишник на Департамента по археология. Нов български университет, 4-5, 2000, 421-429.

Гергова, Ив. Сборник на манастира „Св. Йоан Предтеча Бигорски”. – Проблеми на изкуството, 1995, № 2, с. 62.

Същата. Хрельовата врата от Рилския манастир като врата към рая. – Проблеми на изкуството, 1992, № 1, 17-28.

Гильфердинг, А. Собрание сочинений. Т. І. СПб., 1868.

Гошев, Ив. Заветът на св. Иван Рилски в светлината на старобългарското и византийското литературно предание от ІХ-ХVІв. – Годишник на Духовната академия, 4, 1955, 429-508.

Същият. Стари записки и надписи. Св. V. – Годишник на Софийския университет. Богословски факултет, 14, 1937, 19-21.

Същият. Трите най-стари пространни жития на преподобни Иван Рилски (Текст и историко-литургически коментар). – Годишник на Софийския университет. Богословски факултет, 25, 1948, 16-19.

Грабар, А. Боянската църква. С., 1978. 

Григорович, В. Очерк путешествия по европейской Турции. – http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/XIX/1840-1860/Grigorovic/text4.phtml?id=2235.

Гръцки извори за българската история. Т. VІ. С., 1965.

Гювийски, Стр. Митичните стопани на рилските реки и езера. – Епос. Език. Мит. Годишник на Асоциация „Онгъл“, том 9, год. VII, 2011.

Гюзелев, В. „Велико светило за целия свят” (Св. Иван Рилски в измеренията на своето време). – В: Светогорска обител Зограф. Т. III. С., 1999, с. 23.

Д

Дабева, М. Е. Българските народни клетви. С., 1934.

Данчев, Г. Владислав Граматик. С., 1969.

Същият. Димитър Кантакузин. С., 1979.

Даскалова, А., М. Райкова. Грамоти на българските царе. Увод. Текстове. Речник. Библиография. С., 2005.

Даскалова-Обретенова, К., Ал. Обретенов. Полетът на майстор Алекси Рилец през вековете. 2 прер. с доп. изд. С., 2009.

Денев, Ив., А. Александров. Възрожденски проповеди в Архива на Рилския манастир. С., 2007.

Дилевски, Н. Просително послание на рилското манастирско братство до руския цар Михаил Феодорович Романов от 1627 г. – Известия на Института за български език, 19, 1970, 689-699.

Същият. Страница из историята на българско-украинските културни връзки в края на ХVІІ в. – В: Езиковедско-етнографски изследвания в памет на Ст. Романски. С., 1960, 963-983.

Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. Съст. Б. Ангелов. С., 1989.

Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения през Средновековието. С., 1988.

Димитрова-Маринова, Д. Св. Иван Рилски в народните предания – християнски и предхристиянски представи. – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. Ред. кол. А. Милтенова, Е. Томова, Р. Станкова. С., 2008, 268-280.

Динев, П. Рилската църковно-певческа школа в началото на XIX век и нейните представители. – Известия на Института за музика, 4, 1957, 3-88.

Добрев, Ив. Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица. – Старобългаристика/Palaeobulgarica, 26, 2002, № 3, 3-12.

Същият. Свети Иван Рилски. Под научната редакция на М. Байрамова. Linz, 2007.

Донкова, М. Стенописите в църквата „Покров Богородичен“ при постницата „Св. Лука“. Актуално състояние и реставрационни проблеми. – Проблеми на изкуството, 2010, № 4, 50-54.

Дончев, А. Къде е роден йеромонах Йосиф Брадати? – Духовна култура, 48, 1968, № 5,    25-31.

Друмев, Д. Декоративно и приложно изкуство. – В: История на българското изобразително изкуство. Т. 1. Отг. Ред. А. Обретенов. С., 1976, 283-286.

Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина. Т. II. С., 1940.

Същият. Рилският светец и неговата обител. С., 1947; фотот. изд. С., 1991; http://www.promacedonia.org/id/index.html.

