БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ ДУХОВНА КУЛТУРА 1946 – 1965 – продължение 1

Мирослава Млечкова

ХРИСТИЯНСКА  АПОЛОГЕТИКА

561. АЙНЩАЙН. За личността на Иисуса Христа / Айнщайн. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 4-5. Разговор между великия учен и представител на в. Saturday evining = Post (ср.сп. Geisteskampf der Gegenwart, 1930, S. 235.)

562. АКСАКОВ, И. С. Християнството и съвременният прогрес / И. С. Аксаков ; Прев. иером. Прохор. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 25-28. За истините на хр. вяра. Оборване на отрицателите на тези истини. Доказване на съвършенството на им.

563. АРИСТИД Атински. Първите християни / Аристид Атински. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 15-16.  Из: Апологията, написана в 137 г. сл. Хр., предназначена за римския имп. Адриян.

564. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Религиозността на Лудвиг ван Бетовен / Божидар Белогушев. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 27-31.

565. БЕТ, Карл. Природен закон и чудо / Карл Бет. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 11-15.

566. БЕТЕКС, Фр. Материализмът – за любовта / Фр. Бетекс. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 21. Безсилието на атеизма да обясни любовта.

567. БОГОЛЮБОВ, Д. И. Методически съвети към начеващите мисионери / Д. И. Боголюбов. // ХХХІV, 1954, № 10, с. 1-2.

568. БОГОСЛУЖЕНИЕ сред природата. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 22-24. Подпис: Е. Х. Възражение срещу тези, които смятат, че не е нужно да се ходи на църква,  и твърдят, че получават нужното сред природата.

569. БРАНКА, В. Самозараждането и досега е чудо / В. Бранка. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 18-20. За произхода на живота. Хипотеза за самозараждането. Абсурдността до която се стига.

570. В какво не вярва и в какво вярва атеистът?// ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 40-41. Подпис: А. М.

571. ВАСИЛЕСКУ, Емилиян дякон. Православната църква и Патриотизмът / Дякон Емилиян Василеску ; Прев.със съкращ. ставр. ик. Николай П. Попов. // ХL, 1960, № 10, с. 16-22.

572. ВЕЛЕВ, Ганчо. Иван Вазов и Църквата / Ганчо Велев. // ХХХ, 1950, № 6, с. 2-11.

573. [ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ]. Вяра в мрака ли? / [Епископ Николай Велимирович]. // ХХХ, 1950, № 4, с. 12-15.Подпис: Еп. Н.В. Оборване на противниците на вярата със собствените им средства.

574. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Борци срещу суеверията, жертва на грубо суеверие / Александър Величков. // ХХХ, 1950, № 1, с. 21-24.

575. [ВЕЛИЧКОВ,  Александър]. Кръгозор на вулгарния материализъм / [Александър Величков]. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 20-21.Подпис: А. В. Критика на материализма.

576. ВОДЕНИЧАРОВ, Божидар. Какво съм „Аз”? / Божидар Воденичаров. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 19-22. Възгледът на един „вулгарен” материалист, относно човешката същност.

577. ВЯРА и разум. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 38-43. Подпис: Ск. П-н. За отношението между тях.

578. ГАЙЛ, Ото Вили. Има ли вселената граници? / Ото Вили Гайл. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 29-34.

579. ГЕТТЕ, Владимир свещ. Из Спомени на един римокатолически свещеник, станал православен свещеник / Свещ. Владимир Гетте. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 30-32.

580. ГОРСКИ, А. В. прот. Научното изследване като път, който води към Христа / Прот. А. В. Горски. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 1-4.

581. ГОТЛИБ, Фридрих. Как станах миролюбец и миротворец / Фридрих Готлиб. // ХХХV, 1955, № 4, с. 32-34.

582. ГРУНЕР, П. Отношението на естественика към чудото / П.  Грунер. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 12-14. Дали е приемливо от гледище на естествените науки дадено чудо, което е подкрепяно чрез достоверни свидетелски показания.

583. ГЮНТЕР, К. Музиката в природата / К. Гюнтер. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 4-7. Целесъобразността и хармонията в природата.

584. ДВАМА именити съвременни естественици за религията. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 22-23. За Макс Хартман и Макс Планк – техните възгледи за вярата в Бога и за отношението между религия и естествознание.

585. ДЕНЕРТ, Волфганг. Техниката в живата природа / Волфганг Денерт. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 26-32. В животинските и растителните тела. Доказателство за целесъобразността.

586. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Природата като художествено творение / Еберхардт Денерт. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 22-26.

587. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Първобитният човек – по неговите дела / Еберхардт Денерт. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 25-27. Делата на първобитния човек са творческо превъзмогване и подчиняване на материята чрез духа, нещо, което не е свойствено на животните.

588. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Хармония в строежа на живите същества / Еберхардт Денерт. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 20-22.

589. ДЕССАУЕР, Фр. Природа, техника и дух / Фр. Дессауер. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 27-30.

590. ЕВТИМИЙ, архим. Вяра и разум / Архим. Евтимий. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 17-24. Лекция, изнесена пред студентските християнски дружества в Берн и София и пред учащи се и граждани в Пловдив.

591. ЕДИНГТОН, Артур. Скелет – това е, което физическата наука дава / Артур Едингтон. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 29-31. Невъзможността на научния опит да отговори какво е човекът и неговото предназначение в света.

592. КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит. Изповедта на един разкаял се безбожник / Архимандрит Климент Рилец. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 26-28. За Сергий Булгаков.

593. КЛУГ, И. Щурмуване Небесата / И. Клуг. // ХХХ, 1950, № 6,  с. 12-15. За човечеството, което въстава срещу волята и Божествените закони. Опита на човека по пътя на научни изследвания да достигне Бога.

594. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Безсилието на атеизма / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 34-35. Невъзможността да се докаже несъществуването на Бога.

595. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Основната причина на неверието / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 18-22.

596. КЬОНИГ, Артур. Животно и човек / Артур Кьониг. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 19-20. Опровержение на теорията за произхода на човека от животните.

597. [МАРИНОВ, Борис]. Без Бога / [Борис Маринов]. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 11-12. Подпис: Б. М.

598. МАРИНОВ, Борис. За влиянието на религията върху човешката душа и народите / Борис Маринов. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 10-15. Опровержение на твърдението за религията, че носи душевно разстройство,  спира духовния растеж, води към духовно изграждане и общ упадък.

599. МАРИНОВ, Борис. Най-чести „разумни” основания на безбожниците / Борис Маринов. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 4-12. Критика на изложените твърдения.

600. МАРИНОВ, Борис. Празна работа ли е молитвата / Борис Маринов. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 53-58. Лечебната сила на истинската молитва.

601. МАРКОВСКИ, Иван С. Иисус Христос не само е живял, но и сега живее между нас / Иван С. Марковски. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 2-11. Опровержение на твърдението, че Христос е мит, и не е историческа личност.

602. МАСИУС, Херман. Ластовицата / Херман Масиус. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 2-3. Доказателство за Божията премъдрост.

603. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Целият свят свидетелствува за Бога / Ф. Е. Мелников. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 33-34. Доказателства.

604. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Безбожието потвърждава християнските  истини / Ф. Е. Мелников. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 13-15.

605. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Наука и религия / Ф. Е. Мелников. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 13-15.

606. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Откъде е произлязла вярата в Бога? : Публичен диспут / Ф. Е. Мелников. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 22-51. Доказателства за съществуването на Бога. Оборване на основанията на безбожниците.

607. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Сектанството / Ф. Е. Мелников. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 1-7. Произход и същност.

608. МОРИСЪН, А. Креси. Библия и наука, религия и наука / А. Креси Морисън. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 19-22.

609. МОРИСЪН, А. Креси. Нашият свят / А. Креси Морисън. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 16-19. Доказателства на естествените науки, че светът не е случайност,а дело на Разумно начало.

610. МОРИСЪН, А. Креси. Седем основания на учения да вярва в Бога / А. Креси Морисън. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 17-20.

611. МОРИСЪН, А. Креси. Случай или Висш Разум? / А. Креси Морисън. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 7-11; № 8, с. 7-13; № 9-10, с. 35-38.Съдържа: І. Атмосфера и океан; ІІ. Газовете, които дишаме; ІІІ. Азотът – двойната целесъобразност; ІV. Животните; V. Най-великата лаборатория в света – физиологията на храносмилането; VІ. Контрол и равновесие в природата. Факти, които свидетелстват за наличието на един Висш Разум.

612. НИЕ всички вярваме. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 8-10. Подпис: И. А. И. Опровержение и критика на възгледа, че човек може да живее без всякаква вяра и че научното образование е несъвместимо с вярата.

613. НИКОЛАЙ, епископ. В края на краищата все пак доброто ще победи! / Епископ Николай. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 5-13.За вярата в Бога и вярата в крайната победа на доброто.

614. ОПАСНОСТИТЕ  на отлагането. // ХХХ, 1950, № 8, с. 1-10.Подпис: С. П.За младите хора, които признават Евангелието, но не искат да го приемат за основа на своя живот.

615. ПАМУКОВ, Панайот прот. Ново отношение на инославните към православието / Прот. Панайот Памуков. // ХL, 1960, № 3, с. 22-25.

616. ПАНЧОВСКИ, Иван Г. Светоотеческа критика на древната атомистика / Иван Г. Панчовски. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 28-32.За учението на древните атомисти (от атом) у Лактанций (250-340) в съч. му „Божия гняв”. Опровержение на учението, че целия свят е произлязъл от самоволното и случайно движение и съединение на атомите.

617. ПЕНОВ, Димитър. Предпазване на вярващите от суеверия / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 38-42; № 11, с. 8-14.Съдържа: 1. Същност на суеверието; 2. Причини за суеверията; 3. църквата и суеверията; 4. Пътища за ограничаване суеверията.

618. ПЕНОВ, Димитър. Религия и изкуство / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 24-28.

619. ПЕНОВ, Димитър. Ф. М. Достоевски / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 4, с. 16-22.За творчеството му, в което изследва съдбата на човека в света в и с Бога и когато е без и против Бога, за положителното разкриване на църковното учение и критика на отрицателното в проявите на християните.

620. ПЛАНК, Макс. Има ли разумен световен ред? / Макс Планк. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 18-20. Какво доказва физиката?

621. ПЛАТОНОВ, В. Безбожието и естествените науки / В. Платонов. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 26-27. Съдържат ли естествените науки условие, което да предразполага към неверие?; Доказателства,опровергаващи това твърдение.

622. ПО-ЦЕННО от злато и сребро. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 22-26.Подпис: М. П. За ценността на Библията.

623. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот. Поезия и религия : Хенрих Хайне и християнството / Прот. Димитрий Попвасилев. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 10-18.

624. ПРИРОДАТА – свидетелка за възкресение. // ХХХ, 1950, № 4, с. 5. Подпис: В. Щ-д.

625. ПУШКИН, А. С. За Библията и религията / А. С. Пушкин. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 11-12.

626. РАДОВАНОВ, Д. свещ. За синаповото зърно и за синаповото растение / Свещ. Д. Радованов. // ХL, 1960, № 7-8, с. 27-29.Из кн. на Михаил Сибирцев. Опыть библейско-естественной истории, или описательное изложение библейской геологии, ботаники и зоологии. – СПб. – 1867, с. 133-137.

627. РАТУЕЛ, Фр. Красотата на цветята / Фр. Ратуел. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 4-6. Хармонията в природата свидетелства за Премъдрия Творец.

628. РЕЛИГИОЗНОТО чувство у Баха / Прев. архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 5, с. 22-23.

629. РОЛАН, Ромео. Вярата на Бетховен / Ромео Ролан. // ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 58-63.Статията представлява заключението на големия труд на автора върху Бетховен.

630. СВЕТИЯТ Дух и културата. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 9-11.Подпис: К. А. Ф.

631. СЕРАФИМ, архим. Божиите следи в природата / Архим. Серафим. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 10-19.Беседа, изнесена в аулата на Богословския факултет – София, от името на Студ. богосл. д-во „Патриарх Евтимий”.

632. СЕРАФИМ, архимандрит. Здрава и болна мистика / Архимандрит Серафим. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 38-57.Допълнение към статията: „Спиритизъм, духовидство, врачуване”. Съдържа: І. Здравата мистика; ІІ. Болната мистика; ІІІ. Гордостта – основа на болната мистика; ІV. Белези, че виденията са от демоните; V. Как да се предпазваме от коварството на демоните.

633. СЕРАФИМ, архимандрит. Спиритизъм, духовидство, врачуване / Архимандрит Серафим. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 13-24.

634. СЕРГИЙ, иеромонах. Божията премъдрост в багрите, аромата и вкуса на плодовете и цветята / Иеромонах Сергий. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 25-27.

635. СЕРГИЙ, архимандрит. Православни черти в мирогледа на Блез Паскал / Архимандрит Сергий. // ХLІІ, 1962, № 10, с. 15-26.

636. СРЕД величествената Божия катедрала – природата. // ХХХV, 1955, № 7, с. 9-10. Красотата и хармонията в природата – доказ. за Твореца.

637. СТОИМЕНОВ, Б. п. Какво би било човечеството без Христа? / Б. п. Стоименов. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 28-31.Поставеният въпрос се разгл. в религията, в изкуството, във философията, в семейството,  личността, историята, културата.

638. СЪРНЕВ, Цветан. Един виден атомен физик гради християнски мироглед / Цветан Сърнев. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 13-20.За Карл Фридрих фон Вайцзекер и неговото обяснение за християнството от гл. точка на  модерните естествени науки.

639. ТОТ, Тихамер. Има ли душа? / Тихамер Тот. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 19-22.

640. ТОТ, Тихамер. Нравственият ред говори за Бога / Тихамер Тот. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 11-14. Произход на нравствените закони и норми; Доказателство за Един Висш Законодател; Свободната воля на човека.

641. ТОТ, Тихамер. Трябва да има друг живот! / Тихамер Тот. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 9-16.Свидетелства за вечния живот – чов. разум, воля и сърце.

642. ТУМАНГЕЛОВ, Г. свещ. Религиозността на Васил Левски / Свещ. Г. Тумангелов. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 21-24.

643. УЛРИХ-КЕРВЕР, Г. В. Осмиване на  религията / Г. В. Улрих-Кервер. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 44-46. За подигравките с Бога и Неговите светини.

644. УРБАХ, Ото. Багри и аромати в природата / Ото Урбах. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 4-7. За целесъобразността в природата.

645. ФЬОГЕЛЕ. Най-великото събитие в мировата история / Фьогеле. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 3-5. За Рождество Христово.

646. ХОЛДЕЙН, Дж. С. Научна действителност и религия / Дж. С. Холдейн ; Прев. Н. А. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 22-25.Съкратен превод и резюме от статията на бележития англ. физиолог и философ, отпеч. в сб. „Science and Religion” (1931 г.). Връзката между наука и религия.

647. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Религиозността на Пушкина / Протопр. Стефан Цанков. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 1-12. Отношението между поета и човека Пушкин, в поезията  в живота  и вярата му.

648. ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопр. Спъва ли религията прогреса? / Протопр. Георги И. Шавелски. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 18-22. Участието на религията в развитието на културния процес в историята на човечеството.

649. ШЕЛДЪН, Р. Д. Само велик учител ли е Иисус Христос? / Р. Д. Шелдън ; Прев. от англ. Старозагорски митрополит Климент. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 1-12.Съдържа: Молитвата на агностика; В Словото Божие; Най-големият Учител заслужава да бъде изслушан; Първият голям урок на най-великия Учител; Най-великият урок на най-великия Учител; И други потвърждават учението на Христа; Още един велик урок на нашия велик учител; Отрекъл агностицизма и прегърнал благодатната сигурност на християнството.

650. HYNEK, R. W. Мъченическата смърт на Спасителя в светлината на модерната медицинска наука. Откриване на истинския портрет на Христа / R. W. HYNEK ; Прев. със съкр. архим. Прохор. // ХХХV, 1955, № 4, с. 20-30. За Торинската плащаница. Съдържа: І. История на св. Плащаница; ІІ. Какво се вижда с просто око върху нея?; ІІІ. Науката фотографирва, след 19 века, тялото на Христа; ІV. Един исторически документ доказва голямата жестокост на Господните страдания; V. Един автентичен документ за ужаса на кръстната смърт на Христа; VІ. Свещ. Писание и Св. Плащаница се потвърждават взаимно; VІІ. Възможни възражения.

ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ

651. АРНАУДОВ, Михаил. Религиозно-етическата мисъл на Гьоте / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 4-11.

652. ГУАРДИНИ, Романо. Мирът е плод и на търпение / Романо Гуардини ; Прев. Иоан Петрич. // ХХХV, 1955, № 12, с. 13-14.

653. ГУАРДИНИ, Романо. Само който познава Бога, познава и човека / Романо Гуардини ; Прев. от нем. Цветан Сърнев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 8-15. Доклад. Как познанието за чов. същество има своята основа в познанието на Бож. Същество и как оттук знанието на човека за себе си зависи от представите, които той притежава за Бога.

654. ЙОТОВ, Ив. Тъй рече Зараустра… на Нитче / Ив. Йотов. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 30-32.

655. ЙОРДАНОВ, Н. Д. Михаил Юревич Лермонтов / Н. Д. Йорданов. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 24-25. За философско-религиозните настроения в поезията му. Статията е публ. по случай 107 години от смъртта на Лермонтов.

656. МИЛЕВ, Александър. Схоластика и мистика / Александър Милев. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 24-27.

657. ПЕНОВ, Димитър. Светите три светители и философията / Димитър Пенов. // ХLІІІ, 1963, № 2, с. 17-31.

658. РОМАНО Гуардини : Християнски философ на атомния век :  По случай 70 годишния му юбилей. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 20-29. С библиогр. За дълбочината, логическата стойност, яснотата и оригиналността на културофилософската теория на Гуардини.

659. ТАНК, Курт Лотар. Ако Сократ живееше днес / Курт Лотар  Танк ; Прев. Иоан Петрич. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 22-24.

660. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Фридрих Ницше като отрицател и богоборец / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 1-15. Съдържа: Кой е Фридрих Ницше?; Какъв е той като мислител и моралист?; Учението му; Философията и трагедията на Ницше.

ХРИСТИЯНСКА  СОЦИОЛОГИЯ

661. ДЕКЛАРАЦИЯ на Св. Синод на Българската православна църква: По употребата на бактериологичното оръжие. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 1.

662. ДЮЛГЕРОВ, Д. Българската православна църква и световното движение за мир / Д. Дюлгеров. // ХLІІІ, 1963, № 2, с. 1-17.

663. ЗА  революционността на християнството. // ХХХVІІ, 1956, № 8-9, с. 21-25. Отношението на християнството към полит. революция.

664. ЗАЙПЕЛ, Игн. монс. За демокрацията / Монс. Игн Зайпел. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 19-20.Крайъгълният камък на демокрацията: да е налице чувството за отговорност, най-вече пред Бога и изборът на лицата да е въпрос на съвест.

665. КОВАЧЕВ, Н. Д. прот. Всечовешка жажда за мир / Прот. Н. Д. Ковачев. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 39-41.

666. МАРКОВСКИ, Иван С. Делово християнство / Иван С. Марковски. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 4-5.За християнството в реалния живот, социалните и стопански въпроси.

667. МЕТОДИЙ, архимандрит. Петата планета от слънчевата система и проблемите на мира и войната / Архимандрит Методий. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 8-17.

668. ОСИПОВ, А. Прот. Мирът ще победи войната : Размисли по повод на мирното десетилетие / Прот. А. Осипов ; [Прев. от рус.]. // ХХХV, 1955, № 9, с. 25-27.Из: Ж М П, 1955, № 5.

669. СИМЕОНОВ, Сим. Християнство и демокрация / Сим. Симеонов. // ХХVІІ, 1946, № 6, с. 22-26.

670. ТОДОРАН, Исидор свещ. Християнство и техника / Исидор Тодоран ; Прев. от рум. свещ. Н. Кацарски. // ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 26-28; № 2, с.16-21; № 4, с. 15-18.Същност на техниката, нейния соц. и култ. характер.; Подпомага ли или пречи тя за развитието и проявата на дух. живот?; В какво отношение стои техниката със стремежа на вярващия към спасение – подпомага ли или го спъва.

671. ФЛОРИНСКИ, свещеноик. Евангелието и социалния проблем / Свещеноик. Флорински. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 8-18.Отношението на Църквата и нейните служители към този проблем. Какво говори Евангелието?.

672. ХРИСТОВ, М. Християнството и обществения живот / М. Христов. // ХLІ, 1961, № 7-8, с. 36-39.

673. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Християнски лъчи през тъмнината на съвременната общественост / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 24-28. Из съвременния духовен живот на народите.

674. ЦЪРКВАТА и мира. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 25-26.

ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА

675. ВАСИЛЕВА, Н. През дните на Великия пост / Н. Василева ; Прев. от рус. Д. Х. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 29-31.Из: Ж М П, 1946, № 4, с. 42-44.За религиозните чувства и  преживявания през периода.

676. ВАСИЛЕВА, Н. От скръб към радост : През Страстната седмица и Пасха в днешна Москва / Н. Василева ; Прев. от рус. Д. Х. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 20-23. Из: Ж М П, 1946, № 5, с. 24-27. За религиозните чувства и  преживявания през периода.

677. ВАСИЛЕВА, Н. Възнесение / Н. Василева ; Прев. от рус. Д. Х. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 24-27Из: Ж М П, 1946, № 6, с. 29-32. За копнежа на душата.

678. ВАСИЛИЙ, архимандрит. Мостът към вечността / Архимандрит Василий. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 1-6. За изживяването на новогодишните мигове; Размисли върху същността на времето и неговите особености – скоропреходността и неповторимостта; Мястото на вечността.

679. ГЕДАТ, Г. А. Най-силното преживяване / Г. А. Гедат. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 17-19. За вярата в И. Хр.

