БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ ДУХОВНА КУЛТУРА 1946 – 1965*

Мирослава Млечкова

УВОД

Началото на българския периодичен печат се свързва с името на Константин Фотинов, който  през 1844 година в град Смирна започва издаването на списание “Любословие”. Оттогава и до днес българските журналисти са издавали и издават стотици вестници и списания. Някои периодични издания са излизали само по няколко броя, а други, преживели превратностите на времето, продължават да излизат и до днес. Най-дълго излизалите и излизащи все още вестници са “Държавен вестник” и “Църковен вестник”.

За начало на “Църковен вестник” се счита 1900 година, когато на заседание на Св. Синод от 17 февруари с протокол № 10 и благословението на Негово Блаженство  екзарх Йосиф І, е решено излизането на печатен орган на Българската православна църква, под името “Църковен вестник”. Но освен седмичен вестник, да се издава и четиримесечно приложение “Библиотека”, което да съдържа статии по  църковна история, църковна археология, богословски въпроси, проповеди, църковни разкази и други. На 7 април 1900 година излиза и първият брой на “Църковен вестник”. Приложението излизало от 1901 до 1912 година. Последвали и други приложения “Църковен архив” и “Книжици за деца”.

От месец юни 1920 година като безплатно приложение започнало да излиза и “Духовна култура” – тримесечно списание за религия, изкуство и наука. От 1928 година то става четиримесечно, а от 1935 година месечно списание за религия, философия, наука и изкуство. То продължава да излиза и до днес, но вече като самостоятелно, отделно и независимо от “Църковен вестник”. В него се публикуват научни и научно-популярни статии в областта на религията, философията, и най-вече на богатото ни църковно минало.

Целта на настоящата разработка е да разкрие съдържанието на това списание за определен период, в който то излиза. Разглежданият период обхваща 20 години (1946-1965), като до 1952 година са излизали по 10 книжки годишно, а от 1953 година започват да излизат 12 книжки годишно. Необходимостта да се разкрие точно този период се определя от  няколко факта:

-за него липсва  библиография на публикуваните материали. Наистина, правени са опити, но няма нищо налице.

-описваният период е продължение на една започната библиография, което означава, че за периода от 1920 до 1945 година има вече такава. Това са две разработки на студенти от Богословските факултети в Търново и София. А за периода 1990-2005 година е изготвена картотека, която подпомага нуждите на интересуващите се.

-огромния читателски интерес. Поради спецификата си, списанието служи като помощен материал за ученици, студенти, преподаватели, научни работници и други.

За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните задачи:

1.Библиографско описание на материалите за периода 1946-1965.

2.Обработване на материалите по рубрики.

3.Съставяне на именен, на географски показалец и показалец на цитатите от Свещеното Писание.

За решаването на тези задачи е използван следният метод :

-преглеждане на всички статии “de visu”.

Съобразно задачите, материалът е разделен на две части: І. Основна част, в която са описанията по предметни рубрики; ІІ. Показалци – именен, географски и на Свещеното Писание.

Библиографският указател е научно-спомагателен, ретроспективен.

Материалът за периода е описан аналитично, според БДС 17264–91. “Библиографско описание аналитично. Описание на съставни части от публикации в книжни материали”.  В описанието е пропуснато заглавието на списанието, тъй като се подразбира. Някои от описанията са придружени с кратки справочни анотации за поясняване на основното съдържание. Когато име на лице е в родителен падеж с окончание “а”, е оставено така, с цел да се запази атмосферата на времето (апостола Павла, Пушкина, св. Ивана).

Предметните рубрики, които списанието предлага, са разделени на два периода. До 1954 година съдържанието се разпределя по следния начин: І. Статии, разкази, слова, стихотворения; ІІ. Въпроси и отговори; ІІІ. Книжнина. От 1955 година до 1965 година се появяват следните предметни рубрики: “Свещено Писание”, “Етика”, “Апологетика”, “История”, “Църковна история”, “Църковно благовестие”, “Догматика”, “Патристика”, “Литургика”, “Душепастирство”, “Църковно и каноническо право”, “Библейска и църковна археология”, “Християнско изкуство”, “Икуменически въпроси,”, “Борба за мир”, “Езикознание”, “Биографии”, “Църковна омилетика”, “Църковно-исторически материали”, “Изкуство и литература”, “Народен бит”, “Книжнина”. Естествено, не винаги присъстват всичките рубрики. Но повечето от тях са постоянни. Като непрекъсваща рубрика е “Книжнина”, в която се дават отзиви и рецензии за новоизлезли богословски издания. Също и “Изкуство и литература”, където са поместени стихотворения, басни и разкази.

В настоящата разработка съдържанието е разпределено също по предметни рубрики. Те са формулирани въз основа на тези, които редколегията е оформила, но с малка промяна на някои от тях и добавяне на собствени от библиографа, с оглед на наличния материала и  съвременното богословско образование. Рубриките са следните: “Библейска археология и библейска история”, “Свещено Писание на Стария и Новия Завет”, “История”, “Бележити исторически личности”, “Догматическо богословие”, “Патрология”, “Агиология”, “Християнска етика”, “Християнска апологетика”, “Християнска философия”, “Християнска социология”, “Психология на религията”, “Инославни изповедания”, “Икуменизъм”, “Литургика”, “Пастирско богословие”, “Омилетика”, “Педагогика. Катехетика. Методика”, “Църковна археология”, “Християнско изкуство”, “Църковно и каноническо право”, “Музика. Църковна музика”, “Поклоннически пътувания”, “Старобългарска книжнина”, “Етнография”, “Изкуство и литература”, “Въпроси и отговори”, “Книжнина”.  Предметните рубрики са подредени логично и съобразно  учебните дисциплини в Богословския факултет, а описанията в тях са по азбучен ред. За да има по- голяма яснота и систематизираност, наличният материал предполага самите рубрики да бъдат разделени на подрубрики. Така например в рубриката “Свещено Писание на Стария и Новия Завет” материалът е разделен на: Общи, т.е въпроси, касаещи двата Завета, и отделно за Стар и Нов Завет. В “История” са включени: “Обща история”, “Обща история на Църквата”, “История на БПЦ”,  “История на  храмове и манастири”, “Исихазъм”, “св. св. Кирил и Методий”, “иеромонах Паисий Хилендарски”, “История на Съвременни православни църкви”. Непосредствено след това се поместват биографиите на бележити личности – духовници и светски лица. В  “Патрология”, която изучава живота, творчеството и учението на Св. Отци, са отделени “Слова и поучения” на св. Отци. “Агиология”-та е наука за светците, затова в нея са изложени жития на светци, история за мощите им и др. подобни. В “Християнска етика”, освен основния отдел са включени и “Духовно-нравствени поучения”, които имат назидателен характер и  за в полза за нравственото възпитание на човека. В “Омилетика”, която е наука за проповедта, са отделени общите въпроси от  самите проповеди, които са подредени в “Слова, речи, проповеди”.  Материалът в старата рубрика “Борба за мир” е разпределен в “Християнска социология” и “Икуменизъм”. Въпросите, които обхваща за мира, войната, международните конференции по тези поводи, позволяват  да се разпредели по този начин.  Променена  е и “Душепастирство” на “Пастирско богословие. Името си запазват рубриките: “Въпроси и отговори”, “Изкуство и литература” и “Книжнина”. Във “Въпроси и отговори” са поместени отговори на читателски запитвания, относно християнската вяра.  “Изкуство и литература” обхваща: “Литературознание и езикознание”, “Проза” и “Поезия”, в които повечето материали са с религиозна тематика.

Описанието на стихотворенията, разказите и басните обогатяват  библиографията  на  художествената литература от този период, за която има малко трудове. /Като пример може да се посочи трудът  на  Иван Богданов, Българската литературна периодика: Приносът на периодичния печат в развитието на българската литература 1878-1944, С., Издание на Отечествения Фронт, 1972/. Досега включените в списанието литературни произведения бяха „скрити“ – това е първият опит те да бъдат разкрити аналитично.

“Книжнина”, както се спомена и по-горе, обхваща рецензии и отзиви за богословски издания. Рецензиите са описани така, че да се изтъкне рецензента и самата рецензия, публикувана в списанието, а не рецензираното произведение. Но има и случаи, когато липсва автор, заглавие на рецензиите и отзивите, и те не могат да бъдат  установени по никакъв начин. Тези случаи са отделени в отделна подрубрика “Рецензии и отзиви за”,  като  тук са подредени азбучно по автор и заглавие на рецензираното произведение, а при едни и същи заглавия правохронологично на годините на издаване.

При анализиране на съдържанието на списанието се забелязва, че доста от статиите имат апологетичен и етичен характер. Това е напълно обяснимо, поради факта, че  в периода, който се разглежда, на църквата се е гледало отрицателно. Апологетичните статии са с цел защита на вярата от нападките и заблудите на атеистичните възгледи и непрекъснатото им натрапване. А чрез етичните статии е изразено учението за човека като личност,  изтъкване на неговите морални ценности, посочва се неговото назначение в света и смисъла на неговия живот. Това са важни въпроси, които в този не толкова  светъл период за църквата, поддържат вярата на мнозина. Но всичко това се отнася и за съвремието, защото въпросите  “Откъде сме?”, “Какво сме?”, ”Накъде отиваме?”, са актуални и днес.

В “Поезия” прави впечатление наличието на няколко публикации на стихотворения от един и същи автор, с едно и също заглавие. След направен текстологичен анализ, се установява съответната прилика или промяна. Този  анализ би могъл да послужи по-нататък за литературоведски изследвания, свързани с творчеството на съответните автори.

На страниците на “Духовна култура” са публикувани не само български, но и много преводни материали. В част от публикациите са посочени автори и преводачи, в други само  инициали, а трети са анонимни или под псевдоним. Някои от инициалите и псевдонимите са разкрити с помощта на  “Речник на българските псевдоними”, също и на базата на други статии  в самото списание, където авторът е посочил пълното си име. Но доста  остават анонимни или с инициали, които не могат да бъдат разкрити. Това  може да се обясни с факта, че във времето, в което се е пишело, църквата е била гонена и самите автори не са желаели да се знае, че публикуват в църковно списание. Но също и с това, че доста от тях са духовници – монаси и свещеници, които поради християнско смирение не са желаели да се изтъкват.

С оглед на спецификата на указателя и неговото предназначение предимно за богословските среди, при описанието се запазват  всички духовни титли. При азбучната подредба, не се взимат под внимание духовните титли на едно и също лице. Това означава, че след направена историческа справка е установено, че лицето е едно и също, но в различните години приема различни духовни титли. Например: Пловдивски митрополит Кирил и Български патриарх Кирил; архимандрит Николай и Макариополски епископ Николай; иеромонах Серафим и архимандрит Серафим и други. Това най-добре се вижда в именния показалец. В този случай при подредбата се взема под внимание заглавието.

Богословският факултет при Софийския университет

Като ползотворни сътрудници на списанието, освен горепосочените, можем още  да изтъкнем заслугите на професор протопрезвитер Стефан Цанков, професор Иван Марковски, свещеник Николай Шиваров (сега професор протопрезвитер), свещеник Радко Поптодоров (сега професор протопрезвитер), протопрезвитер Георги Шавелски, професор Борис Маринов, професор Боян Пиперов, Любозар Чолаков и други. Между редакторите личат имената на Александър Величков и  професор  Борис Маринов (периода 1946-1955 година), Траянополски епископ Симеон (1956-1958 година), професор Илия Цоневски (1959-1965 година).

От направения преглед прави впечатление, че авторите, богослови и общественици,  са високообразовани личности. Това се допълва и от факта, че много от статиите са преведени от английски, немски, френски  и други езици.  Също така има рецензии и отзиви за чужди  издания, което е доказателство за едно добро познаване на богословската  литература в чужбина.

Втората част включва: Именен показалец; Географски показалец; Показалец на цитатите от Свещеното Писание.

В именния и географския показалци, подредбата е азбучна. Но при географския има подотдел, в който са включени църкви и манастири, за по-бърза и добра ориентация. В третия показалец, подредбата  е според книгите  на Стария и Новия Завет. Тези показалци дават една завършеност на указателя и по-добра възможност за  пълноценното му използване.

БИБЛЕЙСКА  АРХЕОЛОГИЯ и БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ

1.АЛАНД, Курт, Открит нов ръкопис на Иоановото евангелие: Папирусна находка потвърждава достоверността на библейския текст / Курт Аланд; Прев. [от нем.] Борис Попов.// ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 28-29.

2.КЕЛЕР, Вернер, Изяснения на библейските събития / Вернер Келер ; Превод от немски Варненский и Преславский Йосиф.//ХХХVІІІ, 1958, с. 4-8; ХХХІХ, 1959, № 1, с. 5-8; № 2, с. 4-9; № 3, с. 9-13; № 4, с. 8-12; № 5, с. 6-12;  № 6, с. 7-16; № 7-8, с. 10-18; № 9, с. 8-12; № 10, с. 6-11. Вкл. са библейски събития от книга Битие.

3.МАРКОВСКИ, Иван С., Библията и Вавилон/Иван С. Марковски.// ХLІ, 1961, № 7-8, с. 31-36.

4.МАРКОВСКИ, Иван С., Витлеем/Иван С. Марковски.// ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 12-15. История; Свещени събития, станали в него; Паметници, свидетелстващи за евангелските повествования.

5.МАРКОВСКИ, Иван С., Елеонската или маслинената планина и Гетсиманската градина/ Иван С. Марковски.// ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 12-15.

6.МАРКОВСКИ, Иван С., Новите археологически разкопки и Библията/Иван С. Марковски.// ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 9-14; ХХХІX, 1959, № 2, с. 9-13; № 6, с. 16-23. Съдържа: І. Откриване мястото на библейския Ур Халдейски; ІІ. Библейският потоп и новите разкопки; ІІІ. Какво казват разкопките за Содом и Гомора?; ІV. В царството на фараоните – от Йосифа да Мойсея; V. Превземането на Йерихон – ключът на Ханаан, според разкопките; VІ. Величието на Соломон според Библията и новите разкопки; VІІ. Археологически паметници и находки потвърждават библ. Текстове; VІІІ. Събитията от библ. история в светлината на новите разкопки.

7.МАРКОВСКИ, Иван С., Паметникът на Разпятието и Възкресението Христово/Иван С. Марковски.// ХХХV, 1955, № 4, с. 1-5. За храма „Гроб Господен” в Иерусалим.

8.МАРКОВСКИ, Иван С., Плащаницата от Торино/Иван С. Марковски.// ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 12-14.

9.МАРКОВСКИ, Иван С., Светото семейство от Назарет: Според евангелските разкази и историко-археологични данни/ Иван С. Марковски.//ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 8-12.

10.ПИМЕН, митрополит Неврокопски, Как оцеляват светините/Неврокопски митрополит Пимен.//ХLV, 1965, № 4, с. 1-19. Съдържа: 1. Близък пример (за Паисиевата история и еврейската история); 2. Кратък паралел; 3. Обетованата земя; 4. Съобщението на проф. Соммер; 5. Козел возвращения; 6. Съкровищата на Кумран; 7. Пещерата на яребицата; 8. История на съкровищата; 9. Есеите –  собственици на съкровищата; 10. Пътуване през вековете.

11.ПИПЕРОВ, Боян, Един новооткрит надпис при Мецад Хашавйаху/Боян Пиперов.//ХLІV, 1964, № 2, с. 7-10. Значението на този небиблейски юридически документ (от VII век преди Хр.) за изясняването на някои библ. еврейски думи.

12.ШИВАРОВ, Николай Ст., свещеник, Новооткрито древно законодателство /Свещеник Н. Шиваров.// ХLІ, 1961, № 11, с. 24-27.За законодателството на Ур-Наму, основател на ІІІ династия в месопотамския град Ур, управл. 2132-2114 година преди Хр. Сравнителна х-ка с Моисеевото законодателство.

13.ШИВАРОВ, Николай Ст., свещеник, Разкопките в Рамат Рахел в Палестина : Една уникална находка/Свещ. Н. Ст. Шиваров. // ХLІV, 1964, № 12, с. 17-22.