Дылевский, Н. М. Договор 1466 г. между болгарским Рылским монастырем и обителью Пантелеймона-Руссиком на Афоне. – Etudes balkaniques, 1976, № 4, 110-115.

Същият. Рыльский монастырь и Россия в ХVІ и ХVІІ в. С., 1946; 2 изд. С., 1974.

Същият. Трехсотлетие первого печатного издания “Жития Иоанна Рылского” болгарского патриарха Евтимия Тырновского (1671-1971). – В: Търновска книжовна школа. 1371-1971. С., 1974, 127-135.

Е

Енев, М. Рилският манастир. С., 1997.

Ж

Житие Колума Килле. Перевод и примечания С. В. Лопухова. – Альфа и Омега, 1997, № 3 (14); http://aliom.orthodoxy.ru/arch/014/014-colum.htm.

Житие и чудеса на преподобния наш отец Иоан, Рилски Чудотворец. С приложение Заветът на свети Иоан, акатист, канон и народно житие. 2 изд. Зографски манастир, 2008.

З

Записки на Христо Н. Македонски. 1852-1877. С., 1983.  

Зафиров, М. Един неизвестен ръкопис на Владислав Граматик. – Старобългарска литература, 6, 1980, 92-98.

Захариев, В. Първото наше графично заведение – щампарницата на х. Исай и х. Калистрат в Рилския манастир. – Известия на Института за изобразителни изкуства, 6, 1964, 154-190.

Захариева, Л. Средновековната кула в Рилския манастир. – Архитектура, 1981, № 5, 14-16.

Златарски, В. Георги Скилица и написаното от него житие на св. Ивана Рилски. – Известия на Историческото дружество в София, 13, 1933, 49-80 (препечатано в: Същият. Избрани произведения. Т. II. С., 1984).

Същият. История на българската държава през средните векове. Т. 1, ч. 2. С., 1971.

И

Иванов, Й. Български старини из Македония. Фотот. изд. С., 1970.

Същият. Гръцко-български отношения преди църковната борба. – В: Сборник в чест на проф. Л. Милетич по случай на 25-годишната му книжовна дейност (1886-1911). С., 1912, 158-186.

Същият. Св. Иван Рилски и неговият манастир. С., 1917; фотот. изд. С., 1990.

Същият. Северна Македония. С., 1908.

Същият. Житията на св. Иван Рилски. – Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. 23, 1936, 38-51.

Иванова, В. Рафаиловият кръст. С., 1993.

Иванова, Кл. Две неизвестни старобългарски жития. – Литературна история, 1977, № 1, 59-61.

Същата. Най-старото житие на св. Иван Рилски и някои негови литературни паралели. – В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова.  Съст. А. Милтенова и А. Ангушева. С., 1998, 37-47.

Същата. Неизвестни служби на Иван Рилски и Михаил Воин. – Известия на Института за български език, 22, 1973, 213-224.

Същата. Патриарх Евтимий. С., 1986.

Иконната галерия на Рилския манастир беше открита след основен ремонт. – http://dveri.bg/kx4a6, 28 април 2012.

Икономов, Т. Тридневно пребивавание в Рилский монастир. Русе, 1886.

Илинкина, В. Нов извор за възцаряването на Роман-Симеон (Гавраил-Радомир). – В: Приноси към българската археология. Т. ІІ. С., 1993, с. 177.

Иречек, К. Пътувания по България. С., 1899.

История на град Враца. Т. І. С., 1976.

Ихчиев, Д.  Турските документи на Рилския манастир. С., 1910.

Й

Йорданов, Ив. Средновековният Перник според данните на сфрагистиката. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, ч. 2, 2007.

К

Каждан, А. П. История византийской литературы (650-850 гг.). СПб., 2002.

Калоянов, А. Българското шаманство. 2 изд. С., 1995.