680. ЗА радостта. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 29-32; № 6, с. 14-19. Подпис: Р. А. Съдържа: 1. Същност и действие на радостта; 2. Видове радости; 3. Чистата радост, нейните предварителни условия и видове.

681. МАРИНОВ, Борис. Що е молитвата? / Борис Маринов. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 18-23. Съдържа: Идейни предпоставки на молитвата; Психологически анализ на молитвеното преживяване; Филологически анализ на думата молитва; Св. Пис. за молитвата.

682. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Днешната психология / Ф. Е. Мелников. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 22-24. Душата – обект на психологически анализ.

683. СИЛАТА на музиката. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 51-52. Подпис: И. Ч-ев. Естествен плод на душевни и духовни преживявания.

684. СКУРАТ, Т. Християнската молитва / Т. Скурат ; Прев А. Дандов. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 15-20.Из:  ЖМП, 1958, № 11. Психологически анализ.

685. ТАЙХМЮЛЕР, Г. Духът като същност / Г. Тайхмюлер. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 14-15.

686. КОПНЕЖЪТ у човека по безсмъртие. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 29-30. Подпис: К. А. Ф.

687. ХРИСТИЯНСТВОТО – религия на радостта. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 5-7. Подпис: Ф. Кл.

688. ХРИСТИЯНСТВОТО през време на барабанния огън. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 9. Подпис: Х. К. Мисли и преживявания на фронтови войници.

689. ФЬОГЕЛЕ. Великденският камбанен звън / Фьогеле. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 12-14. Какво е за истинския християнин камбанния звън?; Мисли и чувства.

ИНОСЛАВНИ  ИЗПОВЕДАНИЯ

690. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Арменската църква / Макариополски епископ Николай. // ХLV, 1965, № 2,с. 2-10; № 4, с. 19-23; № 5-6, с. 54-59; № 7-8, с. 10-14.Съдържа: І.Кратки сведения за Армения – страна, народ, история и църква; ІІ. По-главни догматически различия между Православната и Арменската църкви. Опити за възсъединение; ІІІ. Богослужение. Арменска литургия. Римокатолическо влияние върху арменското богослужение; ІV. Видни духовници и просветители; V. Устройство, управление, вероучение и сегашно състояние.

691. НИКОЛАЙ, еп. Макариополски. Арменците в България : Отношения между българи и арменци / Макариополски еп. Николай. // ХLV, 1965, № 10,с. 1-7.

692. ПАРТЕНИЙ Левкийский. Православие и католицизъм / Левкийский Партений. // ХХІV, 1954, № 7-8, с. 4-19.Догматически различия.

693. ХОФМАЙЕР, Скат епископ. Възгледи за тайнствата на лютеранската епископална църква в Дания / Епископ Скат Хофмайер ; Прев от нем. Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 1-7.Доклад, изнесен на 2 неомври 1956 г. в аулата на Дух. акад. в София при посещението на датската църковна лютеранска делегация.

ИКУМЕНИЗЪМ

694. БЕСЕР, Иоаким. Стъпки към мира : Сътрудник Божи ли е днес човекът? / Иоаким Бесер ; Прев. от нем. инок Питирим. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 58-60.В атомния век и Църквата е изправена пред нови решителни дела. По повод на един разговор сред евангелския свят. Съдържа: Както по времето на пощенските каруци; Нито само етика, нито само политика; Никакви морални хапчета.

695. БЮСКАРЛЕ, Даниел. „Залягайте да имате мир с всички” : Евр. 12:14 / Даниел Бюскарле ; Прев. от фр. Л. Чолаков. // ХLІV, 1964, № 2, с. 16-19.

696. ДА бъдем миротворци и добротворци. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 1-2. Християнски призив.

697. ИВАНОВ, Н. Съвременни богословски проблеми / Н. Иванов. // ХLІІІ, 1963, № 1, с. 12-21; № 3, с. 9-14; № 7-8, с. 49-58.Също и в: Ж М П, 1962, № 5; № 8-9. За взаимоотношенията с инославните християни – с Католическата църква , с Икуменическото движение и с невъзсъединените източни църкви; За правилното оценяване на соц. промени в света; за християнското единство в защита на мира.

698. ЙОСИФ Варненский и Преславский. Доклад за Ламбетската конференция през 1958 г. в Лондон / Варненский и Преславский Йосиф. // ХХХVІІІ, 1958, изв. кн., с. 1-40.

699. КИРИЛ, патриарх Български. За някои икуменически въпроси / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 11, с. 1-12.Статията е написана преди четвъртата сесия на ІІ Ватикански събор (14.ІХ – 8. ХІІ. 1965 г.).

700. КИРИЛ, патриарх Български. Икуменизмът като дълг на християнските църкви : Слово, произнесено на тържественото икуменическо събрание в Дух. академия „Св. Климент Охридски” на 24 ноември 1964 г., по случай гостуването на делегация от Световния съвет на Църквите / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 1, с. 1-4.

701. КЛИМЕНТ, митрополит Старозагорски. Третото всеправославно съвещание / Старозагорски митрополит Климент. // ХLV, 1965, № 5-6, с. 31-45; № 7-8, с. 1-10; № 9, с. 1-15. За съвещанието на остров Родос (Гърция), състояло се на 1-15 ноември 1964 г. Доклади. За диалога между Православната и Римокат. църкви.

702. КЛИСАРОВ, Георги. Тържествено икуменическо събрание в Духовната академия „Св. Климент Охридски” / Георги Клисаров. // ХLV, 1965, № 1, с. 5-13.Доклади на д-р Вилиям Висерт Хуфт, еп. Емилианос и прот. Виталий Боровой, относно целите, знач.  и задачите на Световния съвет на църквите.

703. КЪМ християните в цял свят. // ХХХV, 1955, № 9, с. 1-2.Призив за мир. Обръщение на предстоятели и представители на православните църкви от 21 юни 1955 г.

704. МАКСИМ, митрополит Ловчански. Нашият миротворен дълг в съвременната международна обстановка / Ловчански митрополит Максим. // ХLV, 1965, № 5-6, с. 45-53. Встъпителен доклад при откриването на заседанията на Работния комитет на Пражката християнска миротворна конференция  в София – 2 март 1965 г.

705. МАРИНОВ, Борис. Да бъде мир! / Борис Маринов. // ХХХV, 1955, № 7, с. 1-2.Слово, по повод Световното събрание на мира в Хелзинки през юни 1955 г.

706. НИКОДИМ, митрополит Ленинградски и Ладожский. Мир и свобода : Доклад на областната конференция в Холандия / Ленинградски и Ладожский митрополит Никодим ; Прев. архим. Григорий. // ХLІ., 1964, № 4, с. 1-6. Из: Ж М П, 1963, № 1.

707. НИКОДИМ, архиепископ. Мирът е следване на Христа : Съдоклад, прочетен на общохристиянския конгрес за мир в Прага : 13-18 юни 1961 г. / Архиепископ Никодим. // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 1-16.

708. НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски. Борбата за мир е дълг на всеки християнин / Крутицки и Коломенски митрополит. // ХХХV, 1955, № 7, с. 3.

709. НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски. Взаимното доверие – път към мира / Крутицки и Коломенски митрополит Николай ; [Прев. от рус.]. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 1-3.Из: Ж М П, 1955, № 8.

710. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. Всеправославно предсъборно съвещание на о-в Родос / Левкийски епископ Партений. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 3-6; № 2, с. 1-9; № 3, с. 1-10; № 4, с. 3-15. За съвещанието, състояло се на 21 септември – 5 октомври 1961 г.

711. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. Втори  Родос / Левкийски епископ Партений. // ХLІV, 1964, № 8, с. 1-16. За Второто всеправославно съвещание на о-в Родос, 25 септ. – 1 окт. 1963 г.

712. ПАШЕВ, Ганчо Ст. Неуморим борец за мир между народите / Ганчо Ст. Пашев. // ХХХІХ, 1959, № 10, с. 1-6.За Крутицкий и Коломенски митрополит Николай и неговата дейност в защита на мира, братството и любовта между хората.

713. ПЕНОВ, Димитър. Негово Светейшество патриарх Кирил и борбата за мир / Димитър Пенов. // ХLІ, 1961, № 6, с. 1-10. Посветено на Първия всехристиянски миротворен конгрес в Прага.

714. ПИМЕН,  митрополит Неврокопски. Пътуване към мира / Неврокопски митрополит Пимен. // ХLІV, 1964, № 5, с. 2-13.Съдържа: Моят жизнен жребий; Запознаване по влака; Колко струва войната; Копнеж за мир; Организирана борба за мир; Петнадесет години световно движение на мира; Национални движения за мир; Църквата и мирът; Ратуване за мир; Двадесет години народен възход.

715. ПОЗИВ на Световното събрание на мира в Хелзинки : От 22 до 29 юни 1955. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 7-8.

716. ПРИЗИВ на Бюрото на Световния съвет на мира. // ХХХVІ, 1956,     № 3, с. 21.

717. РУЖИЦКИЙ, К. прот. Християнски основи за защита на мира в посланията на патриарха Алексия / Прот. К. Ружицкий ; [Прев. от рус.]. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 4-7. Из: Ж М П, 1955, № 3.

718. Митрополит СИМЕОН и въпроса за съединението на църквите. // ХLV, 1965, № 1, с. 14-15. Подпис: К. М.

719. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Икуменически обединената християнска младеж пред съвременните проблеми на християнството и света : ІІ-та международна конференция на хр. младеж, Осло, 22-31 юли 1947 г. / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 10-21.

720. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Икуменическото (Всецърковно) движение / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 1-9. Създаване, същност и значение.

721. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Истината и пътят на единния всехристиянски живот и в наше време / Протопр. Стефан Цанков. // ХХV, 1955, № 12, с. 8-13.Слово, произнесено на 17 септември 1955 г. на духовния концерт в голямата реформистка църква в гр. Будапеща, по случай 100 год. от съществуването на Реформистката богословска академия в Будапеща.

722. ХРИСТОВИЯТ мир : По повод Междуверската и Национална конференция в България за защита на мира и Конгреса на народите в защита на мира. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 1-3.Състояла се на 5 окт. 1952 г.

723. ХРОМАДКА, Й. Л. Мир на земята : Главен доклад, прочетен на Общохристиянския конгрес за мир в Прага (13-18 юни 1961 г.) / Й. Л. Хромадка. // ХLІ, 1961, № 7-8, с. 1-19.

724. ЦОНЕВСКИ, Илия К. Българската православна църква и икуменическото движение / Илия К. Цоневски. // ХLV, 1965, № 1, с. 16-35.

725. ЧОЛАКОВ, Любозар. Предстоятелите на православните църкви в защита на мира / Любозар Чолаков. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 22-23.

ЛИТУРГИКА

726. БЕРБЕРОВ, Георги прот. Светата Четиридесетница / Прот. Георги Берберов. // ХLІ, 1961, № 3, с. 4-9.Съдържа: Кога и как е установена?; В какво трябва да се състои постът?; Богослужението през този период.

727. БОГОРОДИЧЕН акатист. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 37-42.

728. ВАСИЛИЙ, архимандрит. Скрижал на благочестието / Архимандрит Василий. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 17-23.Великопостната молитва на св. Ефрем Сирин – история и тълкуване.

729. ВАКЛИНОВ, Станислав. Из акатиста на Пресвета Богородица / Станислав Ваклинов. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 25-26; № 9-10, с. 58; № 11, с. 22-23; № 12, с. 27; ХХХІХ, 1959, № 1, с. 24; № 2, с. 28-29; № 3, с. 30-31; № 4, с. 30-31; № 6, с. 29-30; № 7-8, с. 64.

730. ВИЗИРЕВ, Станчо. Св.Адрей Критски и покайния му канон / Станчо Визирев. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 25-32.

731. ИОАН Дамаскин, св. Пасхален канон / Св. Иоан Дамаскин. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с.10-12.На бълг. език.

732. ИЛАРИОН, архимандрит. Джобният Псалтир / Архимандрит Иларион. // ХL, 1960, № 1, с. 17-21.Молитвен химн, съставен от блаж. Августин като използвал отделни думи и изречения от 150 псалми.

733. ИЛАРИОН, архимандрит. Общение с Господа чрез св. Евхаристия / Архимандрит Иларион. // ХLІ, 1961, № 12, с. 10-16.Същност на св. Евхаристия.

734. КАЛЕВ, Д. прот. Акатист на св. Климент Охридски / Прот. Д. Калев. // XL, 1960, № 7-8, с. 20-27.

735. КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит. Милост мира, жертву хваления : Литургичен очерк / Архимандрит Климент Рилец. // ХХХV, 1955, № 6, с. 5-7.

736. [МАРИНОВ, Борис]. Значение на църковната свещ / [Борис Маринов]. // ХХХ, 1950, № 7, с. 9-10. Подпис: Б. М.

737. МИСТИЧНО единение с Иисуса Христа в св. Причастие. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 56.

738. НАНКОВ, Симеон прот. Богослужебна прослава на св. Климент Охридски / Прот. Симеон Нанков. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 46-51.

739. НАНКОВ, Симеон прот. Старобългарският канон на св. влмк. Димитър Солунски : От славянския просветител св. Методий. // ХL, 1960, № 11, с. 18-22.

740. НАНКОВ, Симеон прот. Търновска или Евтимиевска редакция на църковно-богослужебните книги : Литургически поглед / Прот. Симеон Нанков. // ХХХІХ, 1959, № 2, с. 19-25.

741. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Домът Божи / Макариополски епископ Николай. // ХLІV, 1964, № 10-11, с. 1-3.За същността на храма.

742. НИКОЛАЙ Макариополски. Евхаристия и Църковност / Макариополски Николай. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 19-24.

743. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Моление за мир : Мирът като предмет на моление в богослужението на Християнската църква / Макариополски епископ Николай. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 13-20.

744. НИКОЛАЙ, архимандрит. Православното богослужение : Същина, красота и сила / Архимандрит Николай. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 16-19.

745. [ПАНДУРСКИ, Васил Ив.]. Богослужението през Коледните празници : Смисъл и значение / [Васил Ив. Пандурски]. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 24-26.Подпис: В. Ив. П.

746. ПАНДУРСКИ, В. Ив. Св. три светители и богослужението ни / В. Ив. Пандурски. // ХLІІ, 1962, № 2, с. 17-27.Приносът на св. Вас. Велики, св. Григорий Богослов и св. Иоан Златоуст в православното богослужение.

747. ПОПНИКОЛОВ, Димитър иконом. Размисли върху богослужението / Иконом Димитър Попниколов. // ХLІ, 1961, № 3, с. 2-4.Кратки обяснения за Вечернята, Утренята   и св. Литургия.

748. ПОПОВ, Николай П. ставр. ик. Миросването / Ставр. ик. Николай П. Попов. // ХL, 1960, № 2, с. 10-13. По свещ. проф. Н. Винтилеску.

749. РОМАН Сладкопевец. Кондак на Рождество Христово / Роман Сладкопевец. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 12-15.

750. СЕРГИЙ, иеродякон. Пасхалният тропар / Иеродякон Сергий. // ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 2-4. Анализ на тропара. Съдържание и форма.

751. СЛАВАТА на Възкресението / Прев. архим. Прохор. // ХLІ, 1961, № 4, с. 16-23. Подпис: И. И. За единадесетте възкресни евангелия, които се четат през годината. Тълкуване.

752. СТАХОВСКИ, А. Богослужението през първите векове на християнството / А. Стаховски. // ХL, 1960, № 10, с. 6-16.

753. ТОДОРОВ, Тодор п. Религиозност в Църквата / Тодор п. Тодоров. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 14-24. Същност и прояви.

754. УСПЕНСКИ, Н. Д.  Евхаристия и хиротония / Н. Д. Успенски ; Прев. архим. Инокентий. // ХLІV, 1964, № 6-7, с. 16-21. Настоящата статия е написана от кореспонденцията на преводача с руския учен литургист д-р Н. Д. Успенски, проф. в Ленингр. Дух. академия. Преводът на бълг ез. и публ. стават със спец. писмено разрешение на автора.

755. ЧИФЛЯНОВ, Благой  свещ. Вход в св. Олтар / Свещ. Благой Чифлянов. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 55-57.

756. ЧИФЛЯНОВ, Благой Д. свещ. Диптихите / Свещ. Благой Чифлянов. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 17-24. За споменаване на имената на живи и покойници по време на св. Литургия

757. ШИВАЧЕВ, Ив. свещ. Великопостните молитви и песнопения : Великопостни размишления / Свещ. Ив. Шивачев. // ХLІ, 1961, № 3, с. 9-13.

ПАСТИРСКО  БОГОСЛОВИЕ

758. ВАКЛИНОВ, Станислав. Пастир / Станислав Ваклинов. // ХLІ, 1961, № 4, с. 25-28.Откъси от кн. на Тор Хейердал. Аку-аку. Прев. от англ. Теодора Джебарова. – С. : Нар. младеж, 1960. В нея са изложени впечатленията на автора от престоя му на Великденския остров, югоизт. част на Тихия океан и най-вече от образа на отец Себастиян.

759. ГОРАЗД, архимандрит. За Светото Евангелие / Архимандрит Горазд. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 20-22.Наставления към свещенослужителите.

760. ГОРАЗД, архимандрит. Пред светото Жертвоприношение / Архимандрит Горазд. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 4-12.Лекция в опреснителния курс на свещениците от Софийска епархия през 1954 г.

761. ГОРАЗД, архимандрит. Църковният пастир и неговият дълг / Архимандрит Горазд. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 8-13.

762. ДИМИТРОВ, Христо прот. Велик момент в пастирската дейност на св. Апостола Павла / Прот. Христо Димитров. // ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 40-42.

763. ДИМИТРОВ, Христо прот. Душевна потребност от изповед на грехове / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 15-18.

764. ДИМИТРОВ, Христо. прот. Софроний Врачански като народен пастир : За 150-годишнината на неговия „Неделник” / Прот. Христо Димитров. // ХХХVІ, 1956, № 12, с. 12-16.

765. ДЮЪР, Л. Действително ли Бог се вслушва в нашите молитви? / Л. Дюър ; Прев. от англ. прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 16-17.За постоянство в молитвите.

766. ЖЕКОВ, Димитър прот. Индивидуалното пастирствуване – път към народен напредък / Прот. Димитър Жеков. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 16-20.

767. ЖЕКОВ, Димитър прот. Църковна благотворителност в условията на днешното време / Прот. Димитър Жеков. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 15-21.

768. ИЛАРИОН, архим. Благочестието на пастиря / Архим. Иларион. // ХL, 1960, № 11, с. 10-14.

769. ИЛАРИОН, архимандрит. Частният молитвен живот на пастиря / Архимандрит Иларион. // ХLІ, 1961, с. 20-25.

770. КРЪСТЕВ, Ст. Съвременен пример / Ст. Кръстев. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 48-53.За свещеник Иван Начев, жертва на земетресението в Чирпан през 1928 г.  Образец за пастирско служение.

771. НИКОЛОВ, Василий прот. Молитвени грижи на пастира за болните / Прот. Василий Николов. // ХХХV, 1955, № 1, с. 20-28; № 2-3, с. 42-48.

772. НИКОЛОВ, Василий прот. Семейството на душепастира и неговото отражение в енорията / Прот. Василий Николов. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 13-18; № 9-10, с. 18-23.

773. ПАМУКОВ, Панайот свещ. Уроци на вярата : Из пастирската практика / Свещ. Панайот Памуков. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 43-47.

774. ПОПОВ, Борис. Свещеникът като благовестител / Борис Попов. // ХLІІ, 1962, № 11, с. 13-17.

775. РАЙЧЕВ, Иван прот. Пастирологическите възгледи на св. Иоана Златоуста / Прот. Иван Райчев. // ХL, 1960, № 2, с. 21-26. Съдържа: 1. Възвишеност и достойнство на пастирското служение; 2. Трудност и отговорност на пастирското служение; 3. Подготовка и образование на пастира; 4. Качества на пастира.

776. СЕРАФИМ, архимандрит. Духовният живот на пастиря / Архимандрит Серафим. // ХХХVІ, 1956, с. 15-18; № 4, с. 24-30. Съдържа: Какво е правилен духовен живот?; Основни начала на дух. Живот; начини за поддържане на дух. живот; Опасности; Борба със страстите.

777. СЕРАФИМ, архимандрит. Пастирът като молитвеник / Архимандрит Серафим. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 34-51. Съдържа: 1. Личният молитвен живот; 2. „Трапезите” или молитвата?; 3. Молитвата-оръжието в борбата ни; 4. Опора на вътрешния ни живот; 5. Сила за помагане на другите; 6. Как се придобива молитвен дар?; 7. Растеж в молитвата.

778. СЕРАФИМ, архимандрит. Св. Димитрий Ростовски като душепастир и църковен писател / Архимандрит Серафим. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 7-14.

779. СЕРГИЙ, иеромонах. Св. апостол Павел като образцов наставник на пастирите : Според Милитската му реч (Деян. 20:18-35), произнесена преди 1900 години / Иеромонах Сергий. // ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 27-32.

780. СОФРОНИЙ, митрополит В. Търновски. Изповедта и изповедниците / В. Търновски митрополит Софроний. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 1-4. Беседа при откриване на ІІ епарх. Събор на духовните старци-изповедници  от В. Търновска епархия. Съдържа: 1. Човекът; 2. Грехът; 3. Дух. лекарство – покаянието, изповедта; 4. Дух. лекар-изповедникът и неговият метод на лекуване- кротостта;  5. Предупреждението на ап. Павел – и духовникът да се пази от изкушение (Гал. 6:1).

781. ЦОНЕВСКИ, Илия К. Образът на пастиря според св. Иоана Златоуста / Илия К. Цоневски. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 1-8.

782. ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопр. Добър пастир : По повод посещението на Руския патриарх Алексий в България / Протопр. Георги И. Шавелски. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 4-8.

783. ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопр. На божествена стажа : Действителна случка / Протопр. Георги И. Шавелски. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 8-10. Пример за истински пастир.