14.ЯНКУ, М. Личността на Спасителя в светлината на ръкописите от Мъртво море/ М. Янку; Прев. ставр. ик. Николай Попов, прот. Николай Кацарски./ ХLІ, 1961, № 1, с. 5-17.Съдържа: 1.Какво говорят кумранските ръкописи за Учителя на Непорочността; 2. Иисус ли е Учителя на Непорочността?; 3. Иисус Христос – отобраз на Учителя на Непорочността; 4. Сходства и различия; 5. Смъртта и Вэзкресението на Учителя на 6. Непорочността в сравнение със смъртта и възкресението на Христа; 7. Учителят на 8. Непорочността бил ли е считан за Месия.

СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ НА СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ

ОБЩИ

15.ЙОСИФ, Варненский и Преславский, Вместо размишления за Библията: [Предговор]/Варненский и Преславский Йосиф.//ХL, 1960, № 3, с. 1-3. Въведение в подредената от същия автор Кратка Библия.

16.ЙОСИФ, Варненский и Преславский, Кратка Библия: Избрани места от Стария и Новия Завет/Подредил Варненский и Преславский Йосиф.//ХL, 1960, № 3, с. 4-8; № 4, с. 1-5; № 5, с. 1-6; № 6, с. 1-7; № 7-8, с. 1-7; № 9, с. 1-5.

17.МАРКОВСКИ, Иван С., Библейска критика: Същност, история и значение /Иван С. Марковски.//ХХХІV, 1954, № 5, с. 9-14.

18.МАРКОВСКИ, Иван С., Знанието на Свещеното Писание е първото условие за истински религиозен живот/Иван С. Марковски.//ХХХІV, 1954, № 4, с. 12-19.

19.МАРКОВСКИ, Иван С., Разпространението на Библията в света: Исторически преглед/Иван С. Марковски.//ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 1- 12.Съдържа: Приносът на Библията в културната съкровищница на човечеството; Разпространение на Библията след Реформацията; Делото на протестанските библейски дружества през XIX и XX век; Разпространението ѝ в православните  страни; Библията и Римокатолическата църква.

20.ПИПЕРОВ, Боян,  За маната в Стария и Новия Завет/Боян  Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 12, с. 28-32. Съдържа: 1. За разл. названия на маната; 2. СЗ представи за нея; 3. В по-късната иудейска литература; 4. НЗ представи.

21.ПИПЕРОВ, Боян, Произход и значение на думата „канон”/Боян Пиперов.// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 24-28.

22.ПИПЕРОВ, Боян, Произход и значение на думата „курбан”/Боян Пиперов. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 24-28.

СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

23.АГНЕЦЪТ Божи.// ХХХ, 1950, № 1, с. 24-25; № 2-3, с. 19-23; № 4, с. 15-20; № 5, с. 20-24; № 6, с. 21-26; № 7, с. 14-16; № 8, с. 22-27.Подпис: Р. Е. М., Тълкуване на книгата на пророк Исаия 53 глава

24.В Божието училище.//ХХХ, 1950, № 5, с. 1-7. Подпис: И. К., Моисей – като изпълнител на Божиите планове.

25.ДВЕ от пророчествата за Христовото рождение.//ХХХ, 1950, № 1, с. 10-13. Тълкуване на Битие 49:10.

26.ДОБЛЕСТНИ изповедници.//ХХХІ, 1951, № 1, с. 7-10. Подпис: И. К., За пророк Даниил.

27.МАРКОВСКИ, Иван С., Богатство и величие на Ветхия Завет/Иван С. Марковски.//ХХХV, 1955, № 7, с. 10-18.

28.МАРКОВСКИ, Иван С., Литературната красота на Библията/Иван С. Марковски.//ХLI, 1961, № 11, с. 16-23. Разглежда се Стария Завет.

29.МАРКОВСКИ, Иван С., Може ли християнството без  Ветхия  Завет?/Иван С. Марковски.// ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 39-46. Съдържа: 1. Отношението на Иисус Христос към Стария Завет; 2. Отношението на апостолите към Стария. Завет; 3. Отношението на първите християни, църковни Отци и учители; 4. Необходимостта от Стария Завет за съвременния християнин от практическо и богословско теоретическо значение.

30.МАРКОВСКИ, Иван С., „Науката и  Ветхия Завет”/ Иван С. Марковски.// ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 8-14.Опровержение на някои научни твърдения, относно Петокнижието.

31.МАРКОВСКИ, Иван С., Произход и история на Свещените ветхозаветни книги/Иван С. Марковски.// ХL, 1960, № 1, с. 10-16.

32.МАРКОВСКИ, Иван С., Тайните на древно-египетската религия и култура с оглед на Ветхозаветното богословие/Иван С. Марковски.//ХХХV, 1955, № 10-11, с. 8-20.

33.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Ревността и величието на пророк Илия/Васил Иванов Пандурски.//ХХХІІ, 1952, № 7, с. 22-25.

34.ПИПЕРОВ, Боян, Арабският език и Старият Завет/Боян Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 26-30.

35.ПИПЕРОВ, Боян,  Библията и възраждането на Новия  Израел/Боян Пиперов.//ХХХV, 1955, № 12, с. 24-25.

36.ПИПЕРОВ, Боян, За названията евреи, израилтяни, иудеи/Боян Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 31-34.Според свидетелствата на Стария Завет.

37.ПИПЕРОВ, Боян, Талмудът: Общи осведомителни бележки/Боян Пиперов. //ХХХV, 1955, № 10-11, с. 44-47.

38.ПРИ всички превратности на съдбата силен и верен.// ХХХ, 1950, № 8, с. 13-17. Подпис: И. К., Образът на патриарх Йосиф.

39.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Пророк Авакум: 15 декември/[Любозар Чолаков].// ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 35-36. Подпис: Л. Ч. За личността и книгата му.

40.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Пророк Исаия: 22 май/[Любозар Чолаков].// ХХХІІ, 1952, № 5, с. 15-17. Подпис: Л. Ч. С библиогр. За личността и книгата му.

41.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Пророк Михей: 27 август/[Любозар Чолаков].// ХХХІІ, 1952, № 6, с. 13-14. Подпис: Л. Ч. За личността и книгата му.

42.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Възвисяването на библейския патриарх Йосиф от фараона и данните на египтологията/Свещ. Николай Шиваров.// ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 22-25.

43.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Кимерийците и скитите в Свещеното Писание на Стария Завет/Свещеник Николай Шиваров.//ХL, 1960 № 7-8,  с. 37-43.

44.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Св. пророк Наум и падането на Ниневия/ Свещеник Николай Шиваров.//ХХХІХ, 1959, № 12, с. 12-16.

45.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Свещеното Писание и древноегипетската  „Повест на Синухета”/ Свещеник Николай Шиваров.//ХХХVІІІ, 1958, № 4,  с. 20-24. Съпоставка между сведенията от Свещеното Писание и повестта за природата и живота в Сирия и Палестина през ІІ хилядолетие преди Хр.

СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ

46.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Утренното Рождественско евангелие: Матей 1:18-25/Епископ Николай Велимирович.//ХХХV, 1955, № 1, с. 7-13. Изясняване на евангелския текст.

47.ГЯУРОВ, Христо Н., Пресвета дева Мария в Свещеното Писание и Църковното Предание/ Христо Н. Гяуров.// ХL, 1960, № 4, с. 10-18.

48.ГЯУРОВ, Христо Н., Произход  и канон на Новозаветните свещени книги/ Христо Н. Гяуров.// ХL, 1960, № 2, с. 1-10.

49.ГЯУРОВ, Христо Н., Св. апостол Павел – Апостол на любовта /Христо Н. Гяуров.//ХХХХІ, 1951, № 7-8, с. 42-45.

50.ГЯУРОВ, Христо Н., Св. апостол Петър в Новия Завет/Христо Н. Гяуров.// ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 20-29.

51.ГЯУРОВ, Христо, Свещеното Писание на Новия завет и неговото значение/ Христо  Гяуров.// ХХХV, 1955, № 2-3, с. 11-19.

52.ДАНИЕЛ-РОПС, Апостол Павел на съд/ Даниел-Ропс ; Прев. със съкр. В. К. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 21-25. Псевдоним на Анри Пьотио.

53.ЖИВОТЪТ на свети Апостола Павла, разказани от самия него.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 2-4. В книга Деяния на св. апостоли и Посланията му.

54.ИДВАНЕТО на св. апостол Павла на Балканския полуостров: Според Деяния на св. апостоли 16:7-14.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 1.

55.ИИСУС Христос.//ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 6-10. За кого Го считаха хората през Неговия земен живот?; За кого Го считат през вековете?; Какво е Той за нас?.

56.[ИЛИЕВА, С], Предателството на Иуда  Искариотски/[С. Илиева].//ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 15-26. Подпис: С. И., Личността на Иуда у архимандрит Евтимий, Константин Мутафов, Глубоковски и др.

57.КАЦАРСКИ, Николай, протоиерей, Възкресението на Иисуса Христа в проповедта на св. апостол Павел/Протоиерей Николай Кацарски.//ХLІ, 1961, № 4, с. 12-16.

58.КЕЧЕВ, Витан, свещеник, Свети апостол Петър: Опит за  характеристика/ Свещеник Витан Кечев.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 23-26.

59.КЕЧЕВ, Витан, свещеник, Свети апостол Тома: Към характеристиката на апостола/ Свещеник Витан Кечев.// ХLІ, 1961, № 4, с. 23-25.

60.КЛУГ, И., Пилат Понтийски/ И. Клуг.//ХХVІІ, 1947, № 4,  с. 15-18. За осъждането на Христос.

61.МАРКОВСКИ, Иван С., Апостол Павел и фарисейската секта/Иван С. Марковски.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 23-26.

62.МАРКОВСКИ, Иван С., Витлеемският Младенец/Иван С. Марковски.// ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 3.

63.МАРКОВСКИ, Иван С., Историческата истина за раждането на Иисуса Христа/Иван С. Марковски.// ХLІV, 1964, № 1, с. 18-22.

64.МИЛЕВ, Александър, Богословие и класическа филология/Александър Милев.// ХХVІІ, 1947, № 8, с. 21-26. Как класическата филология помогна за разрешаването на един от най-важните въпроси в богословската наука –  въпроса за езика на Новия Завет.

65.ПАНДУРСКИ,Васил Ив., Великият пророк и Предтеча Иоан Кръстител: Личност и култ/Васил Ив. Пандурски.// ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 30-37.

66.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Образът на св. апостол и евангелист Иоан Богослов според Новозаветни сведения/Иван Г. Панчовски.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 21-28.

67.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Образът на св. апостол и евангелист Иоан Богослов според сведения от Свещеното Предание/Иван Г. Панчовски.//ХLІІ, 1962, № 10, с. 1-7.

68.ПЕТРОВ, Григорий, протоиерей, Тайната вечеря и Иуда из Кариот /Протоиерей Григорий Петров.//ХХХІХ, 1959, № 4, с. 18-24.

69.ПИЕР (Л` Юийе), иеромонах, „Ти си Петър”: Опит за изтълкуване глава 16-та на Евангелието от Матея/Иеромонах Пиер  (Л` Юийе); Превод от фр. архимандрит Методий.//ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 18-27.

70.ПИПЕРОВ, Боян, „Ето, мъдреци от изток дойдоха…”/Боян Пиперов.// ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 15-18. Изследване върху Матей 2:1.

71.ПИПЕРОВ, Боян, Сведения за Иисуса из Талмудическата  литература/Боян Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 3, с. 18-20.

72.ПОКАЯНИЕТО на Закхея.//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 48.

73.ПОСЛАНИЕТО до Филимона.//ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 20-29. Подпис: Е. И., За личността на Филимон и цел на посланието.

74.РИББЕКУР, Евелина, Из писмото на Клавдия Прокула – Пилатовата жена/ Евелина Риббекур.//ХХХІ, 1951, № 4, с. 16-20. За събитията около съда, смъртта и Възкресението на Иисус Христос.

75.РОНДЕ, Анри, Приятелствата на свети апостола Павла/Анри  Ронде; Прев. свещеник Благой Чифлянов.//ХХХVІ, 1956, № 7, с. 24-28; № 8-9, с. 57-61.

76.СВЕТИ апостол Павел – за живота, сътрудниците и бъдещето си.//ХХХV, 1955, № 7, с. 4-8.Подпис: Е. М., Статията е публикувана по случай празника на св. св. апостоли Петър и Павел. Тълкуване на 2 Тим. 4 глава.

77.СВЕТИ апостол Петър.//ХХХІ, 1951, № 4, с. 14-16. Подпис: И. К.

78.СНЕГАРОВ, Иван, Проповедта на апостол Павла в гръцкоримския свят/ Иван Снегаров.// ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 26-37.

79.ТЕОФАН Затворник, епископ, Първите благовестнички за възкресението на Господа: Писмо-отговор/Епископ Теофан Затворник.//ХХІХ, 1949, № 4, с. 5-12. Тълкуване на евангелските текстове (Матей 28:1-10; Марк 16:1-11; Лука 24:1-12; Иоан. 20:1-18), с обяснения.

80.ТОДОРОВ,  Тодор п., Свети Иоан Предтеча/Тодор п. Тодоров.// ХLІІ, 1962, № 1, с. 16-22.

81.ЦАНКОВ, Стефан, протопрезвитер, Св. апостол Павел като благоустроител в църквата Христова/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 4-23. Съдържа: І. Мистик и подвижник във вяра и дело; ІІ. Христологията и еклезиологията у Павла; ІІІ. Вероизповедта, култът и благоустройство в кредото у Павла; ІV. Служение в Църквата; V. Социално-етическо благоустроение; VІ. Любовта във всичко.

82.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Земният край на св. апостола Павла/[Любозар Чолаков].//ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 15-16. Подпис: Л. Ч.

83.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Каноническите евангелия и техните автори/ [Любозар Чолаков].//ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 30-34. Подпис: Л. Ч., По повод новото издание на Новия Завет от Синодалното издателство.

84.ЧОЛАКОВ, Любозар, Христос и Неговата църква в някои от Посланията на св. апостола Павла/Любозар Чолаков.//ХХХІХ, 1959,  № 7-8, с. 33-34. С библиография.

85. ЮДА.//ХХХ, 1950, № 4, с. 6-9. Подпис: И. К.

ИСТОРИЯ

ОБЩА ИСТОРИЯ

86.ИЛИЕВ, Йордан п., Народ-герой/Съобщава Йордан п. Илиев.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 55-57. За подвига на руските моряци в Италия на 15 декември 1908 година след земетресението, взело хиляди жертви.

87.МИЛЕВ, Алeксандър, Нова година в живота на народите/Александър Милев.//ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 18-21. Астрономически факти за летоброенето. Произход на думата „календар”.

88.ПОПОВ, Н., Жертвена любов: По случай осемдесетгодишнината от освобождението на балканските славяни/Н. Попов. [Прев. от рус.].//ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 13-18. Из: ЖМП, 1957, № 10.  За подвизите на руската армия.

89.ШИВАРОВ, Николай Ст., свещеник, Бележки върху коптската култура и изкуство/Свещеник Николай Ст. Шиваров.//ХLІІ, 1962, № 11, с. 17-21.

ОБЩА ИСТОРИЯ НА ЦЪРКВАТА

90.ДИНКОВ, Камен, Ермий Созомен и неговата Църковна история/Камен Динков.// ХLІ, 1961, № 3, с. 17-23.

91.ДИНКОВ, Камен, Сократ като църковен историк/Камен  Динков.// ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 51-57; № 7, с. 20-24.

92.ИОАН Кронщадски, протоиерей, Кръстът Христов/Протоиерей Иоан Крондщадски; [Превод от руски].//ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 1-4. Името на автора е: Иоан Илич Сергиев. Откъс от историко-археологич. му съч. „О Кресте Христовом”, СПб, 1896.

93.ПИЕР (Л`Юийе), иеромонах, Св. патриарх Фотий и християнското единство /Иеромонах Пиер (Л`Юийе); Превод архимандирт Методий.//ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 5-10; № 3, с. 5-11.

94.ПИПЕРОВ, Боян, Значението на думата „патриарх” в древността/Боян Пиперов.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 34-36.