Същият. “Планът Кантакузин“ в Слово за свършека на света през 1492 г. – http://liternet.bg/publish/akaloianov/planyt-kantakuzin.htm.

Карамузи, М. Творчеството на Никодим Светогорец и атонският неоисихазъм. С., 2004.

Кацарски, Н., архим. Монах Аверкий поп Стоянов – възрожденски учител, кнжовник и революционер. – В: Църквата и съпротивата на българския народ срещу османского иго. С., 1981, 147-163.

Кенанов, Д. Йеросхимонах Спиридон – българският ученик на Паисий Величковски. – В: Същият. Българистични простори. Пловдив-Велико Търново, 2007, 163-173 (препечатано в: Димитър Кенанов. Крилатият въздухоходец Теодосий Търновски. Велико Търново, 2011, 21-32).

Същият. Патриарх Евтимий и неговото житие за Иван Рилски. – Старобългаристика, 1978, № 1, 74-88.

Същият. Симеоновият „Златоструй” и Народното житие за св. Иван (Йоан) Рилски. – В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997. Велико Търново, 1998, 65-79.

Кирил, патриарх български. Авксентий Велешки. Биографичен очерк (по случай 100 години от смъртта му – 1865). С., 1965.

Киселков, В. Безименното житие на св. Ивана Рилски. – Известия на Българското историческо дружество, 14-15, 1937, 130-146.

Същият. Проуки и очерти по старобългарска литература. С., 1956.

Същият. Рилският книжовник Мардарий. – Училищен преглед, 1939, № 9, 82-100.

Същият. Рилският манастир. С., 1937.

Климент Рилец, архим. Българският църковен въпрос и Рилският манастир. – Духовна култура, 1966, № 10-11, 7-8.

Същият. Нови приноси към историята на Рилския манастир. – Духовна култура, 38, 1958, № 8, с. 23.

Същият. Пътеводител из Рилския манастир. 10 изд. С., 2006.

Същият. Рилският манастир в навечерието на Освобождението (1875-1877). По документи из архивите на Рилския манастир. – Духовна култура, 1961, № 3, с. 27.

Книга за българските хаджии. Подг. Св. Гюрова и Н. Данова. С., 1985.

Ковачев, Д., архим. Описание на светите мощи и други скъпоценни старини, намиращи се в българския Рилски манастир. Пловдив, 1911.

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969.

Кожухаров, Ст. Служба за успението на Иван Рилски (новооткрита най-ранна редакция от ХІІІ в.). – В: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. К. Мирчев. С., 1979, 217-234 (същото в: Кожухаров, Ст.  Проблеми на старобългарската поезия. С., 2004, 60-74).

Същият. Приносът на Димитър Кантакузин в развитието на химнографския цикъл за Иван Рилски. Служба за 1.VІІ. – Старобългарска литература, 15, 1984, 74-105 (същото в: Кожухаров, Ст.  Проблеми на старобългарската поезия. С., 2004, 227–256).

Колева, М. Чирпанска (Вазова) гостна стая в Рилския манастир. – Известия на Националния исторически музей, 17, 2006, 170-182.

Костенцев, А. Спомени. С., 1984; http://www.promacedonia.org/ak/index.html.

Кръстев, А. Самоковско-Рилското богословско училище. – Духовна култура, 1992, № 1, 28-34.

Кузманов, П. Спас Николов Пандурина, Васил Левски и Рилския манастир. – Духовна култура, 1989, № 10, 16-22.

Културното наследство на Рилския манастир – състояние и проучване на перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. Отг. ред. Св. Куюмджиева. С., 2011.

Куюмджиева, Св. Към въпроса за характера и значението на дейността на Рилската певческа школа през Възраждането. – Българско музикознание, 1979, № 3, с. 43.

Същата. Ранновъзрожденска българска музика – паметници и певчески репертоар. Йоасаф Рилски. С., 2000.