784. ХАЙМ, Карл. Иисус Христос като душепастир / Карл Хайм ; Прев. от нем. Никола Ангелов Цветков. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 8-13.

ОМИЛЕТИКА

ОБЩИ

785. ГОРАЗД, архимандрит. Съвременната проповед на пастира / Архимандрит Горазд. // ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 21-27.

786. ПРОХОР, архимандрит. Върху проповедта / Прев. архимандрит Прохор. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 20-24. За проповедта от позицията на слушател.

787. СЕРАФИМ, архимандрит. Проповедникът / Архимандрит Серафим. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 18-25.Съдържа: Белезите на благодатния проповедник; Служба на Словото; Жажда за Словото; Тайната на действената проповед; Силният в греха е слаб проповедник; Незамлъкващата проповед на проповедника; Амвонът не е сцена; Личният престиж.

788. ТОДОРОВ, Тодор п. Архиепископ Инокентий Херсонски и Таврически като проповедник : По случай 100 години от смъртта му / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 6-11.

789. ТОДОРОВ, Тодор п. Личността на проповедника / Тодор п. Тодоров. // ХХХ, 1950, № 6, с. 26-29.

790. ТОДОРОВ, Тодор п. митрополит Николай Крутицки и Коломенски като проповедник и миротворец / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 11-16.

791. ТОДОРОВ, Тодор п. Негово светейшество Българският патриарх Кирил като учен, писател и проповедник / Тодор п. Тодоров. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 30-43.

792. ТОДОРОВ, Тодор п. Организация на енорийското благовестничество / Тодор п. Тодоров. // ХХХV, 1955, № 6, с. 7-13. За пастира-проповедник.

793. ТОДОРОВ, Тодор п. Проблемата за страданието като тема за църковно проповядване / Тодор п. Тодоров. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 54-61.

794. ТОДОРОВ, Тодор п. Проект за организиране благовестничеството в Църквата / Тодор п. Тодоров. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 29-35.

795. ТОДОРОВ, Тодор п. Психология на обидата и прощението като материя за църковно проповядване / Тодор п. Тодоров. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 58-63.

796. ТОДОРОВ, Тодор п. Св. Ефрем Сирин като проповедник на покаянието / Тодор п. Тодоров. // ХL, 1960, № 2, с. 13-20.

797. ТОДОРОВ, Тодор п. Свети Григорий Богослов като проповедник / Тодор п. Тодоров. // ХХХІХ, 1959, № 2, с. 14-19.

798. ТОДОРОВ, Тодор п. Св. Иоан Златоуст като проповедник / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 6-12.

799. ТОДОРОВ, Тодор п. Софроний Врачански като проповедник : По случай 150-годишнината от издаването на неговия Неделник / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 34-38.

800. ТЪРНОВСКИЯТ митрополит Климент (В. Друмев) като оратор. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 17-24. Подпис: С. И.

801. ЧОЛАКОВ, Любозар. Негово Светейшество Кирил, патриарх Български, като духовен оратор / Любозар Чолаков. // ХLІV, 1964, № 5, с. 14-16. По случай 11-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия.

СЛОВА, РЕЧИ, ПРОПОВЕДИ

802. АЛБЕРТ, К. Възнесение Господне / К. Алберт. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 1-2.

803. АЛЕКСИЙ, патриарх Московски и на цяла Русия. Венец на духовно единение / Московски и на цяла Русия патриарх Алексий. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 1-3. Слово, произнесено в храм-паметник „ Рождество Христово” – с. Шипка, на 12 септ. 1957 г.

804. АНТОНИЙ, архимандрит. Победа, радост, мир / Архимандрит Антоний. // ХLІ, 1961, № 4, с. 1-3. За Христовото възкресение.

805. ВЕЛИКДЕН – Празникът на празниците. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 3-9.Подпис: Ст. Г.

806. ГОРАЗД, архимандрит. Възхвала към св. Богородица / Архимандрит Горазд. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 2-5.

807. ГОРАЗД, архимандрит. Христос сред нас / Архимандрит Горазд. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 13-20. Реч, произнесена в митрополитския салон в София, по случай празника на хр. семейство.

808. ДУХОВДЕН. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 1-9. Подпис: Е. Н. В.

809. ЗА най-великото име в света. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 13-16. Подпис: Е. Н. С.

810. ИИСУС Христос и децата. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 5-6.По случай 1 юни – междунар. ден за защита на децата.

811. ИЛАРИОН, архимандрит. Величието на кръста / Архимандрит Иларион. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 23-26.

812. ИЛАРИОН, архимандрит. Христос на кръста / Архимандрит Иларион. // ХL, 1960, № 4, с. 6-10.

813. ИНОКЕНТИЙ, архиепископ Херсонски и Таврически. Смърт и възкресение / Херсонски и Таврически архиепископ Инокентий. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 1-5. Слово за четвъртък на Светлата седмица. Публ. се по случай сто 100 години от смъртта на великия руски иерарх, богослов и проповедник.

814. ИНОКЕНТИЙ, архиепископ Херсонски и Таврически. За вяра и за родина : / Херсонски и Таврически Инокентий. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 50-51; № 7, с. 18.Съдържа: І. Към гръцкия баталион; ІІ. Към българския отряд.Напътствия към доброволчески отряди, притекли се из православните балкански страни в защита на Севастопол през 1854-55 г.

815. ЙОСИФ, еп. Знеполски. Възкресение и живот / Знеполски еп. Йосиф. // ХL, 1960, № 4, с. 5-6.

816. КАК да посрещнем Новата църковна година?. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 1-2.

817. КАЛЕВ, Д. прот. Неделя на мироносиците / Прот. Д. Калев. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 6-7.

818. КАЛЕВ, Д. прот. Патриарх Евтимий – велик български светител / Прот Д. Калев. // ХLІІ, 1962, № 2, с. 14-17.

819. КИРИЛ, патриарх Български. Благословена годишнина /  Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 1-4.Слово, по случай три години от възстановяването на Бълг. патриаршия, произн. на 10 май 1956 г. в „Св. Ал. Невски”.

820. КИРИЛ, патриарх Български. Блясъкът на Шипченската епопея / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 3-5.Слово, произн. в храм-паметника „Рождество Христово”- с. Шипка, 12 септ. 1957 г.

821. КИРИЛ, патриарх Български. Истинска Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 1-4.Празнично слово.

822. КИРИЛ, патриарх Български. Единство в молитва и в любов / Български патриарх Кирил. // ХХХV, 1955, № 12, с. 1-4.Слово, произн. в катедралата „Св. св. Константин и Елена”, Букурещ, на празника на св. Димитър Бесарбовски, 27 окт. 1955 г.

823. КИРИЛ, патриарх Български. Мир вам! /  Български патриарх Кирил. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 1-4.

824. КИРИЛ, патриарх Български. Неговата звезда / Български патриарх Кирил. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 1-3. Слово, произн. в „Св. Ал. Невски” на Рождество Христово след Св. Литургия, 7 януари 1962 г. (Стенограма).

825. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 1-3.

826. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 1-3.

827. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година : Слово, произнесено от Негово Светейшество патриарх Кирил в Патриаршеската катедрала „Св. Ал. Невски” на новогодишния молебен 1959 г. / Български патриарх Кирил. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 1-2.

828. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХLІ, 1961, № 1, с. 1-2.

829. КИРИЛ, патриарх Български. Новогодишно поздравление / Български патриарх Кирил. // ХL, 1960, № 1, с. 1-3.

830. КИРИЛ, патриарх Български. Подвигът на светите апостоли / Български патриарх Кирил. // ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 1-10.Из кн.  „Слово на живота”. Т. 1.

831. КИРИЛ, патриарх Български. Послание до Христолюбивия клир и до благочестивите християни / Български патриарх Кирил. // ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 1-5.

832. КИРИЛ, патриарх Български. Приветствено слово : Произнесено на 13 май 1958 г. при честването 40-годишнината от възстановяването на патриаршеското достойнство на Руската православна църква / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 1-3.

833. КИРИЛ, патриарх Български. Родината на Възраждането / Български патриарх Кирил. // ХLІІ, 1962, № 5-6, с. 1-3.Слово, произн. в патриаршеската катедрала „Св. Ал. Невски” на 24 май 1962 г.

834. КИРИЛ, патриарх Български. Рождество Христово / Български патриарх Кирил. // ХLІІІ, 1963, № 1, с. 1-3. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски” на Рождество Христово, 7 януари 1963 г. (Стенограма).

835. КИРИЛ, патриарх Български. Рождество Христово / Български патриарх Кирил. // ХLІV, 1964, № 1, с. 1-4. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски” на Рождество Христово, 7 януари 1964 г. (Стенограма).

836. КИРИЛ, патриарх Български. Силният във вярата / Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 1-6.Слово, произн. в гр. Котел на 22 юли 1956 г. при честването на 150-годишнината на първата печатна книга на новобългарски език „Неделникът” на Софроний Врачански. (Стенограма).

837. КИРИЛ, патриарх Български. Скъп гост – Светейший Алексий / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 5-7. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски” на 15 септ. 1957 г.

838. КЛИМЕНТ Старозагорски. Истина и живот / Старозагорски Климент. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 1-5.По случай празника на християнското семейство – Въведение Богородично.

839. КЛИМЕНТ Старозагорский. Книжовно-просветното дело на св. Климент Охридски : Неговото общославянско значение / Старозагорский Климент. // ХХХІХ, 1959, № 12, с. 1-3.

840. [МАРИНОВ, Борис]. Отворените прозорци / [Борис Маринов]. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 1-4. Подпис: Б. М. За: Молитвата, Библията, неделният и празничния ден, храмът, праведният живот.

841. МАРИНОВ, Борис. Църквата Христова / Борис Маринов. // ХХХV, 1955, № 6, с. 1-4.По случай Петдесетница – рожденият ден на Църквата.

842. НЕДЕЛЧЕВ, Иоан ставр. ик. Размисъл върху 8 гл., 26-39 ст. по благовестието на св. ап. и ев. Лука / Ставр. ик. Иоан Неделчев. // ХL, 1960, № 11, с. 14-18. Излекуване на обладания от бесове.

843. НЕОФИТ Видински. Исторически дела на родната ни  Църква / Видински Неофит. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 1-8. Из: Сборник статии, слова и поучения.

844. НЕОФИТ Видинский. Светът до и след идването на Христа Спасителя / Видинский Неофит. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 2-4. За смисъла на Христовото раждане.

845. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Победа на живота над смъртта / Макариополски епископ Николай. // ХLІІ, 1962, № 4, с. 1-2. Слово за Възкресение Христово.

846. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Преображение : Мисли по случай празника на Христовото Преображение / Макариополски епископ Николай. // XL, 1960, № 7-8, с. 8-11.

847. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Св. Климент Охридски Чудотворец – светозарно и неугасващо светило на българската земя / Макариополски епископ Николай. // ХL, 1960, № 12, с. 1-4.

848. НИКОЛАЙ, архим. Светлината на света / Архим. Николай. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 10-14. Във връзка с литургийното пасхално Евангелие (Иоан 1:1-17).

849. НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски. Слово : произнесено на 1. VІ. 1952 г.[неделя на св. Отци] в храм-паметник „Св. Ал. Невски” / Крутицки и Коломенски митрополит Николай ; Стеногр. в бълг. прев. М. П. Стефанов. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 1-5.

850. НОВА година : [Слово]. // ХХХV, 1955, № 1, с. 1-6.

851. ПАИСИЙ, митрополит Врачански. Хармония между знание и любов / Врачански митрополит Паисий. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 1-6. Слово, произнесено на 8 ХІІ. 1950, по случай патронния празник и освещаването на Духовната академия „Св. Кл. Охридски” в София.

852. ПАМУКОВ, Панайот прот. Рождество на Пресвета Богородица / Прот. Панайот Памуков. // ХLІІ, 1962, № 9, с. 5-9.

853. ПАМУКОВ, Панайот прот. Сретение Господне / Прот. Панайот Памуков. // ХLІ, 1961, № 2, с. 11-15.

854. ПАМУКОВ, Панайот прот. Успение на Пресвета Богородица / Прот. Панайот Памуков. // ХLІ, 1961, № 7-8, с. 26-31.

855. ПЕТДЕСЕТНИЦА. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 8.

856.  РИЛСКИЯТ Чудотворец. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 12-14. Подпис: С. Г. По случай празника на св. Иоан Рилски.

857. [СВЕТА] СВ. Анна пророчица. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 10-12. Според Лука 2:36-38.

858. СВЕТАТА нощ. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 6-7. За Рождество Христово.

859. [СВЕТИ] СВ. апостол и евангелист Иоан Богослов : По случай деня на паметта му : 26 септ. ст.ст. // ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 41-43. Подпис: И. С.

860. СВЕТИ Симеон Богоприемец. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 1-10. Подпис: Ф. Б. По случай празника Сретение Господне.

861. СИМЕОН епископ Траянополский. Богоприимецът : Непрестанна среща Господня / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 1-4. Слово за Сретение Господне.

862. СИМЕОН епископ Траянополский. За радостта и повелята на Рождество / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 4-7. Слово за Рождество Христово.

863. СИМЕОН епископ Траянополский. За огъня на кръщението / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 4-6. За Кръщението на Иисус Христос.

864. СИМЕОН епископ Траянополский. Невечерен ден Господен : Неизтощимите дарове на Пасхата / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 4-6.

865. СИМЕОН епископ Траянополский. От свобода към свобода… / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 1-3. Във връзка с годишнината (79) от освобождението на България.

866. СТЕФАН І, екзарх Български. Вечният Бъдник / Български екзарх Стефан І. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 1-3. Слово, произн. на 6 януари 1948 г. по „Родно радио”, по случай Бъдни вечер.

867. СТЕФАН І, екзарх Български. Новогоднее приветствие Советскому Союзу / Български екзарх Стефан І. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 1-4.

868. СТЕФАН І, екзарх Български. Нравоучителното богословие на православния българин в народния Рождественски бит / Български екзарх Стефан І. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 1-5. Слово, произн. по случай Бъдни вечер, по радио София.

869. СТЕФАН І, екзарх Български. Пасхално благословение към читателите на „Духовна култура” / Български екзарх Стефан І. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 1-3.

870. СТЕФАН І, екзарх Български. Приветствие всеславянскому конгрессу в Белграде / Български екзарх Стефан І. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 1-4.

871. СТЕФАН І, екзарх Български. РЕЧ на Негово блаженство Стефан І, екзарх Български, в храма-паметник „св. Ал. Невски”, при посрещането на Негово Светейшество Московския и на цяла Русия патриарх Алексий, на 21 май 1946 год. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 1-4.

872. СТЕФАН І, екзарх Български. Свещено Бдение на Бъдни вечер : Слово, произнесено пред Родно-радио на Бъдни вечер / Български екзарх Стефан І. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 1-3.

873. ТИХОН, епископ Смоленский. Вечната жертва и вечната радост / Смоленский епископ Тихон. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 1-4. За величието на Кръста и Възкресението на Христос.

874. ТИХОН, епископ Смоленский. Размисли за Рождество / Смоленский епископ Тихон. // ХХХ, 1950, № 1, с. 1-4.

875. ТОДОРОВ, Тодор п. Венец от тръни / Тодор п. Тодоров. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 20-22.

876. ТОДОРОВ, Тодор п. Велико светило над родната земя : В памет на преподобни наш отец св. Иван Рилски Чудотворец / Тодор п. Тодоров. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 1-6.

877. ТОДОРОВ, Тодор п. Вяра и любов към Църквата / Тодор п. Тодоров. // ХL, 1960, № 9, с. 6-12.

878. ТОДОРОВ, Тодор п. Пасхални трепети / Тодор п. Тодоров. // ХLІ, 1961, № 4, с. 4-9.

879. ТОДОРОВ, Тодор п. Поглед върху живота на св. патриарх Евтимия Търновски / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 9-15.

880. [ТОДОРОВ, Тодор п.]. Тримата „мъдреци” на поклонение / [Тодор п. Тодоров]. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 16. Подпис: п. Тод.

881. ТОДОРОВ, Тодор п. Рождественски трепети / Тодор п. Тодоров. // ХLІ, 1961, № 1, с. 3-5.

882. ТОДОРОВ, Тодор п. Свети Иоан Рилски / Тодор п. Тодоров. // ХLІ, 1961, № 11, с. 1-10.

883. ТОДОРОВ, Тодор п. Химнът на любовта / Тодор п. Тодоров. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 26-29. По  1 Кор. 13 гл.

884. ХРИСТОВИЯТ мир : [Проповед]. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 1-3.

885. [ЧОЛАКОВ, Любозар]. Кръстът Господен : По случай Кръстовден / [Любозар Чолаков]. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 12-13. Подпис: Л. Ч.

886. ШУМАРЕВ, Василий иконом. Заветът на Въведение Богородично / Иконом Василий Шумарев. // ХLІ, 1961, № 12, с. 17-19. За евангелското четиво на празника.

887. ШИВАЧЕВ, Иван свещ. Великата прошка / Свещ. Иван Шивачев. // ХLІ, 1961, № 4, с. 4. По думите: „Отче, прости им! Те  не знаят какво правят” (Лука 23:34).

ПЕДАГОГИКА.  КАТЕХЕТИКА.  МЕТОДИКА

888. ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ. Християнската революционна педагогика / Епископ Николай Велимирович. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 12-21. По случай началото на уч. год.

889. ВЛАЙКОВ, Тодор Г. Религиозното възпитание в семейството / Тодор Г. Влайков. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 29-30.

890. ДИМИТРОВ, Христо прот. Ваканционни вероучителни курсове / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 21-28. Из кн. „Енорийския катехуменат в най-ново време” от същия автор. За религиозното възпитание на децата през ваканцията.

891. ДИМИТРОВ, Христо прот. Мотиви за и против премахване на вероучението от училището / Прот. Христо Димитров. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 1-4. Из книгата „Свещеникът като катехет”от същия автор.

892. ДИМИТРОВ, Христо прот. Религиозно-педагогическа ценност на молитвата / Прот. Христо Димитров. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 29-37. Из кн. „Психология на молитвата”от същия автор.

893. ДИМИТРОВ, Христо прот. Физическият труд при обучението и възпитанието и неговото религиозно-педагогическо значение / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 22-26.

894. ДИМИТРОВ, Христо прот. Християнското семейство като прогресивно-възпитателен фактор / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 9-12.

895. ДИМИТРОВ, Христо прот. Църковно-богословското образование в СССР / Прот. Христо Димитров. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 6-11.

896. ПЕНОВ, Димитър. Религия и образование / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 12, с. 17-21. За нуждата от религиозно-нравствено обучение.

897. ПЕНОВ, Димитър. Християнин – миротворец / Димитър Пенов. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 8-13. За чешкия учен Ян Амос Коменски и неговото съчинение „Великата дидактика”.

898. СЕМИНАРИСТЪТ : Черти от облика му / [Прев.] от фр. Тодор Попов. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 22-31.

899. СТЕФАН І, екзарх Български. За религиозно-нравственото възпитание на нашата младеж / Български екзарх Стефан. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 1-5. Из Словото на Негово Блаженство на 4. ХІІ. 1946 г. по случай празника на хр. младеж. Публ. е и по повод на 25 годишния му юбилей като Софийски митрополит.

900. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Проблемата за религиозното възпитание на нашата християнска младеж / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 6-18.Съдържа: І. Съвременно плачевно състояние на младежта и причини за това; ІІ. Св. Пис. и древната Църква за възпит. на младежта. Катехетическите у-ща. Двойната секуларизация на новото у-ще. Църквите на Запад отново поемат религ.-нравств. Възпитание на младежта – църковни и неделни у-ща. Хр. младежки дружества и съюзи. Икуменическият интерес към тези сдружения; ІІІ. Положението на проблемата на правосл. Изток в новото време; ІV. Църквата трябва сама да поеме делото – чрез хр. семейство, чрез катехет. у-ща, чрез дружества и в икуменическо сътрудничество.

901. ШАПОВАЛОВА, А. Непресъхналият извор / А. Шаповалова. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 26-29. Из: Ж М П, 1957, № 4. За Ян Амос Коменски и неговата педагогическа система.

ЦЪРКОВНА  АРХЕОЛОГИЯ

902. ВЕЛКОВ, Иван. Старинни църковни останки в обсега на язовир Сталин / Иван Велков. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 30-32.

903. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Делото на българския зограф : Когато един храм е нещо повече от място за молитва : В памет на народните будители / Васил Ив. Пандурски. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 46-50. Историко-археологически проспект из с. Друган, Радомирско.

904. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Нашите църковни старини и грижите ни за тях : По случай Седмицата на музеите и паметниците на културата 8-15 май / Васил Ив. Пандурски. // XL, 1960, № 5, с. 27-32.

905. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Църковният музей в София / Васил Ив. Пандурски. // XLV, 1965, № 10, с. 7-13 : с илюстрации. По случай международния ден на музеите -1 август, определен да се чества за първи път в България през 1965г.от ИКОМ – Международна организация на музеите. Кратка история и сбирки.

ХРИСТИЯНСКО  ИЗКУСТВО

906. АЛБЕРТ, К. Рафаело и Богомладенецът / К. Алберт. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 10-12.Образът на Христос в картините на прочутия художник.

907. АЛФЕЕВ, С. М. “Страшният съд” в произведенията на мировата живопис / С. М. Алфеев. // XXVI, 1964, № 2, с. 20-26.В картините на Микел Анжело и Виктор Васнецов.

908. АТАНАСОВА, В. и др. Иван Неделчев образописец : Из историята на българското образописно изкуство / В. Атанасова, Цв. Вълков. // XLIII, 1963, № 7-8, с. 60-64: с ил.

909. ДИЛЕВСКИ, Николай. Из историята на църковната живопис от епохата на Българското възраждане / Николай Дилевски. // XXXVI, 1956, № 4, с. 9-15 : с илюстрации. За стенописното изображение на образа на  св. Димитрий Ростовски в Рилския манастир.