95.ПОПРАДОСЛАВОВ, Петър, дякон, Антиохийското богословско училище; Едеско и Низбийско богословски училища/Дякон Петър Попрадославов.// ХLІ, 1961, № 3, с. 13-17.

96.ПОПРАДОСЛАВОВ, Петър, дякон, Богословски катехизически училища на Изток през първите пет века: Александрийско катехизическо училище/Дякон Петър Попрадославов.//ХХХІХ, 1959, № 9, с. 28-30; № 12, с. 25-28.

97.СЪБЕВ, Тодор, Празнуването на неделния (възкресен) ден в Древната църква/Тодор Събев.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 57-63.

98.СЪБЕВ, Тодор, Първата християнска петдесетница – основаване на Църквата – 33 година/Тодор Събев.//ХL, 1960, № 6, с. 7-16. Из непубликуваната доцентска хабилитация на автора „Древната Иерусалимска църква – от основаването ѝ до Първия вселенски събор: 33-325 г.”, София, 1955.

99.ХРОНОЛОГИЧНИ бележки из старинно Евангелие: Из библиотеката на Варненския народен музей.//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 63. Подпис: И. П. С-ски, За Евангелие, печатано в гр. Лвов, 1690 година.

100.ЮЛИ – хиляда петдесет и четвърта година.//ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 1-3. За отделянето на Римската църква.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

101.АРНАУДОВ, Михаил, [Стефан] Веркович и Българското възраждане в Македония/М. Арнаудов.//ХLІІ, 1962, № 3, с. 17-25; № 4, с. 23-30.

102.ГЕОРГИЕВ, Георги Ст., Заслугите на джелепите и белекчиите за нашето възраждане/Георги Ст. Георгиев.//ХLІV, 1964, № 2, с. 19-27. Джелепство (браничарство) вид поминък с животни. Бегликчии – откупвачи, наемащи от правителството събирането на беглика (данък за овце и кози в Евр. Турция).

103.ГЯУРОВ, Христо Н., Гробът на Васил Левски/Христо Н. Гяуров.//ХХХІХ, 1959, № 2, с. 29-32. Исторически сведения на очевидци.

104.ДИМИТРОВ, Филип, Професор [Михаил] Погодин – радетел на Българското възраждане/Филип Димитров.//ХL, 1960, № 6, с.17-22.

105.ДУЙЧЕВ, Иван, Българомохамеданите – чада на българския народ/Иван Дуйчев//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 10-14.

106.ДУЙЧЕВ, Иван, Мелник през Средновековието/Иван Дуйчев.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 15-25; № 9, с. 21-33.

107.ИВАНОВ, Гено, Нашите помаци/Гено Иванов.//ХLІІІ, 1963, № 10, с. 26-28. За потурчването по българските земи ХVІ-ХVІІ век.

108.КАРАПЕТРОВ, П., Левски в Самоковския девически манастир/П. Карапетров.//ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 30-34.

109.КИРИЛ, патриарх Български, За смъртта на братя Миладинови/ Български патриарх Кирил.//ХLV, 1965, № 3, с. 1-5.

110.КЛИСАРОВ, Георги, Г. С. Раковски в Рилския манастир/Георги Клисаров. //ХLІ, 1961, № 40, с. 29-31.

111.НЕСТОР, архимандрит, Българският цар Симеон и Киевска Русия: По случай 1100 години от рождението на цар Симеона/Архимандрит Нестор.// XLV, 1965, № 7-8, с. 45-53. За ролята и заслугите на България и българския цар Симеон в полит. и култ. история на Русия и славянството въобще.

112.НЕСТОР, архимандрит, Имал ли е в жилите си българска кръв Киевският княз Светослав Игоревич?: По случай 1000 години от възшествието му на престола/Архимандрит Нестор.//XLІV, 1964, № 12,  с. 12-16.

113.ОРМАНДЖИЕВ, Иван П., Временното руско управление в Тракия през 1878-1879/Иван Орманджиев.//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 36-41;  № 11, с. 15-20; № 12, с. 23-27.

114.ПЕНОВ, Димитър, Духът на Шипка/Димитър Пенов.// ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 1-9.

115.ПЕНОВ, Димитър, Двадесетгодишнината от победата на деветосептемврийското въстание/ Димитър Пенов.// ХLІV, 1964, № 9, с. 19-29.

116.ПЛОЧЕВ, Тодор Д., Любен Каравелов и любовта му към ближния: Из дейността му в Търново през 1877-78/ Тодор Д. Плочев.// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 31-33.

117.ПОПОВА, Пенка Д., Исторически материали за село Стрелча от 17-19 век./ Пенка Д. Попова.//ХХХІХ, 1959, № 10, с. 18-25. Съдържа и факсимиле на един от документите.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

118.АНТИМ І, екзарх Български, Откъси от документи/Български екзарх Антим.//ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 4-6. По случай 75 години от възстановяването на Българската екзархия и избирането на първия екзарх.

119.АРНАУДОВ, Георги П., За църковно-обществената дейност на Добри Чинтулов/Георги П. Арнаудов.// ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 26-28.

120.АРНАУДОВ, Михаил, [Васил] Априлов и църковният въпрос преди сто години/Михаил Арнаудов.// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 1-7.

121.АРСЕНИЙ, архимандрит, Български възпитаници на Московската духовна академия/ Архимандрит Арсений.// ХLІV, 1964, № 3, с. 8-19. В периода 1846-1914 година.

122.БИВШИЯТ Охридски митрополит Натанаил и проклятието на последния Охридски патриарх Арсений.//ХХХ, 1950, № 8, с. 19-22. Подпис: Кр. И-в.

123.БРЪЗИЦОВ, Христо Д., Към историята на екзархийския вестник „Новини” – „Вести” – „Глас” в Цариград/Христо Д. Бръзицов.//ХLІV, 1964, № 4, с. 22-32. Отнася се за един и същи  вестник, на променящ името си, според спирането му от турската цензура.

124.БЪЛГАРСКА патриаршия: По случай 2 години от възстановяването ѝ.// ХХХV, 1955, № 5, с. 1-2. Кратък исторически преглед.

125.ВЕЛЕВ, Ганчо, Едно възрожденско училище – Семинария: По случай 104 години от откриването му/Ганчо Велев.//ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 41-46; № 10, с. 11-22. За историята на Пловдивската семинария.

126.ВЕЛЕВ, Ганчо, Преглед на румъно-българските църковни отношения в миналото и днес/Ганчо Велев.//ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 27-37. С библиография.

127.ВЕЛЕВ, Ганчо, Св. цар Борис и християнизирането на българския народ/ Ганчо Велев.//ХLV, 1965, № 10, с. 13-29; № 11, с. 24-32; № 12, с. 19-29.

128.ВЕРЮЖСКИЙ, В. протоиерей, Приходское болгарское духовенство в турецкую эпоху/Протоиерей В. Верюжский.//ХХХ, 1950, № 7, с. 17-27.

129.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  на патриаршеското достойнство на светата ни Църква.//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 1-14. Съдържа: 1. Изложение за избора на Патриарх Български и Митрополит Софийски, вписано в кондиката на Св. Синод; 2.Синодално приветствие, прочетено от Видински митрополит Неофит; 3. Слово на Негово Светейшество патриарх Кирил след интронизирането му; 4. Протокол на тържественото заседание на Св. Синод на БПЦ от 16 май 1953.

130.ДИМЕВСКИ, Славко, Римокатолишката пропаганда сред българите след Берлинския конгрес – 1878-1880: Според Ватикански документи/Славко Димевски.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 30-48. Съдържа: Положението на католицизма в Тракия, в Източна Румелия, в Княжеството; Дипломатич. преговори между Римокат. пропаганда и Отоманската империя; Сондиране на мнения за положението в Евр. Турция; Антиекзархийска дейност на Римската курия; Положението на католицизма на Балканите според тайния агент Пиерлинг; Докладът на тайния агент Вотка; Дипломат. активност на Римската курия за сключване уния с екзархията; Общият план на Конгрегацията за разпространението на католицизма.

131.ДИМИТРОВ, Филип, Българи и румъни при учредяване на Екзархията/ Филип Димитров.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 21-25.

132.ЙОСИФ, епископ Знеполский, Светла годишнина/Знеполский епископ Йосиф.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 7-11.Слово, произнесено на тържественото събрание в Софийската митрополия на 10 май 1963 година,  по случай 10-годишнина от Възстановяването на  Българската патриаршия.

133.КАНДИЛАРОВ, Г. Ст., Българската духовна семинария в Цариград през 1897-98 и 1898-99 учебна година/Г. Ст. Кандиларов.//ХL, 1960, № 3, с. 19-22. По случай 60 години от превръщането на семинарията в шестокласно у-ще. Съдърж. на статията е според архива на покойния Г. Ст. Кандиларов, бивш ректор тогава. Текстът е прераб. под редакцията на сина на автора – проф. Г. Г. Кандиларов.

134.КАЦАРСКИ, Николай, протоиерей, За румъно-българските отношения в миналото: По случай честването стогодишнината от полагане основния камък на българската църква „Св. великомъченик Пантелеймон” в Галац/Прот. Николай Кацарски.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 40-46.

135.КИРИЛ, патриарх Български, Седем неизвестни писма на Димитър Хр. Миладинов/Български патриарх Кирил.//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 1-30. С  18 приложения. Съдържа: 1. Увод и обяснение на писмата; 2. Оригинален текст и превод; 3. Факсимилета на писмата. Принос в църковно-народното движение.

136.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Как са отивали на поклонение при св. Ивана Рилски през време на турското робство: По документите от ХІХ век/ Архимандрит Климент Рилец.//ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 14-18.

137.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Рилските братя възпитаници на руските духовни учебни заведения: По документите от ХІХ век/Архимандрит Климент Рилец.// ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 40-42.

138.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Рилските духовници-таскидиоти: По документите от ХІХ век/Архимандрит Климент Рилец.// ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 15-23.

139.КЛИСАРОВ, Георги и др., Новооткрити материали от архивата на екзарх Йосиф І/Георги Клисаров, Св. Нелчинов.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 58-62: с илюстрации.

140.КЛИСАРОВ, Георги, Утвърждаване и тържество на Българската патриаршия:  Летопис/ Георги Клисаров.// ХХХІV, 1954, № 5, с. 1-6.

141.КОЛЕДАРОВ, Петър, Борбите за народна църква и политическа независимост в Драмско през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век./ Петър Коледаров.// ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 12-18; № 11-12, с. 39-46.

142.КРЪСТЕВ, Кирил, Старобългарска езическа и християнска култура/Кирил Кръстев.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 53-61.

143.МИЛОШЕВ, Борис Йосифов, Грижи на Българската екзархия в Цариград за здравеопазването в Македония и Тракия в края на XIX и началото на XX век /Борис Йосифов Милошев.//ХLІІ, 1962, № 12, с. 20-27. Из непубл. историческа моногр. под загл. „Здравеопазването в Македония и Тракия в края на XIX и началото на XX век”

144.МИЛОШЕВ, Борис Йосифов, Принос към изучаване историята на екзархийската болница „Евлогий Георгиев” в Цариград/Борис Йосифов Милошев.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 60-64; № 12, с. 22-30.

145.МИЯТЕВ, Петър, Документи за историята на Българската екзархия в маджарските държавни архиви/Петър Миятев.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 36-64; № 9, с. 12-27. Съдържа и фотокопия на документи на маджарски и немски език с превод на български език.

146.НИКОДИМ, митрополит Сливенски, Българската патриаршия в системата на пентархията/Сливенски митрополит Никодим.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 1-4. Под „пентархия” се има предвид пет патриарси, които са били в този сан до ІV Вселенски събор – Римския, Цариградския, Александрийския, Антиохийския и Иерусалимския.

147.НИКОЛАЙ, епископ Макариополский, Културните връзки между Българската и Румънската православни църкви и по-специално – между техните висши богословски училища/Макариополский епископ Николай.// ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 1-8. Статията е посветена на Румънския патриарх Юстиниан, по случай 10 години от възлизането му на патриаршеския престол.

148.НИКОЛАЙ, епископ Макариополский, Покръстването на българския народ: Делото и заслутите на св. цар Борис – покръстител/Макариополский еп. Николай.//ХLV, 1965, № 9, с. 15-20. Реч, произнесена на 15 май 1965 година в аулата на Духовната академия по случай 1100 години от покръстването на българския народ.

149.НИТОВ, Йото, Историческото значение на султанския ферман за учредяването на Българската екзархия: По случай 85 години от издаването му /Йото Нитов.//ХХХV, 1955, № 12, с. 18-23.

150.ОРМАНДЖИЕВ, Иван П., Отражение на комитетското десетилетие (1867-1877) върху Българската народна църква и Екзархията в Цариград: По документи/Иван П. Орманджиев.//ХL, 1960, № 7-8, с. 44-55; № 9, с. 21-31.

151.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Св. Атанасий Велики на събора в град Сердика – София/Васил Иванов Пандурски.//ХХХVІ, 1956, № 1, с.27-33.

152.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Езичеството на прабългарите и неговото превъзмогване чрез покръстването им/Иван Г. Панчовски.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 25-36. С библиография.

153.ПЕНОВ, Димитър, Десет години възстановена Българска патриаршия/ Димитър Пенов.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 11-21. Слово, произнесено в  Софийската митрополия на 5 май 1963 година на тържествен концерт. В доклада се разглежда състоянието на БПЦ при наличността на възстановеното ѝ преди 10 години патриаршеско достойнство.

154.ПЕТРОВ, Димитър п. протоиерей, Българо-румънските църковни отношения и връзки в миналото и днес/Протоиерей Димитър п. Петров.// ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 14-20.

155.ПИМЕН, митрополит Неврокопский, Звезди от църковния небосвод/ Неврокопский митрополит Пимен.//ХLІV, 1964, № 9, с. 1-18. Духовници, участвали в национално-освободителните борби: със слово и перо, с кръст и меч.

156.ПОПОВ, Борис, Родната православна църква/Борис Попов.//ХХХІ, 1951, № 1, с. 23-25. Кратък исторически преглед.

157.ПОПОВ, Николай, ставрофорен свещеноиконом и други, Румънският църковен печат за Възстановяването на Българската патриаршия и за Негово Светейшество българския патриарх Кирил: По случай десетгодишнината от Възстановяването на Българската патриаршия/Ставрофорен свещеноиконом Николай Попов, ставрофорен свещеноиконом Иоан Кристя, протоиерей Николай Кацарски.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 21-30. Съдържа: Румънската църковна делегация в България; Посещение на бълг. църковна делегация в Румъния през 1954 и 1955 година.

158.РАЙЧЕВ, Иван Попгеоргиев, иконом, Борба за роден език, училище и църква/Иконом Иван Попгеоргиев Райчев.//ХLІV, 1964, № 9, с. 30-32; № 10-11, с. 57-60. По случай 100 години от извършване на първата св. Литургия на славянски език на 6. ХІІ. 1862 година в храма „Св. св. апостоли Петър и Павел” в Силистра.

159.СНЕГАРОВ, Иван, Атонският въпрос/Иван Снегаров.//ХХХІІ, 1952, № 8, с. 1-8.

160.СНЕГАРОВ, Иван, Богословието като наука и неговото значение за Християнската църква/Иван Снегаров.//ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 1-18. Реч, произнесена на 4 април 1948 година по случай 25-годишнината от откриването на Богословския факултет в София.

161.СНЕГАРОВ, Иван, Българска патриаршия/Иван Снегаров.//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 14-20.

162.СНЕГАРОВ, Иван, Българската схизма от гръцко (еладско) гледище/Иван Снегаров.//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 27-49.

163.СНЕГАРОВ, Иван, Възстановяване на Охридската архиепископия/Иван Снегаров.//ХХVІ, 1946, № 1, с. 14-25. Лекция, изнесена в Богословския факултет в София на 24 декември 1945 година.

164.СНЕГАРОВ, Иван, Цар Фердинанд и Българската църква/Иван Снегаров. //ХХVІ, 1946, № 8, с. 1-18.Съдържа: І. При управлението на Стамболов (до 18.V.1894 г.); ІІ. След падането на Стамболов (1894-1908 г.); ІІІ. Екзарх Йосих и цар Фердинанд.

