ТАЙНСТВО ПРИЧАЩЕНИЕ (ПРИЧАСТИЕ)

Въпрос: Що е това „Причащение”?

Отговор: Причащение или евхаристия е тайнство, в което вярващият приема Христа под вид на хляб и вино, след като те са били преди това претворени от Св. Дух в истинско тяло и истинска кръв Христови и по този начин се съединява с Христа, Който е изворът на живота.

Въпрос: Кога е установено това тайнство?

Отговор: То е установено от Господ Иисус Христос малко преди кръстните Му страдания на Тайната вечеря (Мат. 26:26-28). След като причастил апостолите, им дал заповед винаги да извъшват това тайнство, като казал: „Това правете за Мой спомен” (Лука 22:19).

Въпрос: Това тайнство се състои от две страни: видима и невидима. Разкажете ни за тях.

Отговор: Към видимата страна на тайнството се отнасят:

– веществото, което се използва при тайнството – хляб, вино и вода;

– богослужението, през време на което се извършва това тайнство;

– думите, при произнасянето на които хлябът и виното се претворяват в тяло и кръв Христови.

Въпрос: Как се наричма богослужението, по време на което се извършва тайнството Причащение?

Отговор: Нарича се Литургия.

Въпрос: Какво означава Литургия?

Отговор: Означава в превод от гръцки „обществено служение”. Но Литургия се нарича онова богослужение, по време на което се извършва тайнството Причащение.

Въпрос: Хлябът и виното какви трябва да бъдат?

Отговор: Хлябът трябва да е пшеничен и квасен, чист и по качество, и по начин на приготвяне, а виното – да бъде чисто, гроздово, червено и разредено с вода.

Въпрос: Кой е най-важният момент в св. Литургия?

Отговор: Това са думите, които Иисус Христос казал, когато установил тайнството Причащение – „Каза: вземете, яжте: това е Моето тяло… пийте от нея всички, защото това е Моята кръв на Новия Завет, каято за мнозина се пролива за опрощаване на грехове” (Мат. 26:26-28). Следва призоваването на Св. Дух и благославянето на хляба и виното; когато хорът пее „Тебе поем”, свещеникът се моли на Бог Отец да изпрати Св. Дух върху принесените дарове и ги благославя кръстообразно:

– благославя първо хляба, като казва: „И сотвори убо хлеб сей честное тело Христа Твоего;

– след това виното в чашата, като казва: „А еже в чаше сей, честную кров Христа Твоего”;

– сетне благославя хляба и виното заедно, с думите: „Преложив Духом Твоим Святим”.

Въпрос: Наистина ли гореописанато е най-важно?

Отговор: Да, защото при това свещенодействие хлябът и виното се претворяват в истински тяло и кръв Христови.

Въпрос: А каква е невидимата страна на тайнството?

Отговор: Невидимата страна е онзи сюблимен момент, в който хлябът и виното със силата и действието на Св. Дух се претворяват в тяло и кръв Христови. Това е тайна, която никой не може да изясни. Ние знаем само, че това става и че под вид на хляб и вино приемаме действително тялото и кръвта Христови. С това действие вярващите влизат в най-тясно единение със Самия Христос и в Него стават съобщници на вечния живот (вж. Иоан 6:54, 56).

Въпрос: Причащението само тайнство ли е?

Отговор: Не, то е и жертва, принасяна за живи и мъртви. А св. Литургия е най-поучителното свещенодействие, което напомня за целия земен живот на Иисус Христос. Участниците в нея получават освещение и благословение, а така също се поучават и се възвисяват духовно.

Въпрос: Това ли тайнство е най-важно в живота на Църквата?

Отговор: Всички тайнства са еднакво важни. Но докато някои от тях са еднократни (Кръщение, Свещенство, Брак, Миропомазване), тайнството Причащение ще се извършва непрекъснато докато съществува този свят, тоест до Второто пришествие на Христа.

Следва…