910. ДИМИТРОВ, Филип. Седем века Боянска стенопис / Филип Димитров. // ХХХІХ, 1959, № 9, с. 1-7.Съдържа и иконата „Христос Благославящ” от Боянската стенопис.

911. КАЦАРСКИ, Николай прот. Зографи в Станке-Димитриевска околия през ХІХ век / Прот. Николай Кацарски. // ХL, 1960, № 4, с. 24-28.

912. КОВАЧЕВ, Михаил. Надписът и ктиторските портрети на Боянската църква : В памет на проф. Йордан Иванов / Михаил Ковачев. // ХХХІХ, 1959, № 9, с. 19-24.

913 МАДЖУРОВ, Николай. Творци на руското църковно изкуство / Николай Маджуров. // ХL, 1960, № 10, с. 22-24; № 11, с. 23-30.За живота и делото на: Андрей Рубльов (ок. 1350-1430); Симон Ушаков (1626-1686); Александър Иванов (1806-1858); Виктор Васнецов (1848-1926).

914. МИХАЙЛОВ, Георги Дим. Бельовата църква край Самоков / Георги Дим. Михайлов. // ХL, 1960, № 12, с. 27-31 : с. илюстрации. История и стенописи.

915. НАНКОВ, Симеон прот. Поглед върху иконографията на св. Климент Охридски / Прот. Симеон Нанков. // ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 22-25.

916. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Поглед върху иконографията на св. братя Кирил и Методий / Васил Ив. Пандурски. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 51-55.

917. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Поглед върху строежа и разукрасата на Пловдивските старинни храмове / Васил Ив. Пандурски. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 28-36; № 11, с. 20-22; ХХХІХ, 1959, № 2, с. 25-28; № 6, с. 26-29; № 7-8, с. 54-58; № 11, с. 20-21; № 12, с. 28-31; ХL, 1960, № 2, с. 30-32.Съдържа  църквите: „Св. св. Константин и Елена”, „Св. Неделя” ( от 1832-1957 г.); „Въведение Богородично”(от 1829 г.); „Св. Петка-стара”(от 1836 г.); „Св. Димитър”(от 1830-1838 г.); „Св. Богородица”(от 1844 г.); „Св. Марина”(от 1854-1856 г.); „Св. Георги”(1847-1848 г.; 1880-1883 г.); „Св. Иоан Рилски”(1848-1849 г. и  1930-1931г.); „Св. Харалампий”(от 1874 г.); „Св. св. Кирил и Методий ”(от 1881-1884 г.).

918. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Стенописите в Бояна : 1259-1959 г. / Васил Ив. Пандурски. // ХХХІХ, 1959, № 9, с. 13-18.

919. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Църковни старини в Мелник, Роженски  манастир и Сандански : По случай седмицата на музеите и културата 13-19 април 1964г. / Васил Ив. Пандурски. // XLIV, 1964, № 4, с. 11-21 : с ил.

920. ПРОХОР, иеромонах. За християнското изкуство / Иеромонах Прохор. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 26-28. История, същност и значение.

921. РОСТОВЦЕВ, Николай Е. Това, което видяха очите ми : Спомени от Св. Гора при посещението ми през 1937 г. / Николай Е. Ростовцев. // ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 44-46. За стенописите в Атонските манастири.

922. ЧАВОВА, О. Икони / О. Чавова. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 22-24. История на иконата и иконописта.

923. ЧОЛАКОВ, Любозар. Рембранд и неговият „Христос на кръста” / Любозар Чолаков. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 18-22 : с илюстрации. С библиогриография.

ЦЪРКОВНО  И  КАНОНИЧЕСКО  ПРАВО

924. ВЕЛЕВ, Кирил прот. Каноническото положение на прицърковните организации / Прот. Кирил Велев. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 23-28; № 12, с. 17-20; ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 46-53.Съдържа: 1. Единството като действителен факт при развитие на църковния правопорядък; 2. Единството в принципите при развитието на църковния правопорядък; 3. Нравствените обединителни предпоставки за проява на единството в църковния правопорядък; 4. Йерархия и единство в Църквата; 5. Мястото на прицърковните организации; 6. Функция на йерархическата власт на Църквата в провеждане и запазване единството но църк. правопорядък; 7. Клерикализмът и единството на Църквата.

925. КАЛИНИК, архимандрит. Каноническото учение на Православната църква за автокефалията / Архимандрит Калиник. // ХLV, 1965, № 2, с. 10-22.Съдържа: 1. Характер на църковното единство; 2. Същност на автокефалията; 3. Граници на самостоятелност на автокефалните църкви; 4. Основни фактори на автокефалията.

926. ИЛИЕВ, Димитър. [Българска работническа партия, комунисти] Б. Р. П. (к.)  и свободата на религията / Димитър Илиев. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 1-2.Изказване на Димитър Илиев, пълномощен министър и Директор на изповеданията.

927. КЛИМЕНТ (Друмев) Търновский. Касационна жалба / Търновский Климент (Друмев). // ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 11-15.Преписът е направен от Михаил Ковачев.

928. ПАШЕВ, Ганчо Ст. Възстановяването на Българската патриаршия и неговото значение / Ганчо Ст. Пашев. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 20-30.Църковно-правно гледище.

929. ПАШЕВ, Ганчо Ст. Научната дейност на проф. протопрезвитер д-р Стефан Цанков / Ганчо Ст. Пашев. // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 16-27.

930. ПОПОВ, Харитон. Автокефалията и нейните принципи / Харитон Попов. // ХL, 1960, № 9, с. 17-21.

931. ПОПТОДОРОВ, Радко свещ. Клирът и миряните : В устройството и управлението на Българската православна църква според нейния устав / Свещ. Радко Поптодоров. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 20-23; ХХХІХ, 1959, № 3, с. 26-30. Следва.

932. ПОПТОДОРОВ, Радко свещ. Църковните канони / Свещ. Радко Поптодоров. // ХLІV, 1964, № 2, с. 10-16; № 8, с. 17-26; № 10-11, с. 23-29.Съдържа: І. Към въпроса за ревизията и кодификацията на църковните канони:   Обща предпоставка на проблемата; Същина и смисъл, цел и предназначение на църковните канони.ІІ. Теории за силата и значението на каноните : 1. Теория за абсолютната неизменяемост на каноните и за окончателната завършеност на Вселенския канонически кодекс; 2. Теория за пълната изменяемост на каноните или за „абсолютната власт” на Църквата в областта на дисциплината.

933. СОФРОНИЙ, митрополит Търновски. Отношения между Българската народна църква и Българската народна държава / търновски митрополит Софроний. // ХХХІХ, 1959, № 4, с. 1-7.Съдържа: Църква; Държава; Отношение между тях.

934. СЪБЕВ, Тодор. Автокефалия и патриаршески институт в църковното устройство на Православния Изток / Тодор Събев. // ХLІІІ, 1963, № 11-13, с. 57-64.

935. ЧОЛАКОВ, Любозар. Съдът на Понтия Пилата : Правната и морална отговорност за „осъждането” на Христа / Любозар Чолаков. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 22-24. С библиография.

МУЗИКА. ЦЪРКОВНА  МУЗИКА

936. АНДРЕЕВ, Андрей. Петър Динев : 50 години композиторска и музиковедска дейност : Доклад / Андрей Андреев. // XXXVII, 1957, № 2, с. 20-23.

937. БАЛДЖИЕВ, Г. Величието на Рождественските църковни песнопения / Г. Балджиев. // XXXIX, 1959, № 1, с. 8-12.

938. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Атанас Бадев / Божидар Белогушев. // XXXVII, 1957,  № 3, с. 29-32.Приносът му към нашето църковно хорово пеене.

939. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Природата в музиката / Божидар Белогушев. // ХХХ, 1950, № 5, с. 13-15.Природата в творбите на гениални композитори.

940. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Петър Илич  Чайковски / Божидар Белогушев. // XXXIV, 1954,  № 2-3, с. 56-59.За църковните творби на Чайковски.

941. ВАСИЛЕВ, Иван п. Атонските манастири – богати съкровищници на църковната музика / Иван п. Василев. // ХL, 1960, № 6, с. 22-26.

942. ДИНЕВ, Петър. Мелодически преплитания в строежа на българските народни и църковни песни / Петър Динев. // XXXV, 1955, № 8, с. 21-26.

943. ДИНЕВ, Петър. Николай Трендафилов / Петър Динев. // XL, 1960, № 1, с. 23-27.Приносът му за оформянето и разпространението на църковното псалтикийно пеене у нас.

944. ДИНЕВ, Петър. П. И. Чайковски и неговото църковно-музикално творчество : По случай 120 години от рождението му / Петър Динев. // XL, 1960, № 4, с. 18-24.

945. ДИНЕВ, Петър. Старобългарският напев в творчеството на църковните компонисти : По случай 10 години от смъртта на Добри Христов / Петър Динев. // XXXI, 1951, № 1, с. 25-28.

946. ДИНЕВ, Петър. Църковно-певческото творчество на Атанас Бадев : По случай 100 години от рождението му 1860 г. / Петър Динев. // XL, 1960, № 12, с. 8-13.

947. КОЛЕВ, Цанко. Музиката в религиозния живот на човека / Цанко Колев. // XXIX, 1949, № 5, с. 20-21.

948. ЛАЗАРОВ, Стефан. „Полиелей на българката” от Иоан Кукузел / Стефан Лазаров. // XXXIV, 1954, № 7-8, с. 46-49. С библиография.

949. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. А. Л. Ведел : По случай 150 години от смъртта му / Макариополски епископ Николай. // XL, 1960,  № 3, с. 8-11. За духовно-музикалното  творчество на Ведел.

950.  ПОПОВ, Харитон. Геният на полската музика : По случай 100 год. от смъртта на Фридерик Шопен / Харитон Попов. // XXIX, 1949, № 8, с. 8-10. За творчеството на Шопен.

951. ЧУДНА вест : Румънска народна коледна песен за еднороден четиригласен хор / Прев. Д. п. Петров, Борислав Бодър ; Хармонизирал Георги Спасов. // XXXVII, 1957, №  1, с. 27. По случай 3 години от смъртта на Георги Спасов-български композитор и диригент на хора при Румънската православна църква.

ПОКЛОННИЧЕСКИ  ПЪТУВАНИЯ

952. ВАСИЛЕВ, Иван п. На път за Света гора / Иван п. Василев. // ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 47-49.

953. ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ. Витлеемската пещера / Епископ Николай Велимирович. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 39-40.

954. КОВАЧЕВ, Михаил. Поглед към Старозагорска епархия / Михаил Ковачев. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 48-59.По случай първото посещение на патриарх Кирил и Св. Синод в Старозагорска епархия, 11-13 юли 1955 г.

955. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. В Москва на юбилейно тържество / Левкийски епископ Партений. // ХLІV, 1964, № 1, с. 5-17.За посещението на представители на БПЦ в Москва, по случай юбилея на Руския патриарх Алексий.

956. ПАРТЕНИЙ, инок. Впечатление от България и българския народ преди един век / Инок Партений ; Прев. И. С. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 16-18.Руски монах предприел през 1847 г. поклонническо пътуване от Русия до Св. гора и Божи гроб.

957. [ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.]. В големия град : Пътепис / [Прот. Димитрий Попвасилев]. // ХХХ, 1950, № 5, с. 24-27.Подпис: п. Д.

958. [ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.]. В манастира : Пътепис / [Прот. Димитрий Попвасилев]. // ХХХ, 1950, № 4, с. 20-25.Подпис: п. Д.

959. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий иконом. В Рилския манастир / Иконом Димитрий Попвасилев. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 27-32.Впечатления на автора от посещението на манастира.

960. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий свещеноик. В северния град / Свещеноик. Димитрий Попвасилев. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 35-40.Преживяванията на автора в гр. Русе.

961. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий иконом. Из тъгите и възторзите на пастира / Иконом Димитрий Попвасилев. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 54-57.Преживяванията на автора в Мъглижкия, Казанлъшкия и Дряновския манастири.

962. [ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.]. По Божиите пътища / [Прот. Димитрий Попвасилев]. // ХХХІХ, 1952, № 7, с. 25-32.Подпис: п. Д.Впечатленията на автора от посещението му в Търново и в Преображенски манастир през август 1951 г.

963. СЕРАФИМ, архимандрит. Всеправославно тържество на Св. гора – Атон / Архимандрит Серафим. // ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 21-35.

СТАРОБЪЛГАРСКА КНИЖНИНА

964. ДИЛЕВСКИ, Николай М. Бележит паметник на старата руска и българска писменост: По случай деветстотингодишнината от преписването на Остромировото евангелие: 1056-57 – 1957 / Николай М. Дилевски. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 4-10 : с ил.

965. ДИЛЕВСКИ, Николай. Ловешкият книжовник от 17 век иеромонах Стефан и неговият препис на „Грамматики Славенския правилное Синтагма” от Мелетий Смотрицки : 1655-1955 / Николай Дилевски. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 16-22 : с ил.

966. КИРИЛ, патриарх Български. Един кодекс на Александрийската патриаршеска библиотека / Български патриарх Кирил. // XLIII, 1963, № 7-8, с. 1-6. За кодекс с № 268, Сборник на евангелски четива от неделя Пасха – до Неделя Вайя (Цветница), прев. на бълг. с макед. наречие, нап. с гр.букви. Съдържа и факсимиле.

967. КЛИСАРОВ, Георги. Служба и житие на св. Иван Рилски / Георги Клисаров. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 24-27.

968. ЛАЗАРОВ, Стефан. Бележки върху Синодика на цар Борил / Стефан Лазаров. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 25-30. С библиография.

969. МИЛЕВ, Александър. За автора на пространното гръцко житие на св. Климент Охридски / Александър Милев. // ХХХІV, 19547, № 11-12, с. 18-26.

970. МИЛЕВ, Александър. Краткото житие на св. Климент Охридски : Увод / Александър Милев. // ХХХV, 1955, № 8, с. 16-18.

971. МИЛЕВ, Александър. Културноисторическото значение на делото на св. Климент / Александър Милев. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 36-39.

972. МИЛЕВ, Александър. Шестотингодишнина на едно българско евангелие / Александър Милев. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 11-16 : с ил. За Евангелието, написано през 1356 г. за бълг. цар Иван Александър, което се пази в Британския музей (Лондонското евангелие).

ЕТНОГРАФИЯ

973. АЛЕКСЕ, Георги. Божията Майка в коледните религиозни румънски песни / Георги Алексе ; Прев. със съкр. ставр. ик. Николай П. Попов. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 12-17.

974. АРНАУДОВ, Михаил. Вяра и поезия в народните песни за Коледа / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 6-12.

975. ЕВТИМИЙ, архим. Бъдни вечер / Архим. Евтимий. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 8-10. Статията се публ. по случай 10 год. от смъртта на проф. архим. д-р Евтимий Сапунджиев. Това е негово коледно писмо до младежта. Описват се обичаите и традициите, извършвани през тази вечер от българина.

976. ПОПОВ, Дим. прот. Шарени великденски яйца и обичаи с тях / Прот. Дим. Попов. // ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 30-32 : с ил.

ИЗКУСТВО И ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ и ЕЗИКОЗНАНИЕ

977. [АЛЕКСАНДЪР]. А. С. Пушкин и митрополит Филарет Московски / Прев. архимандрит Серафим. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 13-14. За душевните терзания и съмнения на Пушкин, изразени чрез поезия.

978. АРНАУДОВ, Георги П. Религиозни мотиви в творчеството на Добри Чинтулов / Георги П. Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 16-20.

979. АРНАУДОВ, Михаил. Йордан Йовков : Етически и религиозни моменти в повестта му „Жетварят” : За 20-годишнината от смъртта на писателя / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 12-20.

980. АРНАУДОВ, Михаил. Поезията на Константин Величков : За 50-годишнината от смъртта му – 3 ноември 1957 / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 15-24.

981. АРНАУДОВ, Михаил. Религиозно-етическата мисъл на Вазов / Михаил Арнаудов. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 7-12.Анализ на творчеството му.

982. АРНАУДОВ, Михаил. Религиозното чувство в поезията на Вазов / Михаил Арнаудов. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 5-12.

983. БОТЬОВАТА молитва. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 20-21.Анализ на стихотворението „Моята молитва”  от Хр. Ботев

984. ВАКЛИНОВ, Станислав. Чеховски образи : Към стогодишнината от рождението на А. П. Чехов / Станислав Ваклинов. // XL, 1960, 1, с. 27-29.За образа на архиерея в Чеховия разказ „Архиереят”.

985. ВИЗИРЕВ, Станчо. На  Бога най-светлият син : По случай 40 години от смъртта на Д. Дебелянов / Станчо Визирев. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 24-30.За творчеството му.

986. ВИЗИРЕВ, Станчо. Отношението на Н. Щедрин (Салтиков) към Евангелието : По случай 130 години от рождението на писателя – 27 януари 1826 / Станчо Визирев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 18-20.За автобиогр. повест „ Пошехонска старина”.

987. ГЕОРГИЕВ, К. Образът на св. Богородица в народните умотворения / К. Георгиев. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 49-53.

988. ДОНЧЕВ, Николай. Септември 1923 в нашата литература / Николай Дончев. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 5-6.

989. КУРДЮМОВ, М. Вяра, религиозно възприемане на живота и чувство за грях у Чехова / М. Курдюмов. // ХХХІV, 1954, № 10, с. 3-10. Из: кн. „Сердце смятенное – за творчеството на А. П. Чехов” от М. Курдюмов. Статията е публ. по случай 50 год. от смъртта на Чехов.

990. МИЛЕВ, Александър. Енциклопедия / Александър Милев. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 30-33. За произхода на термина „енциклопедия”.

991. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. [Двадесет] 20 години от кончината на Влайков / Левкийски епископ Партений. // ХLІІІ, 1963, № 5-6,  с. 5-6. За литературното му творчество.

992. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот. Поетът / Прот. Димитрий Попвасилев. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 18-25.Какво е поет и неговата дарба да чувства и разбира хармонията на природата. За творчеството на поета Николай Ракитин.

993. ПОПОВ, Харитон. За братския полски народ и Адам Мицкевич / Харитон Попов. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 23-25.

994. ТЕНЕВ, Васил. Религиозната поезия на Ст. Михайловски : По случай 25-год. от смъртта на писателя / Васил Тенев. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 13-19.

995. ТУЛЕШКОВ, Константин П. Добри Попов Войников – църковник, учител, писател и драматург : По случай 80 години от смъртта му / Константин П. Тулешков. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 49-52. За литературното му творчество.

996. ШИВАЧЕВ, Иван свещ. Робските страдания на българския народ и Априлското въстание, отразени в чуждата поезия и литература / Свещ. Иван Шивачев. // XLI, 1961, № 5, с. 24-29. Съдържа: В руската литература и поезия; Словенски отзиви; Мотиви в чешката поезия; Западно – европейски.

ПРОЗА

997. БАЛМОНТ, К. Слово за музиката / К. Балмонт. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 64-65.

998. БУРЯ : Пасхален разказ. // ХХХІV, 1954, № 4, с. 9.Подпис: О. К.Из: „Русский Паломник”.

999. ВАЗОВ, Иван. Викентий ; Зелената кесия / Иван Вазов. // XL, 1960, № 7-8, с. 55-60.Из романа „ Под игото ”. По случай 110 год. от рождението на Вазов и 70 год. от написването на романа.

1000. ВАЗОВ, Иван. Христос воскресе!… : [Разказ] / Иван Вазов. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 14-15.

1001. ВАКЛИНОВ, Станислав. Към върха на себеотрицанието: [Разказ] / Станислав Ваклинов. // XXXIX, 1959, № 5, с. 29-32.

1002. ВАКЛИНОВ, Станислав. Случай срещу Коледа: [Разказ] / Станислав Ваклинов. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 28-30.

1003. ВАКЛИНОВ, Станислав. Маслосвет : [Разказ] / Станислав Ваклинов. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 16-17.

1004. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Бесарбовският светец: Легенда / Георги К. Вишневски. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 24-27.

1005. ВИШНЕВСКИ, Георги. Витошката момина скала: Легенда / Георги Вишневски. // XXXIX, 1959, № 9,с. 30-32.

1006. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Потъналата църква: Легенда / Георги К. Вишневски. // XL, 1960, № 7-8, с. 61-64.

1007. ВИШНЕВСКИ, Георги. Света Петка Родопска: Легенда / Георги Вишневски. // XLI, 1961, № 5, с. 29-32.

1008. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Светецът на морето: Разказ / Георги К. Вишневски. // XLIV, 1964, № 1, с. 29-32.За св. Николай Чудотворец.

1009. ВИШНЕВСКИ, Георги. Светият Чудотворец и Миротворец: Черноморска легенда / Георги Вишневски. // XL, 1960, № 12, с, 32-33.

1010. ВИШНЕВСКИ, Георги K. Християния: Легенда / Георги К. Вишневски. // XLIII, 1963, № 4, с. 26-28.

1011. ВЛАЙКОВ, Тодор Г. Свети Кирил и Методи: [Разказ] / Тодор Г. Влайков. // ХХХV, 1955, № 5, с. 14-18.Из: „Преживяното”.

1012. ВЛАЙКОВ, Тодор Г. Тяхната вяра и набожност: [Разказ] / Т. Г. Влайков. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 55-57.Из: „Преживяното”. Публ. е по случай 10 години от смъртта на писателя.

1013. ВЪКРЕСЕНИЕТО на Иисуса Христа: Разказ. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 12-17. Подпис: И. Х. И.

1014. ВЯРА : Илюстрации : [Разкази]. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 31-34. Превод от англ. п. Тод. Пълното име на преводача е Тодор п. Тодоров.

1015. ГЕРГЬОВДЕНСКО чудо : Народно сказание. // XXXVIII, 1958, № 5-6, с. 57-58.

1016. ГОГОЛ, Н. В. Истинското величие / Н. В. Гогол. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 15-16.За величието на Иисус Христос.

1017. ГОГОЛ, Н. В. Писмо до Оптинските старци / Н. В. Гогол. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 39.