165.СПАНЬОВСКИ, Н., Екзархията и априлското въстание/Н. Спаньовски.// ХLІІ, 1962, № 5-6, с. 32-37.

166.СТАНЕВ, Петко П., иконом, Под двойно иго/Иконом Петко П. Станев.// ХLV, 1965, № 3, с. 22-23. Политическо – турско и духовно – гръцко.

167.СЪБЕВ, Тодор, Градивната роля на Българската патриаршия/Тодор Събев. //ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 7-11.

168.СЪБЕВ, Тодор, Дряновската епопея – 1876 година и участието на духовници-патриоти в нея/Тодор Събев.//ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 24-28.

169.СЪБЕВ, Тодор, Патриотично-въстаническа дейност в Севлиево (1876) и участие на духовенството в нея: По случай 80 години от героичния подвиг на въстаниците/Тодор Събев.//ХХХVІ, 1957, № 2, с. 23-30. Подготовка, организация и ход на въстанието.

170.СЪБЕВ, Тодор. Пет години възстановена родна патриаршия/Тодор Събев. //ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 1-3.

171.СЪБЕВ, Тодор, По верен път – до тържеството на многожелано единство, братолюбие и мир: Двадесет години от вдигането на схизмата/Тодор Събев.// ХLV, 1965, № 2, с. 30-36; № 4, с. 23-32; № 11, с. 12-19. Съдържа: Как се дойде до схизмата; Схизмата и Българската църква; Схизмата и поместните Православни църкви до края на Първата световна война; Към обединяване  на усилията за всеправославно единство.

172.ТЕЛБИЗОВ, К., Нови исторически данни за дейността на българските францискани през ХVІІ-ХІХ век./К. Телбизов.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 48-57. За ръкописната книга от 1761 година „Архив в три части…” на някогашната Българска францисканска провинция – извор за църковната история на България, Влашко, Седмиградско и Унгария.

173.ТОДОРОВ, Тодор С., Българската патриаршия през вековете: По случай три години от възстановяване на патриаршеското достойнство на БПЦ/Тодор С. Тодоров.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 7-11.

174.ХРЕЛОПАНОВ, Иван, Вторият Атон на Балканите/Иван Хрелопанов.// ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 58-59. За храмове и манастири, построени по времето на цар Борис-покръстител, в североизт. част на България.

175.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Българската православна църква – в минало и настояще/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХVІ, 1956, № 12, с. 1-12. Реферат, изнесен на 2 ноември 1956 година в аулата на Духовната академия в София, по случай посещението на датската лутеранска делегация.

176.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Народният, напредничав и свободолюбив характер на Българската православна църква/Протопр. Стефан Цанков.//ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 1-13.

ХРАМОВЕ И МАНАСТИРИ

177.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Допълнителни сведения по съграждане и освещаване мавзолея край град Стара Загора/Недю Александров.// ХLV, 1965, № 7-8, с. 62-64. Във връзка с храм-паметника „Св. Троица”.

178.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Сто години от първото изграждане на храм-паметника „Св. Троица” в град Стара Загора (1863-1963 година)/Недю Александров.//ХLІV, 1964, № 1, с. 23-29.

179.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Сто години от съграждането на храма „Св. Димитър”в село Батошево, Габровски окръг/Недю Александров.//ХLV, 1965, № 12, с. 29-34.

180.ВАСИЛЕВ, Иван п., Историческият храм „Св. великомъченик Теодор Стратилат” в Райково, Смолянско: По случай неговата 125-годишнината: 1836-1961/Иван п. Василев.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 28-36.

181.ВЕЛЕВ, Ганчо, Сиянието от Рила/Ганчо Велев.//ХL, 1960, № 11, с. 1-9. За св. Иван Рилски и Рилският манастир.

182.ДЮЛГЕРОВ, Георги  Иванов, протоиерей, Св. Иван Рилски и неговия манастир: Исторически поглед/Протоиерей Георги Ив. Дюлгеров.//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 31-42. Съдържа: Животът и подвижничеството но св. Иван Рилски; Мощите и манастирът през вековете.

183.ИВАНОВ, Гено, Етрополският манастир/Гено Иванов.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 50-59. Съдържа: Миналото на манастира; Манастирът като културно-просветен център; Етрополе и Етрополския манастир.

184.ИГНАТИЕВ, А., Храмът св. Александър Невски в София – паметник на братската любов между руския и българския народ/А. Игнатиев.//ХL, 1960, № 9, с. 12-16. История за построяването на храма.

185.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Знаменателна стогодишнина/Архимандрит Инокентий.//ХLV, 1965, № 12, с. 9-18. История на Клисурския манастир.

186.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Историческото минало на Килифаревския манастир/Архимандрит Инокентий.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 13-22.

187.КАРАМАНОВ, Владимир А., По ограбването на Рилския манастир през втората половина на ХVІІІ век и кредиторите на същия през това време/ Владимир А. Караманов.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 60-62. Съдържа и  текста на фермана на български език от 11 май 1773 година от султан Абдул Хамид хан І.

188.КИСЕЛКОВ, Владимир Сл., Рилският манастир като духовно огнище/ Владимир Сл. Киселков.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 7-11. История и значение на св. Обител като вековен духовен разсадник, като фактор на нашето Възраждане.

189.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Връзки на Рилския манастир с Русия през ХІХ век/Архимандрит Климент Рилец.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 51-54; № 8, с. 23-26; ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 31-34.

190.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Възгледи на един гръцки писател за св. Ивана Рилски и неговия манастир/Архимандрит Климент Рилец.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 20-23. Пътни бележки на гръцкия писател Дим. Ламбакис и тяхната „необективност.”

191.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Значението на Рилския манастир в сегашно време/Архим. Климент Рилец.//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 49-51.

192.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Нови приноси към историята на Рилския манастир/Архимандрит Климент Рилец.//ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 23-25.

193.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Рилският манастир, Мелник и Мелнишкият край/Архимандрит Климент Рилец.//ХLІV, 1964, № 3, с. 2-8; № 4, с. 7-11. Настоящата статия е във връзка със статията „Рилските духовници-таксидиоти”, публикувана в Духовна култура през 1953, № 11. Съдържа: І. Рилският метох в Мелник; ІІ. Рилски духовници в Мелник; ІІІ. Училище в Мелник; ІV.Българско училище във с. Влахи; V. Чифликът в св. Врач; VІ. Снабдяване с продукти от Мелник; VІІ. Болни от Мелник.

194.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Рилският манастир в навечерието на Освобождението (1875-1877 година): По документи из архивите на Рилския манастир/Архимандрит Климент Рилец.//ХLІ, 1961, № 2, с. 24-30; № 3, с. 24-27. Съдържа: Често сменяне на турската администрация; Турците продават имотите си; манастирът се запасява с храни; Финансовата криза в  манастира; Спадане курса на турските пари; Нови данъци; Подкупване на турските власти; Арести на манастирски лица; Отражението на въстанията в Панагюрище и Батак; Башибозуци и черкези в манастира; Пратеник на султана със спец. мисия; Грабежи при бягството на турците от България.

195.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Рилският манастир и Света Гора/ Архимандрит Климент Рилец.//ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 36-44. Връзки и взаимоотношения в миналото.

196.КЛИСАРОВ, Георги, За автентичността на Рилската грамота/Георги Клисаров.//ХХХV, 1955, № 12, с. 32.

197.КРЪСТЕВ, Кирил, Храмове-паметници на Освобождението/Кирил Кръстев. //ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 7-12. История, архитектура, иконография на храм-паметник „Св. Александър Невски” – София  и „Рождество Христово” – град Шипка.

198.НЕСТОР, архимандрит, Къпиновският манастир: По случай 690 години от основаването му/Архимандрит Нестор.//ХLІІ, 1962, № 10, с. 26-30.

199.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Нашите манастири/Макариополски епископ Николай.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 1-16. Съдържа: Ставропигиални манастири; Манастири извън нашите предели; Епархийски манастири. Кратка история на 47 български манастири.

200.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Света Гора – Атон/Макариополски епископ Николай.//ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 7-20. Посвещава се на юбилейното тържество по случай хилядагодишнината от основаването на Лаврата на св. Атанасий Атонски и на общежитийното монашество на Атон.

201.НИТОВ, Йото, Един султански ферман от 1858 година за постройка на храм/ Йото Нитов.//ХL, 1960, № 11, с. 30-32.  За храм в с. Караш – Врачанско.

202.ПОПАТАНАСОВ, В., свещеник, Стогодишнината на храма „Св. Неделя” в село Ракитово, Пазарджишко/Свещеник В. Попатанасов.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 47-51. Съдържа: За строежа на храма; Килийното у-ще в село Ракитово; Строеж на камбанарията; Свещенослужители.

203.РИЛСКИ  изповедници и метоси в София.//ХХХІV, 1954, № 4, с. 23-27. Подпис: Стил.

204.ТАБАКОВА, Л., Петропавловският манастир и участието му в революционните борби на българския народ/ Л. Табакова.//ХLІІІ, 1963, № 1, с. 21-26; № 3, с. 21-30. Съдържа: 1.Положението на народните маси през робството; 2.Лясковска обител „Св. св. апостоли Петър и Павел”. Местоположение, произход и история. Предания и писмени паметници; 3. Марииното въстание от 1700 година; 4. Движение против гръцкото духовенство. Максим Райкович; 5. Въстанически опити в XIX век и участието на манастира в тях. Капитан Николово въстание; 6. Хаджи Ставревото въстание през 1862 година; 7. Манастирът и въстанията през 1878 година в Търновския край; 8. Първото богословско училище в Петропавловския манастир; 9. Манастирът сега.

205.ТОДОРОВ, Петър, Раковишкият манастир „Св. Троица”/Петър Тодоров.// ХХХV, 1955, № 2-3, с. 48-52. История и архитектура.

206.ЧУНГАРЕВ, Симеон К., Храмът „Св. Успение Богородично” в Асеновград и причислените дванадесет параклиса към него: 1765-1965 година/Симеон К. Чунгарев.//ХLV, 1965, № 11, с. 20-23.

ИСИХАЗЪМ

207.ДОНЧЕВ, Антон, Йосиф Брадати – предвестник на Паисиевата история/ Антон Дончев.//ХLІІІ, 1963, № 3, с. 14-21.

208.ИЛАРИОН, архимандрит, Попславовата черница/Архимандрит Иларион. //ХLІІ, 1962, № 10, с. 8-10. Сведения за иеромонах Йосиф Брадати.

209.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Преподобни Теодосий Търновски и неговата школа/Архимандрит Инокентий.//ХLІІІ, 1963, № 9, с. 17-22.

210.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Преподобни Теодосий Търновски/ Макариополски епископ Николай.//ХLІV, 1964, № 2, с. 1-7. Слово, произнесено в аулата на Духовната академия на 10 декември 1963 година по случай 600 години от смъртта на Теодосий Търновски.

211.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Св. Григорий Палама и неговото богословие: Теология, антропология и мистикология/Макариополски епископ Николай.//ХLV, 1965, № 3, с. 5-13.

212.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Духовният образ на преп. Теодосий Търновски/ Иван Г. Панчовски.//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 43-48.

213.ПАРТЕНИЙ, Левкийский, Преподобни Теодосий Търновски/Левкийский Партений.//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 26-32.

214.ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски, Преподобни Теодосий Търновски/ Левкийски епископ Партений.//ХLІІІ, 1963, № 9, с. 1-17.

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

215.ВЕЛЕВ, Ганчо, Култът към славянските равноапостоли през Българското възраждане/Ганчо Велев.//ХLІ, 1961, № 5, с. 8-21. Съдържа: Пръв Атон заговорил отново за тях; Жив научен и родолюбив интерес към личността и делото им; Възобновяване на богослужебната им прослава; Празнуване на славянските просветители; Патрони на българското училище и покровители на нацията; Общославянско знаме.

216.ВЕЛЕВ, Ганчо, Празникът „Св. Кирил и Методий”: 11 (24 май) Ганчо Велев. //ХХХ, 1950, № 5, с. 8-11.История за произхода на празника.

217.КОДОВ, Христо, Духовният чин на св. Кирила/Христо Кодов.//ХL, 1960, № 5, с. 16-20.

218.КУЛЕЛИЕВ, Йордан и др., Нови данни за първото честване паметта на светите братя Кирил и Методий в Търново/Йордан Кулелиев, Л. Кантарджиев. //ХLІ, 1961, № 5, с. 21-24.

219.ЛАЗАРОВ, Стефан, Стара григорианска служба за светите Кирил и Методий/Стефан Лазаров.// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 43-48.

220.МАДЖУРОВ, Николай, Славянските просветители св. св. Кирил и Методий/ Николай Маджуров.//ХLІІ,  1962, № 5-6, с. 16-32.Съдържа: Живот и дейност на св. братя; Св. Методий; Константин Философ; В страната на сарацините; Константин и Методий в манастира св. Полихрон; Първата славянска азбука; Славянската азбука в България; Кирилица и глаголица; Хазарската мисия; Моравската мисия; Във Венеция; При папата в Рим; Смъртта на Константин; Св. Методий в Панония; Св. Методий във Великоморавия; В Цариград; Смъртта на св. Методий; Честване паметта на равноапостолите в България.

221.МИЛЕВ, Александър, Един латински извор за живота и делото на св. Кирил и Методий: Италианската легенда/Александър Милев.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 36-47.

222.МИЛЕВ, Александър, Преславската и Охридската школи в нова светлина /Александър Милев.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 37-43.

223.МИЛЕВ, Александър, Стогодишнина на празника на светите Кирил и Методий/Александър Милев.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 19-21. Научна сесия на БАН.Установяване на празника, история.

224.НАНКОВ, Симеон, протоиерей, Разпространение и влияние на великото дело но светите братя Кирил и Методий в славянските земи/Протоиерей Симеон Нанков.//ХХХІХ, 1959, № 5, с. 24-29.

225.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Св. братя Кирил и Методий и славянското богослужение/Васил Ив. Пандурски.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 42-51.

226.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Св. св. Кирил и Методий като български първоучители и просветители/Иван Г. Панчовски.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 30-36.

227.ПЕНОВ, Димитър, Църковно-обществените възгледи на светите братя Кирил и Методий/Димитър Пенов.//ХLІІІ, № 5-6, с. 36-42.

228.СВЕТИТЕ Солунски братя.//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 43-49. Подпис: Е. С.

229.СПАНЬОВСКИ, Н., Една случка из дейността на славянския просветител св. Методий във Великоморавия/Н. Спаньовски.//ХLІV, 1964, № 5, с. 17-18.

230.СЪБЕВ, Тодор, Богословието на светите братя Кирил и Методий/Тодор Събев.//ХХХІV, 1954, № 5, с. 26-32. Учението им за: Богопознанието; Св. Троица; Въплъщението; Христология и Сотирология; За свободната човешка личност; Моисеев и Христов закон; Обрезание и Кръщение; За иконопочитанието; Против идолопоклонството; Против триезичната ерес.

231.СЪБЕВ, Тодор, Великото дело на св. Братя – всеславянски просветители, равноапостоли/Тодор Събев.// ХL, 1960, № 5, с. 8-16.

232.ЦОНЕВСКИ, Илия К., Делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий/Илия К. Цоневски.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 42-45: с илюстрации.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

233.АРНАУДОВ, Михаил. Въпроси около отца Паисия Хилендарски/Михаил Арнаудов.//ХLІІ, 1962, № 5-6, с.5-16. Съдържа: 1.Родното място на първоапостола на Българското възраждане; 2. Потекло и родословие; 3. Из жизнения път на отец Паисий; 4. Паисий Хилендарски пред потомството.

234.ИВАНОВ, Александър М., За езика и стила на отец Паисий/Александър М. Иванов.//ХLІІ, 1962, № 10, с. 11-15.

235.КАЦАРСКИ, Николай протоиерей, Отец Паисий Хилендарски и неговата славянобългарска история/Прот. Николай Кацарски.//ХLІІ, 1962, № 11,с. 3-9.

236.ОРМАНДЖИЕВ, Иван П., Славянобългарската история на отец Паисий и неговата идеология за Българското възраждане/Иван П. Орманджиев.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 5-21.