Л

Лазаров, И. Владетелското име “Йоан” и култът към св. Йоан Рилски в държавно-политическата идеология на Второто българско царство. – В: Светогорска обител Зограф. Т. 3. С., 1999, 90-98.

Леонид, архим. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания Уварова. М., 1893.

Лекционни курсове на проф. Васил Златарски. Т. 1. От праисторическо време до падането на Първото бължарско царство. С., 1999, с. 182.  

М

Мавродинова, Л. Земенският манастир. С., 1980.

Малчев, Р. Новооткрит цикъл фолклорни легенди за св. Иван Рилски. – Годишник на Софийския университет. ЦСВП „Ив. Дуйчев“. Т. 91 (10), 2001, 163-167.

Маринов, Д. Димитри Кантакузин. – Сборник за народни умотворения, 18, 1901, 86-98.

Марков, В. Древнотракийско мегалитно светилище край Царев връх – предшественик на Рилския манастир. Културно-исторически и етногенетични аспекти. – Годишник на факултета по изкуствата при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2006, 87-91.

Същият. Cлeдитe от Cвeти Ивaн Pилски. – В: Същият. Културно наследство и приемственост. Hacлeдcтвo oт дрeвнoeзичecкитe cвeти мecтa в бългaрcкaтa нaрoднa културa. Благоевград, 2007.

Матакиева-Лилкова, Т. Житието на св. Иван Рилски в българското изобразително изкуство. – Векове, 1983, № 6, 8-21.     

Методиева, Л. Агапий Рылский. С., 1998.

Милев, Ал. Гръцки жития на св. Иван Рилски. – Духовна култура, 56, 1976, № 10, 21-33.

Миятев, Кр. Погановският манастир. С., 1925.

Мутафчиев, П. Поп Богомил и свети Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история. – Философски преглед, 6, 1934, № 2, 97-112.

Н

Народното четиво през ХVІ-ХVІІІ век. Подбор и ред. Д. Петканова. С., 1990.

Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. С., 2012.

Недков, Б. Османотурска дипломатика и палеография. Т. ІІ. Документи и речник. С., 1972.

Неофит Рилец, йером. Описание болгарского священного монастыря Рилскаго. С., 1879.

Непубликувани чудеса на св. Йоан Рилски. Съст. архим. Климент Рилец. С., 2012.

Нестор, еп. Смоленски. В кой ден, в кой месец и в коя година е починал св. Иван Рилски. – В: Светогорска обител Зограф. Т. ІІІ. С., 1999, 66-71.

Същият. Кога е починал свети Иван Рилски. – Духовна култура, 2003, № 8, 1-6.

Николова, Б. Заветът на св. Иван Рилски. За митовете и реалиите. – Старобългарска литература, 35-36, 2006, 144-166.

Същата. Рилският манастир в старобългарските паметници и Рилският манастир според Евтимий (съпоставителен план). – В: Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново, 2007, 475-481.

Николова, С. Рилският манастир строи ВЕЦ. – http://www.monitor.bg/article?id=303419, 17 август 2011.

Нихоритис, К. Славистични и българистични проучвания. Велико Търново, 2005.

О

Огойска, М. Междуписания: Захарий Хр. Зограф – Неофит П. П. Рилски. С., 2010.

П

Павлов, П. Връзката св. Йоан Рилски – Средец, Триадица, София. Възможност за богословско-историческа интерпретация. – Богословска мисъл, 1999, №  3-4.

Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. С., 1960.

Панайотов, В. За „Народното житие” на св. Йоан Рилски. – Преславска книжовна школа, 4, 1999, 75-99.

Същият. Игумен Давид и монах Давид Рилски. – Преславска книжовна школа, 4, 1999, 62-68.

Партений, еп. Жития на български светци. Т. ІІ. С., 1979.

Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Материали от националната научна сесия за 600 г. от заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски, Велико Търново, 6 октомври 1993 г. Ред. кол. Георги Данчев и др. Велико Търново, 1998 (Проглас).