1018. ДЕЙК, Ван. Витлеемската звезда : [Разказ] / Ван Дейк. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 2-7.

1019. ДЕМИДОВ, А. Емануил / А. Демидов. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 8-12.Разказ за раждането на И. Хр.

1020. ДОСТОЕВСКИ, Ф. М. На елха у Христа :  [Разкази] / Ф. М. Достоевски. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 10-12.

1021. ЗМЕЙ Горянин. Войвода и по бесилката : По случай 90 години от смъртта на Стефан Караджа : [Разказ] / Змей Горянин. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 27-30.Псевдоним на Светлозар Димитров.

1022. ИЗБРАНИ мисли на Стоян Михайловски. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 20-22.Подпис: А. И.

1023. ИЛИЕВ, Йордан п. Мъдрости на живота : Завист и любов : [Разказ] / Йордан п. Илиев. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 30-32.

1024. ЙОРГЕНЗЕН. Война против слънцето : [Басня] / Йоргензен. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 15-16.

1025. КАРЛЕЙЛ, Томас. Слава на работника! / Томас Карлейл. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 3-4.

1026. КИРКОВА, Янка. Оброк : Разказ / Янка Киркова. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 60-62.

1027. КЛИСАРОВ, Георги. Софийски легенди за свети Иван Рилски / Георги Клисаров. // ХLІ, 1961, № 11, с. 10-16.

1028. КОЗИРЕВ, Н. Сънят на Пилатовата жена : Разказ / Н. Козирев. // ХХХV, № 4, с. 15-19.

1029. КРЪСТЕВ, Ст. Детето на звънаря : [Разказ] / Ст. Кръстев. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 49-51.

1030. КРЪСТЕВ, Ст. При Стилиян Чилингиров / Ст. Кръстев. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 52-54.Съдържа: За легендите и мъдростта; Почитта на почит; Съпруга-читател и критик; „Ти знаеш ли този край?”; Оценката на Вазов и Шишманов; Кратка съпоставка; Медена питка.

1031. КЪРПАЧЪТ : [Разказ]. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 28-32.

1032. ЛАГЕРЛЬОФ, Селма. Видението на Кесаря Августа : [Разказ] / Селма Лагерльоф ; Прев. свещ. Дончо Куцаров. //  XXX, 1950, № 1, с. 13-16.

1033. ЛАГЕРЛЬОФ, Селма. Князът на мира : [Разказ] / Селма Лагерльоф ; [Прев. от нем.]. //  XXXIX, 1959, № 1, с. 26-32.

1034. ЛЕСКОВ, Н. С. Непохарчим лев : Разказ / Н. С. Лесков ; Прев. Ст. Кръстев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 24-27.

1035. ЛЕСКОВ, Н. С. Христос на гости у селянина : Разказ / Н. С. Лесков. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 8.

1036. ЛУРОС, Н. К. Човекът в бяло / Н. К. Лурос ; Прев. свещ. Благой Чифлянов. // XLV, 1965, № 10, с. 29-33.Исторически разказ за Анри Дюнан.

1037. ЛЮБОВ : илюстрации. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 22-27.

1038. МИЛАНОВ,Асен и др. Старият надпис говори : [Разкази] / Асен Миланов, Любен Бадински. // XLII, 1962,  № 11, с. 24-30.Съдържа: Поглед през годините; Бадинският хан; Керванът на Рабул; Загадъчен случай; Големият дар на ханджиите; Един закъснял конник разкрива истината.

1039. МОДЕРЗОН, Е. Тайнственият албум : [Разказ] / Е. Модерзон ; Прев. от нем. Никола Ангелов Цветков. // XXXVIII, 1958,  № 3, с. 28-30.

1040. НА Великден под земята : [Разказ]. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 13-14.

1041. НАЙ-ВЕЛИКАТА любов : [Разказ]. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 8-9. Подпис: М. В.

1042. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Малки прози : Страница от войнишки дневник : Портретчето / Стоимен Найденов. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 26.

1043. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Никога война : Страници от войнишки дневник / Стоимен Найденов. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 13-15.Съдържа: Шега; Подарък от село.

1044. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Слугата на светите безсребърници : Манастирска легенда / Стоимен Найденов. // XXX, 1950, № 2-3, с. 32-37.

1045. НИМЕЛО. Пепита : [Разказ] / Нимело. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 21-24.

1046. ОТ камък детенце : Народно сказание : Преразказано от народни песни, приказки и поверия. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 54-56.

1047. ПАПИНИ, Джовани. Странствуванията на Малха : Разказ / Джовани Папини. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 20-26.

1048. ПОПНИКОЛОВ, Димитър ик. Тримата велики : Триптих /  Ик. Димитър Попниколов. // XL, 1960, № 7-8, с. 11-14.За св. ап. Петър, св.ап. Иоан, св. ап. Павел.

1049. ПРОТОПОПОВ, Т. Влъхвите : Древнохристиянско предание / Т. Протопопов ; [Прев. от рус.] // ХХХV, 1955, № 1, с. 13-16.Из: „Русский Паломник”.

1050. ПРОХОР, архим. Словото / Архим. Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 61.

1051. ПРОХОР, архимандрит. Чудотворното вино : Легенда / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 26-28.

1052. ПУСТОТО вино немирно : Народно сказание. // XXXVIII, 1958, № 3,  с. 26-28.

1053. РАДОСТ и в страданието : [Разказ]. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 22.Подпис: К. З.

1054. САДОВСКИ, Йордан. Манак кан : Разказ / Йордан Садовски. // XLIV, 1964, № 8, с. 26-30.Действителна история из живота на един ревностен мюсюлманин, който повярвал в Иисус Христос. По материали на Ернст Макс Хопа.

1055. САДОВЯНУ, Михаил. Сълзите : [Разказ] / Михаил Садовяну ; Прев. от рум. Янаки Чапанов. // XLIII, 1963, № 4, с. 24-26.

1056. СИМЕОНОВА – ДЕЛИБАЛТОВА, Анастасия. Митра : Разказ / Анастасия Симеонова – Делибалтова. // XLII, 1962, № 9, с. 28-31.

1057. СЛАВКОВА, О. Д. Силата на вярата : [Разказ] / О. Д. Славкова. // ХХХV, 1955, № 1, с. 17-18.

1058. ТАЙНСТВЕНИЯТ албум : [Разказ]. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 16-19. Подпис: Р. Е. М.

1059. ТИХОТО пристанище. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 16.Подпис: Е. С.

1060. ТОЛСТОЙ, Михаил граф. Жив мъртвец /  Граф Михаил Толстой. // ХХХ, 1950, № 1, с. 26-30.

1061. ТОДОРОВ, Петко Ю. Иконата на св. Братя : [Разказ] / Петко Ю. Тодоров. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 50-51.Из: „Идилии” – кн. 3.

1062. ТОДОРОВ, Петър. Елиуд бен Елиаким : Разказ / Петър Тодоров. // ХLІV, 1964, № 5, с. 19-30.

1063. ТОДОРОВ, Петър. Разкази за отец Паисий / Петър Тодоров. // XLII, 1962, № 5-6, с. 41-61.Съдържа разказите: 1. От сърце дарен; 2. Призван; 3. Народен будител.

1064. ТОДОРОВ, Петър. Сиромашка клетва : Разказ / Петър Тодоров. // XLI, 1961, № 12, с. 27-32.

1065. ТУРГЕНЕВ, Иван С. Пъдпъдък : [Разказ] / Иван С. Тургенев ; Предава п. Дошо. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 29-30.

1066. ЧЕХОВ, А. П. На изповед : [Разказ] / А. П. Чехов. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 8-10.Ориг. загл. е „През Страстната седмица.”

1067. ЧЕХОВ, А. П. Светата нощ : [Разказ] / А. П. Чехов ; Прев. В. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 26-30.

1068. ЧИЛИНГИРОВ, Стилиян. Доверието : Великденски разказ / Стилиян Чилингиров. // XXXVIII, 1958, № 4, с. 28-30.

1069. ЩЕДРИН, Н. и др. Рождественска приказка / Н. Щедрин, М. Е. Салтиков. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 20-24.

1070. ЩУКЕРТ, К. Добросъвестност : [Разказ] / К. Щукерт. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 28-33.

ПОЕЗИЯ

1071. АКИНДИН. Пролет : [Стихотворение] / Акидин. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 29.

1072. АЛЕКСИЕВ, С. Еделвайси : [Стихотворение] / С. Алексиев. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 12.

1073. АНГЕЛОВА, Мила. Спомен : [Стихотворение] / Мила Ангелова. // XXXVIII, 1958, № 1, с. 21.

1074. БАЛКАНСКА, Р. Есен : [Стихотворение] / Р. Балканска. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 36.

1075. БАЛКАНСКА, Р. Панихида : [Стихотворение] / Р. Балканска. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 24.

1076. БДИНСКИ, Ромил. Котленска анатема : [Стихотворение] / Ромил Бдински. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 25.

1077. БЕНЧЕВ, Васил прот. За свободата : В памет на Васил Левски, по случай 89 години от Априлската епопея : [Стихотворение] / Прот.Васил Бенчев. // XLI, 1965, № 3, с. 30-32.

1078. БЕНЧЕВ, Васил прот. Загубен беше и се намери : По притчата за Блудния син (Лук 15 : 11-32) : [Стихотворение] / Прот. Васил Бенчев. // XLI, 1961, № 2, с. 31-32.

1079. БЛАЖЕН Е : Пс. 1:1-3. // ХХХ, 1950, № 8, с. 12.

1080. БОБЧЕВА, Таня. Към свети Иоана Рилски : [Стихотворение] / Таня Бобчева. // XXXIX, 1959, № 11, с. 30.

1081. БОДЪР, Борислав. Балада за светите братя Кирил и Методий : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 49.

1082. БОДЪР, Борислав. Бъдни вечер : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 1, с. 4.

1083. БОДЪР, Борислав. В мъничкия храм :  [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 24.

1084. БОДЪР, Борислав. Великден : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 21.

1085. БОДЪР, Борислав. Великденска нощ ; Гергьовден : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 48.

1086. БОДЪР, Борислав. Великденска утрин ;  Изворче : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 4, с. 9-10.

1087. БОДЪР, Борислав. Великденски камбани : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 4, с. 6.

1088. БОДЪР, Борислав. Възкресна песен :  [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 24.

1089. БОДЪР, Борислав. Вярата : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 13.

1090. БОДЪР, Борислав. Голгота : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 7-8.

1091. БОДЪР, Борислав. Дали : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 17.

1092. БОДЪР, Борислав. Жетварска молитва : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 6, с. 17.

1093. БОДЪР, Борислав. Завръщане : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 23.

1094. БОДЪР, Борислав. Коледна песен : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 38.

1095. БОДЪР, Борислав. Кръстчето ; Иконата : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 54.

1096. БОДЪР, Борислав. Люлчина песен : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 36.

1097. БОДЪР, Борислав. Молитва : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 12, с. 28.

1098. БОДЪР, Борислав. На жената : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 36-37.

1099. БОДЪР, Борислав. На Сретение ; Зима : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 15-16.

1100. БОДЪР, Борислав. Новогодишно настроение :   [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 1, с. 7.

1101. БОДЪР, Борислав. Облаче ; Мечта : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 15, 17.

1102. БОДЪР, Борислав. Образи : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 5, с. 14.

1103. БОДЪР, Борислав. Образи : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 6, с. 21.

1104. БОДЪР, Борислав. Образът на майката : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 41.

1105. БОДЪР, Борислав. Ода на труда : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 3.

1106. БОДЪР Борислав. Ожидание : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // XXXVIII, 1958, № 1, с. 20.

1107. БОДЪР, Борислав. Песен за Витлеем : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 5.

1108. БОДЪР, Борислав. Песен за кръста : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 12.

1109. БОДЪР, Борислав. Пролет : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 32.

1110. БОДЪР, Борислав. Пролетни мотиви : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 5, с. 18.

1111. БОДЪР, Борислав. Пролог към историческата поема „св. Иоан Рилски” : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 14-16.

1112. БОДЪР, Борислав. Псалом : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 32.

1113. БОДЪР, Борислав. Псалом на човешкия труд : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 60.

1114. БОДЪР, Борислав. Пустинникът ;  Клепалото : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 12, с. 16-17.

1115. БОДЪР, Борислав. Път : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 9, с. 28.

1116. БОДЪР, Борислав. Св. св. Кирил и Методий : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 12.

1117. БОДЪР, Борислав. Слова : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 7, с. 4.

1118. БОДЪР, Борислав. Христовият мир : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 3.

1119. БОТЕВ, Хр. Обесване на Васил Левски : [Стихотворение] / Хр. Ботев. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 14.Публ. се по случай 100 год. от рождението на поета и 76 год. от обесването на Левски.

1120. БОЯДЖИЕВА Катя. Дар Божий : [Стихотворение] / Катя Бояджиева. // XXXIX, 1959, № 6, с. 30.

1121. БОЯДЖИЕВА Катя. Камбани : [Стихотворение] / Катя Бояджиева. // XXXIX, 1959, № 2, с. 29.

1122. ВАЗОВ, Иван. Клепалото бие : [Стихотворение] / Иван Вазов. // XХХ, 1950, № 6, с. 1-2.Публ. се по случай 100 год. от рождението на Ив. Вазов.

1123. ВАЗОВ, Иван. Посрещане на руските войски : [Стихотворение] / Иван Вазов. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 47.Откъс. Публ. е по случай 74 год. от Освобождението на България.

1124. ВАЗОВ, Иван. При Рилския манастир : [Стихотворение] / Иван Вазов. // XL, 1960, № 7-8, с. 60-61.

1125. ВАКЛИНОВ, Станислав. Блажени : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // XXXIX, 1959, № 12, с. 31.

1126. ВАКЛИНОВ, Станислав. За мир : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // XLII, 1962, № 12, с. 32.

1127. ВАКЛИНОВ, Станислав. Май : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // XLI, 1961, № 6, с. 32.

1128. ВАКЛИНОВ, Станислав. Светейшему Кирилу патриарху Болгарскому : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // ХХХІV, 1954, № 5, с. 7-8.Написано на 10 май 1953 г. по случай възстановяването на Бълг. патриаршия. Публ. се по случай първата година от това събитие.

1129. ВАКЛИНОВ, Станислав. Светогорският факлоносец : Лирична поема / Станислав Ваклинов. // XLII, 1962, № 5-6, с. 37-41.

1130. ВАСИЛЕВ, Марин. Балада за Шипка / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 21.

1131. ВАСИЛЕВ, Марин. Зима : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 28.

1132. ВАСИЛЕВ, Марин. Празнична песен : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 25.

1133. ВАСИЛЕВ, Марин. Първи май : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 48.

1134. ВАСИЛЕВ, Марин. Светла нощ : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 17.

1135. ВАСИЛЕВ, Марин. Смирение : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 7.

1136. ВИТАНОВ, Симеон. Моята опора : [Стихотворение] / Симеон Витанов. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 11.

1137. ВИТАНОВ, Симеон. Притчи : [Стихове] / Симеон Витанов. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 32.

1138. ВИШНЕВСКИ, Георги. Дъб и трева : Басня / Георги Вишневски. // XLII, 1962, № 4, с. 31.

1139. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Меч и маслинено клонче : Басня / Георги К. Вишневски. // XLIV, 1964, № 6-7, с. 63.

1140. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Слънце и земя : Басня / Георги К. Вишневски. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 54.

1141. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Студ и глад : Басня / Георги К. Вишневски. // XLII, 1962, № 12, с. 33.

1142. ВЯЗЕМЕНСКИ, П. А. Молитва : [Стихотворение] / П. А. Вяземенски ; Прев. Свещ. Витан Кечев. // XL, 1960, № 9, с. 31.

1143. ВЯРА Светла. Молитва  : [Стихотворение] / Вяра Светла. // ХХХ, 1950, № 8, с. 22.

1144. ГАМАЛОВ, Николай. Адолинанонго : [Стихотворение] / Николай Гамалов. // XLV, 1965,  № 2, с. 38.Посветено на Алберт Швайцер.

1145. ДА БЪДЕ Твойта воля! : [Стихотворение]. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 13.Подпис: А. С.

1146. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Ноемврийско настроение : [Стихотворение] / Еберхардт Денерт ; Прев.  Борислав Бодър. //  ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 25.

1147. ДИМИТРОВ, Светлозар. Рождественската нощ :[Стихотворение] / Светлозар Димитров. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 6-7.

1148. ДОБРОЛЮБОВА, Светла. Божествен зов ;  Път на живота : [Стихотворения] / Светла Добролюбова. // XLII, 1962, № 12, с. 32.

1149. ДОБРОЛЮБОВА, Светла. Възкресна нощ : [Стихотворения] / Светла Добролюбова. // XLIII, 1963, № 4, с. 24.

1150. ДУНАВСКИ, Вл. свещ. Гурбетчия : [Стихотворение] / Свещ. Вл. Дунавски. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 22.

1151. ЕЛА ! : [Стихотворение]. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 11.Подпис: А. С.

1152. ЗАСОДИМСКИ. Заговор на нощните птици : [Басня] / Засодимски. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 16-18.

1153. ЗМЕЙ Горянин. Девети септември : [Стихотворение] / Змей Горянин. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 59.Псевдоним на Светлозар Димитров.

1154. ЗМЕЙ Горянин. Откъси : Из непечатана поема / Змей Горянин. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 23-24.Псевдоним на  Светлозар Димитров.

1155. ИЛАРИОН, архимандрит. Златното кандило : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLIV,1964, № 12, с. 30.

1156. ИЛАРИОН, архимандрит. Огнената молитва : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLIII,1963, № 10, с. 29.

1157. ИЛАРИОН, архимандрит. Паисий Хилендарски пред народа : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLII, 1962, № 11, с. 30-31.

1158. ИЛАРИОН, архимандрит. Поклади : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLIII, 1963, № 2, с. 32.

1159. ИЛИЕВ, Йордан п. Към Бога : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 49.

1160. ИЛИЕВ, Йордан п. Мир вам! : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 26.

1161. ИЛИЕВ, Йордан поп. Молитва : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 27-28.

1162. ИЛИЕВ, Йордан п. Негърът Мак Инграм : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 26.

1163. ИЛИЕВ, Йордан п. Не искам ; Да имат мирни дни :[Стихотворения] / Йордан п. Илиев. //XLIV,1964,  № 3, с. 28.

1164. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. България : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1961, № 5, с. 32.

1165. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Велик е творецът : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 10-11, с. 64.

1166. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. В първите мигове на утринта : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIII, 1963, № 7-8, с. 64.

1167. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Вяра : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 6, с. 31.

1168. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Господнята вечеря : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XXXXIX, 1959, № 4, с. 30.

1169. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Границата : По Пс. 74 : 16 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 2, с. 27.

1170. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Девети септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962,  № 9, с. 28.

1171. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Девети септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964,  № 9, с. 32.

1172. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Дните си отиват… : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960,  № 9, с. 32.

1173. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. За сбогом : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 4, с. 32.Също и в: Д у х о в н а к у л т у р а, XLV, 1965, № 12, с. 34.

1174. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Звездици : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 50.

1175. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Камбанен звън : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 4, с. 31.

1176. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Молитва : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 2, с. 37.

1177. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Мъдростта : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 3, с. 29.

1178. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. На майка ми : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 28.

1179. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Новогодишни размишления : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 1, с. 23.

1180. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Новото докосване : Матей  8:15 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 11, с. 32.Стихотворението е написано въз основа на думите „и допря се до ръката ѝ ” (Мат. 8:15).

1181. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Погибел и избавление : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 12, с. 32.

1182. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Последната молба : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 10, с. 34.

1183. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Предвечерие : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 11, с. 32.

1184. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Приказка за всички : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XXXVIII, 1958, № 2, с. 29.

1185. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Пролет : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 6-7, с. 62.

1186. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Първи май : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 4, с. 29.

1187. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Първи май : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 62.

1188. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. [Първи] 1 януари 1959 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XXXIX, 1959, № 1, с. 25.

1189. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Света Богородица : 28 август : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 26.

1190. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 59.

1191. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 9, с. 32.

1192. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Спасение : Лук. 2:29-32 :  [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 2, с. 32.

1193. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Спомни си… : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 2, с. 37.

1194. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Страданието на малката Цветанка : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 8, с. 30.

1195. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Съветски съюз : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 7-8, с. 64.

1196. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Успение на Пресвета Богородица : 28 август : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 7-8, с. 64.

1197. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. [Хиляда деветстотин  и шейсета] 1960 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 1, с. 30.

1198. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Честита нова година! : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 1, с. 32.

1199. КАНТАРДЖИЕВ, Ал. Щастието : Разказ и стихове. / Ал. Кантарджиев. // XLI, 1961, № 3, с. 28-29.

1200. КАРАДЖОВ, Любомир свещ. Трисвятое : [Стихотворение] / Свещ. Любомир Караджов. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 48.

1201. КАРАДЖОВ, Любомир свещ. Хирошима : [Стихотворение] / Свещ. Любомир Караджов. // XL, 1960, № 9, с. 32.

1202. КИШМЕРОВ, Петър Хр. Богоявление : [Стихотворение] / Петър Кишмеров. // XLII, 1962, № 1, с. 23.

1203. КЛАСОВЕ : [Стихотворение]. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 13.Подпис: В. Д.

1204. КНИГАТА : [Стихотворение]. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 19-20.Подпис: А. С.

1205. КОВАЧЕВ, Михаил. Атонска повест : [Стихотворение] /Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 7-8, с. 64.

1206. КОВАЧЕВ, Михаил. Блудният син : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 3, с. 29.

1207. КОВАЧЕВ, Михаил. В защита на мира : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLV, 1965, № 10, с. 34.

1208. КОВАЧЕВ, Михаил. В сияйна нощ : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 62.

1209. КОВАЧЕВ, Михаил. Витошкият молебник Йов: [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLI, 1961, № 11, с. 32.

1210. КОВАЧЕВ, Михаил. Есен : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 8, с. 31.