237.ПАИСИЙ Хилендарски, иеромонах, Славянобългарска история/ Иеромонах Паисий Хилендарски.//ХLІІ, 1962, № 5-6, с. 4. Откъс.

238.ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски, Преподобни Паисий Хилендарски като светец на Българската православна църква/Левкийски епископ Партений.// ХLІІІ, 1963, № 3, с. 1-9.

239.ПИМЕН, митрополит Неврокопский, Отец Паисий: По случай 240 години от раждането и 200 години от написване историята му//Неврокопский митрополит Пимен.//ХLІІ, 1962, № 12, с. 1-23. С библиография. Съдържа: Родно място и род; Юношество; Епоха; Свето Гора; Предходници; Подтици за написване на Историята му. Извори; Историята на Паисий; Език; Идеи: За балканско разбирателство, за родствените връзки между Русия и България; Препис на историята; Влияние; По-нататъшна съдба и смърт на Паисий; Образът на Паисий; Значение.

240.ПОПОВ, Ст.,  Паисиевата славянобългарска история/Ст. Попов.//ХLІІ, 1962, № 9, с. 10-12.

241.СНЕГАРОВ, Иван, Отец Паисий Хилендарски/Иван Снегаров.//ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 1-6.

242.СНЕГАРОВ, Иван, Отец Паисий Хилендарски/Иван Снегаров.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 1-5.

243.СПАНЬОВСКИ, Н., Висока оценка на Паисиевото дело/Н. Спаньовски.// ХLІІ, 1962, № 12, с. 24-31. Мнения на наши и чужди учени общественици

ИСТОРИЯ НА СЪВРЕМЕННИ ПРАВОСЛАВНИ  ЦЪРКВИ

244.ВЛАД, Софрон ик., Възвръщане на Трансилванските унияти в лоното на Румънската православна църква/Ик. Софрон Влад; Превод от румънски прот. Димитър п. Петров.//ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 11-16; № 9, с. 14-22.

245.МИХАИЛ, епископ Смоленский и Дорогобужски, Значение на възстановяването на патриаршеството в Руската православна църква/ Смоленский и Дорогобужски епископ Михаил.//ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 8-13. Реч, произнесена на тържествения акт в Московската духовна академия на 13 май 1958 година.

246.НИКОЛАЙ, митрополит Крутицкий и Коломенски, Православието и съвременността: Реч, произнесена на тържествения акт в Московската духовна академия на 13 май 1958 година/Крутицкий и Коломенски митрополит Николай.//ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 3-8. По повод 40-години от възстановяването на Руската патриаршия. Как живее Руската православна църква в новите условия и мнението им по въпросите за Икуменическото движение; Използване на атомната енергия; Защита на мира.

247.ПЕТКОВ, Ст. Н., Колхоз на християнски основи: Кръстовъздвижническото трудово братство в Русия/Ст. Н. Петков.//ХХVІІ, 1947, № 1, с. 12-25. Животът и дейността на православното братство.

248.СЪБЕВ, Тодор, Руската патриаршия: По случай 40 години от възстановяването ѝ/Тодор Събев.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 25-30.

249.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Руската православна църква: Нейното съвременно устройство, положение и дейност/Протопр. Стефан Цанков.// ХХХІХ, 1959, № 3, с. 1-9; № 4, с. 12-18; № 6, с. 1-7. Съдържа: І. Църквата и Съветската държава; ІІ. Сегашното устройство и управление на църквата; ІІІ. Църковен живот; ІV. Взаимоотношенията ѝ с православните и инославните църкви; V. Патриотичната дейност през времето на Втората световна война и след това борбата ѝ за мир.

250.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Съвременният християнски живот в Чехословакия/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 1-11. Съдържа: І. Исторически преглед от миналото насам; ІІ. Съвременно положение на хр. църкви; ІІІ. Животът на църквите. За Римокатолическата, протестанската и православната църкви в Чехословакия.

БЕЛЕЖИТИ  ЛИЧНОСТИ – БИОГРАФИИ

ДУХОВНИЦИ

251.АРНАУДОВ, Михаил, Екзарх Антим/Михаил Арнаудов.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 23-29. По повод новия труд на Българския патриарх Кирил. Екзарх Антим 1816-1888. – С.: СИ, 1956.

252.АРНАУДОВ, Михаил, Софроний Врачански: За 150-годишнината на неговия „Неделник”/Михаил Арнаудов.//ХХХVІ, 1956, № 4, с. 1-8.

253.АРНАУДОВ, Михаил, Софроний Врачански: Сто и петдесет години от смъртта му/Михаил Арнаудов.//ХLІІІ, 1963, № 10, с. 1-11.

254.ВИЗИРЕВ, Станчо, Доростолският и Червенски Михаил в неговото тридесетгодишно митрополитско служение/Станчо Визирев.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 1-4.

255.[ВИЗИРЕВ, Станчо], Един адрес: Из архивите на блаженопочевшия Варненски и Преславски митрополит Симеон/[Станчо Визирев].//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 61-63. Подпис: Вз.  За личността и дейността му.

256.ДИМОВ, Димитър Рачев, Бележит син на Мусина: По случай 145 години от рождението на революционера хаджи поп Иринчо Петров/Димитър Рачев Димов.//ХLІІ, 1962, № 11, с. 21-24.

257.ДИМОВ, Димо Рачев, Спомени на Гено Недялков Костадински за отец Матей Преображенски, Бачо Киро и поп Харитон/Димо Рачев Димов.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 54-63.

258.ЗАВОЕВ, Петър, Поп Стойко на нова енория./Петър Завоев.//XXXIX, 1959, 10, с. 26-29. Исторически разказ за поп Стойко Владиславов от Котел, бъдещия еп. Софроний Врачански.

259.КИРИЛ, патриарх Български, Авксентий Велешки: По случай 100 години от смъртта му – 2 февруари ст. ст. 1865 година/Български патриарх  Кирил.// ХLV, 1965, № 5-6, с. 1-28. Резюме на френски език.

260.КИСЕЛКОВ, Владимир Сл., Епископ Поликарп Цонков: Неизвестен внук на Софроний Врачански/Владимир Сл. Киселков.//ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 42-46; № 9, с. 24-28; № 12, с. 16-25.

261.КЛИМЕНТ (Васил Друмев), митрополит, Автобиографични бележки/ Митрополит Климент (Васил Друмев).//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 2-10.

262.МАРИНОВ, Борис, Професор архимандрит д-р Евтимий/Борис Маринов. //ХХХV, 1955, № 8, с. 1-16. За архимандрит д-р Евтимий (Сапунджиев).

263.МЕТОДИЙ, архимандрит, Негово Блаженство Българският екзарх Стефан І/Архимандрит Методий.//ХХVІІ, 1947, № 4, с. 5-11. Автобиографично изложение. По случай 25 години като Софийски митрополит.

264.МИХАИЛ Доростолский и Червенски. В Памет на проф. д-р архимандрит Евтимий: Образ и дело/Доростолский и Червенски митрополит Михаил.// ХХХV, 1955, № 9, с. 2-9. Реч-възхвала, произнесена на 24 юли 1955 година в Копривщенската църква „Св. Богородица” на заупокойната св. Литургия преди освещаването на надгробния паметник на архимандрит Евтимий.

265.МИХАЙЛОВ, Георги Дим., Приносът към биографията на Неофит Рилски: Непубликувани писма от кореспонденцията на Неофит Рилски: По случай 80 години от смъртта му/Георги Дим. Михайлов.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 53-64; № 9-10, с. 52-59.

266.НАНКОВ, Симеон протоиерей, Пловдивският митрополит Максим: 14 септември 1850-1 март 1938/Прот. Симеон Нанков.//ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 18-21.

267.НАНКОВ, Симеон протоиерей, Честита двадесетгодишнина/Прот. Симеон Нанков.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 3-9. За патриарх Кирил, по случай избирането му за Пловдивски митрополит 15 май 1938 година.

268.НЕСТОР, архимандрит, Заточението на Търновския митрополит Климент (Васил Друмев) в Петропавловския и Гложенския манастири/Архимандрит Нестор.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 40-45.

269.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Врачанският митрополит Паисий: По случай 25-годишното му служение като епархийски архиерей/ Макариополски епископ Николай.//ХХХV, 1955, № 12, с. 5-8.

270.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Григорий Цамлак като духовник и книжовник: По случай 600 години от рождението му/Иван Г.  Панчовски.//ХLІV, 1964, № 12, с. 1-12.

271.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Скромен венец на гроба на Търновския митрополит Климент (Васил Друмев): По случай 50 години от смъртта му/Ганчо Ст. Пашев.// ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 10-16. Писател, пастир, оратор и обществено-политически деец.

272.ПЕНАКОВ, Ив. Ст., Един добруджански българин – владика и революционер във Влашко: Иларион Арджишки: 1777-1845 година/Ив. Ст. Пенаков.//ХLІІІ, 1963, № 1, с. 26-32.

273.ПЕНАКОВ, Ив. Ст., Иеромонах Кириак от Свищов: 1800-1878: Един незвестен български книжовник в Румъния/Ив. С. Пенаков.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 46-49.

274.ПЕНОВ, Димитър, Протопрезвитер Стефан Цанков/Димитър Пенов.// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 1-11.По случай 75-годишнината му. Убеждения и подбуди, ръководещи неговата плодотворна дейност. Учението му за християнската вяра.

275.ПЕНОВ, Димитър, [Протоиерей Феодор] Ф. А. Голубински/Димитър Пенов.//ХХХV, 1955, № 5, с. 19-21; № 6, с. 13-21. С библиография. Съдържа: І. Живот и дейност. ІІ. Личност.

276.ПЛОЧЕВ, Т. Д., Неофит Рилски като музикален критик: Принос към биографията му/Т. Д. Плочев.// ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 27-30.

277.ПОПТОДОРОВ, Радко, свещеник, Академик професор протопрезвитер д-р на богословието и правото Стефан Цанков почина!/Свещ. Радко Поптодоров. //ХLV, 1965, № 5-6, с. 59-69.

278.РУЖИЦКИЙ, К., протоиерей, На светлата памет на митрополит Филарет (Дроздов): Доклад, изнесен в Московската духовна академия/Протоиерей К. Ружицкий.//ХL, 1960, № 5, с. 20-27.

279.СЪБЕВ, Тодор, Негово блаженство екзарх Йосиф І: По случай 50 години от смъртта му/Тодор Събев.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 37-45. Следва.

280.СЪБЕВ, Тодор, Неофит Хилендарски Бозвели: По случай 110 години от смъртта му/Тодор Събев.//ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 18-22.

281.[ТАНЧЕВ, Матей, иконом], Митрополит Климент Друмев през Гложене за манастира „Св. великомъченик Георги”: По разказа на тогавашния Гложенски кмет Иван Резнаков/[Иконом Матей Танчев].//ХХХV, 1955, № 5, с. 31-33. Подпис: иконом М. Т.

282.ТАНЧЕВ, Матей, иконом, Митрополит Натанаил Охридски за село Български извор/Съобщава иконом Матей Танчев.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 31-32.

283.ТЕПЛОВ, В., Деветстотин дни в обсадения Ленинград: Поклон и възхвала на доблестно изпълнения архипастирски дълг/В. Теплов; [Прев. от рус.].// ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 18-20. Из: ЖМП, 1957, № 11. По случай 80-години от рождението на Всеруския патриарх Алексий.

284.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Варненският и Преславски митрополит Симеон: 9 февруари 1840-23 октомври 1937/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 1-15. За църковното му служение; Принос в благоустройството на БПЦ; Екзархийският устав от 1895-1897 година.

285.ЧОЛАКОВ, Любозар, Врачански митрополит Паисий/Любозар Чолаков. //ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 48-51.

286.ЧОЛАКОВ, Любозар, Спомени и характеристики: Врачански митрополит Климент/Любозар Чолаков.//ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 27-29.

287.ЧОЛАКОВ, Любозар, Спомени и характеристики: Неврокопский митрополит Борис/Любозар Чолаков.//ХLІІ, 1962, № 11, с. 10-12.

288.ЧОЛАКОВ, Любозар, Спомени и характеристики: Пловдивский митрополит Максим/Любозар Чолаков.//ХХХІХ, 1959, № 3, с. 23-26.

289.ЧОЛАКОВ, Ромео, Кога и къде е починал Васил Друмев-Климент Търновски?/Ромео Чолаков.// ХХVІІ, 1947, № 4, с. 27-29.

СВЕТСКИ ЛИЦА

290.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Иоаким Г. Бакалов: По случай 100 години от раждането му/Недю Александров.//ХLІ, 1961, № 1, с. 26-32.

291.АРНАУДОВ, Михаил, Един велик борец за българска църковна независимост – Гавриил Кръстевич: 1818-1898 година/Михаил Арнаудов.// ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 16-25.

292.АРНАУДОВ, Михаил, Христо Тъпчилещов: Из живота на един незабравим възрожденец/Михаил Арнаудов.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 45-52.

293.БОГДАНОВ, Иван, Ромео Чолаков: По случай десет години от смъртта му/ Иван Богданов.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 63-64. Езиковед и литератор-славист. За творчеството му.

294.ВИЗИРЕВ, Станчо, Константин Величков: По случай 100 години от рождението му/Станчо Визирев.//ХХХV, 1955, № 9, с. 30-36; № 10-11, с. 37-44. Живот и творчество

295.ГЕОРГИЕВ, Георги Ст., Петър Парчевич/Георги Ст. Георгиев.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 46-50. За дипломатическата му дейност.

296.ГЯУРОВ, Христо Н., Професор д-р Николай Никанорович Глубоковский: По случай 20 години от смъртта му/Христо Н. Гяуров.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 19-24.

297.ДЮЛГЕРОВ, Георги Ив., протоиерей, Иван Вазов (1850-1921): По случай 40 години от смъртта му/Георги Ив. Дюлгеров.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 31-40.

298.ЖЕКОВ, Ал., Народният просветител Недьо Жеков/Ал. Жеков.//ХХХІХ, 1959, № 10, с. 12-17; № 11, с. 21-29.

299.ИВАНОВ, Александър, Сто години от рождението на Стоян Михайловски/ Александър Иванов.//ХХХVІ, 1956, № 2, с. 16-21.Живот и творчество.

300.КЛИСАРОВ, Георги, Академик Михаил Арнаудов/Георги Клисаров.// ХLІІІ, 1963, № 10, с. 12-16.

301.КЛИСАРОВ, Георги, Към биографията на Васил Левски: Данни от книжовника Игнатий Рилски/Георги Клисаров.//ХХХVІ, 1956, № 2, с. 30-32. Постригването му за монах.

302.КЛИСАРОВ, Георги, Стилиян Чилингиров/Георги Клисаров.//ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 8-10. Биография и литературна дейност.

303.КОДОВ, Христо, Професор Стефан Младенов: По случай 75-годишния му юбилей/Христо Кодов.// ХХХVІ, 1956, № 2, с. 8-13.

304.КОЖУХАРОВ, Стефан, За човека – учител и литератор Ромео Петров Чолаков: По случай една година от смъртта му/Стефан Кожухаров.//ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 52-53.

305.КРЪСТЕВ, Ст., Васил Левски – Дяконът: Религиозно- нравствен образ/Ст. Кръстев.//ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 14-19.

306.КРЪСТЕВ, Ст., Левски в светлина/Ст. Кръстев.//ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 11-19. Живот и дело.

307.КУЮМДЖИЕВ, Борис П., Уточнени сведения от биографията на Георги Стойков Раковски/Борис П. Куюмджиев.//ХL, 1960, № 12, с. 13-20. Съдържа: 1. За социалния произход на Раковски; 2. Година на раждане; 3. Промени в името му и на какво се дължат; 4. За поданството на Раковски; 5. Датата  на смъртта и на каква възраст е починал; 6. Кога и при каква тържественост са пренесени костите на Раковски в България и как са съхранявани?.

308.МЕТОДИЙ, архимандрит, Владимир Лоски/Архимандрит Методий.// ХLІІ, 1962, № 3, с. 10-17.

309.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Майстор Никола Фичев: 1800-1881 година/Васил Ив. Пандурски.//ХLІ, 1961, № 12, с. 24-27. По повод 80 години от смъртта му.