Пейков, Т. Рилският манастир – стенописи, икони, хоругви, зографи. С., 2011.

Пенкова, Б. Св. Йоан Рилски в Боянската църква – иконография и археология. – Проблеми на изкуството, 2011, № 2.

Същата. Образът на Йоан Рилски в Боянската църква. – Старобългарска литература, 39-40, 2008, 163-183.

 Петканова, Д. Рилски летопис. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. Велико Търново, 2003, с. 432.

Петканова-Тотева, Д. Дамаскините в българската литература. С., 1965.

Петковић, С. Зидно сликарство на подручjу Пећке патриjаршиjе 1557-1614. Нови Сад, 1965.

Пехливанов, И. Почитта към св. Йоан Рилски в Гърция. – http://synpress-classic.dveri.bg/16-2003/16-Gonis.htm.

Попова, Е. Зографът Христо Димитров от Самоков. С., 2011.

Същата. Монументалната живопис в риломанастирските църкви от последното десетилетие на ХVІІІ век. – В: Гергова, Ив., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите в България от ХVІІІ век. С., 2006, 43-52.

Поптодоров, Р. Нова версия за десницата на св. Иван Рилски в последните проучвания. – Преславска кн ижовна школа, 4, 1999, 69-74.

Прашков, Л. Грижи за опазване на художествените ценности на Рилския манастир. – В: Рилският манастир. Ред. М. Коева. С., 2000, с. 256.

Същият. Новооткрити фрески в Хрельовата кула на Рилския манастир. С., 1973.

Същият. Хрельовата кула. С., 1973.

Същият. Един стенописен цикъл от житието на Иван Рилски от ХІV в. – В: Търновска книжовна школа. 1371-1971. С., 1974, с. 429.

Проведе се традиционният ученически поход до Рилския манастир. – http://dveri.bg/kwhp8, 11 май 2012.

Протич, А. Народният музей през 1922-1925 гг. – Годишник на Народния музей за 1922-1925 г. С., 1926, с. XXVII, XXXI, LIV.

Пулос, П. П., архим. Св. Иван Рилски – вечен небесен покровител на българския народ. С., 1992.

Р

Радев, Ив. Български авантюристи. Велико Търново, 1991.

Същият. Гавриил Рилец – скромен възрожденски деец от 20-те – 30-те години на ХІХ в. – Духовна култура, 1990, № 12, 20-25.

Същият. Йером. Пантелеймон Рилец и неговият пътепис. – В: Същият. Литература и култура на Възраждането. Т. 2. Велико Търново, 2010.

Същият. Таксидиотство и таксидиоти по българските земи през ХVІІІ-ХІХ век. С., 2008.

Радев, С. От триумф към трагедия. Това, което видях от Балканската война и Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир от 1913 г. Първата катастрофа. С., 2003.

Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането (ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.). С., 1986.

Същата. Неофит Рилски и новобългарската култура. С., 1975.

Същата. Рилският манастир през Възраждането. С., 1972.

Същата. Рилският манастир и църковно-националната борба. – Във: В памет на М. Димитров. С., 1974, 233-246.

Разказ за пренасяне на мощите на Иван Рилски в Рилския манастир от Владислав Граматик. – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. С., 1986, 383-391.

Райков,  Б. Неизвестно проложно житие на Иван Рилски. – Език и литература, 25, 1970, № 3, 57-61.

Райков, Б. Панегирикът на Мардарий Рилски от 1483 г. – Старобългарска литература, 18, 1985, 143-149.

Райчинов, С. Софийският книжовен център и Рилският манастир през ХVІ век. – Старобългарска литература, 11, 1982, 70-77.

Рилска света обител. С., 2008.

Рилският манастир. Ред. М. Коева. С., 2000.

Румпос, Д. Български преподаватели и ученици в богословското училище на остров Халки (1844-1903). Велико Търново, 2009.