1211. КОВАЧЕВ, Михаил. Задушница : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 6-7, с. 62-63.

1212. КОВАЧЕВ, Михаил. Иисус Христос на съд : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIII, 1963, № 4, с. 23.

1213. КОВАЧЕВ, Михаил. Коледна молитва : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // ХХХV, 1955, № 1, с. 19-20.

1214. КОВАЧЕВ, Михаил. Любовта на св. Петра към Иисуса Христа : Пасхална лирическа поема / Михаил Ковачев. // ХХХV, 1955, № 4, с. 11-15.

1215. КОВАЧЕВ, Михаил. Откъс от историята на Троянски манастир „Св. Богородица” към 1873 : По случай 92 годишнина от славната гибел на Апостола на свободата Васил Левски(19.II.1873-19.II.1965г.) : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLV, 1965, № 2, с. 37.

1216. КОВАЧЕВ, Михаил. Паисий Хилендарски : Балада / Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 63.

1217. КОВАЧЕВ, Михаил. Пред Зограф : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 9, с. 32.

1218. КОВАЧЕВ, Михаил. Светият Божий кръст ;  Белят гълъб : [Стихотворения] / Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 9, с. 27.

1219. КОНСТАНТИНОВА, Кинка. Песен за словото: [Стихотворение] / Кинка Константинова. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 14.

1220. КРИЛОВ, И. А. Гребенче : Басня / И. А. Крилов. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 29-30.

1221. КРИЛОВ, И. А. Жълтица : Басня / И. А. Крилов. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 54.

1222. КРИЛОВ, И. А. Квартет : Басня / И. А. Крилов. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 18-19.

1223. КРИЛОВ, И. А. Лисица и магаре : Басня / И. А. Крилов. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 31.

1224. КРИЛОВ, И. А. Листи и корени : Басня / И. А. Крилов ; Прев. Г. Райчев. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 17.

1225. КРИЛОВ, И. А. Писател и разбойник : [Басня] / И. А. Крилов ; Прев. Георги Райчев. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 28-30.

1226. КРИЛОВ, И. А. Селянин и кон : [Басня] / И. А. Крилов. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 19.

1227. КРЪСТЕВ, Ив. п. свещ. Копнеж за мир : [Стихотворение] / Свещ. Ив. п. Кръстев. // XXXIX, 1959, № 6, с. 31.

1228. КРЪСТЕВ, Иван п. свещ. Нашата реч звънлива : [Стихотворение] / Свещ. Иван п. Кръстев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 62.

1229. КРЪСТЕВ, Ив. п. свещ. Пред иконата на Христа: [Стихотворение] / Свещ. Ив. п. Кръстев. // XLII, 1962, № 3, с. 31.

1230. ЛЮТАКОВ, Захария. Балада край Тимок / Захария Лютаков. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 20.

1231. ЛЮТАКОВ, Захария. Коледна приказка : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 31.

1232. ЛЮТАКОВ, Захария. Покаяние : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 23.

1233. ЛЮТАКОВ, Захария. Пътник : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 53.

1234. ЛЮТАКОВ, Захария. Равнина : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 15.

1235. МАЙКОВ, А. Свещта пред иконата : [Стихотворение] / А. Майков. // ХХХ, 1950, № 7, с. 8.

1236. МАСЛАРОВ, Христо Н. Сън : [Стихотворение] / Христо Н. Масларов. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 49.

1237. МИЛЕВ, Иван. Животът : [Стихотворение] / Иван Милев. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 41.

1238. МИЛЕВ, Николай. Поклон пред подвига на свободата :  [Стихотворение] / Николай Милев. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 3-4.

1239. МИХАЙЛОВСКИ, Ст. Над всичко е Бог : [Стихотворение] / Ст. Михайловски. // ХХХ, 1950, № 1, с. 18.

1240. НАДСОН, С. Я. Аз чувствам… : [Стихотворение] / С. Я. Надсон ; [Прев.] Ст. Ваклинов. // XLII, 1962,  № 11, с. 31. По повод сто годишнината от рождението на поета.

1241. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Празнична песен ; Четиридесет години : [Стихотворения] / Стоимен Найденов. // XXXVII, 1957, № 10, с.  26.

1242. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Пролетна утрин : [Стихотворение] / Стоимен Найденов. // XXXVI, 1956, № 5-6, с. 48.

1243. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Рождественска песен : [Стихотворение] / Стоимен Найденов. // XXXVIII, 1958, № 1, с. 21.

1244. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Хвала : [Стихотворение] / Стоимен Найденов. // XXXVII, 1957, № 11-12, с. 57.Из цикъла: „Православие”. В памет на Варненски и Преславски митрополит Симеон, 25 год от смъртта му.

1245. НЕНОВА, Ана. Майката : [Стихотворение] / Ана Ненова. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 31-32.

1246. НЕСТОР, иеродякон. Борбата с Бога : [Стихотворение] / Иеродякон Нестор. // XХХІ, 1951, № 2-3, с. 16.

1247. НЕСТОР, иерод. Гълъбът на патриарха Ной : [Стихотворение] / Иерод. Нестор. // XХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 15.

1248. НЕСТОР, архимандрит. Първият будител : [Стихотворение] / Архимандрит Нестор. // XLII, 1962, № 9, с. 28.

1249. НЕСТОР, иеродякон. Свети патриарх Евтимий : [Стихотворение] / Иеродякон Нестор. // XХХІІІ, 1953, № 3, с. 20-21.

1250. НЕСТОР, иерод. Химн на любовта : По св. ап. Павла : [Стихотворение] / Иерод. Нестор. // XХХІ, 1951, № 9-10, с. 34.

1251. ПАВЛОВ, Ив. Среща в котел : [Стихотворение] / Ив. Павлов. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 24-25.Из неиздадената поема „Софроний”.

1252. ПРОХОР, архимандрит. Бисерът : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 21-22.

1253. ПРОХОР, архимандрит. Бодил и теменуга : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 59.

1254. ПРОХОР, архимандрит. Бухал и кукумявка : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 9, с. 29-30.

1255. ПРОХОР, архим. Вирът : Басня / Архим. Прохор. // ХХХ, 1950, № 6, с. 16-17.

1256. ПРОХОР, архимандрит. Змията и скалата : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 5, с. 26.

1257. ПРОХОР, архимандрит. Кокал : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 26.

1258. ПРОХОР, архимандрит. Комар и паяк : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 10, с. 10.

1259. ПРОХОР, архим. Кос и ястреб : Басня / Архим. Прохор. // ХХХ, 1950, № 7, с. 13-14.

1260. ПРОХОР, архимандрит. Къртът : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 61.

1261. ПРОХОР, архимандрит. Ластовичка и свиня : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 28.

1262. ПРОХОР, архимандрит. Лебедът : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 19-21.

1263. ПРОХОР, архим. Мъдрото решение : Басня / Архим. Прохор. // ХХХV, 1955, № 7, с. 20.

1264. ПРОХОР, архимандрит. Орел и бухал : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 7.

1265. ПРОХОР, архимандрит. Осел и петел  : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 39-40.

1266. ПРОХОР, архим. Осел и сърна : Басня / Архим. Прохор. // ХХХV, 1955, № 5, с. 13.

1267. ПРОХОР, архим. Пчела – работничка и търтей : Басня / Архим. Прохор. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 22-23.

1268. ПРОХОР, архимандрит. Пчелар и пчела : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 6, с. 22.

1269. ПРОХОР, архим. Свинска философия : Басня / Архим. Прохор. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 62.

1270. ПРОХОР, архимандрит. Свиня и сърна : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 35-36.

1271. ПРОХОР, архимандрит. Славеят и гарваните : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХ, 1950 , № 2-3, с. 30-31.

1272. ПРОХОР, архим. Славеят и свинята : Басня / Архим. Прохор. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 36-37.

1273. ПРОХОР, архимандрит. След буря : Басня / Архимандрит  Прохор. // ХХХ, 1950, № 1, с. 17-18.

1274. ПРОХОР, архим. Слон и хамелеон : Басня / Архим. Прохор. // ХХХ, 1950, № 8 , с. 17-19.

1275. ПРОХОР, архимандрит. Спор за първенство : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 54-56.

1276. ПРОХОР, архимандрит. Топола и череша : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 16-17.

1277. ПРОХОР, архимандрит. Тросъкът и цветчето : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 60.

1278. ПУШКИН, А. С. Безверие. – Пророк : [Стихотворения] / А. С. Пушкин ; Прев. [от рус.] Д. П., М. Г. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 11-14.

1279. ПУШКИН, А. С. Анчар : Отровното дърво : [Стихотворение] / А. С. Пушкин; Прев. К. Христов. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 18-19.

1280. ПУШКИН, А. С. Пророк : [Стихотворение] / А. С. Пушкин ; [Прев. от рус.] Ст. Ваклинов. // ХLI, 1961, № 2, с. 32.

1281. СВЕТЛОВА, Зорница. Благовестта : [Стихотворение] / Зорница Светлова. // XXXVIII, 1958, № 4, с. 30.

1282. СВЕТЛОВА, Зорница. Гробът : Акростих / Зорница Светлова. // XXXVIII, 1958, № 11, с. 23.

1283. СВЕТЛОВА, Зорница. Спасението : [Стихотворение] / Зорница Светлова. // XXXIX, 1959, № 1, с. 24-25.

1284. СЕВЕРЯНИН, Игор. В пролетния светъл ден : [Стихотворение] / Игор Северянин ; [Прев.] от рус. Свещ. Вл. Дунавски. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 25.

1285. СЕРАФИМ, архимандрит. Аз бях дете ; Вопъл : [Стихотворения] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 3, с. 28.

1286. СЕРАФИМ, иером. Божият буквар : [Стихотворение] / Иером.  Серафим. // XXVI, 1946, № 3-4, с. 16-17.

1287. СЕРАФИМ, архим. Великден : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXVII, 1947, № 4, с. 12.

1288. СЕРАФИМ, архимандрит. Вечер в планината : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 12, с. 17.

1289. СЕРАФИМ, архимандрит. Вечна есен : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXX, 1950, № 9-10, с. 25

1290. СЕРАФИМ, архимандрит. Витлеемска песен : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVII, 1957,  № 1, с. 26.

1291. СЕРАФИМ, архимандрит. Връщане : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІ, 1951, № 5-6, с. 9-11.

1292. СЕРАФИМ, архимандрит. Във Витлеемската пещера: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІІ, 1952, № 1-2, с. 3-11.

1293. СЕРАФИМ, архим. Възкресение : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІ, 1951, № 4, с. 9.

1294. СЕРАФИМ, архим. Възкресение : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІІ, 1952, № 3-4, с. 9.

1295. СЕРАФИМ, архим. Задушница : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXІХ, 1949, № 6, с. 24.

1296. СЕРАФИМ, архим. Закхей : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXХ, 1950, № 8, с. 11.

1297. СЕРАФИМ, архимандрит. Кандилцето гори: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 2, с. 16.

1298. СЕРАФИМ, архимандрит. Коледно видение: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІV, 1954, № 11-12, с. 38.

1299. СЕРАФИМ, архим. Край водопада: [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXVІІІ, 1948, № 6, с. 12.

1300. СЕРАФИМ, архимандрит. Към неизвестния Христос: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXVІІ, 1947, № 5, с. 12-13.

1301. СЕРАФИМ, архимандрит. Към Новата година: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІІ, 1957, № 1, с. 28.

1302. СЕРАФИМ, архимандрит. Майка ми: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXХІІІ, 1953, № 11, с. 27.

1303. СЕРАФИМ, архимандрит. Може би…: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІV, 1954, № 9, с. 15.

1304. СЕРАФИМ, архимандрит. Момини сълзи: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 4, с. 10.

1305. СЕРАФИМ, архимандрит. На болния брат: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІІІ, 1953, № 12, с. 25.

1306. СЕРАФИМ, архимандрит. На митрополит Климент Търновски: Васил Друмев : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 1.

1307. СЕРАФИМ, архимандрит. На Софроний Врачански: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 10, с. 24.

1308. СЕРАФИМ, архимандрит. На Софроний Врачански: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXIX, 1959, № 10, с. 25.По случай 220 години от рождението му.

1309. СЕРАФИМ, архимандрит. Надеждата: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 1, с. 6.

1310. СЕРАФИМ, архимандрит. Не бой се: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 6, с. 22.

1311. СЕРАФИМ, архим. Писмо до мама: [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXІХ , 1949, № 2-3, с. 27-28.

1312. СЕРАФИМ, архимандрит. Победа: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVIII, 1958, № 3, с. 26.

1313. СЕРАФИМ, архимандрит. Покайникът : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 3, с. 22.

1314. СЕРАФИМ, архим. По-силна от атлета : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXVІІІ, 1948, № 9-10, с. 13-14.

1315. СЕРАФИМ, архимандрит. Потокът ; Теменужка : [Стихотворения] / Архимандрит Серафим. // XXVIII, 1948, № 3-4, с. 26-28.

1316. СЕРАФИМ, архимандрит. Предателя : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXIX, 1959, № 4, с. 29.

1317. СЕРАФИМ, архимандрит. При изповедника : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXX 1950, № 2-3, с. 7-8.

1318. СЕРАФИМ, архимандрит. Пролетно покаяние: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 5, с. 12.

1319. СЕРАФИМ, архимандрит. Радост в първи лъчи : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XLV, 1965, № 9, с. 33-34.Среща между св. цар Борис и светия Климент, Наум и Ангеларий, дошли в Б-я след прогонването им от Моравия. Диалогът се води между св. Климент и св. цар Борис в двора на последния.

1320. СЕРАФИМ, архимандрит. Рождество Христово ; На Коледа : [Стихотворения] / Архимандрит Серафим. // XXXIV, 1954, № 1, с. 1-2.

1321. СЕРАФИМ, иером. Св. Иван Рилски :  [Стихотворение] / Иером. Серафим. // XXVІІ, 1946, № 6, с. 8-9.

1322. СЕРАФИМ, иером. Св. Иван Рилски :  [Стихотворение] / Иером. Серафим. // XXVІ, 1946, № 9-10, с. 5-6.

1323. СЕРАФИМ, архимандрит. Свети Мартиниян : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 2-3, с. 32-40.

1324. СЕРАФИМ, архим. Свети Серафим Саровски : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXVІІ, 1947, № 7, с. 8-9.

1325. СЕРАФИМ, архимандрит. Светците : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІ, 1951, № 1, с. 15.

1326. СЕРАФИМ, архимандрит. Сретение Господне : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІІ, 1957, № 2, с. 19-20.

1327. СЕРАФИМ, архим. Съвестта : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІІ, 1952, № 8, с. 20-21.

1328. СЕРАФИМ, архимандрит. Сънувах сън… : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІV, 1954, № 5, с. 17.

1329. СЕРАФИМ, архимандрит. Ти възкръсна! : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 5-6, с. 48.

1330. СЕРАФИМ, архимандрит. Христос воскресе! : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІІІ, 1953, № 4, с. 1-2.

1331. СЕРАФИМ, архим. Христос воскресе! : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІV, 1954, № 4, с. 1.

1332. СЕРАФИМ, архимандрит. Христос възкръсна! : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІІ, 1957, № 4, с. 24.

1333. СИМЕОНОВА, Марина. Зов : [Стихотворение] / Марина Симеонова. // XXXIX, 1959, № 1, с. 25.

1334. СИМЕОНОВА, М. Пожелание : [Стихотворение] / М. Симеонова. // XL, 1960, № 1, с. 30.

1335. СИМЕОНОВА, М. Утрин : [Стихотворение] / М. Симеонова. // XXXIX, 1959, № 11, с. 30.

1336. СЛЪНЧЕВА, Светла. Али : [Стихотворение] / Светла Слънчева. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 15.

1337. СТАНЕВ, Станимир. В Бачковския манастир : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXІV, 1954, № 11-12, с. 12-13.Съдържа: Вечерният час; Вечерня; Спокойна нощ.

1338. СТАНЕВ, Станимир. Велик ден : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 5-6, с. 47.

1339. СТАНЕВ, Станимир. Вечерта : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 11, с. 24.

1340. СТАНЕВ, Станимир.Водици : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 1, с. 30.

1341. СТАНЕВ, Станимир. Въведение ; Кандило : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 12, с. 15.

1342. СТАНЕВ, Станимир. Възхвала : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 11, с. 1-2.

1343. СТАНЕВ, Станимир. Гост : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVIІ, 1957, № 11-12, с. 57.

1344. СТАНЕВ, Станимир. Есен ; Прозрение : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXX, 1950, № 8, с. 12.

1345. СТАНЕВ, Станимир. Жълтото цвете : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVIII, 1958, № 2, с. 30.

1346. СТАНЕВ, Станимир. Защо? : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 10, с. 26.

1347. СТАНЕВ, Станимир. Зора : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXІХ, 1949, № 6, с. 23.

1348. СТАНЕВ, Станимир. Кандилцето : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 12, с. 28.

1349. СТАНЕВ, Станимир. Лято Господне : [Стихове] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 5-6, с. 49.Съдържа: Зора; Ден; Утро; Нощ.

1350. СТАНЕВ, Станимир. Молитва : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXІV, 1954, № 6, с. 23-24.

1351. СТАНЕВ, Станимир. Очакване ; Среща : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 1, с. 16.

1352. СТАНЕВ, Станимир. Очите ; Пролет : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 4, с. 22-23.

1353. СТАНЕВ, Станимир. Песен : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 9, с. 29.

1354. СТАНЕВ, Станимир. Писмо : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 4, с. 25.

1355. СТАНЕВ, Станимир. По пътя на Христа : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 9, с. 30.

1356. СТАНЕВ, Станимир. Пред лика на Божията майка: [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 8, с. 21.

1357. СТАНЕВ, Станимир. Предпролет: [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 3, с. 29.

1358. СТАНЕВ, Станимир. Пред Успение: [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 8-9, с. 53.

1359. СТАНЕВ, Станимир. Пролет; Утро; Радост; Вечерня: [Стихове] / Станимир Станев. // XXX, 1950, № 5, с. 12.

1360. СТАНЕВ, Станимир. Прости песни : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXVІІ, 1947, № 5, с. 24-25.Съдържа: Славеи; Навред край мен…; Параклис.

1361. СТАНЕВ, Станимир. Размисъл : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 5, с. 12.

1362. СТАНЕВ, Станимир. Старото клепало : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXІІ, 1952, № 3-4, с. 48-49.Съдържа: Утро; Пак идва нощ; Божа благодат; Утринният вятър; Песен.

1363. СТАНЕВ, Станимир. Утринна : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXVІІ, 1947, № 2-3, с. 51.

1364. СТАНЕВ, Станимир. Часове : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 10-11, с. 36.

1365. СТАНЕВ, Станимир. Юлска нощ : Акварел : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 7, с. 15.

1366. СТОИЛОВ, Кръстьо Н. Св. Кирил и Методий :  [Стихотворение] / Кръстьо Н. Стоилов. // ХХХ, 1950, № 5, с. 8.

1367. ХАЙНЕ, Хенрих. Мир : [Стихотворение] / Хенрих Хайне. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 14-15.

1368. ХОМЯКОВ, А. Вечерна песен : [Стихотворение] / А. Хомяков ; Прев. В. // ХХХV, 1955, № 12, с. 16.

1369. ХУБАНЧЕВ, Антоний. Покаяния отверзи ми двери : [Стихотворение] / Антоний Хубанчев. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 59.

1370. ХЮГО, Виктор. Съвестта : [Стихотворение] / Виктор Хюго ; Прев. А. С-в. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 15-16.Друга фамилия Юго.

1371. ЧАЧАНОВСКИ, Цветан. Старият дъб : [Стихотворение] / Цветан Чачановски. // XLII, 1962, № 11, с. 32.Посветено на писателя Стилиян Чилингиров, починал на 22 ноември 1962 г.

1372. ЧИЛИНГИРОВ, Стилиян. Два свята : [Стихотворение] / Стилиян Чилингиров. // XXXIII, 1953, № 9-10, с. 32-38.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1373. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. „Варварска отживелица ” или „предразсъдък” ли е религията? / [Александър Величков]. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 42-45.Подпис: А. В. В отговор на читателско запитване.

1374. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Вярно ли е, че само простите хора се удивляват пред величието на вселената и от това величие вадят заключение, че тя е сътворена от Бога? [Александър Величков]. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 44-45. Подпис: А. В. В отговор на читателско запитване.

1375. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Где е бил Иисус Христос от 12 до 30 годишната си възраст? / Александър Величков. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 27-30. В отговор на читателско запитване.

1376. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Говори ли срещу религията обстоятелството, че църквите се пълнели предимно от жени и стари хора, най-вече баби? / [Александър Величков]. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 21-22. Подпис: А. В. В отговор на читателско запитване.

1377. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Живял ли е Христос? / [Александър Величков]. // ХХХ, 1950, № 8, с. 27-29. Подпис: А. В. Опровержение на отричащите историчността на Христос.

1378. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Знаете ли, що значи „поп” ? / Александър Величков. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 46-48. В опровержение на преподавател по логика, според който, поп е заблудител на народа.

1379. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Мракобесие ли е религията? / Александър Величков. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 58-60.В отговор на нападките срещу религията.

1380. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Невежество ли е да се твърди, че между науката и религията няма противоречие? / Александър Величков. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 29-32. В отговор на чит. запитване.

1381. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Оглупява ли религията хората, замъглява ли тяхното съзнание и превръща ли ги в смирени и покорни роби? / Александър Величков. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 66-69.В опровержение на статия от Т. Стойчев,  „Комунистическо възпитание на младеж-та и религията”.

1382. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Прав ли е авторът на статията „Религия, религиозно възпитание и образование” в съждението си за произхода на религията и борбата с нея? / Александър Величков. // ХХVІІ, 1947, № 5,  с. 25-32.Относно статия на Цвятко Попов в Р о д и т е л с к а  п р о с в е т а, 1 май1947.