310.ПАРТЕНИЙ, Левкийски, Писателят Тодор Влайков/Левкийски Партений. //ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 58-60. По случай 10 години от смъртта му.

311.ПЕНОВ, Димитър, Гражданин на човечеството/Димитър Пенов.//ХLV, 1965, № 2, с. 22-30. Статията е посветена на Алберт Швайцер.

312.ПЕНОВ, Д., Коперник/Д. Пенов.//ХХХV, 1955, № 9, с. 19-25. Биографични данни и учението му за света.

313.ПОМЕН за книжовника и учител Ромео Чолаков.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 53-55. Подпис: Ив. Д.

314.САДОВСКИ, Йордан, свещеник, Луи Пастьор: По случай 66 години от смъртта му/Свещ. Йордан Садовски.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 27-31.

315.СНЕГАРОВ, Иван, Марин Дринов: По случай 50 години от смъртта му/ Иван Снегаров.//ХХХVІ, 1956, № 3, с. 6-15.

316.СПАНЬОВСКИ, Н., Братя Миладинови/Н. Спаньовски.//ХLІ, 1961, № 11, с. 27-32.

317.ТРИФОНОВ, Кр., Д-р Петър Берон – бележит учен и патриот/Кр. Трифонов.//ХLІV, № 3, 1964, с. 24-28.

318.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Н. В. Гогол и неговата религиозност/ Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 21-38. С библиогр.  По повод 100 години от смъртта на Гогол. Съдържа: І. Общо очертание; ІІ. Жизненият път на Гогол; ІІІ. Религиозността му.

ДОГМАТИЧЕСКО  БОГОСЛОВИЕ

319.ВЕДЕНСКИ, Ал., Действува ли Божията благодат чрез недостойните пастири?/Ал. Веденски.//ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 16-22. Доказателства от Свещеното Писание и творенията на Св. Отци.

320.ДЕРБИ, Джон, Ако има само Един Бог, защо казваме „Света Троица”?/ Джон Дерби ; Превод от английски протоиерей Христо Димитров.//ХХVІІ, 1947, № 5, с. 20-21. За единството и проявлението на Св. Троица.

321.ДЮЛГЕРОВ, Д. В., Апостол Павел за изкупителното дело Христово/Д. В. Дюлгеров.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 37-39.

322.КОЕВ, Тотю, Икона и идол/Тотю Коев.//ХХХІХ, 1959, № 12, с. 8-12. Същност и различия.

323.КОЕВ, Тотю, Иконопочитанието противоречи ли на втората Божия заповед?/Тотю Коев.//ХL, 1960, № 7-8, с. 30-36.

324.МЕТОДИЙ, архимандрит, Великото значение на Христовото възкресение от мъртвите/Архимандрит Методий.//ХLІІ, 1962, № 4, с. 16-22.

325.НИКОЛАЙ, архимандрит, Защо вярвам в Господа Иисуса Христа/ Архимандрит Николай.//ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 15-22.

326. НИКОЛАЙ, архимандрит, Евхаристия и спасение//ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 12-14.

327.ПАМУКОВ, Панайот, протоиерей, Молитви за покойниците/Протоиерей Панайот Памуков.//ХХХІХ, 1959, № 6, с. 23-26. Учението на Църквата за смъртта.

328.ПОПТОДОРОВ, Радко, дякон, За богопознанието: Основни въпроси/ Дякон Радко Поптодоров.//ХХХVІ, 1956, № 11, с. 3-8; № 12, с. 23-27; ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 22-26. Съдържа: І. Основни въпроси – 1. Възможности на богопознанието; 2. Орган на богопознанието; 3. Методи на религиозно знание; 4. Граници на богопознанието; ІІ. Условия за постигане на религиозно християнско знание – 1. Молитва; 2. Чистота на сърцето; 3. Добродетелен или съгласен с Евангелието живот; 4. Любов към Бога.

329.СЕРГИЙ, иеродякон, Християнство и православие/Иеродякон Сергий.// ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 1-5. Изясняване на названията; Какво казват Свещеното Писание, св. Отци и църковните историци?; Свидетелства от Вселенските събори.

330.ТИХОН, епископ Смоленский, „Вярвам в Светия Дух…”/Смоленский епископ Тихон.//ХХVІІ, 1947, № 5, с. 1-11. Догматически разяснения, относно третото Лице на Бога – Св. Дух.

ПАТРОЛОГИЯ

ЖИВОТ, ДЕЙНОСТ И УЧЕНИЕ НА СВ. ОТЦИ

331.АНТОНИЙ, архимандрит, Извори за живота, делата и учението на св. Антоний Велики: Критически преглед/Архимандрит Антоний.//ХLІІ, 1962, № 1, с. 7-16; № 2, с. 9-14. Съдържа: 1. Нашите извори – история и съвременно развитие на въпроса;  2. Източници на св. Атанасия за написване житието на св. Антония.

332.АНТОНИЙ, архимандрит, Св. Три Светители/Архимандрит Антоний.// ХХХІІІ, 1953, № ?, с. 14-16. Св. Василий Велики, св. Иоан Златоус, св. Григорий Богослов.

333.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Баща на Православието: По случай 1585 години от смъртта на св. Атанасий, архиепископ Александрийски/ Архиепископ Инокентий.//ХХХІХ, 1959, № 2, с. 1-4.

334.КОЕВ, Тотю П., Св. Атанасий Велики – защитник на Православието/Тотю П. Коев.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 32-37.

335.МАДЖУРОВ, Николай Ив., Учението на св. Григорий Богослов за богопознанието/Николай Ив. Маджуров.//ХL, 1960, № 2, с. 27-30.

336.НЕОФИТ, Видинский, Свети Иоан Златоуст: Пренасяне честните му мощи от Коман в Цариград/Превод Видинский Неофит.//ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 23-29.

337.ПЕТРОВ, Димитър протоиерей, Светите Отци и Възкресението/Прот. Димитър Петров.//ХLІ, 1961, № 4, с. 9-12. По Николай Арсеньев из книгата му „Восточная Церковь”.

338.СЕРГИЙ, иеромонах, Св. Антоний Велики и св. Атанасий Велики – образци на мистицизъм и деятелност: По случай дните на тяхната памет – 30 и 31 януари/ Иеромонах Сергий.//ХХХІV, 1954, № 1, с. 30-32.

339.ЦОНЕВСКИ, Илия К., Светите Отци и учители на Църквата за труда/ Илия К. Цоневски.//ХХХV, 1955, № 5, с.2-8.

340.ЦОНЕВСКИ, Илия К., Християнството и древните църковни отци и писатели за мира и войната/Илия К. Цоневски.//ХХХVІ, 1956, № 2, с. 3-8; № 5-6, с. 16-23.

СЛОВА И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВ. ОТЦИ

341.[АТАНАСИЙ Александрийски, св. и др], Из  Пасхалните послания на св. Атанасия  и св. Кирила Александрийски/[Св. Атанасий Александрийски, св. Кирил Александрийски].//ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 38-46.

342.ВАСИЛИЙ Велики, св. Беседа с младежта: Как да се извлича полза от езическите съчинения?/Св. Василий Велики; Превод С.//ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 1-10.

343.ВАСИЛИЙ Велики, св. Постът/Св. Василий Велики.//ХLІ, 1961, № 3, с. 1-2.

344.ГРИГОРИЙ Богослов, св., За Светия Дух/Св. Григорий Богослов.//ХХХІІ, 1952, № 6, с. 7.

345.ГРИГОРИЙ Богослов, св., Из „Слово за Рождество Христово”/Св. Григорий Богослов.//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 1.

346.ГРИГОРИЙ Богослов, св., Пасха Господня/Св. Григорий Богослов.//ХLІІІ, 1963, № 4, с. 1-2.

347.ГРИГОРИЙ Ниски, св. Възкресение Христово/Св. Григорий Ниски.//ХLІV, 1964, № 5, с. 1-2.

348.ДИАЛОГЪТ на блажени Иеронима.//ХХІХ, 1949, № 1, с. 4-5. Подпис: А. Г.

349.ЕРМ. За истинския пост/Ерм; Превод от латински И. С.//ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 52-53.

350.ЕФРЕМ Сирин, св., Животът тече/Св. Ефрем Сирин; Превод Матей Попов. //ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 26.

351.ЕФРЕМ Сирин, св., Пролетна молитва/Св. Ефрем Сирин.//ХХХІV, 1954, № 5, с. 8.

352.ИГНАТИЙ  Богоносец, св, Послание до Римляните/Св. Игнатий Богоносец ; Превод от старогръцки С. Я.//ХХVІ, 1946, № 2, с. 26-28.

353.ИОАН Златоуст, св. Благата на Възкресението/Св. Иоан Златоуст.// ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 1-6. Слово за Пасха. Публикува се на български по случай 1550 години от блажената кончина на великия църковен отец, учител и светител.

354.ИОАН Златоуст, св. Богоявление/Св. Иоан Златоуст.//ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 3-8. Тази беседа, произнесена от св. отец в 387 година се печати в български превод по случай 1550 години от смъртта му. Предметите, които обхваща са: за необходимостта от посещение на църковните молитвени събрания;  за светото спасително кръщение на Иисус Христос; За недостойно причащаващите се със св. Тайни; За преждевременното излизане от църковното богослужение.

355.ИОАН Златоуст, св., Възкресение Христово/Св. Иоан Златоуст.//ХХХІХ, 1959, № 5, с. 1-6.

356.ИОАН Златоуст, св. Постът/Св. Иоан Златоуст.// ХLІV, 1964, № 3, с. 1-2.

357.КИРИЛ  Иерусалимски, св., За светия Кръст/Св. Кирил Иерусалимски.// ХХХ, 1950, № 7, с. 1-3. Из 13-тото огласително слово и из Посланието, написано от св. Кирил по случай явяването на Кръста Господен през 351 година.

358.КИРИЛ  Иерусалимски, св., Сбъдване на ветхозаветните пророчества за страданията, погребението и възкресението на Спасителя/Св. Кирил Иерусалимски.//ХХХІ, 1951, № 4, с. 1-7. Из 13-тото  и 14-тото огласително слово от св. Кирил.

359.МАКСИМ Изповедник, св., За любовта към Бога и ближния/Св. Максим Изповедник; Превод И. С. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 13-15.

360.ОСИПОВ, А., Слово за разкрепостяването: Глас из християнската древност против робството и колониализма/ А. Осипов.// ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 47-49. За свободата, робството и подчинеността в словата на св. Симеон Нови Богослов.

361.СИМЕОН Нови Богослов, св., За възкресението/Св. Симеон Нови Богослов. //ХХХ, 1950, № 4, с. 1-4. Съдържа и кратки сведения за автора.

362.ТЕРТУЛИАН, Септимий Флор, (160-220). Из вярата и мъдростта на християнската древност: За търпението/Септимий Флор Тертулиан. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с

АГИОЛОГИЯ

363.АЛЕКСАНДЪР, архимандрит, Животът на един атонски подвижник българин – иеросхимонах Антим Атонски/Архим. Александър.//XXX, 1950, № 9-10, с. 37-40.

364.БЕРОВСКИ, Ал., Епиватската светица/Ал. Беровски.//ХLІІІ, 1963, № 10, с. 16-25. За св. Петка Търновска.

365.ВЕЛИК църковен светител и строител на Московска Русия.//ХХХІХ, 1959, № 3, с. 18-23. Подпис: А. С. С библиография. За живота и дейността на св. Алексий.

366.ГОРАЗД, архимандрит, Свети Николай Софийски/Архимандрит Горазд.// ХХХVІ, 1956, № 7, с. 12-15.

367.КАЛЕВ, Д., протоиерей. Ден на всички български светии: Десет години от учредяването на празника/Протоиерей Д. Калев.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 28-39. Кратък преглед на българските светии да покръстването, след покръстването и през време на турското робство.

368.КАНОНИЗАЦИЯТА на св. Серафим Саровски: По случай 50-годишнината от този акт: 19 юли 1903-1953 година//XXXIII, № 8, с. 6-11. Подпис: С. Я.

369.КИСЕЛКОВ, Владимир Сл., Преносът на мощите на св. Иларион  Мъгленски в Търново/Владимир Сл. Киселков.//XXX, 1950, № 9-10,  с. 40-42.

370.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Мощите на св. Ивана Рилски: Сегашното им състояние/архимандрит Климент Рилец.//ХХVІІ, 1946, № 5, с. 26-29. Сведения, относно пренасянето им, тяхното опазване и съхранение.

371.КЛЮЧЕВСКИ, В. О., Един благодатен възпитател на руския народен дух: Преподобни Сергий Радонежски/В. О. Ключевски.//ХХХІІ, 1952, № 8, с. 9-17.

372.КОДОВ, Христо, Старите жития на св. Петка Епиватска: Кратки книгописни бележки/Христо Кодов.//ХL, 1960, № 1, с. 21-23.

373.МЕТОДИЙ, архимандрит, Мъченик Димитър Сливенски: По случай 120 години от смъртта му / Архимандрит Методий. // ХLІ, 1961, № 6, с. 10-19.

374.МЕТОДИЙ, архимандрит, Преподобни Серафим Саровски: По случай 200 години от рождението му/Архимандрит Методий.//ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 34-39.

375.МИХАЙЛОВ, Апостол, Един неизвестен Софийски мъченик/Апостол Михайлов.//ХLV, 1965, № 5-6, с. 70. За св. Георги Стари (ХV век).

376.МИХАЙЛОВ, Апостол, За канонизирането на светиите в Православната църква/Съобщава Апостол Михайлов.//ХХХVІІ, 1957,  № 4, с. 31-32. Из периодичния печат на Православната църква.

377.НАЙ-СЪВЪРШЕНИТЕ художествени творения.//ХХІХ, 1949, № 6, с. 27-28. Подпис: К. А. За светиите.

378.НЕОФИТ Видинский. Доротея Кесарийска : Християнска мъченица : Църковно-исторически разказ / Прераб. от славяно-руски Видинский Неофит. // XXXIII, 1953, № 9-10, с. 12-20.

379. НЕОФИТ Видинский, Дългогодишен смъртен сън и светло възкресение: Историческо събитие/Превод от славяно-руски Видинский Неофит//XXXII, 1952, № 3-4, с. 54-62. За този факт говорят и историците Калист и Кедрин. За седемте юноши-светци по време на  императорите Декий и Теодосий Младий.

380.НЕОФИТ Видинский, Учената християнка: Св. великомъченица Екатерина :Църковно-исторически разказ / Прераб. от славяно-руски Видинский Неофит. //XXXII, 1952, № 9-10, с. 17-31.

381.НИКОЛАЙ, архимандрит, Славата на един Божи угодник/Архимандрит Николай//ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 11-12. За св. Николай Чудотворец.

382.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Св. Великомъченик Георги Победоносец/Васил Ив. Пандурски.//ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 12-15.

383.[ПАНДУРСКИ, Васил Ив.], Св. Великомъченик Димитрий [Солунски]/ [Васил Ив. Пандурски].//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 32-34. Подпис: В. Ив. П.

384.ПАРТЕНИЙ, Левкийски, Българска святост/Левкийски Партений.// ХХХІV, 1954, № 6, с. 10-15. Беседа, по случай учредяването на празника на всички български светци – Втората неделя след Петдесетница.

385.ПИМЕН, митрополит Неврокопский, Св. Климент Охридски: Живот и прослава/Неврокопский митрополит Пимен.//XLI, 1961, № 12, с. 1-9.

386.ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий протоиерей, При св. Ивана в Рила/Протоиерей Димитрий Попвасилев.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 12-15. Авторът е известен като поп Дошо.

387.ПЪРВИТЕ православни мъченици-китайци: По случай 50-години от мъченическата им кончина: юни 1900-1950 година//XXX, 1950, № 6, с. 18-21.

388.[СВЕТИ] СВ. Иван Рилски –  най-великият български чудотворец.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 16-20. Подпис: И. С.

389.[СВЕТИ] Св. Серафим Саровски: 2 януари.//ХХХІ, 1951, № 1,  с. 15-20. Подпис: А. С.

390.СТЕФАН, архимандрит, Велик апостол просветител на пермския народ/ Архимандрит Стефан// ХL, 1960, № 7-8, с. 14-20. За руския светец  Стефан Пермски.

