ТАЙНСТВО КРЪЩЕНИЕ

Въпрос: Що е това „Кръщение”?

Отговор: Това е тайнство, при което вярващият чрез трикратно потапяне във вода, с призоваването на Отца, Сина и Св. Дух (единия Бог в три Лица), умира за плътския си греховен живот и се ражда чрез Св. Дух за нов свят духовен живот (вж. Иоан 3:5).

Въпрос: Кога и как започнало Кръщението?

Отговор: Св. Иоан Кръстител е основоположник на тайнството Кръщение. Св. апостол Павел казва: „Иоан кръщавá с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Онзи, Който иде след него, сиреч, в Христа Иисуса” (Деян. 19:4). После Иисус Христос осветил това тайнство, приемайки го от св. Иоан при река Иордан. Накрая след възкресението Си, Той заповядал на апостолите: „И тъй идете научете всички народи, каго ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа” (Мат. 28:19).

Въпрос: Кое действие е най-важно в тайнството Кръщение?

Отговнор: Трикратното потапяне във вода в името на Отца, Сина и Св. Дух.

Въпрос: Какво се изисква от този, който желае да приеме тайнството Кръщение?

Отгтовор: Покаяние и вяра. Ето защо се чете преди Кръщението Символът на вярата (вж. Деян. 2:38 и Марк 16:16).

Въпрос: Добре, а младенците как се кръщават, като нищо не разбират?

Отговор: Според вярата на родителите им и кръстника, които след това са задължени да ги научат във вярата, когато станат на подходяща възраст.

Въпрос: Може ли на някого да бъде дарувана благодат не поради неговата вяра, а поради тази на други?

Отговор: Може. В това ни убеждава св. евангелист Марк, който разказва за една случка в Капернаум. В една къща бил Иисус и проповядвал благовестието. Къщата и улицата навън били претъпкани с хора. Четирима души се видели принудени да отворят покрива и да спуснат своя парализиран другар в центъра на стаята, където бил Иисус. И св. евангелист Марк прпродължава така: „Като видя вярата им (на четиримата, които спуснали одъра с парализирания – ск. м. Д. Б.), Иисус каза на разслабления: „Чедо, прощават ти се греховете” (Марк 2:5), след което болният бил излекуван мигновено от Господа.

Въпрос: Ако кръщението е очистително тайнство, защо е нужно младенците да се кръщават, когато знаем, че не са се родили грешни?

Отговор: Те са потомци на Адам и Ева – нашите прародители, – които съгрешили. Ето защо те се раждат, заразени от първородния грях на нашите прародители.

Въпрос: Защо е нужно при кръщението да присъстват и кръстници?

Отговор: За да дадат обет пред Църквата, че ще се грижат за вярата на кръщавания и след това той ще бъде в тяхно попечение, докато усвои вярата Христова.

Въпрос: Защо се извършва при Кръщението заклинание?

Отговор: За да се изгони от кръщавания дяволът, който от прелъстяването на Адам и Ева получил достъп до човека, а така също и власт над него, за да го направи пленник и свой роб.

Въпрос: Как да се разбира, че в Символа на вярата се изповядва едно кръщение?

Отговор: Това се разбира в смисъл, че кръщението не се повтаря.

Въпрос: Защо не се повтаря?

Отговор: Защото то е духовно рождение. Както човек веднъж се ражда, така и веднъж се кръщава, понеже кръщението е духовно рождение.

Въпрос: Какво трябва да мислим за онези, които грешат след кръщението?

Отговор: Такива хора са по-виновни от онези, които не са кръщавани, защото първите имат след кръщението дарена им от Бога особена помощ и благодат за вършене на добри дела, но чрез греха ги отхвърлят (вж. 2 Петр. 2:20)

Въпрос: Но за съгрешилите след кръщението няма ли някакви средства да получат прощаване на греховете?

Отговор: Има. Чрез покаяние.

Следва…