1383. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Религията или безбожието представлява опасност за учащите се  и въобще за просветното дело? / Александър Величков. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 28-32. В отговор на читателско запитване, относно статията “Крачка напред – две назад”, публ. в  У ч и т е л с к а  б о р б а, № 12, 1946, насочена срещу религ. обуч.

1348. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Религията или безбожието пречи на нравствеността? / Александър Величков. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 28-30.В отговор на чит. запитване, относно отношението на рел. към нравствеността.

1385. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Справедливо ли е древногръцкият философ Ксенофан да бъде считан за безбожник? / Александър Величков. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 35-36.По повод книгата на П. Павьолкин „Религиозните вярвания и вредата от тях”, в която авторът излага схващането на Ксенофан за религията.

1386. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Съдържат ли някакъв реакционен елемент думите на ап. Петра : „от Бога се бойте, Царя почитайте”? / [Александър Величков]. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 32-33. Подпис: А. В.

1387. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Три безбожнически въпроси във връзка с личността на Христа / Александър Величков. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 26-32.В отговор на читател, на който са били зададени сл. въпроси: 1. Вярно ли е, че Иисус Христос е незаконен син на Йосиф?; 2. Може ли да става зачеване от Св. Дух, когато науката и живота показват как става зачеването?; 3. Вярно ли е, че Христос е само гениален човек , а не Бог?.

1388. ВЪЗМОЖНА ли е градушката, за която се разказва в книга Изх. 9: 18-33 ?. // ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 31-33.В отговор на чит. запитване.

1389. ВЪЗМОЖНО ли е библейското чудо с тримата момци в огнената пещ ?. // ХХХ, 1950, № 5, с. 27-31.В отговор на чит. запитване.

1390. ВЪЗМОЖНО ли е да възкръснат мъртвите при Второто Пришествие?. // ХХХ, 1950, № 4, с. 29-31.Възражение на безбожнически твърдения.

1391. ВЯРНО ли е, че актът на творението е доказателство, че Бог не съществува?. – Абсурдно ли е да се твърди, че Бог е създал света от нищо?. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 41-42.В отговор на противници на християнството.

1392. ВЯРНО ли е, че еволюционната теория на Дарвина била изхвърлила чудесата като непотребна вещ?. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 43-44.

1393. ВЯРНО ли е, че лозето не щяло молитва, а искало само мотика?. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 29-30.В отговор на чит. запитване: Излишна ли е за земеделеца молитвата?

1394. ГЯУРОВ, Христо. Н. Кога се е родил Иисус Христос? / Христо Н. Гяуров. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 27-33.В отговор на чит. запитване.

1395. ДВЕ безбожнически възражения срещу св. Причастие. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 41-44.В отговор на твърденията: 1. че при причастието вярващите приемат обикновено вино и хляб, а не тяло и кръв Христови, 2. че посредством това тайнство се разпространяват болести.

1396. ДЕЙСТВИТЕЛНО ли е възкръснал Иисус Христос?. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 25-31.В отговор на чит. запитване, относно възкресението на Христос.

1397. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Вярно ли е Дарвиновото разрешение на проблемата за целесъобразността в живата природа? / Еберхардт Денерт. // ХХХ, 1950, № 6, с. 30-32.В отговор на чит. запитване, относно целесъобразността в природата.

1398. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Може ли съвестта и нравствеността да бъдат резултат на естествено развитие? / Еберхардт Денерт. // ХХХ, 1950, № 7, с. 28.

1399. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Що е случай? / Еберхардт Денерт. // ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 28-30.1400. ЗА „безредието” и злото в света. // ХХХІІ, 1952, № 8, с. 24-25. В отговор на невярващите, които казват, че случаят управлява света и Бог не съществува.

1401. ЗАЩО  атеистите отричат човешката душа, и може ли духовният живот на човека да се счита за продукт на мозъка?. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 41-42.

1402. ЗАЩО държа на своята вяра?. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 25-28. Из: „Гласник српские православне цркве”, № 7-12, 1953, Београд.

1403. ЗАЩО покръстването на българите е било прогресивно историческо събитие и регресивно и реакционна ли е сега християнството?. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 55-57.В отговор на чит. запитване.

1404. ЗАЩО праведният Йосиф, Света Дева и Младенецът Иисус са избягали в Египет?. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 29-32.

1405. ЗАЩО Савел се нарекъл Павел?. // ХХХІ, 1951, № 8, с. 46-47.

1406. ЗАЩО Христос е трябвало да се роди, а не просто яви? ; Защо Спасителят се е родил в пещера?. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 47-49.

1407. ЗАЩО цялото човечество страда, щом само Адам и Ева са съгрешили?. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 31-32.В отговор на чит. запитване.

1408. И безбожниците вярват във възкресение. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 31-32. Отговор на чит. въпрос, относно атеистите,които се подиграват на вярата във възкресение на мъртвите.

1409. КАКВА е задачата на християните в света?. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 32-33.

1410. КАКВА е нашата отговорност за ближните?. // ХХХІV, 1954, № 4, с. 28-29.

1411. КАКВА е ползата от догматите?. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 32-33.В отговор на чит. запитване.

1412. КАКВО  означават имената „Иисус” и „Христос”?. // ХХХV, 1955, № 1, с. 32.

1413. КАКВО  учи религията за произхода на нравствеността?. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 35-36.Подпис: Т. М.

1414. КАКЪВ  е Бог?. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 60-64.В противовес на атеистично твърдение.

1415. КАКЪВ е  смисълът на страданията в природата? ; Безбожник ли е Волтер?. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 34-36.

1416. КОМУ дължи своя произход християнството?. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 62-64.

1417. КОЯ е главната причина за отричане на чудото, особено в днешно време?. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 30.В отговор на чит. запитване.

1418. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Илюзия ли е религията? / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 29-41.В опровержение на атеист, който наричал религията илюзия и се позовавал на нем. философ Фоербах.

1419. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Страхът, благодарността и стремежът към олицетворяване ли са създали религията? / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХІV, 1949, № 7, с. 23-27.В отговор на чит. запитване.

1420. МАКИНТОШ,  Х. Р. А кой създаде Бога? / Х. Р. Макинтош ; Прев. от англ. прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 64-65.В отговор на чит. запитване, относно създаването на света от Бога.

1421. [МАРИНОВ], Б. Вярно ли е, че християнството правело човека пасивен? ; За религия без външна страна, за религия без обреди, без култ ли говори Иисус Христос в беседата Си със самарянката? / Б. Маринов. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 38-45.Подпис: Б. М. В отговор на читатели, попаднали на сектанска пропаганда.

1422. [МАРИНОВ, Борис]. Дали „животът” не е пренесен на земята от другаде? / [Борис Маринов]. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 28-30.Подпис: Б. М.

1423. [МАРИНОВ, Борис]. Излишни ли се явяват нашите молитви? / [Борис Маринов]. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 30-32.

1424. МАРИНОВ, Борис. Има ли някакво значение обредността в религията? / Борис Маринов. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 29-32.Подпис: Б. М.

1425. [Борис Маринов]. Как да си обясним добротата у атеиста? / [Борис Маринов]. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 31-32.Подпис: Б. М.В отговор на чит. запитване.

1426. [МАРИНОВ, Борис]. Може ли Бог да се меси в живота на природата? / [Борис Маринов]. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 29-32.

1427. [МАРИНОВ, Борис]. Има ли някакво значение обредността в религията? / [Борис Маринов]. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 29-32.Подпис: Б. М.

1428. МАРКОВСКИ, Иван С. Библията е ли против експлоатацията на човек от човек? / Иван С. Марковски. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 45-48.

1429. МАРКОВСКИ,  Иван С. Отговор на някои възражения срещу Библията по въпроса за произхода на света / Иван С. Марковски. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 37-42.В отговор на чит. запитване, относно библ. разказ за произхода на света.

1430. МОЖЕ ли в днешно време да бъдеш учен и същевременно да си вярващ християнин?. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 30-31.

1431. МОЖЕ ли православния християнин да се моли за инославните християни?. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 63-64.

1432. МОНАРХИЯ или Република?. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 33-34.В отговор на чит. запитване, относно мнението на Църквата.

1433. НЕ е ли недостойно за великия Бог да се въплоти на малката, нищожна земя?. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 27-28.

1434. НЕ изпада ли Бог в затруднение? ; Вярно ли е, че бележитият естественик Ламарк е атеист?. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 30. В отговор на чит. запитване.

1435. НЕОБХОДИМА ли е за човека религията?. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 25-27.

1436. ОТКЪДЕ води своето начало обичая у християните да употребяват на Великден боядисани яйца?. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 31-32.

1437. ПО какво може да проверим стойността на вярата в Бога и на неверието?. // ХХХ, 1950, № 1, с. 30-32. Подпис: St-d.

1438. ПРИЗНАВА ли великият руски учен М. В. Ломоносов съществуването на Бога?. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 44. В отговор на чит. запитване.

1439. ПРОГРЕСИВНО явление ли е безбожието? ;  Вярно ли е, че проф. д-р Асен Златаров се отнася с пренебрежение към Иисуса Христа?. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 61-62. В отговор на чит. запитвания.

1440. СПЪВА ли християнството прогреса на науките?. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 60-61. Опровержение на мнение, че християнството било спирачка на прогреса на науките.

1441. УЙЛЯМС, Н. П. Как Бог може да бъде навсякъде в едно и също време? / Н. П. Уйлямс ; Прев. от англ. прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 28-30.

КНИЖНИНА,  РЕЦЕНЗИИ  И  ОТЗИВИ

1442. АРНАУДОВ, Михаил. Българомохамеданите в Родопско / Михаил Арнаудов.  // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 59-61.Рец. за: Български патриарх Кирил. Българомохамедански селища в Южни Родопи: Ксантийско и Гюмюрджинско: Топонимно, етнографско и историческо изследване. – С., СИ, 1960.

1443. АРНАУДОВ, Михаил. Дейността на Неофит Хилендарски Бозвели и наченките на църковния въпрос в нова светлина /  Михаил Арнаудов. // ХLІV, 1964, № 10-11, с. 4-13.Рец. за: Ванда Смоховска – Петрова. Неофит Бозвели и българският църковен въпрос : Нови данни из архивата на А. Чарториски. – С. : БАН, 1964.

1444. АРНАУДОВ, Михаил. Книжовници на ХVІІІ век : съвременници на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански / Михаил Арнаудов. // ХLV, 1965, № 3, с. 13-22. Рец. за: Боню Ангелов. Съвременници на Паисий. Ч. ІІ. – С. : БАН, 1964.

1445. АРНАУДОВ, Михаил. Към историята на българския църковен въпрос през 1871-1879 г. / Михаил Арнаудов.  // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 61-64.Рец. за: Български патриарх Кирил. Принос към българския църковен въпрос : Документи от Австрийското консулство в Солун. – С. : СИ, 1961.

1446. АРНАУДОВ, Михаил. Натанаил Охридски и Пловдивски: 1820-1906 / Михаил Арнаудов.  // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 23-32. Рец. за: Пловдивски Кирил. Натанаил Охридски и Пловдивски : 1820-1906. – С. : СИ, 1952.

1447. АРНАУДОВ, Михаил. Нов труд върху католическата пропаганда в България / Михаил Арнаудов.  // ХLІІІ, 1963, № 9, с. 23-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Католическата пропаганда сред българите през втората половина на ХІХ век І, 1859-1865. – С. : СИ, 1962.

1448. АРНАУДОВ, Михаил. Нов труд за Неофита Рилски / Михаил Арнаудов.  // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 60-61.Рец. за: Иван Снегаров. Принос към биографията на Неофит Рилски: Гръцки писма до него. – С.,  БАН, 1951.

1449. БРЪЗИЦОВ, Христо Д. Една стогодишнина на българския творчески дух : Петко Рачов Славейков и неговата „Гайда” / Христо Д. Бръзицов. // XLV, 1965, № 3, с. 23-30.За сатиричния вестник „Гайда.”

1450. ВАЧЕВ, Аврам. Нов църковно-певчески сборник / Аврам Вачев. // ХХХ, 1950, № 5, с. 31-33.Рец. за: Църковно-певчески сборник.Част ІІ / Прев. Петър Динев. – С., СИ, 1950.

1451. ВЕЛЕВ, Ганчо. // ХХХ, 1950, № 8, с. 30-33. Рец. за: Иван Снегаров. Духовно-културни връзки между България и Русия през Средните векове ІХ – ХV в. – С. : СИ, 1950.

1452. ГЯУРОВ, Христо Н.//ХХХVІ, 1956, № 4, с. 30-32. Рец. за: Макариополски епископ Николай. Светата Евхаристия: Произход и същност. – С.,  СИ, 1955.

1453. ГЯУРОВ, Христо Н.//ХL, 1960, № 7-8, с. 64.Отзив за: Иван С. Марковски. По стъпките на Спасителя. – С. : СИ, 1960.

1454. ДИМИТРОВ, Христо прот. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 43-44. Рец. за: Архим. Николай и др. Нашата вяра – Закон Божи / Архим. Николай, архим. Серафим. – С. : СИ, 1950.

1455. ДИМИТРОВ, Христо прот. Нов принос в нашето църковно проповедничество / Прот. Христо Димитров. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 31-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. – С. : СИ, 1957.

1456. ДИМИТРОВ, Христо прот. Ценно помагало за изповедника / Прот. Христо Димитров. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 63-65. Рец. за: Архим. Методий. Наръчник на изповедника / Архим. Методий, архим. Серафим. – С. : СИ, 1955.

1457. ДИНЕВ, Петър. Нова румънска духовно-музикална творба / Петър Динев. // ХL, 1960, № 10, с. 31-33. Рец. за: Ион Рунку. Музикално произведение ВО ВРЕМЕ ОНО за хор, сола и орган-пиано. – 1960.

1458. ДИНЕВ, Петър. Ценен принос към православната църковна музика / Петър Динев. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 63-64. Рец. за: Ион Рунку. Cantarile liturgice in stil psaltic. – 1957.

1459. ЕВАНГЕЛИЯ от Матея, Марка, Лука и Иоанна, изложени в едно. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 44-45. Отзив за: Христо Гяуров. Евангелия от Матея, Марка, Лука и Иоанна, изложени в едно. – С. : СИ, 1949.

1460. КАРМАНОВ, Е. Един отзив за „Кратка Библия” от Варненский и Преславски Йосиф / Е. Карманов. // ХL, 1960, № 10, с. 31.

1461. КЛИСАРОВ, Георги. Нова книга за Паисий Хилендарски / Георги Клисаров. // ХLІІ, 1962, № 9, с. 31-32. Рец. за: Георги Нешев. Паисий Хилендарски. – С. : Нар. просвета, 1962.

1462. КНИГИ, издадени по случай св. Ивановата Юбилейна година. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 43-44.Отзиви за: 1. Акатист на Преподобния и Богоносен наш отец св. Иван Рилски Чудотворец. – С., 1946; 2. Илия С. Бобчев. Великият Рилски подвижник. – С., 1943; 3. Архим. Климент Рилец. Чудесата на св. Иван Рилски. – 7-мо доп. изд. – С., 1946; 4.Иером. Серафим. Свети Иван Рилски и значението му за българския народ. – С., 1946.

1463. КОВАЧЕВ, Михаил. // ХХХІІІV, 1953, № 1-2, с. 63.Отзив за: Митрополит Николай. Слова, речи, послания / Митрополит Николай ; Прев. архим. Йосиф. – С. : СИ, 1952.

1464. КОВАЧЕВ, Михаил. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 29-32. Рец. за: Иван Марковски. Критическо разглеждане на „Великата измама” на Фридрих Делич. ГДА, Т. ІІ. – С., 1953, с. 257-282.

1465. КОВАЧЕВ, Михаил. // ХХХV, 1955, № 6, с. 30-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Съпротивата срещу Берлинския договор : Кресненското въстание. – С. : БАН, 1955.

1466. КОВАЧЕВ, Михаил. Поглед върху книжовното творчество на Негово Светейшество Българския патриарх Кирил / Михаил Ковачев. // ХLІV, 1964, № 3, с. 31-32.Преглед на трудовете на патриарха.

1467. КРЪСТЕВ, Ст. И от наша рода светци / Ст. Кръстев. // ХL, 1960, № 4, с. 29-31. Рец. за: Левкийски еп. Партений. Богослужебни последования за цялата година с жития на светите равноапостолни седмочислени славянски просветители. – 1960.

1468. МАРИНОВ, Борис. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 32-33.Отзив за: 1. Иван С. Марковски. Теократически социализъм. ГБФ, 1944-45. – С., 1945; 2. И. А.Крилов. Басни / И. А. Крилов ; Прев. Г. Райчев. – С., Хемус, 1945.

1469. МАРИНОВ, Борис. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 31. Отзив за: Иван Снегаров. Църквата и народната просвета. – С., 1946.

1470. МАРИНОВ, Борис. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 33-34.Отзив за: 1. Тихамер Тот. Чиста младеж / Тихамер Тот; Прев. Никола Ничев. – 3. изд. – С., 1945; 2. Д. п. Петров. Впечатления от Конгреса на клира на всички изповедания в Ромъния. – С., 1946.

1471. МАРКОВСКИ, Иван С. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 28-32.Рец. за: Susane de Dietrich. Die Wiederentdeckung der Bibel. – Zürich, Gotthelf. Verl., 1948.

1472. МАРКОВСКИ, Иван С. // ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 30-32. Рец. за: Werner Keller. Und die Bibel hat doch recht: Forscher beweisen die historische Wahrheit. – Düsseldorf, 1955/6.

1473. МИЛЕВ, Александър. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 32-33.Отзив за: Николай Дилевски. Рильский монастирь и Россия в ХVІ и ХVІІ веке.

1474. МИЛЕВ, Александър. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 41-44. Рец. за: Иван Снегаров, Кратък исторически очерк за поместните православни църкви, С., СИ, 1948.

1475. МИЛЕВ, Александър. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 46-48. Рец. за: Божествената Литуртия на св. апостол Яков / Прев. Левкийски еп. Партений. – С., 1948.

1476. МИЛЕВ, Александър. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 70-72.Отзиви за: 1. Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. ІІ, 1951-52. – С. : СИ, 1952; 2. Христо Гяуров. Денят на Тайната вечеря. ГДА, Т. ІІ, 1951-52. – С. : СИ, 1952.

1477. МИЛЕВ, Александър. // ХХХV, 1955, № 12, с. 27-31. Рец. за: Камен Динков. История на Българската църква. – С. : СИ, 1954.

1478. МИЛЕВ, Александър. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 25-28. Рец. за: Маньо Стоянов. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания: 1806-1878. Т. І. – С., 1957.

1479. МИЛЕВ, Александър. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 26-29.Рец. за: Левкийский  еп. Партений. Богослужебная последования на все лето Преподобному и богоносному отцу нашему Иоанну Рилскому съ приложением. – С. : СИ, 1955.

1480. МИЛЕВ, Александър. Една нова богослужебна книга. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 61-63. Рец. за: Левкийский еп. Партений. Последования съ житиями светихъ триехъ мучениковъ Софийскихъ Георгиа, Георгиа и Николая. – С., 1954.

1481. МИХАЙЛОВ, Георги. //ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 62-64. Рец. за: Александър Милев и др. Учебник по гръцки език за духовните училища / Александър Милев, Апостол Михайлов. – С. : СИ, 1956.

1482. НЕОФИТ, Видинский. Кирил, митрополит Пловдивски, за заслужили Пловдивски митрополити / Видинский Неофит. // ХХХІІ, 1952, № 8, с. 26-30.Отзиви за: Книгите на Пловдивски митрополит Кирил,относно трима Пловдивски митрополити – Паисий, Панарет, Натанаил.

1483. НИГ, Валтер. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 30-32.Рец за: Ernst Benz. Geist und Leben der Ostkirche. – Hamburg: Rowohlt Verl.,  1957.

1484. НИКОЛАЙ, архим. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 46-47. Отзив за: Левкийский Партений. Последование иже во святих Отцу нашему Евтимиу, Патриарху Терновскому. – С. : СИ, 1951.

1485. НИКОЛАЙ, архим. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 65.Отзив за: Левкийский Партений. Последование с житием Препедобнаго и Богоноснаго Отца нашего Теодосия Терновскаго. – С., 1951.

1486. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХХХІХ, 1959, № 3, с. 31-32. Отзив за: Прот. Иван Гошев. Рилски глаголически листове. – С. : БАН, 1956.

1487. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХХХІХ, 1959, № 4, с. 31-32. Отзив за: Маркос Сиотис. Божествената евхаристия : Сведения на Новия Завет за Божествената евхаристия под светлината на църковното тълкувание. – Солун, 1957.

1488. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Три нови издания на служебници / Макариополски епископ Николай. // ХL, 1960, № 6, с. 27-32. Отзив за: 1. Ромънският служебник. – Букурещ: Библ. инст., 1956; 2. Българският служебник. – 3. изд. – С., 1957; 3. Руският служебник. – М., 1958.

1489. НИКОЛАЙ, еп. Макариополски. // ХLІІ, 1962, № 3, с. 31-32.Отзив за: Δημητριον Μωραιτον. Εισαγωγη εις τιν Λειτουργικην και τας Λειτουργικας σπουδας. – Θεσσαλοωικη, 1950.

1490. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІІ, 1962, № 10, с. 31-32. Отзив за: Die Eucharisriefeier der Ostkirche im byzaninischen Ritus. – Graz [u.a.] : Styria, 1962.

1491. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІІІ, 1963, № 3, с. 31-33. Рец. за: Димитър Друмев. Тревненското резбарско изкуство. – С. : БАН, 1962.

1492. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІV, 1964, № 3, с. 30. Отзиви за: 1. Нишки еп. Jован. Беседа на Гори – Стара у новом времену. –  Ниш, 1959 ; 2. Рад у Винограду Господньем. – Прокуплье, 1963.

1493. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІV, 1964, № 12, с. 31. Отзив за: Прот. Лев Липеровски. Чудеса и притчи Христови. – Париж, 1962.