Рыжова, Е. А. Архитектоника русской агиографии: композиционный эпизод „выбор места основания монастыря или храма“ (Мотив „плавание святого“ в контексте устной традиции). – Труды Отдела древнерусской литературы, 60, 2009, 51-84.

С

Свинтила, Вл. От Маркс до Христа. С., 2002.

Святитель Василий, епископ Рязанский и Муромский. – http://days.pravoslavie.ru/Life/life4144.htm.

Симеонов, Цв. Писма и документи на Данаил Хр. Попов от периода 1867-1909. – Известия на държавните архиви, 45, 1983, 94-95.

Славянски ръкописи в Рилския манастир. Съст. Хр. Кодов и др. Т. 1. С., 1986.

Смилянская, И. М., М. Б. Велижев, Е. Б. Смилянская. Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. М., 2011.

Снегаров, Ив. Гръцки документи на Рилския манастир. – Годишник на Духовната академия, 10, 1961, с. 199.

Същият. “Завет” на св. Ивана Рилски. – Известия на Българското историческо дружество, 16-18, 1940 (= Сборник в памет на Петър Ников), 462-475.

Същият. Принос към биографията на Неофит Рилски (гръцки писма до него). С., 1951.

Сотиров, Ив. Чипровска златарска школа. Средата на ХVІ – началото на ХVІІІ век. С., Агато, 2001 (Съкровища на България, 2).

Спасова, М. Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Йоан Рилски? – Старобългаристика/Palaeobulgarica, 22, 1998, № 4, 50-74.

Спиридон иеросхимонах. История во кратце о болгарском народе словенском – 1792 г. Предг. Б. Христова. Студия В. Златарски. С., 1992.

Списи Димитриjа Кантакузина и Владислава Граматика. Прир. J. Грковић-Mejџор. Београд, 1993 (ССК, 14).

Спространов, Е. Материали по историята на Рилския манастир. – Сборник за народни умотворения, 18, 1901, с. 196.

Същият. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. С., 1902.

Станимиров, Ст.  Из историята на самоковското духовно училище. – Архив на Министерството на народното просвещение, I, 1909, № 3, 38-83; III, 1911, № 1, 3-19.

Станкова, Р. Култ и химнография. Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ-ХV в. С., 2012.

Същата. Новопроизводната рилска служба за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски с компилативен канон в южнославянски преписи от XV-XVI в. – Старобългаристика/Palaeobulgarica, 34, 2010, № 2, 42-66.

Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. Под ред. на Кл. Иванова, С., 1986.

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. Велико Търново, 2003.

Стефанов, П. Биобиблиография на архимандрит к.б. Климент Рилец. – Духовна култура, 1986, № 3, 12-18.

Същият. Българската култура през кърджалийското време. – В: Клио. Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов. Ред. Л. Йонева. С., 2008, с. 155.

Същият. Един неизвестен възрожденец – Гавриил Рилец. – Вестник Велико Търново, 1983, ноември, с. 15.

Същият. Митарствата в патристиката и средновековната литература. – В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев по случай 70-годишнината му. В Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Отг. ред. Д. Кенанов. Велико Търново, 2004, 590-601.

Същият. Неизвестен препис от 1604 г. на средецката служба на Иван Рилски. – В: Търновска книжовна школа. Т. 5. Паметници. Поетика. Историография. Велико Търново, 1994, 203-224.

Същият. Финансовата дейност на Българската църква в миналото. – Минало, 2007, № 4, 7-14.

Същият. Ялдаваот. История и учение на гностическата религия. С., 2008.

Стойков, Г. Майстор Алекси и майстор Колю Фичето. С., 1976.

Стойнев, А. Св. Иван Рилски, официалното християнство и богомилството. С., 1991.

Стоянов, М. Един малко известен възрожденски книжовник – Дамаскин Рилец. – Във: В чест на акад. Димитър Косев. С., 1974, 107-116.

Стоянов, М., Хр. Кондов. Опис на славянските ръкописи в софийската Народна библиотека. Т. ІІІ. С., 1964.