391.ТЕОДОР Студит, св., Мъченичеството на християните, пострадали в България, задето отказали да ядат месо през Великия пост/Св. Теодор Студит. //ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 13-15. Поучение на св. Теодор, произнесено на Кръстопоклонна неделя от Великия пост, вероятно 820 година.

392.ХОМАТИЯН, Димитрий. Житие на св. Климент Охридски/Димитрий Хоматиян//ХХХV, 1955, № 8, с. 18-21.

ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА

393.БРАКЪТ и безбрачието според св. апостола Павла/Превод от немски архимандрит Прохор.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 21-27.

394.ВАСИЛИЙ, архимандрит, Огнище на безсмъртието: Мисли за православното християнско семейство/Архимандрит Василий// ХХІХ, 1949, № 1, с. 15-20. Съдържа: Какво е истинското отношение на Иисус Христос към семейството?; Какво изисква Той от семейството?

395.ВЕЛИЧКОВ, Александър, Деца и родители/Александър Величков// ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 21-30. Отношението на децата към родителите и към по-старите хора, съгласно петата  Божия заповед.

396.ГЕЙЕР, Кристиян, Основният закон на духовния живот/Кристиян Гейер// ХХVІ, 1946, № 6, с. 13-14. Кое прави човека истински човек? Докъде довежда егоизма?

397.ГЯУРОВ, Христо Н., Иисус Христос иска мир, а не меч/Христо Н. Гяуров. //ХХХV, 1955, № 5, с. 8-11. За нравственото учение на Иисус Христос

398.ДАНДОВ, Ангел протоиерей, Страх Божи/Протоиерей Ангел Дандов.//ХL, 1960, № 12, с. 4-7.

399.ДИМИТРОВ, Христо, протоиерей, Трудът като Божия воля и заповед/ Протоиерей Христо Димитров//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 34-38. Религиозно-нравствено значение на труда.

400.ДОРОТЕЙ, митрополит Пражки и на цяла Чехословакия, Православното благочестие/Пражки и на цяла Чехословакия митрополит Доротей; Превод ставрофорен иконом Иоан Неделчев// ХLV, 1965, № 12, с. 1-9.

401.ЕВТИМИЙ, архимансрит, Свръхнаучната същина на религията; Сигнал за помощ/Архим. Евтимий// ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 29.

402.ИИСУС Христос като идеален човек и като идеал на човечеството.// ХХХV, 1955, № 2-3, с. 1-10.

403.ИЛАРИОН, архимандрит, Да помним смъртта!/Архимандрит Иларион. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 13-15. Християнското учение за смъртта.

404.ИЛАРИОН, архимандрит, Падане и ставане/Архимандрит Иларион// ХLІ, 1961, № 2, с. 8-11. За греха и разкаянието.

405.ИЛАРИОН, архимандрит, Християнското семейство/Архимандрит Иларион//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 51-57.

406.ИЛИЕВА, Ст., Върху християнската антропология: По професор В. В. Зенковски/Ст. Илиева//ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 55-56.

407.КОЛЕВ, Цанко, свещеник, Музика и нравственост/Свещеник Цанко Колев. //ХХІХ, 1949, № 1, с. 21-24.

408.КЛУГ, И., Нашият принос за идеалите/ И. Клуг// ХХІХ, 1949, № 5, с. 4-7. За човешкото призвание в света при изграждането на нравствените идеали.

409.КЛУГ, И., Образът на Христа/ И. Клуг// ХХХІ, 1951, № 1, с. 12-14.

410.КЛУГ, И., Спасителят на света/ И. Клуг// ХХХ, 1950, № 1, с. 5-9. За смисъла на човешкия живот.

411.КЛУГ, И., Ценният човек/И. Клуг// ХХХІІ, 1952, № 7, с. 19-21. За истинската стойност на човека.

412.КНУТ, Вернер, Стари или нови правила/Вернер Кнут;Превод Иоан Петрич. //ХХХVІ, 1956, № 12, с. 21-23. За нравствените норми и човешката отговорност.

413.КОВАЧЕВ, Н. Д., протоиерей, Трудът и християнството/Протоиерей Н. Д. Ковачев//ХL, 1960, № 5, с. 6-8.

414.КОРНИЛОВ, Д., Бог те обича/Д. Корнилов//ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 44-47.

415.КРАЙНИК, Никифор, Християнският смисъл на красотата/Никифор Крайник//ХХVІІ, 1947, № 1, с. 27-29.

416.КРЬОКЕР, Яков, Великата Божия борба/Яков Крьокер//ХХVІ, 1946, № 6, с. 11-13. За Божията правда и любов.

417.ЛИТОВ, Цв., Страданията на сегашното време/Цв. Литов//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 52-54. Богословски анализ на смисъла страданията в земния живот.

418.МАЙКАТА//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 33-34. Подпис: Ф. Ф. За Сикстинската Мадона на Рафаело, съвкупност от красивите качества на жените-майки.

419.МАЙКАТА//ХХVІІ, 1947, № 4, с. 21-27. Подпис: Кр. Т. Образът на жената-майка, разгледан в Свещеното Писание, в  древна Гърция и Рим, при св. отци, в историческото минало на българския народ.

420.МАРДЕН, Майката/Марден//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 37-40. Образът на жената-майка.

421.МАРИНОВ, Борис, Добро в страданията/Борис Маринов//ХХVІ, 1946, № 7, с. 25-27. Съдържа: 1. Страданията са „горчивото лекарство” за душата; 2. Те са „длетото” и „чукът” за душата ; 3. „Огнената пещ” , „горнилото” за душата; 4. Те са за нравствения живот това, което е за парахода „тежестта” на дъното му; 5. Те са „школа за човека”;  6. „Къпалня” за съвестта, възродителна сила за духа; 7. „Пробен ” камък за човека.

422.[МАРИНОВ, Борис]. Християните и мира/[Борис Маринов]//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 26-27. Подпис: Б. М. Призив.

423.МАРКОВСКИ, Иван С., Библейската жена/Иван С. Марковски.//ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 25-30. Библейската жена като съпруга и като майка. Пороци и добродетели.

424.МАРКОВСКИ, Иван С., Библията и семейството/Иван С. Марковски.// ХХХІІ, 1952, № 8, с. 17-19.

425.МАРКОВСКИ, Иван С., Тайната на смъртта/Иван С. Марковски.//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 12-19. Смъртта у древните египтяни; в индийската религия; у християнските философи; научно определение; библейското учение.

426.МАРКОВСКИ, Иван С., Човешките страдания и вярата в Бога/Иван С. Марковски//ХХХ, 1950, № 4, с. 9-12.

427.МАРТИНДЕЙЛ, К., Ако Бог направи всичко, кой създаде злото?/К. Мартиндейл; Превод от английски протоиерей Христо Димитров//ХХVІІ, 1947,  № 4, с. 19-21. Изясняване на нравствените категории „добро” и „зло”.

428. МАРЦИНОВСКИ, В. Ф., Разпятие и Възкресение/В. Ф. Марциновски// ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 3-12. В нравствена светлина.

429.МИЛОСЪРДИЕТО от Църковния амвон//ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 50-52. Служението на Иисус Христос – пример за съвършено служение на милосърдието.Милосърдието като добродетелна основа за истинския човешки живот.

430.НИКОЛАЙ, епископ, Обичайте своите приятели! Епископ Николай// ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 22-30. Съдържа: 1. Без Божията подкрепа ние сме жалки нищожества; 2. Ние не обичаме своите врагове; 3. Ние не обичаме нито себе си, нито приятелите си, нито враговете си;  4. Най-важните елементи на истинската любов; 5. Себепознанието и опознаване другите – първи елемент на истинската възвишена любов; 6. Най-важните въпроси за себепознаването – кой съм аз?, колко велик съм?, за какво съществувам?; 7. Почитането; 8. Жертването; 9. Приятелството – чистилище; 10. Приятели – според любовта; 11. Хр. любов; 12. Ще дойде времето на любовта; 13. С Божия помощ ще бъде изпълнена заповедта за любов до и към враговете.

431.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Подражание на Христа/ Макариополски епископ Николай//ХLІІ, 1962, № 9, с. 1-4. За нравствените качества на Христос.

432.НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски, Въпросите за войната и за мира в светлината на Библията/Крутицки и Коломенски митрополит// ХХХVІ, 1956, № 7, с. 1-5.

433.НИКОЛАЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский, Душата/Крутицкий и Коломенский митрополит Николай//ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 31-32. За безсмъртието на човешката душа.

434.НРАВСТВЕНАТА чистота//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 1-5. Подпис: И. К. За срамежливостта и целомъдрието като нравствени ценности.

435.НЯКОИ морални ценности у българина според народното творчество// ХХVІІ, 1947, № 7, с. 21-25. Подпис: К. С.

436.ОСВЕТЕНА обич/Превод архимандрит Прохор//ХХХІІ, 1952, № 5, с. 17-28. Подпис: П. Б. Съдържа: 1. Любов; 2. Любовна връзка;3. Двама в едно; 4. Вярност; 5. Неразривност; 6. Добродетелност; 7. Разбирателство; 8. Съжителство; 9. Ревност; 10. Скръб; 11. Деца; 12. Св. Тайнства.

437.ОСИПОВ, А., протоиерей, Страх от атомна бомба и страх  Божи/Прот. А. Осипов//ХХХVІ, 1956, № 4, с. 23-24.

438.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Вяра и дела/Иван Г. Панчовски// ХLІІ, 1962, № 3, с. 25-31. Отношението между тях.

439.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Двойната заповед за любовта/Иван Г. Панчовски. //ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 11-18. За любовта към Бога и ближния (Мат. 22:37-40; Марк. 12: 30-31).

440.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Духовната структура на християнското семейство/ Иван Г. Панчовски//ХLІ, 1961, № 12, с. 19-24.

441.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Етиката на Кумранския „Нов съюз” в сравнително осветление/Иван Г. Панчовски//ХLІ, 1961, № 6, с. 26-30. Религиозно-аскетическо общество при Хирбет Кумран, съществ. II век пр. Хр.-I. век сл. Хр.

442.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Истината в християнската религия/Иван Г. Панчовски//ХХХ, 1950, № 5, с. 16-19.

443.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Отношение на християните към радостите и удоволствията на живота/Иван Г. Панчовски//ХХХІV, 1954, № 1, с. 26-30.

444.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Превъзмогване на разочарованието от Църквата/ Иван Г. Панчовски//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 24-30. Причини за разочарование. Съвети за преодоляването му.

445.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Св. Три  Светители като благовестители и устроители на мир/Иван Г. Панчовски//ХLІ, 1961, № 2, с. 1-8.

446. ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Съвестта като глас Божий/Иван Г. Панчовски// ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 28-32.

447.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Съкровището на добротата/Иван Г. Панчовски// ХLІV, 1964, № 6-7, с. 40-46. За добротата като висша ценност.

448.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Християнска оценка на труда/Иван Г. Панчовски. //ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 11-16.

449.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Християнството – религия на духовната радост/ Иван Г. Панчовски//ХХХV, 1955, № 9, с. 9-18.

450.ПАРТЕНИЙ, Левкийски, Православен мистицизъм/Левкийски Партений. //ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 1-11.

451.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Всички люде са синове на Бога и братя помежду си/ Ганчо Ст. Пашев//ХLІ, 1961, № 1, с. 18-26. Съдържа: Нравствено-догматични основания на учението на Православната  църква за синовството на всички хора в Бога и за братството помежду им; Догматико-нравствени основания на синовството у Бога и браттвото между хората в техния по-ограничен обсег, като синовство и братство на вярващите в Христа Спасителя.

452.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Непреходната стойност на човешката същност/Ганчо Ст. Пашев//ХХVІ, 1946, № 8, с. 24-28. Човекът като носител на безсмъртен дух,  като носител на Божия образ.

453.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Основни начала на християнското общество/Ганчо Ст. Пашев//ХХVІ, 1946, № 5, с. 16-21; № 6, с. 15-21. Съдържа: І. Вярата в Бога и в Иисуса Христа; ІІ. Любовта.

454.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Св. апостол Павел и християнската антропология/ Ганчо Ст. Пашев//ХLІ, 1961, № 5, с. 1-8.

455. ПАШЕВ, Ганчо Ст., Учението на Иисуса Христа за нравствеността/Ганчо Ст. Пашев//ХL, 1960, № 3, с. 11-19. Съдържа: Общи основи на нравствеността; Основите на личната нравственост; Нравствените основи на обществения живот.

456.ПЕНОВ, Димитър, Библията и алкохолизмът/Димитър Пенов//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 42-48. Религиозни и нравствени съображения срещу алкохолизма, отразени в Свещеното Писание. Съдържа: 1. Произход и същност на опиването; 2. Отстъпване от Божията воля; 3. Неправда и насилие над ближните; 4. Затваряне вратите на царството Божие; 5. Противно на истинската радост; 6. Забравяне страшния съден ден; 7. Пиянствата и съблазняването на ближния.

457.ПЕНОВ, Димитър, Гибелна радост/Димитър Пенов//ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 15-19. Размисли за греховете против Второто блаженство – за радостта и смеха, които водят до гибел: „горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете” (Лука 6:25).

458.ПЕНОВ, Димитър, Пост и въздържание/Димитър Пенов//ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 22-25.

459.ПЕНОВ, Димитър, Спасителен плач/Димитър Пенов//ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 16-24. Размисли върху Второто блаженство: „Блажени плачещите, защото те ще се утешат” (Матей 5:4).

460.ПЕНОВ, Димитър, Християнството и щастието/Димитър Пенов//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 30-36.

461.ПЕТРОВ, М. Н., Евангелието в историята/М. Н. Петров; Превод иеромонах Прохор//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 25-27. Мястото на Евангелското учение  в общественото развитие.

462.ПО Божи образ…//ХХVІІ, 1947, № 8, с. 1-3. Подпис: Р. Т. Значение на това, че човек е сътворен „по Божи образ” (Битие 1:26-27).

463.ПОГИВАНЕ//ХХХ, 1950, № 7, с. 4-8. Подпис: И. К. За духовните отрови – зложелателство, разпътство и безверие; За делото на Каин, което се повтаря постоянно.

464.ПОПАЛЕКСАНДРОВ, П. свещеноик., Християните и труда/Свещеноик. П. Попалександров//ХХХІV, 1954, № 5, с. 14-16. По случай 1 май – празник на трудещите се.

465.ПОПОВ, Борис, Евангелието и работната заплата/Борис Попов//ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 24-28.

466.ПОПОВ, Борис, Евангелски социални предпоставки на труда/Борис Попов//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 13-19.

467.ПОПОВ, Борис, Християнството за жената и семейството/Борис Попов// ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 14-17.

468.ПОПТОДОРОВ, Радко, свещеник, Труд и мир/Свещ. Радко Поптодоров// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 11-18. Отношение; Християнска оценка; Религиозно-нравствена обосновка.

469.ПРОХОР, архимандрит, Да дойде царството Ти!/Архимандрит Прохор// ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 8-11. За царството Божие на земята.

470.ПРОХОР, архимандрит, Малките грехове/Архимандрит Прохор//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 22-24. Същност и нравствена оценка.

471.ПЪРВИЯТ гроб//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 20-25. Подпис: И. К. За същността на греха. Седем смъртни гряха – гордост, скъперничество, нецеломъдрие, пиянство, завист, гняв, леност.

472.СИМЕОН, епископ Траянополский, Любовта – твърдиня на мира/ Траянополский епископ Симеон//ХХХVІ, 1956, № 3, с. 1-6.

473.СОФРОНИЙ, Търновский, Църквата и мира/Търновский Софроний// ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 1-6. Беседа, изнесена в Свещеническия опреснителен курс в Къпиновския манастир на 7.ІХ.1953 година. За установяване на мира между Бога и човека,  нарушаването му, последици, възстановяването му.

474. СПЕКТОРСКИ, Е., Жената/Е. Спекторски// ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 34-36. По случай международния ден на жената. За образа на жената в древния свят, у философите, в християнството.

475.ТРУДЪТ в светлината на Библията//ХХХІІ, 1952, № 5, с. 1-2. По случай 1 май –  празник на труда.