1494. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 28-32. Рец. за: Прот. Христо Димитров. Пастирско богословие. Ч. І. – С. : СИ, 1955.

1495. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХХХVІІ, 1957, № 7-8, с. 28-30.Рец. за: Прот. Христо Димитров. Пастирско богословие : Лично или индивидуално душепастирство. Ч. ІІ. – С. : СИ, 1957.

1496. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХL, 1960, № 3, с. 26-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. Т. ІІ. – С. : СИ, 1959.

1497. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 24-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. Т. ІІІ. – С. : СИ, 1961.

1498. НЯКОИ библиографични данни, относно св. апостол Павла. // ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 48.Отзиви за: 1. Н. Н. Глубоковски. Благовестие св. ап. Павла по его происхождению и существу : В 3 тома; 2. Прот. Хр. Димитров. Св. ап. Павел като пастир. – Пловдив, 1928; 3. Хр. Н. Гяуров. Живот и дейност на св. ап. Павла.ГБФ. – С., 1946.

1499. ОРМАНДЖИЕВ, Иван. Забележителен научен труд на Българския патриарх Кирил / Иван Орманджиев. // ХХХІХ, 1959, № 10, с. 29-32. Рец. за: Български патриарх Кирил, Граф Н. П. Игнатиев и българският църковен въпрос : За периода 1864-1872. – С. : СИ, 1959.

1500. ОРМАНДЖИЕВ, Иван. Оригинален труд на Българския патриарх Кирил / Иван Орманджиев. // ХLІ, 1961, № 4, с. 31-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Българомохамедански селища в Южни Родопи : Ксантийско и Гюмюрджинско : Топонимно , етнографско и историческо изследване. – С. : СИ, 1960.

1501. ОТЗИВ за научната дейност на Негово Светейшество Патриарх Кирил в списание „Иреникон”, Белгия. // ХLІV, 1964, № 5, с. 30-32.Сп. е изд. на бенедиктинския манастир в Шеветон, Белгия. В отдел „Библиографии” на бр.1, 1964, с. 155-158, е поместен критически отзив за научните трудове от 1956 до 1964г. на патриарх Кирил.

1502. ПАНЧОВСКИ, Иван Г. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 63-64.Отзиви за: 1. Пловдивски митрополит Кирил. При извора. Т. ІІ. – Пловдив, 1945; 2. Тихамер Тот. Просветена младеж / Тихамер Тот ; Прев. архим. Дамаскин. – С.

1503. ПАРТЕНИЙ, Левкийски. Нова книга на Синодалното издателство / Левкийски Партений. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 30-32. Рец. за: Архимандрит Горазд. Богослужение и богослужебна дисциплина. – С. : СИ, 1959.

1504. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 28-31.Рец. за: Православна християнска етика / Състав. Сливенски митрополит Никодим, Цвятко п. Христов, Ив. Панчовски. – С. : СИ, 1955.

1505. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 60. Отзив за: В. Зеньковский. Апологетика. – Париж, 1957.

1506. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХХХІХ, 1959, № 12, с. 32. Отзив за: Иван Г. Панчовски. Личността на Иисуса Христа: Скици и материали. – С. : СИ, 1959.

1507. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХLІІ, 1962, № 2, с. 28-32. Рец. за: Исследование и материалы по древнорусской литературе. – М. : Акад. наук СССР, 1961.

1508. ПЕНОВ, Димитър. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 31-32.Рец. за: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. VІІ. – С. : СИ, 1958.

1509. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІ, 1961, № 3, с. 30-32.Рец. за: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. ІХ, 1959/60. – С. : СИ, 1960.

1510. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІІ, 1962, № 4, с. 32-33.Рец. за: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. Х. – С. : СИ, 1961.

1511. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 28-33.Рец. за: Богословские труды. – М. : Моск. Патриархия, 1960, сб. І ; 1961, сб. ІІ.

1512. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІV, 1964, № 2, с. 28-36.Рец. за: Български патриарх Кирил, Път Господен, Т. ІV, – С., СИ, 1964.

1513. ПИПЕРОВ, Боян. // ХХХІV, 1954, № 4, с. 30-32. Рец. за: Иван Снегаров. Културни и политически връзки между България и Русия  през ХVІ – ХVІІІ в. – С., 1953.

1514. ПОПКРЪСТЕВ, Георги свещ. Нови данни за Софийската църква „Св. София” / Свещ. Георги Попкръстев. // ХL, 1960, № 1, с. 30-32. Рец. за: Ст. Бояджиев. Софийската църква „Св. София”. Сб. на БАН. – С., 1958.

1515. ПОПОВ, Борис. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 57-61. Рец. за: Тодор п. Тодоров. Социалното възпитание и проповед, С., СИ, 1948.

1516. ПРЕОБРАЖЕНСКИ, Николай. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 62-64. Отзиви за: 1. Деяния на Третия църковно-народен събор : София, 8 – 10 май  1953. – С. : СИ, 1953; 2. Авва Доротей – Църковни слова / Прев. архим. Йосиф. – С. : СИ, 1954; 3. Евтим Томов. Васил Захариев. – С. : Бълг. худ., 1954.

1517. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Николай. // ХLV, 1965, № 12, с. 34-35.Отзив за: Dieter Döpmann. Die Bedeutung Bulgariens für die Trennung der  östlichen und westlichen Christenheit : Ein Beitrag zur Geschichte des Photinianischen Schismas : Habilitationschrift. – Berlin, 1965.

1518. СЕРГИЙ, иерод. // ХХХІІІ, 1958, № 2, с. 34-35.Рец. за: Архимандрит Серафим. Свети Серафим Саровски. – С. : СИ, 1957.

1519. СТАНЕВ, Петко п. иконом. // ХLІV, 1964, № 12, с. 31-32; ХLV, № 2, с. 40; № 10, с. 34-36. Рец. за: Гласул Бисеричний : Официално списание на Унгровлахийската митрополия, 1963, № 11-12; 1964, № 1-10.

1520. СТАНЧЕВ, Стефан Ц. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 42-49. Отзиви за: 1. Bertold Spuler. Die gegenwärtige Lage der Ostkirchen. – Wiesbader, 1948; 2. Fritz Lieb. Russland unterwegs : Der russische Mensch zwischen Chritentum und Kommunismus. – Bern, 1945; 3. Fridrich Siegmund-Schultze. Die Überwindung des Hasses. – Zürich, 1946.

1521. СТАНЧЕВ, Стефан. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 32.Рец. за: Архимандрит Киприян. Евхаристия. – Париж : УМСА-Прес, 1947.

1522. СТАНЧЕВ, Стефан Ц. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 27-34.Рец. за: 1. Патриарх Сергий и его духовное наследство. – М., 1947; 2. Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна : Опыт догматического истолкования. – Париж, 1948; 3. Л. А. Зандер. Бог и мир : Миросозерцание отца Сергия Булгакова. Т. І, ІІ. – Париж, 1948; 4. Закон Божий : Моя первая книга о православной вере. – Париж, 1948; 5. Православная мысль : Труды Православного богословскаго Института в Париже. – Париж, 1947, вып. V ; 1948, вып. VІ.

1523. СТАНЧЕВ, Стефан Ц. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 27-34. Рец. за: 1. Прот. В. В. Зеньковский. История русской философии. Т. І. – Париж; 2. К. Мочульский. Достоевский : Жизнь и творчество. – Париж, 1947; 3. К. Мочульский. Владимир Соловьев : Жизнь и учение. – Париж, 1936; 4. К. Мочульский. Александър Блок. – Париж, 1948; 5. Ариадна Тыркова-Вильямс. Жизнь Пушкина. – Париж, 1929, Т. І ; 1948, Т. ІІ.

1524. СТЕФАНОВ, Б. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 31-33. Рец. за: Ненко Радев и др. Български билки / Ненко Радев, Желязко Димитров. – С., 1941.

1525. СТОЯНОВ, М. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 63-64.Рец. за: Romano Guardini. Über das Wesen des Kunstwerks. – 5. Aufl. – Tübingen : Rainer Wunderlicheverl., 1954.

1526. СТОЯНОВ, М. В превала на времената / М. Стоянов. // ХХХV, 1955, № 12, с. 26-27. Рец. за: Клеменс Брокмьолер. Християнството в зората на атомната ера. – Frankfurt a. M., 1954.

1527. СТОЯНОВ, Петър. // ХХХV, 1955,1 № 10-11, с. 59-63.Рец. за: Български патриарх Кирил, Съпротивата срещу Берлинския договор, Кресненското въстание, С., БАН, 1955.

1528. ТОДОРОВ, Тодор п. „Слово на живота” / Тодор п. Тодоров. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 15-34. Рец. за: Български патриарх Кирил. Слово на живота. – С. : СИ, 1954.

1529. ХИН, Виктор. Чужд отзив за научен труд на български богослов / Виктор Хин. // ХLV, 1965, № 2, с. 38-39. Отзив за: Макариополски епископ Николай. Основни идеи на св. Евхаристия : Опит да се определи и изясни същината на св. Евхаристия. ГДА, Т. ХІІ, 1962/63. – С. : СИ, 1963.

1530. ХЛОР, К. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 27-31. Рец. за: Romano Guardini. Der Gegensatz : Versuche zu einer Philisophie des Lebendig-Konkreten. – 2. Aufl. – Mainz: Grünewald, 1955.

1531. ХРИСТОВ, В. и др. Ценен принос на румънската богословска литература / В. Христов, И. Брия. // ХL, 1960, № 4, с. 31-32. Рец. за: Николайе Кицеску. Божествените парадигми и повдигащите се от тях проблеми в догматическото богословие. // О р т о д о к с и я, 1958, № 1, с. 25-60.

1532. ЦИЦЕЛКОВ, Константин. // ХХХ, 1950, № 7, с. 29-32. Рец. за: Der Neue Herder von A bis Z. – Freiburg im Br., 1949.

1533. ЦИЦЕЛКОВ, Константин. ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 44-49. Рец. за: Ernesto Buonaiuti. Geschichte des Christentums. Bd. I. – Bern, 1948.

1534. ЦИЦЕЛКОВ, Константин. Пловдивският митрополит Паисий и неговия принос за църковната борба / Константин Цицелков. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 31-32. Рец. за: Пловдивски митрополит Кирил. Паисий, митрополит Пловдивски в църковно-народната борба. – Пловдив, 1948.

1535. ЦОНЕВСКИ, Илия К. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 30-33. Рец. за: Протопр. Стефан Цанков. Die orthodoxe Kirche des Ostens in ökumenischer Sicht. – Zürich, 1946.

1536. [ЧОЛАКОВ, Любозар]. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 49.Отзив за: П. И. Малицки. История на християнската църква. Т. І / П. И. Малицки ; Прев. Матей Попов. – 3. доп. и попр. изд. – С. : СИ, 1951. Подпис: Л. Ч.

1537. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 30-31. Рец. за: Vocabulaire biblique. – 2. изд. – Париж, 1956.

1538. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 31-32. Рец. за: La Bible de Jerusalem. – Paris, 1956.

1539. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 32.Рец. за: G. Ingram et al. Histoires de la Bible et leur enseignement / G. Ingram, M. Ingram; Прев. от англ. Andre Roux. – Paris, 1956.

1540. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 32. Рец. за: Stephan Neill. Le Dieu des chretiens. – Paris, 1955.

1541. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 35-36.Рец. за: Древние иконы старообредческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве : [Албум]. – М., 1956.

1542. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 32. Рец. за: Младен Петков Каравелов. Храм-паметник „св. св. Константин и Елена”. – Пловдив, 1957.

1543. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 59. Рец. за: Metropolite de Kroutitsy et de Kolomna Nicolas. Traduits du Russe par Nicolas Poltorasky en collaboration avec Georges Kaminica: Editions de l’ Eglise orthodoxe patriarchale russe. – Paris, 1956.

1544. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVIІІ, 1958, № 9-10, с. 64. Рец. за: L. Debard et al. La Bible au foyer / L. Debard, N. Coste. – 2. ed. – Paris, 1955.

1545. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVIІІ, 1958, № 11, с. 32. Рец. за: Concordance des Saintes Ecritures d’apres les versions Second et Synodale. – conquieme ed. – Lausanne, 1954.

1546. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХIX, 1959, № 1, с. 32. Рец. за: E. Royston Pike. Dictionnaire des religions. – Paris, 1954.

1547. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХLV, 1965, № 1, с. 36. Рец. за: Даниел-Ропс. Всекидневният живот в Палестина по времето на Иисуса. – Париж, 1961.

1548. ЧОЛАКОВ, Любозар. Голям многотомен научен труд във Франция върху увода към история на религиите / Любозар Чолаков. // ХLII, 1962, № 5-6, с. 63-64. Отзив за: Увод към история на религиите : В пет тома. – Париж, 1944 – .

1549. ЧОЛАКОВ, Любозар. Голям християнски поет и писател : Пол Клодел : По повод на една книга / Любозар Чолаков. // ХХХІХ, 1959, № 6, с. 32. Отзив за: Paul Claudel. Morceaux choisis. – Paris, 1956.

1550. ЧОЛАКОВ, Любозар. Книга за св. ап. Павел – завоевател за Христа / Любозар Чолаков. // ХLIV, 1964, № 8, с. 31-32. Отзив за: Даниел-Ропс. Свети Павел – завоевател за Христа. – Париж.

1551. ЧОЛАКОВ, Любозар. Книга за синовната любов / Любозар Чолаков. // ХLІV, 1964, № 6-7, с. 64. Отзив за: Marcelle Auclair. Lettres a leurs meres. – Paris : La Table, 1962.

1552. ЧОЛАКОВ, Любозар. Книжовното дело на Даниел-Ропс – историк на Християнската  църква : По случай избирането му за членна Француската академия / Любозар Чолаков. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 31-32. Отзиви за негови книги.

1553. ЧОЛАКОВ, Любозар. Нов забележителен труд из областта на църковната архитектура и изкуство / Любозар Чолаков. // ХLII, 1962, № 5-6, с. 64. Отзив за: Daniel Buscarlet. La Cathedrale de Geneve.

1554. ЧОЛАКОВ, Любозар. Нов труд върху апостол Петър ; Нов труд върху апостол Павел / Любозар Чолаков. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 63-64. Отзиви за: 1. Oscar Cullmann. Saint Pierre : Disciple – Apotre – Martyr. – Париж, 1952 ; 2. Giuseppe Ricciotti. Saint Paul Apotre. – Париж, 1952.

1555. ЧОЛАКОВ, Любозар. Речник по библейско богословие / Любозар Чолаков. // ХLIIІ, 1963, № 10, с. 32. Рец. за: Vocabulaire de theologie biblique. – Париж, 1962.

1556. ЧОЛАКОВ, Любозар. Романо Гаурдини на французки / Л. Чолаков. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 32. Рец. за: 1. Romano Guardini. Les sens et la connaissance de Dieu. – Paris, 1954 ; 2. Les ages de la vie. – Paris, 1956.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ ЗА:

1557. БОНЧЕВ,  Атанасий архим. Църковнославянска граматика със сборник от образци за превод и речник на църковнославянски език / Съставил архим. Атанасий Бончев. – С., СИ, 1952. // ХХХVІІІ, 1953, №4, с. 31.

1558. ВАКЛИНОВ, Станислав. Прегънати колене : Молитви на човешкото сърце / Станислав Ваклинов. – Русе : Вяра и живот. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 32.

1559. ГОДИШНИК на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. ХІ. – С. : СИ, 1962. // ХLІІІ, 1963, № 10, с. 30-31.

1560. ГОДИШНИК на Софийски университет : Богословски факултет. Т. ХХІІ, 1944/45. – С., 1945. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 32.

1561. ГОДИШНИК на Софийски университет : Богословски факултет. Т. ХХІІІ, 1945/46. – С., 1946. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 32.

1562. ГОДИШНИК на [Софийски университет] : Богословския факултет. Т. ХХІV, 1946/47. – С., 1947. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 48.

1563. ГОЛОС Православие : Орган православной Церкви в Чехословакий, № 5, 1952. // ХХХVІІІ, 1953, № 4, с. 32.

1564. ГОШЕВ, Иван прот. Трите най-стари пространни жития на преподобни Иван  Рилски / Прот. Иван Гошев. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 32-33. Студията на прот. Ив. Гошев е публ. в Годишник на Богосл.факултет. Т. ХХV. – С.,1948.

1565. ГОШЕВ, Иван прот.Търновски царски надгробен надпис от 1308 год. / Прот. Иван Гошев. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 32-33.Студията на прот. Ив. Гошев е публ. в Български старини, кн. ХІV.

1566. ГЯУРОВ, Христо Н. Евангелски синопсис / Христо Н. Гяуров. – С., 1946. //  ХХVІІ, 1947, № 8, с. 31.

1567. ДИМИТРОВ. Христо прот. Енорийският катехуменат в най-ново време / Прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 45-46.Студията на прот. Хр. Димитров е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1947-48. – С., 1948.

1568. ДИМИТРОВ, Христо прот. Митрополит Климент (Друмев) като пастир и пастролог / Прот. Христо Димитров. – С. : СИ, 1951. // ХХХІІ, 1952, № 8, с. 31-32.

1569. ДИМИТРОВ, Христо прот. Психология на молитвата : Религиозно-нравствено проучване / Прот. Христо Димитров. – С., 1946. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 44.Студията на прот. Хр. Димитров е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1945-46. – С., 1946.

1570. ИЛАРИОН, архим. Езикът Божи дар / Архим. Иларион. – В. Т., 1946. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 65-66.

1571. ИЛАРИОН, архим. Пътя на монаха/ Архим. Иларион. – В.Т., 1947. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 32.

1572. КИРИЛ, Пловдивски. Панарет, митрополит Пловдивски: 1805-1883 / Пловдивски Кирил. – Пловдив : Бр. слово, 1950. // ХХХ, 1950, № 4, с. 31-33.

1573. КИРИЛ, митрополит Пловдивски. При извора. Т. ІІІ / Пловдивски митрополит Кирил. – Пловдив, 1946. //   ХХVІ, 1946, № 7, с. 31-32.

1574. КЛИМЕНТ Рилец, архим. Свети Иван Рилски и Рилския манастир / Архим. Климент Рилец. – С. : СИ, 1947. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 31.

1575. КРАТКА илюстрована Библия : Ветхи и Нови Завет. – С. : СИ, 1949. // ХХХ, 1950, № 1, с. 32-33.

1576. МАРИНОВ, Борис. Апология на „готовите” молитви /  Борис Маринов. – С., 1947. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 32.

1577. МАРИНОВ, Борис. Вавилонският мит за сътворението на света / Борис Маринов. – С., 1950. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 32.

1578. МАРИНОВ, Борис. За някои възражения срещу молитвата / Борис Маринов. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 44-45.Студията на Б. Маринов е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1944-45. – С., 1945.

1579. МАРИНОВ, Борис. Из методологията на християнската апологетка във връзка с темата „Библия и наука” / Борис Маринов. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 32-33. Студията на Б. Маринов е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1946-47. – С., 1947.

1580. МАРИНОВ, Борис. Има ли противоречие между науката и Библията по въпроса за същината, произхода и развитието на живота? / Борис Маринов. – С., 1942. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 65.

1581. МАРИНОВ, Борис. Наръчник на пастиря – проповедник / Борис Маринов. – Русе : Вяра и живот. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 32.

1582. МАРКОВСКИ, Иван С. Библейска археология / Иван С. Марковски. – 2-ро прераб. и доп. изд. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с.31-32.

1583. МАРКОВСКИ, Иван С. Животът на Иисуса Христа : Според външни, нехристиянски исторически свидетелства и документи / Иван С. Марковски. – 3. доп. изд. – С., 1951. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 47-48.

1584. МАРКОВСКИ, Иван С. Живял ли е Христос / Иван С. Марковски. – 2. подобр. и доп. изд. – С. : СИ. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 32-33.

1585. МИРОН, архим. Зов към Бога / Архим. Мирон. – С., 1947. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 31-32.

1586. Д-р НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски,  в България : Доклади, речи, слова и изказвания, произнесени по време на гостуването му от 30 май до 6 юни   1952 г. – С. : СИ, 1952. // ХХХVІІІ, 1953, № 4, с. 31.

1587. ПРАВОСЛАВЕН мисионер, ХІV, № 1. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 34.

1588. СВЕТА Петка – Параскева Българска. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 32-33.

1589. [СВЕТИ] Св. великомъченик Георги Победоносец : Житие. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 32.

1590. [СВЕТИ] Св. великомъченик Димитрий Солунски : Житие. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 32.

1591. СВЕТИ Николай Мирликийски Чудотворец : Житие. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 32.

1592. СНЕГАРОВ, Иван. Кратка история на съвременните православни църкви. Т. ІІ. / Иван. Снегаров. – С., 1946. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 32.

1593. СТЕФАН І, екзарх и др. Социалният проблем в светлината на Евангелието / Екзарх Стефан І , протопр. Георги И. Шавелски. – С., 1947. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 44-45.

1594. ЦЪРКОВНО-ПЕВЧЕСКИ сборник : Кратък осмогласник и Божествена Литургия. Ч. І / Прев. от изт. на западни ноти Петър Динев. – С. : СИ, 1947. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 3

1595. ШАВЕЛСКИ, Г. протопр. и др.Вечен календар и Вечна пасхалия на Православната църква / Протопр. Г. Шавелски, Д. Радованов. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 32-33.

1596. ALTANER, Bethold. Patrologie / Bethold Altaner. – 2. Aufl. – Freiburg im Br., 1950. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 48-49.

1597. BARTHELEMY, D. O. P. et al. Discoveries in the Jordan Desert : Qumran Caver I / D. O. P . Barthelemy, J. T. Milik. – Oxford : Clarendon Press, 1955. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 32.

1598. PAROT, Andre. Deluge et Arche de Noe / Andre Parot. – Neuchatel : Delachaux et Niestle, 1952. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 32.

Следва…

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s