Стоянова, Г. За някои успоредици между Завета на св. Йоан Рилски и поучителните слова на Петър Черноризец. – Епископ-Константинови четения, 3, 1996, 55-61.

Стојановић, Љ. Српски записи и натписи. Т.  I. Београд, 1905.

Суботин-Голубовић, Т. Служба светом Ивану Рилском у српском рукописном наслеђу. – Прилози за књижевност, jезик и фолклор, 68-69 (2002-2003), 2004, № 1-4, с. 138.

Събев, Т. Българската православна църква и национално-освободителното движение. – В: Априлското въстание и Българската православна църква. Ред. Ив. Дуйчев. С., 1977, 7-69.

Съботинов, А. Надписите и рисунките от местността „Писан камък“ – землището на с. Трекляно, Кюстендилско. – Минало, 2008, № 3, с. 31, фиг. 9-10.

Събчев, Н. История и география на град Чирпан. С., 1938.

Сырку, П. Заметка от двух произведениях тырновского патриарха Евфимия. – В: Сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского по случаю 25-летия его ученой и профессорской деятельности. СПб., 1883, 351-380.

Т

Темелски, Хр. За авторството на пророческата буквеница „Турцiа ке падне”. – Военноисторически сборник, 1986, № 1, 162-170.

Терзийска, М. Обучение и възпитание в Рилския манастир през ХV-ХVІІ в. – Педагогика, 13, 2003, № 4, 101-110.

Същата. Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир. От Х век до Освобождението. С., 2009.

Тодорова, К. Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир „Св. Иван Пусти“. – Будител, 2011, № 6 (ноември и декември).

Томов, Е. Български възрожденски щампи. С., 1975.

Томова, Е. Към историята на агиографския цикъл за Иван Рилски (Текстологически наблюдения по преписите в Хилендарската ръкописна сбирка). – Литературна история, 12, 1984, 41-42.

Същата. Пространното житие на свети Иван Рилски от Георги Скилица в ръкописните сборници от XV-XVIII в. – В: Традиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков. Отг. ред. К. Косев и др. С., 2001, 146-157.

Тончева-Тодорова, Хр. Развой на старобългарските чинопоследования за встъпване в монашество през Х-ХVІІІ век. Коментар и текстове. С., 2005.

Трендафилов, Хр. Диалогът Иван Рилски – цар Петър като историософски факт. – Преславска школа, 4, 1999, 20-31.

Трифонов, Ю. Бележки върху известията за св. Ивана Рилски. – Македонски преглед, 11, 1939, № 3-4, 103-106.

Трифонова, Р. Манастирски средища и монашеска книжнина в Сърбия и България през ХIII в. – В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова.  Съст. А. Милтенова и А. Ангушева. С., 1998, 291-306.

Турилов, А. А. Владислав Грамматик. – http://www.pravenc.ru/text/155003.html.

Тъпанов, Ст. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса «Успение на св. Иван Рилски» в Рилския манастир. – Проблеми на изкуството, 2010, № 4, 15-17.

Ф

Фекелджиев, Н. Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979.

Същият. Унгарската легенда за св. Иван Рилски и нейния произход. – Духовна култура, 1974, № 7, 16-23.

Ферманджиев, Н. Родови хроники. С., 1975.

Филарет, архим. Библейские книги 1507 г. – Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, т. 8, 1859, № 2, 150-153.

Х

Хаджийски, Ив. Архимандрит Калистрат — игумен на Рилския манастир (1944-1948). Дупница, 2001.

1100 години култ към Св. Иван Рилски. Съст. Р. Р. Малчев и К. Рангочев. С., 2000.

Хисарлъшка, Сп. Герасим Рилски, един приятел на Ботев и Вазов. – Славяни, 1971, № 9, 24-25.

Христов, Хр., Г. Стойков, Кр. Миятев. Рилският манастир. С., 1957.