476.ФИЛИМОН, презвитер, Християнското семейство/Презвитер Филимон// ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 22-29. Християнското възпитание в и чрез семейството; Сравнение с древността; Задълженията на днешното семейство.

477.ФЛОРИНСКИ, свещеноик., Пътят към царството на мира/Свещеноик. Флорински//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 10-13. Мирът – като душевно състояние, висше благо, правна норма на установени искрени взаимоотношения; Враждата на човека против Бога – източник на дисхармонията.

478.ФОРД, Карол. Филми из живота на Иисуса Христа/Карол Форд; Превод Харитон Попов//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 23-27.

479.ФЬОГЕЛЕ, Христос – Великият Герой на страданието и Победител на света: Християнство и култура/Фьогеле// ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 35-37.

480.ХОЛ, Константин. Буря и кормило/Константин Хол; Превод Александър Величков//ХХХІV, 1954, № 4, с. 16-23; № 5, с. 18-25; № 6, с. 16-22; № 7-8, с. 50-61; № 9, с. 18-34; № 10, с. 22-32; № 11-12, с. 40-47; ХХХV, 1955, № 1, с. 29-32; № 2-3, с. 52-58; № 4, с. 34-36; № 5, с. 23-31; № 6, с. 23-29; № 7, с. 21-32; № 8, с. 27-32. Из книгата „Буря и кормило” от същия автор. Статията е в помощ при възпитание на младежта. Съдържа: І. Същина и дълг на целомъдрието; ІІ. Възможност на целомъдрието; ІІІ. Нагардата на целомъдрието; ІV. Възхвала на целомъдрието; V. Борбите на блаж. Августин; VІ. Порокът блудство; VІІ. Нецеломъдрен навик; VІІІ. Последици от блудството; ІХ. Най-гнусния порок; Х. Обръщането; ХІ. Средствата за запазване или възстановяване на целомъдрието; ХІІ. Естествени и свръхестествени средства за запазване и възстановяване на целомъдрието.

481.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Жената/Протопрезвитер Стефан Цанков//ХХІХ, 1949, № 4, с. 12-20. Съдържа: 1. Проблемата – какво е жената?; 2. Какво е било (или още е) отношението към нея в дохристиянския и в извънхристиянския свят?

482.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Народност, религия и християнство/ Протопр. Стефан Цанков//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 6-12. Съдържа: 1. Какво е народност?; 2. Взаимоотношението между народност и религия; 3. Християнството и народността –  какво е принципиалното и историческото отношение на хр. религия към народността?.

483.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Право и справедливост/Протопр. Стефан Цанков//ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 1-7.

484.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Свободата/Протопр. Стефан Цанков. //ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 3-8. Съдържа: І. Кризисът на свободата; ІІ. Що е свободата? За вътрешната свобода.

485.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Християнската свобода/Протопр. Стефан Цанков//ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 1-13. Съдържа: І. Свободата е дар Божи: от любов за любов; ІІ. В какво се състои свободата?: Двукачественост на свободата. Свобода и грях. Опазващ ред – съвест и естествено право, закон и справедливост; ІІІ. Християнството и свободата. Християнската свобода, братство и равенство. Християнската свобода и светът на греха.

486.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Християнството: Религията на богосиновството, братството, смирението, любовта и героическото служение чрез самопожертвуванието/Пртопр. Стефан Цанков//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 1-10. Във връзка със статията „Фридрих Ницше като отрицател и богоборец”, публикувана в  Духовна култура, 1948, № 3-4.

487.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Христос и мирът/Протопр. Стефан Цанков//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 20-23. За истинската цел  и път на човешкия живот.

488.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Христос и жената/Протопр. Стефан Цанков//ХХІХ, 1949, № 8, с. 10-33. Отношението към жената у древните евреи, на Иисус Христос към жената и на жената към Иисус.

489.ЦЕЛЕР, Л., Христовото царство на любовта и мира/Л. Целер; Превод от немски Ил. Ц.//ХL, 1960, № 1, с. 3-10.

490.ЦЕНЕН зов и ценен отговор//ХХХІІ, 1952, № 8, с. 21-23. За задачата на човека в света.

491.ЦИЦЕЛКОВ, Константин, Господари или роби/Константин Цицелков// ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 30-35. Отношението между свят и човек.

492.ЦИЦЕЛКОВ, Константин, Идеализъм ли е християнството?/Константин Цицелков//ХХІХ, 1949, № 6, с. 12-23. За същността на християнството.

493.ЧЕЧЕРИН, Б., Религията и философията като опора на нравствеността/ Б. Чечерин; Превод Матей Попов//ХХІХ, 1949, № 5, с. 15-17.

494.ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопрезвитер, Правдата Божия/Протопр. Георги И. Шавелски// ХХVІІ, 1947, № 5, с. 14-16.

495. ШИВАЧЕВ, Иван свещеник, Симфония на любовта: 1 Кор. 13 гл./Свещ. Иван Шивачев//XLІІІ, 1963, № 1, с. 3-11.

496.ШУМАРЕВ, Василий, иконом, Гласът на съвестта/Иконом Василий Шумарев//ХLІV, 1964, № 3, с. 19-24. Същност на понятието съвест. Нейното значение за нравственото издигане на човешката личност.

ДУХОВНО – НРАВСТВЕНИ  ПОУЧЕНИЯ

497.ВЕЛИКИЯТ Помощник//ХХХV, 1955, № 4, с. 30-32. За Иисус Христос.

498.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ. Бавно крачи Христос/Епископ Николай Велимирович//ХХVІ, 1946, № 5, с. 2-9. Размисли върху Второто Христово идване на земята.

499.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Да бъдем оптимисти!/Епископ Николай Велимирович//ХХХІV, 1954, № 9, с. 7-14. За християнския оптимизъм.

500.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Има ли безсмъртие и ще възкръснат ли мъртвите?/Епископ Николай Велимирович. // ХХХІV, 1954,  № 4, с. 2-8.

501.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Размишления/Епископ Николай Велимирович//ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 36-40; ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 17-21. За Иисус Христос и Неговото учение.

502.ВЕЛИЧКОВ, Александър, Библията – за детето/Александър Величков// ХХVІ, 1946, № 7, с. 28-29. По случай Деня на детето.

503.ВЕЧНИЯТ и Неговото право// ХХХІІ, 1952, № 6, с. 9-12. Подпис: И. К.  За нравствената задача на човешкия живот.

504.ВИЗИРЕВ, Станчо, Неизразимата/Станчо Визирев//ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 9-11. За образа на Божията майка.

505.ГЛАВОЗАМАЙВАНЕТО//ХХХ, 1950, № 7, с. 12. Подпис: Ф. Ф. Духовни размишления върху пагубното високомерие

506.ГОГОЛ, Н. В., Светлото Възкресение/Н. В. Гогол//ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 17-20. За празнуването  в Русия. За човешката гордост, която надделява над братството и любовта между хората.

507.ГОТХЕЛФ, Иеремиас, Ако слънцето липсва…/Иеремиас  Готхелф//ХХІХ, 1949, № 6, с. 28-29. Духовни размишления.

508.ДА подражаваме на Христа!//ХХХІІ, 1952, № 7, с. 1-11. Подпис: С. П. Какъв трябва да е животът на истинския християнин.

509.ДВАТА пътя//ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 48. Подпис: Р. Д. С. За вечното блаженство и вечното осъждане.

510.ДЕТСКИЯТ поглед//ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 19-21. Подпис: Р. Ф.  Какво трябва, за да бъдеш истински християнин.

511.ДОБРИЯТ пастир//ХХХІV, 1954, № 1, с. 22-25. Подпис: П. К. Размисли върху  евангелския текст: „Аз съм Добрият пастир и познавам Своите Си, и Своите Ме познават”(Иоан 10:14).

512.ИВАНОВА, В. За мълвата/В. Иванова//ХХХ, 1950, № 9-10,  с. 34-37. Същност и влияние.

513.ИЗОСТАВЕНИЯТ Христос: Поглед от Голгота в бъдещето//ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 4-15. Подпис: Н. В. За силата и вярата в Христовото Разпятие; Обещание на нашето присъединяване към Христа, вяра в потребността от страдание в земния живот

514.[ИОАН Рилски, св.].  Из Завета на св. Иоан Рилски//ХLІІ, 1962,  № 11, с. 1-2.

515.ЙОСИФ Варненский и Преславский, Размишления: За музиката/ Варненский и Преславский Йосиф//ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 1-4.

516. КАКВА книга пишеш?//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 37-39. Подпис: Е. И. Размисли за живота.

517.КРИТИКАРЯТ//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 41-42. Подпис: О. С. М. За страстта у човека да вижда само лошото.

518.ЛЕКАР и лекарство за душата//ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 30-31. Подпис: П. Щ.

519.МАРИНОВ, Борис, Как да се молим по молитвите от Молитвеника?/Борис Маринов//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 26-28. Наставления.

520.МАРИНОВ, Борис, Певци, песен, слушатели/Борис Маринов//ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 4-7. За Ангелската песен от нощта на Рождество Христово (Лука 2:14).

521.МАРКОВСКИ, Иван С., Религиозен прилив и отлив/Иван С. Марковски// ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 33-34.

522.НЕСЪЗНАТЕЛНОТО влияние//ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 22-25. Подпис: М. П. Отговорността за нашето влияние, което упражняваме неволно върху другите.

523.НЕСРАВНИМИЯТ//ХХХІІ, 1952, № 5, с. 6-8. Подпис: И. К.  За Иисус Христос и световни „величия на духа и мъдростта”.

524.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Духовно горение/макариополски епископ Николай// ХL, 1960, № 10, с. 1-6. За духовно-религиозния живот.

525.НИКОЛОВ, С., Любовта към Отечеството/С. Николов// ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 28-32. Статията е написана от Варненски и Преславски Симеон в ученическите му години. Публикувано е за първи път в списание Читалище, 1871, № 4.

526.ОГЛЕДАЛО на душата//ХХХІV, 1954, № 1, с. 7-13. Подпис: Е. М. С. За Библията като дух. огледало.

527.ОТРИЦАНИЕТО парализирва//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 61-63. Подпис: О. С. М. Същност и влияние.

528.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Светата Четиридесетница/Васил Ив. Пандурски. //ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 30-32. За подвига на Иисус Христос в пустинята и Неговия светъл образ.

529.ПИБОДИ, Ф. Г., Оставете вашата светлина да свети!/ Ф. Г.  Пибоди// ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 1-2. По евангелските думи: „тъй да светне пред човеците светлината ви…”(Мат. 5:16).

530.[ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.], Пред иконите : Мисли и живот/[Прот. Димитрий Попвасилев]// ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 7-9.  Подпис: п. Д.

531.ПОПОВ, С. Е. свещ., Върналият се син/Свещ. С. Е. Попов//ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 15-16. По притчата за Блудния син (Лука 15 гл.).

532.ПОСЕЛЯНИН, Е., Двата първи дни в живота на човечеството/Е. Поселянин//ХХХV, 1955, № 4, с.5-9. Първият ден след създаването на света и Пасхалният ден.

533.ПРЕГРЕШЕНИЕТО спрямо най-силната….//ХХХ, 1950, № 4,  с. 25-28. Подпис: О. С. М. За истината и лъжата.

534.ПРОХОР, архимандрит, Размишления: Сянката /Архимандрит Прохор// ХХХІІ, 1952, № 6,  с. 20.

535.ПРОХОР, архимандрит, Светият кръст/Архимандрит Прохор//ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 11-14.

536.РАЗМИШЛЕНИЯ// ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 36-38. Подпис: А. П. Съдържа: 1. Усмивката; 2. Звездата.

537.РАЗМИШЛЕНИЯ//ХХІХ, 1949, № 8, с. 7-8. Подпис: Е. Д. Съдържа: 1. Повечето хора носят маски; 2. Благодарност; 3. Да виждаме Бога в ежедневното – това е задача на всеки човек.

538.РОЖДЕСТВЕНСКИ РАЗМИСЛИ//ХХVІІ, 1947, № 1, с. 5-8.  Подпис: К. А. Ф. Съдържа: І. При яслите с Богомладенеца; ІІ. Христос и завистта на света.

539.СВЕТИЯТ Дух – Подател на радости//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 10-12. Подпис: К. А. Ф.

540.ТИХОН Задонски, св., Слънцето/Св. Тихон Задонски// ХХVІ, 1946, № 1, с. 5-10.

541.ТЕОФАН Затворник, епископ, Как трябва да се подготвяме за Изповед и Св. Причастие/Епископ Теофан Затворник//ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 31-40. Дух. напътствия, отразени в неговите писма.

542.Епископ ТЕОФАН Затворник (1815-1894): По случай 55-годишнината от смъртта му.//ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 50-53. Подпис: И. С. Религиозно-нравствени наставления и поучения, давани от него. Съдържа: Как да усвояваме догматите на вярата ?; какво представлява човек без благодатта?; Борбата с пустословието.

543.СЕРАФИМ, архимандрит, За спасителното значение на поста/Архим. Серафим//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 2.

544.СЕРАФИМ, архимандрит, Забравеното лекарство/Архим. Серафим// ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 24.

545.СЕРАФИМ, архимандрит, Св. Иван Рилски и неговият завет/Архимандрит Серафим//ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 1-8.

546.СЕРАФИМ Саровски, преподобни, Целта на християнския живот/ Преподобни Серафим Саровски; Превод И. С//ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 16-30. Духовно-нравствена беседа с Н. А. Мотовилов.

547.ПАМУКОВ, Панайот протоиерей, Пост и здраве/Протоиерей Панайот Памуков//ХХХІХ, 1959, № 12, с. 3-8. За въздържането от употребата на някои храни.

548.ПОПАЛЕКСАНДРОВ, П., иконом, За св. пост/Ик. П. Попалександров// ХХХІХ, 1959, № 3, с. 13-17.

549.[ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот], ВЕЧНИЯТ копнеж/[Прот. Димитрий Попвасилев]// ХХХІІ, 1952, №5, с. 8-14. Подпис: п. Д.

550.ТОПЛО сърце// ХХХ, 1950, № 1, с. 18-21. Подпис: О. С. М.

551.ТОТ, Тихамер, Разпнатият Христос/Тихамер Тот//ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 32-35. Размисли върху Велики петък. Смисъл на Христовите страдания.

552.УКРИВАНЕ от Бога//ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 15-17. Подпис: Х. У. Опити да се прикрият лошите дела от Божието око. Старозаветни примери.

553. УТРИНЕН час с Бога//ХХVІІ, 1947, № 7, с. 1-4. Подпис: Д. Р. М. Силата и значението на утриното служение на Бога – благоговейно изучаване на Словото Божие и молитвата.

554.ФЬОРСТЕР, Фр., Милосърдната сестр/Фр. Фьорстер// ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 52-54.

555.ФЬОРСТЕР, Фр., Размишления/Фр. Фьорстер// ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 37-40; № 4, с. 27-31; № 5-6, с. 32-38; № 9-10, с. 39-43; ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 42-44. Съдържа: Самоизпитване; Изоставен от лекарите; Нашето влияние върху другите хора; Неприятни човеци; Ангелски криле; Най-великата сила; Верният тон; Когато бащата съгрешава; Глухонеми; Общуване с избухливи и ядосани люде; Пипала; Какавидата; Художникът; Майчиното око.

556.ХЕЕР, Фридрих. Двигател за действителен растеж: За любовта към враговете/Фридрих Хеел ; Прев. от нем. Иоан Петрич// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 22-24.

557.ХЛАДНА глава//ХХХ, 1950, № 7, с. 10-12. Подпис: О. С. М.  Поучение, относно това, човек да не губи никога равновесие.

558.ХОРАТА и времето : Новогодишни размишления//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 13. Подпис: Н. В.

559.ЧАШАТА Господня//ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 4-8. Подпис: Е. С. По повод предстоящото през Коледния пост причастяване на вярващите

560.ЧОВЕЧЕ, не се ядосвай!//ХХХІV, 1954, № 1, с. 33-34. Подпис: А. Ш. Как да овладеем гнева си?

_________________________________

*Материалът е предоставен от автора. За справки: г-жа Мирослава Млечкова, тел. 359/2/989-01-15, вътр. 21.

Следва

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s