Христова, Б. Давид Рилски. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. Велико Търново, 2003, с. 133.

Същата. Два ръкописни шестоднева от библиотеката на Рилския манастир. – Език и литература, 1982, № 2, 57-65.

Същата. Мардарий Рилски. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. Велико Търново, 2003, с. 294.

Същата. Неизвестно стишно проложно житие за Иван Рилски. – Известия на Народната библиотека “Кирил и Методий”, 16 (22), 1981, 311-320.

Същата. Опис на ръкописите на Владислав Граматик. Велико Търново, 1996.

Същата. Рилският книжовник монах Спиридон. – Старобългарска литература, 3, 1978, 113-121.

Ц

Цанев, Ц. Някои предположения относно свети Иван Рилски, цар Петър и тяхното време. – Преславска книжовна школа, 4, 1999, 44-57.

Цанков, Ст. Българската православна църква от Освобождението до настояще време. – Годишник на Софийския университет. Богословски факултет, 16, 1939, 309-310.

Същият. Нови данни за историята и уредбата на Рилския манастир. – Годишник на Софийския университет. Богословски факултет, 13, 1936, 33-37.

Царев, Г. Хронология и етапи на строежите в Рилския манастир, 1816-1848. – Векове, 1979, № 4, 65-72.

Ч

Чолева-Димитрова, А. М. Селищни имена от Югозападна България. С., 2003.  

Чешмеджиев, Д. „Бялата пчела” в Безименното (народното) житие на св. Йоан Рилски. – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. Съст. и рез. А. Милтенова, Е. Томова и Р. Станкова. С., 2008, 50-61.

Чудотворната икона на Богородица „Осеновица-Покровителка” в Рилския манастир. Съст. Ив. Николов. Костенец, 2011.

Чурешки, Ст. Православието и комунизмът в България 1944-1960 г. С., 2004.

Юбилей: Днес Н. Св. патриарх Максим навършва 70 години от монашеското си пострижение. – http://www.dveri.bg/content/view/14273/29/, 13 декември 2011.

Я

Янев, Я. Г. Батак и Възраждането. С., 2004.

Янкова, В. ”И върна златото, а чашата задържа…” (Към тълкуването на един житиен разказ). – В: Дарове и съкровища – духовна приемственост на Балканите. Благоевград. 1997, 271-280.

Същата. Народното житие на Иван Рилски“ и неговата дамаскинарска преработка. – Литературна мисъл, 1990, № 4, 138-147.

Същата. Св. цар Петър и св. Иван Рилски. История на един мотив. – В: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, 159-166.

Яцимирский, А. И. Славянския и русския рукописи румынских библиотек. СПб., 1905.

Barnard, L. The Council of Serdica 343. Sofia, 1984.

Responsa Nicolai I. papae ad consulta bulgarorum (anno 866). Iterum recensuit et in bulgaricum vertit D. Detschew. Serdicae, 1939 (Bibliotheca Universitatis Serdicensis, 213).

Dobrev, I. The Cult of John of Rila: New Data. – http://slovo-aso.cl.bas.bg/abstracts.html#DobrevI.

Kalužniacki, E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. Wien, 1901.

Kirin, A. The Cult of the Mother of God Осеновица (She Who Overshadows). – Проблеми на изкуството, 1998, извънреден брой, 25-30.

Lory, B. Le Monastère de Sveti Prohor Pcinski. – Balkanologie, VI, 2002, № 1-2, 47-54.

Margaritov, M. Das Rilakloster in Bulgarien. Der Versuch einer historischen und stilistischen Einordnung. Kaiserslautern, 1979. 

Nicol, D. M. The Reluctant Emperor: A Biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and Monk, c. 1295-1383. Cambridge, 2002. Tachiaos, A.-E. The Slavonic Manuscripts of St. Panteleimon Monastery (Roussikon) on Mt. Athos. Thessaloniki, 1981.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-7tf

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s